Så här går det till - Brf Englandshusen - 130 KB - pdf

Så här går det till:
Avtalspartner
Byggmäster AB uppför som totalentreprenör
bostadsrättsföreningens hus. Byggmäster AB samordnar
bygglov, projektering och byggnation på uppdrag av
föreningen. Riksmäklaren ansvarar för försäljning av
föreningens bostadsrätter på uppdrag av föreningen.
Upplåtelseavtal
Då den ekonomiska planen redan är granskad, godkänd
och registrerad av Bolagsverket tecknas endast ett avtal,
ett så kallat upplåtelseavtal. Upplåtelseavtalet är ett
bindande avtal, så det är viktigt att du har finansieringen
ordnad. Vid upplåtelseavtalet sätts en preliminär tid för
inflyttning. Definitivt inflyttningsdatum meddelas senast
3 månader innan tillträde.
Val/Tillval
I Brf Englandshusen finns inga val/tillval att göra. Har ni
trots allt önskemål om ändringar har ni en dialog med
Byggmäster AB om vad som är möjligt eller inte. Dessa
ändringar utförs då efter slutbesiktningen.
Slutbesiktning
En-fyra veckor innan tillträdet av din bostadsrätt
kommer det att ske en slutbesiktning av er nya bostad.
Ni kommer att få en kallelse till denna där ni erbjuds
möjlighet att delta vid besiktningen. Kallelsen kommer
att skickas ut av besiktningsmannen.
Tillträde
På tillträdesdagen ska hela köpeskillingen finnas på
föreningens bankkonto. Faktura på betalningen kommer
att skickas ut via mail samt via post i god tid innan
tillträdesdagen. På tillträdesdagen överlämnas bopärm
och nycklar mot uppvisande av kvitto på erlagd slutlikvid.
Vi ser gärna även att banken mailar kvittot till oss.
Tvåårsbesiktning
Cirka en månad innan det har gått två år sedan du
flyttade in har föreningen möjlighet att kalla till en
tvåårsbesiktning av din bostad. Det är
bostadsrättsföreningen som kallar till tvåårsbesiktning.
Information från mäklarna
Mäklaren ska tillvarata både köparens och säljarens
intressen. Det är dock säljaren som anlitar mäklaren för
att hantera förmedlingen av bostaden, och det är också
säljaren som betalar arvodet till mäklaren. Du som
köpare behöver inte betala något för mäklarens arbete.
Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen
från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren
endast om omständigheterna ger anledning till detta.
Om du önskar få en skriftlig beräkning av
boendekostnaderna – en boendekostnadskalkyl –
erbjuder ansvarig mäklare att upprätta en skriftlig
boendekostnadskalkyl. Bostadsrätterna är belägna i
Uppsala Kommun. Skattesats 32 %. Bostadsrätterna är
inte pantsatta.
Övrigt
Lindbacken Fastighets HB ansvarar för föreningens
ekonomi fram till den närmast följande årsstämman
efter det att totalentreprenaden för de 27
bostadsrättslägenheterna slutförts
(”överlämnandetidpunkten”).
Förutsatt att avtalad tidsplan för byggnationen hålls, så
kommer överlämnandetidpunkten att vara årsstämman
våren 2016. Eventuellt osålda lägenheter vid den
tidpunkten kommer då att förvärvas av Lindbacken
Fastighets HB till värde enligt ekonomisk plan.
Föreningens underskott under byggtiden och
inflyttningsperioden, då föreningens intäkter från
årsavgifter är begränsade - täcks likväl av Lindbacken
Fastighets HB så att den ekonomiska planen i alla
väsentliga delar överensstämmer med föreningens
verkliga ekonomiska situation per
överlämnandetidpunkten.
Observera att under vissa omständigheter kan ändringar
komma att ske gällande markritning och
rumsbeskrivning.