Bemyndigande till tekniska nämnden att med tomträtt

Malmö stad
1 (2)
Stadskontoret
Datum
Tjänsteskrivelse
2015-05-12
Vår referens
Claes-Inge Wennström
Stadsjurist
[email protected]
Bemyndigande till tekniska nämnden att med tomträtt få upplåta fastigheten
Uller 1 i Malmö
STK-2015-655
Sammanfattning
Tekniska nämnden har hemställt om kommunfullmäktiges godkännande av tomträttsupplåtelse
av hela eller del av fastigheten Uller 1 i Malmö (fastigheten). På fastigheten avses uppföras ett
flerfamiljshus med blandad upplåtelseform.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att bemyndiga tekniska nämnden att med tomträtt upplåta hela eller del av fastigheten Uller 1 i
Malmö.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse
Fastigheten Uller 1
Bemyndigande till tekniska nämnden att med tomträtt upplåta fastigheten Uller 1 i Malmö,
Hyllie allé (projekt nr 7018)
G-Tjänsteskrivelse AU 2015-05-18 Uller 1
Beslutsplanering
KS Fördelningsmöte 2015-05-11
KS Arbetsutskott 2015-05-18
Kommunstyrelsen 2015-05-27
Kommunfullmäktige 2015-06-16
Ärendet
Fastigheten ligger i det område som kallas Hyllie Allé och som omfattar ca 1 700 bostäder.
Kommunen har tecknat ett markanvisningsavtal med Lustgården Syd AB (bolaget) beträffande
fastigheten. Bolaget uppför för närvarande 80 hyresrättslägenheter i området i överensstämmelse
med ett tidigare ingått tomträttsavtal gällande fastigheten Ask 2.
SIGNERAD
2015-05-12
Hela eller del av fastigheten avses upplåtas med tomträtt och det planeras att uppföras ett flerfamiljshus med ca 90 bostäder (ca 8 000 ² bruttoarea, BTA) med blandad upplåtelseform. Tomt-
2 (2)
rättsupplåtelsen är tänkt att ske enligt den modell som använts för att stimulera produktionen av
hyresrätter.
Då avgäldsunderlaget beräknas överstiga 10 000 000 kr erfordras kommunfullmäktiges godkännande.
Det förordas att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.
Ansvariga
Tomas Bärring Chefsjurist
Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör
Malmö stad
1 (1)
Tekniska nämnden
Datum
2015-05-082015-05-06
Kom mun fu ll m äkt ig e
Adress
Diarienummer
TN-2015-991
Bemyndigande till tekniska nämnden att med tomträtt upplåta fastigheten
Uller 1 i Malmö, Hyllie allé (projekt nr 7018)Bemyndigande till tekniska
nämnden att med tomträtt upplåta fastigheten
Uller 1 i Malmö, Hyllie allé (projekt nr 7018)
Med hänvisning till bifogad tjänsteskrivelse hemställer tekniska nämnden hos
kommunfullmäktige om bemyndigande att med tomträtt få upplåta hela eller del av
fastigheten Uller 1 i Malmö, Hyllie.
Ordförande
Milan Obradovic
Nämndsekreterare
Eva Kristiansson
Malmö stad
1 (2)
Fastighetskontoret
Datum
Tjänsteskrivelse
2015-04-09
Vår referens
Sofia Danås
Exploateringsingenjör
[email protected]
Bemyndigande till tekniska nämnden att med tomträtt upplåta fastigheten
Uller 1 i Malmö, Hyllie allé (projnr 7018)
TN-2015-991
Sammanfattning
Fastigheten Uller 1 i Hyllie föreslås upplåtas med tomträtt till Lustgården Syd AB som avser
uppföra ett flerfamiljshus för ca 90 bostäder.
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att hemställa hos kommunfullmäktige om bemyndigande för Tekniska nämnden att med
tomträtt få upplåta hela eller del av fastigheten Uller 1 i Malmö, Hyllie.
Beslutsunderlag
G-Tjänsteskrivelse TN 2015-04-22 Bemyndigande till tekniska nämnden att med tomträtt
upplåta fastigheten Uller 1 i Malmö, Hyllie allé (projnr 7018)
Uller 1 nämndskarta
Beslutsplanering
Tekniska nämnden 2015-04-22
Ärendet
Ärendet gäller fastigheten Uller 1 belägen i Malmö, Hyllie. Uller 1 ingår i Detaljplan 5051, det
område som inrymmer 1700 bostäder och benämns Hyllie allé.
Lustgården Syd AB (bolaget) tecknade 2014-04-17 tomträttsavtal avseende fastigheten Ask 2 i
Malmö inom Hyllie allé där de uppför 80 hyresrätter. I samband med att tomträttsavtal tecknades för Ask 2 tilldelades bolaget en markanvisning för Uller 1. Gällande markanvisningsavtal
löper ut 2015-06-30.
SIGNERAD
2015-04-13
Sommaren 2015 ämnas Uller 1 alternativt del av Uller 1 upplåtas med tomträtt. Avgäldsunderlaget beräknas överstiga 10 miljoner kr varpå kommunfullmäktiges godkännande av upplåtelsen
erfordras. Bolaget avser uppföra ett flerfamiljshus, med ca 90 bostäder och blandad upplåtelseform, som totalt omfattar ca 8 000 kvm BTA. Upplåtelsen sker enligt gängse modell för att stimulera hyresrättsproduktion, vilket bl.a. innebär att i huvudavtalet anges en högre tomträttsavgäld med en betydligt lägre avgäld reglerad i sidoavtal. I sidoavtalet sätts tomträttsavgälden i
detta fall till 62kr/kvm BTA för hyresrättslägenheterna att gälla under den första tioårsperioden
2 (2)
och under förutsättning att upplåtelseformen hyresrätt består. Motsvarande tomträttsavgäld för
bostadsrätter är under den första 10 årsperioden 229kr/kvm BTA.
Ansvariga
Håkan Thulin Avdelningschef
Klas Johansson Direktör
MALMÖ
Ü
Fastigheten Uller 1
CENTRUM
KIRSEBERG
VÄSTRA
INNERSTADEN
SÖDRA
INNERSTADEN
ROSENGÅRD
HYLLIE
HUSIE
FOSIE
OXIE
LIMHAMN-BUNKEFLO
Skala 1:2 000
HYLLIE 4:2
HYLLIE 4:11
VÄRDSHUSET 2
HYLLIE 4:2
Station Hyllie
VAGNSLIDRET 1VAGNSLIDRET 2
BURE 1
VÄRDSHUSET 3
HÖDER 1
TOR 1
VÄRDSHUSET 1
Arenagatan
VAGNSLIDRET 2
VÄRDSHUSET 1
HERMOD 2
FRIGG 1
FRIGG 2
HERMOD 1
MJÖLNER 1
HYLLIE 4:2
Nannas gata
MAGNE 1
HYLLIE 4:10
Hyllie allé
NANNA 1
SIV 1
YMER 1
ULLER 1
Atles g
ata
SAGA 1
EMBLA 2
ASK 1
Ymers
gata
HYLLIE 4:3
HYLLIE 4:8
HYLLIE 4:3
FINN 1
ASK 2
EMBLA 1