Slides - Ping-Pong

Seminarium kardiologi blandat
150603
Kliniska fynd vid lungemboli
•
•
•
•
•
•
•
Nytillkommen dyspné/andnöd (50%)
Hållsmärta/pleuritsmärta (39%)
Takypné
Feber
Synkope/yrsel
Ökad hjärtfrekvens/takykardi
Vid massiv lungemboli hemodynamisk
påverkan
Wells score vid lungemboli
•
•
•
•
•
•
•
Lungemboli lika eller mer sannolik än andra diagnoser
3p
Tecken på djup ventrombos (svullnad och ömhet)
3p
Immobilisering ≥3 dagar eller nylig genomgången kirurgi (<4 veckor) 1,5 p
Takykardi (puls >100)
1,5 p
Tidigare objektivt verifierad DVT eller lungemboli
1,5 p
Hemoptys
1p
Malignitet
1p
Sannolikhet för lungemboli:
Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer 2004:
• Hög >3 poäng
• Låg <3 poäng
ICD
Sekundärprofylax
Patienter skall bedömas avseende ICD behandling vid
• Överlevt hjärtstopp
• Dokumenterad kammartachycardi utan övergående
utlösande orsak
• Syncopé med stark misstanke om VT
Övergående utlösande orsak kan vara elektrolytrubbning,
ischemi vid angina eller hjärtinfakt eller annat tillstånd av
tillfällig karaktär. Vid måttliga stegringar av hjärtenzymer
måste möjligheten av primär arytmi med sekundär ischemi
beaktas!
Primärprofylax ICD
Patienter skall bedömas avseende ICD behandling vid:
• Nedsatt kammarfunktion EF <35 % med ischemisk bakgrund
och infarkt >40 dagar bör få en profylaktisk ICD.
• Vid dilaterad kardiomyopati EF <35 % utan ischemisk
bakgrund skall ICD behandling övervägas.
I samtliga fall måste ett individuellt övervägande göras för
varje patient innefattande förekomst av annan livsförkortande
sjukdom, patientens acceptans och förståelse för
behandlingen.
Om förväntad överlevnad är < 2 år har patienten inte nytta av
primärprofylaktisk ICD.
CRT, biventrikulär pacemaker
Patienter skall bedömas avseende CRT vid
• Hjärtsvikt med funktionsklass NYHA II-IV trots optimal
läkemedelsbehandling om patienten samtidigt har QRS >
120 ms, EF<35 %.
Ekokardiografiska tecken till kammardyssynkroni utgör
inte ett kriterium för CRT behandling vid QRS <120 ms.
Patienter med svår hjärtsvikt och pågående
pacemakerbehandling pga. bradykardiindikation bör
övervägas för uppgradering till CRT.
Patienter med indikation för ICD och samtidigt QRS >120
ms bör erhålla kombinationen CRT-D.
Instabil angina:
1. Försämring av stabil angina (mer frekventa attacker utlösta
vid mindre ansträngning CCS III).
2. Nydebuterad (< 4 veckor) angina pectoris med lättutlösta
besvär CCS III.
3. Viloangina (> 20 minuter).
4. Angina pectoris inom 2 veckor efter akut hjärtinfarkt.
CCS: 4 klasser av angina:
1. Ingen begränsning av alldaglig aktivitet. Angina bara
vid kraftig, snabb eller långvarig fysisk aktivitet.
Lindrig begränsning av alldaglig aktivitet.
2. Angina vid promenad mer än två kvarter i normal takt
och under normala förhållanden, alternativt uppför
Begränsning av alldaglig aktivitet.
3. Angina vid promenad 1-2 kvarter i normal takt och
under normala förhållanden, alternativt uppför
trappa.
4. Angina vid all fysisk aktivitet. Kan även förekomma i
vila.
MitraClip
TAVI