Arbeten runt Odlarskolan

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomi/Fastigheter
Marie Wallin, 016-710 54 89,
0700-862 874
Datum
1 (3)
2015-04-21
BYGGINFO nr.1
Arbeten runt Odlarskolan
Arbeten runt Odlarskolan
Under perioden april till och med september så kommer det att vara lite besvärligt
runt Odlarskolan. Tillgängligheten både för gående, cyklister och bilister kommer
att vara begränsad.
Verksamheter som påverkas är förutom British Junior, förskolan Odlaren,
Träningsskolan, Kortidsboendet Regnbågen och Djurgårdsskolan.
Undertecknad kommer inte att ha möjligheten att skriva ett särskilt bygginfo för
varje verksamhet så ni får själva ta till er det som berör er verksamhet och sedan
förmedla det till era verksamheter.
Informationsvägar
All information från kommunfastighet går via Marie Wallin ut till berörda
kommunala verksamheter. Ansvariga chefer/rektorer ansvarar för att denna
information sprids till personal, elever, vårdnadshavare och andra berörda.
Frågor och funderingar från personal, elever, vårdnadshavare och andra berörda
förmedlas från chefer/rektorer till Marie Wallin som tar upp det med
Kommunfastighet.
Vad kommer att ske under denna period:
A. Markarbeten framför Idrottshallen
Innebär att ett antal parkeringsplatser och cykelställ försvunnit och att
framkomligheten är begränsad. Arbetsområdet kommer att vara in stängslat.
B. Uppställning av ett antal husmoduler, också det framför idrottshallen.
Arbetsområdet kommer att vara in stängslat.
C. Nedläggning av nya vattenledningar.
Ända från korsningen Kungsladugårdsgatan/Skogvaktarvägen och upp till
infarten till Förskolan Odlaren så kommer Energi och miljö att lägga ner
nya ledningar. Se bifogad ritning och den röda markeringen.
Tre infarter från Skogvaktavägen berörs. Under grävandet så kommer man
Postadress
Besöksadress
Telefon, växel
Eskilstuna Kommun
631 86 Eskilstuna
Värjan, plan 5
016-710 10 00
Fax
Mobiltelefon
0700-862 874
E-post
Webbplats
[email protected]
eskilstuna.se
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Datum
Eskilstuna kommun
2 (3)
2015-04-21
att stålplåtar som bilarna kan köra över.
För gående så kommer man utmed denna sträcka bygga en invallad gång.
D. Byggnation av matsal
Bygglovet är inte klart än så datum när bygget påbörjas kan inte sättas.
Målsättningen är dock att matsalen ska kunna tas i bruk i september.
I korthet så är byggprocessen följande: Plattor tas bort, marken bereds,
betongplatta gjuts, stålpartier ställs på plats, platsen byggs in med ett nytt
upphöjt tak.
Personalrum träningsskolan, två nya fönster sätts in i vägg. Rum för enskild
elev ljudisoleras. Övriga lokaler mot matsal insynsskyddas och delvis
ljudisoleras. Två olika förslag finns framtagen för diskussion bland
personal.
Under byggtiden så kommer det att vara ”fri väg” fram till ordinarie entré.
Under kortare tidsperioder så kan vägen vara blockerad av transporter fram
till byggplatsen.
Tidplan
Nedanstående datum är lite preliminära.
Ni kommer att få fortlöpande information under hela denna period
A.
B.
C.
D.
Markarbetena redan påbörjat, klart 17 maj.
Husmodulerna börjar ställas på plats den 18 maj.
Besked om när detta arbete startas kommer i början av vecka 18.
April/maj – olika entreprenörer kommer att besikta lokalerna som berörs
runt den tilltänkta matsalen. Någon ansvarig från Kommunfastighet är alltid
med vid dessa tillfällen. Start av själva bygget inte faställt än.
Frågor och/eller funderingar?
Kontakta Marie Wallin
Marie Wallin
Fastighetsplanerare
016-710 54 89, 0700-862 874
[email protected]
Barn- och Utbildningsförvaltningen
Eskilstuna kommun, 631 86 Eskilstuna
Besöksadress: Värjan plan 5
Postadress
Besöksadress
Telefon, växel
Eskilstuna Kommun
631 86 Eskilstuna
Värjan, plan 5
016-710 10 00
Fax
Mobiltelefon
0700-862 874
E-post
Webbplats
[email protected]
eskilstuna.se
Eskilstuna kommun
Datum
3 (3)
2015-04-21
Postadress
Besöksadress
Telefon, växel
Eskilstuna Kommun
631 86 Eskilstuna
Värjan, plan 5
016-710 10 00
Fax
Mobiltelefon
0700-862 874
E-post
Webbplats
[email protected]
eskilstuna.se