Snabb-PCRs tillgänglighet dygnet runt Andreas Matussek

Snabb-PCRs tillgänglighet dygnet runt
Andreas Matussek överläkare, docent
Verksamhetschef laboratoriemedicin
Medicinsk chef mikrobiologi
Hygienläkare
Laboratoriemedicin
Kontext & problem
•
Influensavirus utgör en betydande belastning för sjukvården
•
Isolering av patienter & skärpta hygienrutiner krävs
•
Diagnostik utfördes dagligen på Länssjukhuset Ryhov
•
Lättanvänd, snabb, & tillförlitlig teknik för enkel analys saknades
•
Transporter & “batchning” av prover fördröjde testresultat
•
Fördröjd behandling, försämrad prognos & risk för smittspridning?
•
Åtgärder för att kontrollera smittspridning kräver resurser!
Laboratoriemedicin
2015-10-05
Syften med utvecklingsarbetet
I.
Utvärdera nya tekniken jämfört med tidigare rutinmetod
II.
Erbjuda influensa resultat inom 2 h efter provets ankomst
III. Erbjuda dygnet runt service av hög kvalitet på tre sjukhus
Laboratoriemedicin
Strategier i förändringsarbetet
• Fokus på vinster för patienter som inspiration till förändring
• Remittenter inbjöds föreläsa kring effekter för hela vårdkedjan
• Design av organisation kring ansvarsområden & kvalitet
• Stor utbildningsinsats:
> 80 BMA - undervisning i PCR metodik & sjukdomslära
• Implementering av nya metoden med enstycksflöde
Laboratoriemedicin
Process innan förändringen
Provtagning
19
Förvaring av prov i kyl
Patienten isolerad
21
23
01
03
05
Prov
transporteras
07
Analys startade kl 11 för att invänta transporter ifrån
länet till det molekylärbiologiska laboratoriet
Laboratoriemedicin
09
Prov analyseras på laboratoriet.
Patienten fortsatt isolerad.
11
10
RNA
extraktion
12
13
PCR
startar
Testresultat
14
15
Validering &
rapportering
Laboratorieprocess efter förändringen
Metodens prestanda – initial utvärdering
Xpert FLU
In-house PCR
Laboratoriemedicin
Pos
Neg
Totalt
Pos
45
0
45
Neg
0
21
21
Totalt
45
21
66
Effekt av ny diagnostik I
Andel testresultat inom 4 h från provtagning
100
75
%
50
25
0
Laboratoriemedicin
Effekter av ny diagnostik II
• Jämlik vård i hela länet
• Samma service oavsett tid för insjuknande eller provtagningstid
• Enklare planering av isoleringsrum & personalresurser
• Bättre arbetsmiljö på molekylärbiologiska enheten
• Etablerat arbetssätt tillåter utvidgad repertoar; norovirus
Laboratoriemedicin
Vad har vi lärt oss!?
•
•
•
•
•
•
Information & utbildning motiverar medarbetarna
Förståelse för patientnyttan engagerar
Positiv feedback ger känsla av stolthet & tillfredsställelse
Projektet bidrog till kompetensutveckling
Förändringen har haft betydelse för hela sjukvårdssystemet
Nya utmaningar uppstod på akutmottagningarna!
Laboratoriemedicin
2015-10-05
Potentiella vinster?
•
•
•
•
•
Minskad smittspridning i vården?
Optimerad behandling = bättre prognos för patienter?
Minimering av onödigt antibiotikabruk?
Reducerade kostnader för isoleringsrum?
….
Laboratoriemedicin
2015-10-05
Tack för uppmärksamheten!
Laboratoriemedicin
2015-10-05