Utomhuspedagogik året runt, med inriktning mot hälsa, lärande och

Linköpings Universitet, LiU
Institutionen för kultur och kommunikation, IKK
Nationellt centrum för utomhuspedagogik, NCU
2015 01 20
Studieanvisning
för
Utomhuspedagogik året runt, med inriktning
mot hälsa, lärande och miljö, 15 hp
2015
Kurskod:
917G28
Kurstid:
januari - november 2015
Kursstart:
2015-01-19, via skriftligt upprop
Första träffen:
2015-01-31 på Vinön
Kursansvariga:
Eva Widlund och Helena Alsegård
Kursplats:
Vinön, Hjälmaren
Hemsida:
www.liu.se/ikk/ncu
Kurshandledning Utomhuspedagogik året runt, med inriktning mot hälsa, lärande och miljö, 15 hp 2015
sida 1 / 22
Innehållsförteckning
1.
Presentation av kursens upplägg och innehåll
sid 3
2.
Lärare och kontaktuppgifter
sid 3
3.
Schema och flöde - datum, litteratur och ledord
sid 4
4.
Kursplan
sid 7
5.
Examinationer, omtentamen och kompletteringar
sid 9
5.1
Praktiska träffar
sid 9
5.2
Skriftlig examinationsuppgift
sid 9
5.3
Bedömning, Betyg och Återkoppling
sid 9
5.4
Förtydligande av skriftliga uppgifter
sid 10
6.
Referenshantering och plagiering
sid 11
7.
Provkoder
sid 12
8.
Kursvärdering
sid 13
8.1
KURT
sid 13
8.2
Kompletterande kursutvärderingar
sid 13
9.
Praktisk information
sid 13
9.1
Mail och Kursbrev
sid 13
9.2
Registrering och LiU-id
sid 13
9.3
Internat på Vinön
sid 13
9.4
Utrustningslista
sid 15
10.
Litteratur
sid 16
10.1
Obligatorisk, gemensam litteratur
sid 16
10.2
Referenslitteratur
sid 17
Studieanvisning Utomhuspedagogik året runt, med inriktning mot hälsa, lärande och miljö, 15 hp 2015
sida 2 / 20
1.
Presentation av kursens upplägg och innehåll
Välkommen till kursen "Utomhuspedagogik året runt med inriktning mot hälsa, lärande och miljö,
15 högskolepoäng (hp)" som ges på Vinön i Hjälmaren.
Under denna kurs följer vi årstiderna på ön, vilket innebär en helg per årstid med start under vintern.
Vi tar vara på det specifika på ön och använder oss av natur- och kulturmiljöer som en arena och ett
redskap för lärande. Vi lägger vikt vid att se hur man kan uppnå skolans mål genom att jobba med
olika ämnen och teman i olika miljöer. Utevistelsens betydelse för lärande, hälsa och stresshantering
belyses i teori och praktik. Arbetsformerna omfattar praktiskt arbete i olika natur- och kulturmiljöer,
under alla årstider. Föreläsningar, seminarier, fortlöpande reflektion, självstudier och eget praktiskt
arbete ingår också. Då kursen ges på distans sker undervisningen huvudsakligen vid kursträffar med
internat.
2.
Lärare och kontaktuppgifter
Vi som ansvarar för och arbetar med kurserna i detta program står gärna till tjänst då du har frågor
eller vill framföra något. Här finns kontaktuppgifter till några av oss som är mest inblandade i
kurserna
Eva Widlund
telefon: 019-44 80 48, 0768-56 46 92
mail: [email protected]
Kursansvarig med huvudansvar för bl a kursplatsen och deltagarinformation.
Helena Alsegård
telefon: 013-28 27 17, 0736-20 95 74
mail: [email protected]
Kursansvarig med huvudansvar för bl a kontakter med LiU och examination.
Anders Szczepanski
telefon:013-28 19 91, 0709-75 68 03
mail: [email protected]
Deltagande lärare
Enhetschef NCU
Monica Wise
telefon: 013-28 19 79
mail: [email protected]
Administratör
Studieanvisning Utomhuspedagogik året runt, med inriktning mot hälsa, lärande och miljö, 15 hp 2015
sida 3 / 20
3.
Schema och flöde datum, litteratur och ledord
Att göra inför kursstarten
 Läs Studieanvisning som uppdateras på hemsidan innan kursstart.

Läs Kursbrev från kursansvariga.

Svara på mail från kursansvariga.

Skicka in ett skriftligt UPPROP via mail eller brev. (Se mer information på hemsidan.)

Följ anvisningarna och checklistan i dokumentet "Välkommen till LiU Vårterminen 2015"!
Kursstart 19 januari - UPPROP
OBS! Detta sker skriftligt genom mail (eller brev). Mer information kommer till antagna via den mail
man sökt från efter antagningsbeskedet.
Att läsa inför upptaktsträffen:
 Gröna argument baserat på fakta .(2011): Frisk i naturen, ett nordiskt projekt (Sänds ut via
mail efter kursstart).

Änggård, Eva (2009): Skogen som lekplats - Naturens material och miljöer som resurser i lek.
Artikel ur: Idunn.no, nr 2/2009 (Sänds ut via mail efter kursstart)

Skicka in blanketten med efterfrågade erfarenheter till kursansvariga. (Sänds ut via mail efter
kursstart).

Kursbrev som skickas ut från kursansvariga.
Upptaktsträff 31 januari - 1 februari - VÄLKOMMEN & INFORMATION
Att läsa inför vinterträffen:
 Brügge, Britta. Glantz, Matz & Sandell, Klas (2011): Friluftslivets pedagogik – För kunskap,
känsla och livskvalitet. Malmö: Liber. Kap: Naturliv till Friluftsliv, Varm, torr, mätt och glad,
Tätortsnära friluftsliv, Planera för friluftsliv, Allemansrätten

Hallbert, Britt-Marie (2008): Årspraktika - Natur, seder och bruk månad för månad.
Stockholm: Prisma. Boken finns att köpa t ex på bokbörsen (http://www.bokborsen.se/) och
utgivningsår spelar ingen roll. Det går också bra med en motsvarande alternativ bok, t ex
"Den svenska bondepraktikan".

Vinön (2015). (Kompendium som fås vid kursstart).

Kursbrev som skickas ut från kursansvariga.
Vinterträff 28 februari - 1 mars - ÅRSTIDERNA & TRYGGHET
Att läsa inför vårträffen:
 Alsegård, Helena (2007): Samarbetsövningar. Stockholm: SISU Idrottsböcker. sid. 7-25

Brügge, Britta. Glantz, Matz & Sandell, Klas (2011): Friluftslivets pedagogik – För kunskap,
känsla och livskvalitet. Malmö: Liber. Kap: Pedagogik och ledarskap, Landskapets historia.
Studieanvisning Utomhuspedagogik året runt, med inriktning mot hälsa, lärande och miljö, 15 hp 2015
sida 4 / 20

Cserhalmi, Niklas (1997): Fårad Mark, handbok för tolkning av historiska kartor och landskap.
Stockholm: Bygd och Natur, Tidskrift för hembygdsvård. (Årgång 78, nr 6)

Hallbert, Britt-Marie (2008): Årspraktika - Natur, seder och bruk månad för månad.
Stockholm: Prisma. (Se information om boken inför upptaktsträff).

Naturvårdsverket (2006): Naturen som kraftkälla. (Slutsåld som bok, men finns att ladda ner
från www.naturvardsverket.se.)

Ett av följande två alternativ:
Fysisk aktivitet. Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010. (2011): Stockholm;
Statens folkhälsoinstitut. laddas ned från: http://www.fhi.se/Publikationer/Alla-publikationer/Fysiskaktivitet-Kunskapsunderlag-for-Folkhalsopolitisk-rapport-2010/
alternativt
Född till rörelse - en bok om kondition och hälsa. (2011). Stockholm; SISU Idrottsböcker.

Kursbrev som skickas ut från kursansvariga.
Vårträff 9-10 maj - LEDARSKAP, NATUR- OCH KULTURMILJÖER & FYSISK AKTIVITET
Att läsa inför sommarträffen:
 Brügge, Britta. Glantz, Matz & Sandell, Klas (2011): Friluftslivets pedagogik – För kunskap,
känsla och livskvalitet. Malmö: Liber. Kap: Ekologi, Humanekologi och hållbar utveckling,
Våta vatten, Vida kuster, Naturnära friluftsliv - en miljöpedagogik, Om friluftsforskning

Dahlgren, Lars-Ove. Sjölander, Sverre. Stridh, Jan-Paul & Szczepanski, Anders. (2007):
Utomhuspedagogik som kunskapskälla (Närmiljö blir lärmiljö). Lund: Studentlitteratur.

Hallbert, Britt-Marie (2008): Årspraktika - Natur, seder och bruk månad för månad.
Stockholm: Prisma. (Se information om boken inför upptaktsträff).

Szczepanski, Anders (2013): Platsens betydelse för lärande och undervisning – ett
utomhuspedagogiskt perspektiv. NorDiNa (Nordic Studies in Science Education) Vol 9, Nr
1/13, (s.3-17). Ev fler tillkommande artiklar!
(De som ska läsas sänds ut via mail under våren av kursansvariga).

Kursbrev som skickas ut från kursansvariga.
Sommarträff 29-30 augusti - NATUR & FORSKNING
Att läsa inför höstträffen:
 Brügge, Britta. Glantz, Matz & Sandell, Klas (2011): Friluftslivets pedagogik – För kunskap,
känsla och livskvalitet. Malmö: Liber. Kap: Friluftsliv, hälsa och livskvalitet

Hallbert, Britt-Marie (2008): Årspraktika - Natur, seder och bruk månad för månad.
Stockholm: Prisma. (Se information om boken inför upptaktsträff).

Jensen, Mikael (red.) (2011): Lärandets grunder – teori och perspektiv. Lund:
Studentlitteratur

Johnson, Lena. Lundqvist, Susanna. Ottoson, Johan (2011): Naturupplevelse och hälsa forskningen visar vägen. Alnarp; SLU

Taube, Jill (2011): Själ och kropp – rörelse för psykiskt välbefinnande. Stockholm: Brombergs
Studieanvisning Utomhuspedagogik året runt, med inriktning mot hälsa, lärande och miljö, 15 hp 2015
sida 5 / 20

Kursbrev som skickas ut från kursansvariga.
Höstträff 10-11 oktober - HÄLSA & LÄRANDE
Att läsa inför examinationsträffen:
 Kamratläsa en rapport som skickas ut enligt anvisningar som fås senare.

Två valfria böcker varav en om utomhuspedagogik, t ex från referenslistan, samt en
skönlitterär bok med landskapsanknytning

Kursbrev som skickas ut från kursansvariga.
Examinationsträff 14-15 november - REDOVISNING, EXAMINATION & AVSLUTANDE REFLEKTION
Tillkommer två praktiska dagar i mindre grupp i anslutning till några av helgerna. PRAKTIK & TEORI
Att läsa inför Barndagen:
 Brügge, Britta. Glantz, Matz & Sandell, Klas (2011): Friluftslivets pedagogik – För kunskap,
känsla och livskvalitet. Malmö: Liber.

Hallbert, Britt-Marie (2008): Årspraktika - Natur, seder och bruk månad för månad.
Stockholm: Prisma. (Se information om boken inför upptaktsträff).

Nynäshamns Naturskola (2011): Att lära in ute året runt, årskurs F-9. Lgr11. Outdoor
Teaching, www.outdoorteaching.com
Att läsa inför Styrdokumentsdagen:
 Skolverket (2011). Läroplaner. Stockholm: Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet.
www.skolverket.se

Brügge, Britta. Glantz, Matz & Sandell, Klas (2011): Friluftslivets pedagogik – För kunskap,
känsla och livskvalitet. Malmö: Liber.

Nynäshamns Naturskola (2011): Att lära in ute året runt, årskurs F-9. Lgr11. Outdoor
Teaching, www.outdoorteaching.com
Barndag på Vinön, en måndag i anslutning till en årstidshelg
Styrdokumenten i teori och praktik, en måndag i anslutning till en årstidshelg
OBS att datum och antal dagar kan i undantagsvis komma att ändras även sedan kursen startats. Om
så sker får deltagarna information om detta i god tid innan aktuell träff.
Studieanvisning Utomhuspedagogik året runt, med inriktning mot hälsa, lärande och miljö, 15 hp 2015
sida 6 / 20
4.
Kursplan
KURSPLAN
Utomhuspedagogik året runt, med inriktning mot hälsa, lärande och miljö, 15hp
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Educational Sciences-UV2
Kurskod 917G28
Mål
Efter kursen ska den studerande kunna:
- beskriva och förklara naturens biologiska förändring under olika årstider
- identifiera, beskriva och förklara spår av naturens krafter och mänsklig aktivitet i olika landskapstyper
- redogöra för hur teoribildning och bildningstraditioner kopplade till den fysiska utemiljön sätts i samband med
naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnesområden och lärande
- reflektera över begreppen hälsa, stress och fysisk aktivitet utifrån ett biologiskt, evolutionärt och historiskt
perspektiv.
- planera, genomföra och utvärdera tematiska arbeten kring mötet mellan natur, kultur och människa, både som
arena och som ett redskap för lärande
- reflektera över eget och andras ledarskap samt visa ett tydligt och reflekterande ledarskap i egna övningar
- beskriva sambanden mellan den utomhuspedagogiska undervisningen och skolans styrdokument
- genomföra ett mindre projektarbete som ska bygga på aktuell forskning och litteratur inom området.
Kursinnehåll
I kursen behandlas utomhuspedagogikens didaktiska frågor kopplade till undervisning utanför klassrummet. Detta
sker genom att studenten övar att tolka, bearbeta och kommunicera information om den biologiska naturen och det
kulturella landskapet under olika årstider.
Den gröna utemiljöns betydelse för lärande, hälsa och stresshantering belyses i teori och praktik där de evolutionära
och historiska perspektiven på människans fysiologiska utveckling sätts in i ett större sammanhang.
Med hjälp av ämnesintegrerade och tematiska arbetssätt skapas förståelse för natur- och kulturmiljöer i närområdet.
Genom praktiska övningar och teoretiska resonemang visas sambandet mellan den utomhuspedagogiska praktiken
och skolans styrdokument. I kursen bearbetas även aktuell forskning kring naturens roll för vår fysiska, mentala och
sociala hälsa. Studenten kommer inom kursens ram att genomföra ett mindre projektarbete.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformerna omfattar praktiskt arbete i olika natur- och kulturmiljöer, under alla årstider. Föreläsningar, seminarier,
självstudier och eget praktiskt arbete ingår också. Då kursen ges på distans sker undervisningen huvudsakligen vid
kursträffar med internat.
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas.
Examination
Examination sker fortlöpande genom en skriftlig, individuell reflektionsuppgift knuten till aktiviteten vid varje
kurstillfälle, samt kurslitteraturen. Slutuppgiften består av ett pedagogiskt utvecklingsarbete samt en projektplan, vilka
båda redovisas muntligt och skriftligt.
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid
förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
Betyg
Studieanvisning Utomhuspedagogik året runt, med inriktning mot hälsa, lärande och miljö, 15 hp 2015
sida 7 / 20
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska
göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via
http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i
varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
Utomhuspedagogik året runt, med inriktning mot hälsa, lärande och miljö
Outdoor Education Throughout the Year, with a Specialisation in Health, Learning and the Environment
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
Dnr: 242/07-41 Kurskod: 917G28
Provkoder: (se förteckning i LADOK)
Ämne: Educational Sciences-UV2
Nivå Utbildningsnivå Ämneskod Utbildningsområde
G1X Grundläggande UV2 NA
Fastställd 2011-04-14 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.
Senast reviderad 2013-10-15
Studieanvisning Utomhuspedagogik året runt, med inriktning mot hälsa, lärande och miljö, 15 hp 2015
sida 8 / 20
5.
Examinationer, omtentamen och kompletteringar
Kursens innehåll examineras gentemot kursmålen genom individuella reflektionsdokument samt en
individuell examinationsrapport.
5.1
Praktiska träffar
Från de praktiska kursträffarna lämnar deltagarna in ett individuellt reflektionsdokument som är
examinerande. Detta dokument ska skickas till kursledarna senast två veckor efter kursträffen.
Dokument ska innehålla reflektioner utifrån mål och ledord vid den aktuella kursträffen, samt från
aktuell kurslitteratur och knytas samman av egna reflektioner från de båda ovan nämnda delarna.
Om en deltagare inte kan närvara på en praktisk träff med den egna kursgruppen får personen en
inbjudan att närvara året efteråt. Om deltagaren hellre väljer att göra ett individuellt ersättningsarbete går detta bra utifrån anvisningar av kursledarna. Detta ersättningsarbete ska dokumenteras
och examineras på samma sätt som kursens övriga moment.
Om examinerande lärare bedömer att de inlämnade reflektionerna/uppgifterna bör kompletteras
meddelas kursdeltagaren detta och har sedan tio arbetsdagar på sig för arbetet.
5.2
Skriftlig examinationsuppgift
I kursen ingår att skriva en rapport där det övergripande syftet med uppgiften är att fördjupa sig i
någon del av ämnet som intresserar just dig samt ge ny kunskap inom området. Du får då ett tillfälle
att ytterligare bearbeta kurslitteraturen och jämföra den med andra källor samt att presentera ditt
arbete för kurskamraterna.
Mer information kommer du att få vid kursstart.
5.3
Bedömning, Betyg och Återkoppling
Kursen bedöms och betygssätts efter varje kursträff, samt efter den avslutande examinationen.
Betygskriterierna för kursen är formulerade utifrån kursplanens mål.
Vid bedömning av examinationsuppgifterna kommer följande kriterier att tillämpas:
Kriterier för Godkänd
För att studenten skall kunna erhålla betyget Godkänd på kursen skall följande krav uppfyllas.
•
Den studerande ska beskriva och förklara naturens biologiska förändring under olika årstider
•
Den studerande ska identifiera, beskriva och förklara spår av naturens krafter och mänsklig
aktivitet i olika landskapstyper
•
Den studerande ska redogöra för hur teoribildning och bildningstraditioner kopplade till den
fysiska utemiljön sätts i samband med naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga
ämnesområden och lärande
Studieanvisning Utomhuspedagogik året runt, med inriktning mot hälsa, lärande och miljö, 15 hp 2015
sida 9 / 20
•
Den studerande ska reflektera över begreppen hälsa, stress och fysisk aktivitet utifrån ett
biologiskt, evolutionärt och historiskt perspektiv.
•
Den studerande ska planera, genomföra och utvärdera tematiska arbeten kring mötet mellan
natur, kultur och människa, både som arena och som ett redskap för lärande
•
Den studerande ska reflektera över eget och andras ledarskap samt visa ett tydligt och
reflekterande ledarskap i egna övningar
•
Den studerande ska beskriva sambanden mellan den utomhuspedagogiska undervisningen och
skolans styrdokument
•
Den studerande ska genomföra ett mindre projektarbete som ska bygga på aktuell forskning och
litteratur inom området.
Detta visar studenten genom aktivt medverkande på fältträffarna och i den individuella skriftliga
reflektionen, samt i den individuella skriftliga examinationsuppgiften.
Betyget Underkänd ges när ett eller flera av kriterierna för Godkänd ej uppfyllts.
Efter inlämningsdatum har ansvarig lärare tio arbetsdagar på sig för att bedöma respektive students
insatser. Därefter sker återlämning av uppgift tillsammans med skriftlig återkoppling och
inrapportering av betyg. I de fall där det krävs kompletteringar kommer studenten att uppmanas att
lämna in dessa. Muntlig återkoppling ges vid förfrågan.
5.4
Förtydligande av skriftliga uppgifter
Oavsett hur du skriver ska alla skriftliga arbeten innehålla följande för att bli godkända:
• ha ditt namn högst upp, eller längst ned, på varje sida (för att underlätta läsningen)
• ha kursens namn högst upp, eller längst ned, på varje sida (se ovan)
• ha sidnummer högst upp, eller längst ned, på varje sida (se ovan)
• ha tydliga rubriker genom hela arbetet
• ha en tydlig och läsarvänlig text
• ha ett relevant innehåll och en tydlig struktur
• ha daterade föreläsningar, praktiska pass, internetkällor m.m.
• referera till samtliga källor som används (se mer nedan)
• ha en referenslista längst bak på litteraturen som refereras
• innehålla alla delar som efterfrågas
Studieanvisning Utomhuspedagogik året runt, med inriktning mot hälsa, lärande och miljö, 15 hp 2015
sida 10 / 20
6.
Referenshantering och plagiering
I samband med de skriftliga uppgifterna i kursen är det viktigt att du som student är införstådd med
de regler som finns angående plagiering/fusk. Att plagiera är, enligt Disciplinnämnden på Linköpings
universitet, när man presenterar någon annans arbete (exempelvis texter och bilder) som sitt eget.
”När studenter plagierar tar sig detta ofta formen av att:
- Man skriver om en annan författares text men byter endast ut några få ord i sin egen text jämfört
med originaltexten;
- Man använder material från ett tidigare godkänt arbete och lämnar in det igen på en ny kurs utan
tillstånd från läraren;
- Man använder en annan students arbete och presenterar det som sitt eget;
- Man kopierar ett stycke ur en text på internet utan att markera citat eller referera till källan
- Man tar en annan författares idéer, skriver om texten med egna ord utan att ange referens”
(http://noplagiat.bibl.liu.se/what_is_plagiarism/default.sv.asp 2014 11 26)
Linköpings universitetsbibliotek har tagit fram NoPlagiat: självstudieguide om plagiering och
upphovsrätt. Via länken kan du lära dig mer om plagiering och upphovsrätt samt göra ett antal
övningar för att testa din förståelse.
För mer information, se:
http://noplagiat.bibl.liu.se/default.sv.asp
Även Högskolan i Borås har en mycket användbar hemsida som rekommenderas:
Högskolan i Borås. (2014): Guide till Harvardsystemet.
http://bada.hb.se/bitstream/2320/12297/3/Harvard_version9.2_publicerad.pdf 2014 11 26
Du kan alltså valfritt välja något av de vanligaste referenssystemen bara du är konsekvent genom
hela ditt arbete. Oavsett system önskar vi gärna tillägga att det är bra om du även har med förnamn i
referenslistan.
I en ”Lathund för referenshantering” som kommer att delas ut vid kursstart får du också några
konkreta tips på hur du kan göra.
Formalia:
Times New Roman 12p eller Calibri 11p, Radavstånd 1,5
Studieanvisning Utomhuspedagogik året runt, med inriktning mot hälsa, lärande och miljö, 15 hp 2015
sida 11 / 20
7.
Provkoder
Kurskod
Anmälningskod
917G28
2700D
Namn
Poäng, hp Kod
Skala
Upptaktsträff, närvaro fältarbete och reflektion
(Course start, participation and reflection)
1
EX01
UG
Vinterträff, närvaro fältarbete och reflektion
(Winter, participation and reflection)
2
EX02
UG
Vårträff, närvaro fältarbete och reflektion
(Spring, participation and reflection)
2
EX03
UG
Sommarträff, närvaro fältarbete och reflektion
(Summer, participation and reflection)
2
EX04
UG
Höstträff, närvaro fältarbete och reflektion
(Autumn, participation and reflection)
2
EX05
UG
Examination, närvaro
(Examination, participation)
1
EXA6
UG
Barndag Vinön och reflektion
(Children's day, reflection)
1
EXA7
UG
Styrdokumenten i teori och praktik
(Curricula in theory and practice)
1
EXA8
UG
Skriftlig Examinationsuppgift
(Written examination)
3
EX09
UG
Total poäng, hp
15
Studieanvisning Utomhuspedagogik året runt, med inriktning mot hälsa, lärande och miljö, 15 hp 2015
sida 12 / 20
8.
Kursvärdering
8.1
KURT
Vi kommer efter varje avslutad delkurs att använda oss av det centrala utvärderingssystemet ”KURT”
som samtliga utbildningar på Linköpings universitet ska använda.
8.2
Kompletterande kursutvärderingar
Förutom det ovan nämnda centrala utvärderingssystemet kommer vi fortlöpande under kursen, samt
efter avslutad kurs att genomföra mindre kurs- och utvärderingar, både muntliga och skriftliga.
9.
Praktisk information
9.1
Mail och Kursbrev
Vi kommer under kursen att genomgående använda oss av mail som kommunikationsväg och du
kommer fortlöpande att få "kursbrev" med information om kommande träffar och annat som är
aktuellt under kursens gång. Detta kommer att skickas till den "studentmail" som du får vid kursens
start. Du kan sedan själv vidarebefordra dessa mail till privat mailadress om du önskar.
9.2
Registrering och LiU-id
Alla kursdeltagare måste registrera sig för att kunna genomföra kursen och bli examinerade. Se det
separat utskickade dokumentet "Välkommen till LiU vårterminen 2015!" för mer information och en
checklista på vad du ska göra gällande bl a registrering och LiU-id. Detta dokument finns också på
hemsidan.
9.3
Internat på Vinön
Boende och mat
Vi kommer mesta delen att vara utomhus men basen är Hembygdsföreningens område mitt på ön
med bland annat skolhuset som är modernt rustat med toaletter och en dusch. Programmet för
helgerna omfattar även ett kvällspass på lördagen så det är övernattning som gäller. Det finns
möjligheter att sova både inomhus och utomhus. Det enklaste boendet är egen madrass och
sovsäck. För den som vill bo bekvämare finns möjlighet att hyra boende i stugor på ön.
Vi kommer att röra oss mycket på ön, både vandra och cykla. Maten under kursen kommer att
bestå av egen matsäck till viss del och mat (huvudmålen) som vi köper på plats. Upplägget för det
praktiska kommer att presenteras noggrannare senare. Kostnad för kost och logi faktureras
deltagarna. Det är viktigt att du meddelar eventuell frånvaro i god tid till ansvarig på Vinön!
Mer information om Vinön finns på: http://www.vinon.se
Studieanvisning Utomhuspedagogik året runt, med inriktning mot hälsa, lärande och miljö, 15 hp 2015
sida 13 / 20
Utrustning
Vi kommer vid flera av kursträffarna att tillbringa kurstiden både utomhus och inomhus och därför
behövs lämpliga kläder och annan utrustning för detta. Tips kan fås i utrustningslistan som följer. Vid
ett par tillfällen kommer vi att använda oss av cyklar som transportmedel, vilka hyrs på ön.
Resor
Resor till och från kursplatsen ordnas av deltagarna själva. Samåkning helt eller delvis brukar vara en
trevlig lösning på resan.
Kostnader
Förutom kurslitteratur tillkommer i detta program även kostnader för resor, logi och mat vid
kursträffarna.
Mat och dryck
I våra träffar ingår ofta att vi äter mat tillsammans i grupperna. Ibland ingår det även att deltagarna
lagar maten ihop. Dessa moment är dels lärmoment då man delar erfarenheter och får tips som kan
komma till nytta i det egna arbetet, dels ett sätt att minska kostnaderna. Tiden för matlagning och
gemensamma måltider ger dessutom möjligheter till individuella och gemensamma reflektioner kring
olika kursmoment.
Studieanvisning Utomhuspedagogik året runt, med inriktning mot hälsa, lärande och miljö, 15 hp 2015
sida 14 / 20
9.4
Utrustningslista – saker som är bra att ha!
Kläder
* Kläder för inom- och utomhusbruk. Var beredd på att vistas utomhus hela dagen, oavsett väder.
* Underkläder, ombyte
* Sockar och strumpor (gärna ull), ombyte
* Regnställ
* Kängor eller stövlar
* Tjock tröja eller extra jacka (förstärkningsplagg)
* Ev överdragsbyxor (förstärkningsplagg)
* Vantar, mössa, halsduk/scarf
* Oömma arbetshandskar för arbete vid eldstad etc
* Snölås (skydd mot att snö tränger in mellan byxor och kängor)
* Innetofflor/varma sockar
Sova
* Sovsäck
* Liggunderlag
* Ev extra (ylle)filt eller liknande då det är kallt
* Ev egen kudde
* Ev lakan (när man ska sova inne)
* Sovkläder
Hygien/sjukvård
* Toalettartiklar
* Handduk
* Personliga mediciner
* Personlig ”första hjälpen” -utrustning
Mat
* Stormkök med bränsle
* Tallrik, bestick, kåsa
* Termos
* Vattenflaska
* Den mat som du ansvarar för…
Övrigt
* Anteckningsbok, penna
* Litteratur till kurstillfället
* Pengar till gemensamma kostnader, ex logi
* Kniv att tälja med
* Ev några färger att måla med, ex akvarell eller kritor, block
* Liten ryggsäck till dagarnas utflykter
* Sittunderlag
* Ficklampa
* Annan personlig utrustning du anser du behöver.
Studieanvisning Utomhuspedagogik året runt, med inriktning mot hälsa, lärande och miljö, 15 hp 2015
sida 15 / 20
10.
Litteraturlista
10.1
Obligatorisk, gemensam litteratur
(Se även "Schema och flöde" för mer information, bl a finns det valbar litteratur).
Alsegård, Helena (2007): Samarbetsövningar. Stockholm: SISU Idrottsböcker.
Brügge, Britta. Glantz, Matz & Sandell, Klas (2011): Friluftslivets pedagogik – För kunskap, känsla och
livskvalitet. Malmö: Liber.
Cserhalmi, Niklas (1997): Fårad Mark, handbok för tolkning av historiska kartor och landskap.
Stockholm: Bygd och Natur, Tidskrift för hembygdsvård. (Årgång 78, nr 6).
Dahlgren, Lars-Ove. Sjölander, Sverre. Stridh, Jan-Paul & Szczepanski, Anders. (2007):
Utomhuspedagogik som kunskapskälla (Närmiljö blir lärmiljö). Lund: Studentlitteratur.
Gröna argument baserat på fakta .(2011): Frisk i naturen, ett nordiskt projekt
Fysisk aktivitet. Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010. (2011): Stockholm; Statens
folkhälsoinstitut. laddas ned från: http://www.fhi.se/Publikationer/Alla-publikationer/Fysiskaktivitet-Kunskapsunderlag-for-Folkhalsopolitisk-rapport-2010/
Född till rörelse - en bok om kondition och hälsa. (2011). Stockholm; SISU Idrottsböcker.
Hallbert, Britt-Marie (2008): Årspraktika - Natur, seder och bruk månad för månad. Stockholm:
Prisma. Boken finns att köpa t ex på bokbörsen (http://www.bokborsen.se/) och utgivningsår spelar
ingen roll. Det går också bra med en motsvarande alternativ bok, t ex "Den svenska bondepraktikan
Jensen, Mikael (red.) (2011): Lärandets grunder – teori och perspektiv. Lund: Studentlitteratur
Johnson, Lena. Lundqvist, Susanna. Ottoson, Johan (2011): Naturupplevelse och hälsa - forskningen
visar vägen. Alnarp; SLU
Naturvårdsverket (2006): Naturen som kraftkälla. (Slutsåld som bok, men finns att ladda ner från
www.naturvardsverket.se.)
Nynäshamns Naturskola (2011): Att lära in ute året runt, årskurs F-9. Lgr11. Outdoor Teaching,
www.outdoorteaching.com
Szczepanski, Anders (2013): Platsens betydelse för lärande och undervisning – ett
utomhuspedagogiskt perspektiv. NorDiNa (Nordic Studies in Science Education) Vol 9, Nr 1/13, (s.317). Alt. tillkommande artikel.
Skolverket (2011): Läroplaner. Stockholm: Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet.
www.skolverket.se
Taube, Jill (2011): Själ och kropp – rörelse för psykiskt välbefinnande. Stockholm: Brombergs
Vinön (2015). Kompendium som fås vid kursstart.
Studieanvisning Utomhuspedagogik året runt, med inriktning mot hälsa, lärande och miljö, 15 hp 2015
sida 16 / 20
Änggård, Eva (2009): Skogen som lekplats - Naturens material och miljöer som resurser i lek. Artikel
ur: Idunn.no, nr 2/2009 (Sänds ut via mail)
En valfri bok från referenslistan om utomhuspedagogik.
En valfri skönlitterär bok med landskapsanknytning.
10.2
Referenslitteratur
Andersson, Bengt-Erik (2001): Visionärerna. Jönköping: Brain Books.
Andersson, R., Rydberg, D. (2005): Naturen och Hälsan. Jönköping: Skogsstyrelsens förlag.
Antonovsky, Aaron (2005): Hälsans Mysterium. Stockholm: Natur och Kultur
Barn och Ungas hälsa. Kunskapsunderlag för folkhälsopolitisk rapport 2010. (2011): Stockholm.
Statens folkhälsoinstitut.
Kan laddas ned från: http://www.fhi.se/PageFiles/12223/R2011-14-Barns-o-ungas-halsa.pdf
Björklid, Pia (2005): Lärande och fysisk miljö. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.
Bronsberg, Barbro & Vestlund, Nina. (2004): Bränn inte ut dig. Stockholm; Forum
Csíkszentmihályi, Michael (2000): Finna Flow – Den vardagliga Entusiasmens Psykologi. Stockholm:
Natur & Kultur.
Dahlgren, Lars-Ove & Szczepanski, Anders (1997): Utomhuspedagogik – Boklig bildning och sinnlig
erfarenhet. Linköping: Skapande Vetande nr 31, Linköpings universitet.
Dewey, John (2002): Individ, skola och samhälle – Pedagogiska texter av John Dewey. urval av
Hartman, S & Lundgren, U.P. Stockholm: Natur och Kultur.
Duesund, Liv (1996): Kropp, kunskap & självuppfattning. Malmö: Liber.
Dysthe, Olga (2008): Det flerstämmiga klassrummet. Lund: Studentlitteratur.
Edman, Stefan (2006): Förundran: tankar om vår stund på jorden. Stockholm: Cordia.
Ek, Bo (2002): Vinön – en resa (finns att köpa på Vinön)
Ekblom, Björn & Nilsson, Johnny (2000): Aktivt liv; vetenskap och praktik. Stockholm; SISU
Idrottsböcker.
Engström, Lars-Magnus (2010): Smak för motion. Stockholm; Stockholms Universitets förlag.
Goleman, Daniel (2007): Social Intelligens. Stockholm: LevNu/Wahlström & Widstrand.
Grahn, Patrik, Ottosson, Åsa. (2010): Trädgårdsterapi. Stockholm: Bonnier Existens.
www.bonnierexistens.se
Studieanvisning Utomhuspedagogik året runt, med inriktning mot hälsa, lärande och miljö, 15 hp 2015
sida 17 / 20
Guide to the Harvard Style of Referencing (2008): Borås högskolas hemsida.
http://www.hb.se/wps/portal/blr/harvard
Gustavsson, Bernt (2002): Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap.
Myndigheten för Skolutveckling. Forskning i fokus, nr 5. (kan laddas ned från:
http://www.pedag.umu.se/digitalAssets/19/19998_vad-kunskap-skolverket.pdf)
Grönholm, Jan (2005): Tid att göra - tid att vara. Stockholm; Carlssons förlag.
Halldén, G. (red.) (2009): Naturen som symbol för den goda barndomen. Stockholm: Carlssons
bokförlag.
Hannaford, Carla (1997): Lär med hela kroppen – inlärning sker inte bara i huvudet. Jönköping: Brain
Books.
Hartman, Sven (2003): Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter. Stockholm: Natur &
Kultur.
Hassmén, Peter & Hassmén, Nathalie (2005): Hälsosam Motion - lindrar nedstämdhet och depression.
Stockholm; SISU Idrottsböcker.
Instruktionsboken till LIVET - En inspirationsbok. (2005) Bunkeflostrand; Bunkeflomodellen. www.
bunkeflomodellen.se
Johnson, Lena. Lundqvist, Susanna. Ottoson, Johan (2014): Naturupplevelse för oss alla - forskningen
visar vägen. Alnarp; SLU
Johnson, Lena (red). Lundqvist, Susanna (red). (2014): Skogens sociala värden - forskningen visar
vägen. Alnarp; SLU
Jäktad, pressad - Utbränd (2002): Källa 52. Stockholm; Vetenskapsrådet.
Jönsson, Bodil (2002): I tid och otid. Stockholm; Brombergs Förlag
http://www.bodiljonsson.se/bocker_internet.html
Jönsson, Bodil (2004): Vunnet och försvunnet. Stockholm: Brombergs Förlag.
http://www.bodiljonsson.se/bocker_internet.html
Jönsson, Bodil (2006): Guld. Stockholm; Brombergs förlag.
Key, Ellen (1996): Barnets Århundrade. Omläst hundra år senare. Ola Stafseng (red). Borgholm:
Bildningsförlaget.
Klingberg, Torkel (2007): Den översvämmade hjärnan. Stockholm: Natur och kultur.
Krogsmark, Tomas (1998): Didaktiska strövtåg – Didaktiska idéer från Comenius till fenomenografisk
didaktik. Göteborg: Daidalos förlag.
Larsson, Eva-Lena & Öborn, Gösta (1995) På upptäcktsfärd i kulturlandskapet, fakta och arbetsidéer.
Institutionen för tillämpad miljövetenskap, Göteborgs Universitet
Studieanvisning Utomhuspedagogik året runt, med inriktning mot hälsa, lärande och miljö, 15 hp 2015
sida 18 / 20
Levi, Lennart (2002): Stressen i mitt liv. Stockholm; Natur och kultur.
Louv. Richard (2008) Last child in the woods. Chapel Hill, North Carolina, USA: Algonquin Books of
Chapel Hill.
Lundegård, Iann. Wickman, Per-Olof & Wohlin, Ammi (2004) Utomhusdidaktik. Lund:
Studentlitteratur
Lynas, Mark (2008): Sex grader. Stockholm: Ordfront.
Myhr, Ulla. (2007): Utemiljö och Hälsa. Stockholm: ARKUS förlag. tel: 08-678 05 85, www.arkus.se
Mårtensson, Fredrika, Lisberg-Jensen, Ebba, Söderström, Margareta, Öhman, Johan (2011) Den
nyttiga utevistelsen? Forskningsperspektiv på naturkontaktens betydelse för barns hälsa och
miljöengagemang, Naturvårdsverket
Mörck, Jan-Eric (2005) Gå ut och räkna med skogen, praktisk matematik med skoglig anknytning för
mellan- och högstadiet. Outdoor Teaching, www.outdoorteaching.com
Naturskoleföreningen (2014) Leka och lära naturvetenskap och teknik ute. Outdoor Teaching,
www.outdoorteaching.com
Naturskoleföreningen (2013): Att lära in UTE Övningar i bakfickan. Outdoor Teaching,
www.outdoorteaching.com
Naturskoleföreningen (2010): Att lära in svenska ute F-9. Outdoor Teaching,
www.outdoorteaching.com
Naturskoleföreningen (2009): Att lära in teknik ute F-9. Outdoor Teaching,
www.outdoorteaching.com
Naturskoleföreningen (2007): Leka och lära matematik ute, F-9. Outdoor Teaching,
www.outdoorteaching.com
Naturskoleföreningen (2007): Leka och lära matematik ute - förskolan. Outdoor Teaching,
www.outdoorteaching.com
Naturskoleföreningen (2007): Att lära in engelska ute, F-9. Outdoor Teaching,
www.outdoorteaching.com
Naturvårdsverket (2006): Naturen som kraftkälla. (Slutsåld som bok, men finns att ladda ner från
www.naturvardsverket.se.)
Nilsson, Gunilla. (2009): Trädgårdsterapi. Lund: Studentlitteratur.
Ottosson, Åsa, Ottosson, Mats & Magnusson, Roine (2013): Lugn av naturen. Karlstad: Votum &
Gullers förlag.
Ottosson, Åsa & Ottoson, Mats (2006): Naturkraft – om naturens lugnande, stärkande och läkande
effekter. Stockholm: Wahlström & Widstrand. www.wwd.se
Raustorp, Anders. (2004). Att lära fysisk aktivitet. Uppsala: Kunskapsförlaget.
Studieanvisning Utomhuspedagogik året runt, med inriktning mot hälsa, lärande och miljö, 15 hp 2015
sida 19 / 20
Sandell, Klas & Sörlin, Sverker (red): (2000): Friluftshistoria - från `härdande friluftslif´ till ekoturism
och miljöpedagogik: Teman i det svenska friluftslivets historia. Stockholm: Carlssons bokförlag.
Sandell, Klas, Öhman, Johan, Östman, Leif. (2003): Miljödidaktik. Naturen, skolan och demokratin.
Lund: Studentlitteratur.
Sellgren, Germund (2005): Naturpedagogik. Västerås: Ekelunds/Gleerups Utbildning AB
Sporrong, Ulf (1996): Odlingslandskap och landskapsbild. Stockholm; Riksantikvarieämbetet
Stridh, Jan-Paul. (2005): Kulturlandskapets språkliga dimension. Ortnamn. Stockholm;
Riksantikvarieämbetet.
Sundin, Paul (2003): Tystnadens terapi. Stockholm; Forum
Svenska Naturskyddsföreningen (2006): Livsviktigt – grön väg till hälsa. Stockholm: Svenska
naturskyddsföreningen.
Svenska Naturskyddsföreningen (2006): Nyfiken grön, handbok för naturguider.
Svenska naturskyddsföreningen, www.naturskyddsforeningen.se
Svenska Naturskyddsföreningen (2005): Livet leker – upptäck naturen med barn. Stockholm: Svenska
naturskyddsföreningen, www.naturskyddsforeningen.se
Sälgö, R. (2005): Lärande och kulturella redskap: om lärprocesser och det kollektiva minnet.
Stockholm: Norstedts Förlag.
Taylor, A. & Kuo, F. (2009): Children with attention deficits concentrate better after walk in the park.
Journal of Attention Disorders, 12(5), 402-409.
Tiller, T. & Tiller R. (2003): Den andra dagen – ett vidgat rum för lärande. Stockholm: Runa förlag.
Uddenberg, N. (1993): Ett djur bland alla andra? Biologin och människans uppfattning av sin plats i
naturen. Nora: Nya Doxa förlag.
Uppladdningen - Hälsa (2011): Järna; Axa
Uvnäs- Moberg, Kerstin (2000): Lugn och beröring. Stockholm; Natur och Kultur.
Welén, Therese (2003): Kunskap kräver lek. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. Forskning i
fokus, nr 17. (kan laddas ned från:
http://www.skolverket.org/polopoly_fs/1.83007!Menu/article/attachment/SKOLUTV250.pdf)
Wolmesjö, Susanne (2002) Smarta rörelser. Stockholm: SISU Idrottsböcker.
Åkerstedt, Torbjörn (2002): Sömnens betydelse för hälsa och arbete. Järvsö: Bauer bok.
Studieanvisning Utomhuspedagogik året runt, med inriktning mot hälsa, lärande och miljö, 15 hp 2015
sida 20 / 20