Trivselregler 2015

2015-05-12
BRF BRUNNSPARKEN I Ö REBRO
TRIVSELREGLER
För att vi alla ska trivas och skapa en god ekonomi i föreningen behöver vi ta hand om våra
fastigheter – lägenheter, trapphus, fasader, parkering och andra gemensamma utrymmen.
Styrelsen har därför satt upp några regler som vi alla ska hålla oss till. Utöver dessa
trivselregler finns även våra stadgar och Bostadsrättslagen (SFS 1991:614) och Lagen om
ekonomiska föreningar (SFS 1987: 667) att ta hänsyn till. Trivselreglerna ses över och
justeras regelbundet.
Allvarlig försumlighet eller misskötsel av din lägenhet eller fastigheten kan leda till att du
förverkar din rätt till bostadsrätten och kan leda till uppsägning.
Styrelsen anslår information i entréerna och på hemsidan, www.brfbrunnsparken1.se, samt
vid medlemsmöten och stämmor.
Kursiv stil innebär att ytterligare information/specificering finns.
DU ANSVARAR FÖR



skötseln och det inre underhållet av lägenheten och för att hålla balkong/uteplats i
gott skick.
att underhålla brandvarnaren som är monterad i din lägenhet.
att ditt/dina husdjur inte stör eller förorenar inom fastigheten.
DU SKA










anmäla akuta skador till Egeryds, 019-18 18 18
snarast åtgärda fel eller brister i lägenheten som kan riskera att medföra omfattande
och fördyrande skador på fastigheten.
snarast kontakta styrelsen om det skett en skada på föreningens hus eller mark.
meddela styrelsen om något på, omkring eller i fastigheten behöver repareras eller
åtgärdas.
betala månadsavgiften för lägenhet, p-plats och carport i förskott sista vardagen varje
månad. Avierna med avgifterna delas ut kvartalsvis.
anmäla intresse till carport och p-plats till Annette Schirell på Kärnhem
([email protected] eller 0470-799890) för köplats.
betala din egen el.
ha en hemförsäkring. Föreningen har tecknat bostadsrättstillägg.
sortera och återvinna sopor enligt anvisningar i rummet för avfall. Större kartonger
och frigolit m.m. slängs vid återvinningsstationen vid ICA Parken. Grovsopor
lämnar du vid återvinningscentralen.
visa hänsyn till grannar, både inomhus som utomhus, dygnet runt men särskilt
vardagar från kl. 22.00 till kl. 07.00. Informera gärna grannar inför störande
ombyggnad, reparation eller före fester.
1/3
2015-05-12


lämna en kopia av överlåtelsekontraktet, ansökan om utträde ur
bostadsrättsföreningen samt din nya adress till styrelsen vid försäljning av lägenheten.
Som köpare av en lägenhet ansöka om medlemskap i bostadsrättsföreningen samt
betala en överlåtelseavgift på 2,5 procent av prisbasbeloppet som gäller vid
tidpunkten för ansökan om medlemskap.
DU BÖR



rensa samtliga golvbrunnar i våtutrymmen minst två gånger per år.
rengöra frånluftsventilerna i våtutrymmen och klädkammare varje halvår och i övriga
rum en gång per år.
regelbundet rengöra och byta filter i köksfläkten.
DU FÅR








renovera lägenheten men för ombyggnad krävs styrelsens tillstånd.
uppföra vind- eller insynsskydd på balkong/uteplats.
endast använda barnvagnsförråden till barnvagnar.
endast upplåta lägenheten i andra hand om styrelsen samtycker.
sätta upp ytterligare belysning på balkong/uteplats
måla om taket på balkong/uteplats.
grilla på balkonger/uteplatser om du använder elgrill.
grilla med kol/gas på gemensamhetsytan vid respektive entré samt på gräset men
tänk på brandsäkerheten och iaktta stor försiktighet.
DU FÅR INTE






ställa barnvagnar i trapphuset. Vid entrén i respektive hus finns ett barnvagnsförråd.
måla om panelen på balkong och uteplats, den tillhör fastigheten.
hänga balkonglådor på utsidan av balkongen p.g.a. fallrisk.
tvätta bilen på parkeringen eller någon annanstans på fastigheten.
sätta upp en parabol.
använda gästparkeringarna, dessa är endast till för våra gäster.
FÖRDJUPAD INFORMATION/SPECIFICERING
EL
Elmätaren sitter i det vita skåpet i respektive port och nås med lägenhetsnyckeln. Där finns
också lägenhetens huvudsäkringar.
RENOVERA
T.ex. byta kök, lägga nya golv, måla och tapetsera om, sätta upp nya skåp och byta ut
vitvaror.
2/3
2015-05-12
OMBYGGN AD
T.ex. att ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum, göra förändringar som innefattar
ingrepp i lägenhetens bärande konstruktion, befintliga ledningar för avlopp, värme och
vatten eller andra väsentliga ändringar
VIND- ELLER INSYNSSKYDD
Inglasning av altan kräver bygglov.
Tillstånd ska begäras av styrelsen om vind- eller insynsskydd är högre än 2 m.
UPPLÅTELSE AV LÄGENH ETEN I ANDRA HAND
Begäran om samtycke ska ske på avsedd blankett som finns på hemsidan,
www.brfbrunnsparken1.se.
Om perioden är tänkt att pågå längre än ett år ska hyresgästen avstå från sitt
besittningsskydd.
BELYSNING PÅ BALKONG /UTEP LATS
Belysningen ska harmoniera med fastigheten i övrigt, samråd med styrelsen innan
installationen. Tala gärna med närmsta granne så att belysningen inte stör. Installationen ska
vara fackmannamässigt utförd.
MÅLA TAKET P Å BALKON G/UTEP LATS
Taket på balkong/uteplats får endast målas i den kulör och färg som styrelsen anvisar.
3/3