Avtal och regler för lån av dator samt access till Strömstads datanät

Avtal och regler för lån av dator samt access till Strömstads
datanät
Höstterminen 2015 kommer alla elever som börjar i årskurs 1 att få en bärbar lånedator. Den kommer att delas ut
under förutsättning att eleven har påskrivet datorkontrakt med sig. Med underskrift av detta avtal godkänner ni
villkoren nedan. Då datorn levereras kommer eleven att kvittera ut datorn med tillhörande inloggningsuppgifter. Ni
godkänner att eleven gör kvitteringen.
***
Som elev inom Strömstad Gymnasium har du under studietiden tillgång till såväl en bärbar dator som skoldatanätet.
Datorn är ett av dina läromedel och ett viktigt redskap för dina studier. Efter avslutade studier skall datorn
återlämnas till skolan.
Allmänna regler
Datorn är ett studieverktyg, den är alltså avsedd för skolarbete. I skolans olika lärsituationer skall du följa lärarens instruktioner om hur
och till vad du får använda datorn – datorn skall alltid finnas tillgänglig i skolan. Om du inte följer lärarens instruktioner, eller på annat
sätt använder datorn så det stör inlärningsmiljön (för dig själv, andra elever eller läraren), har lärare eller annan representant för skolan
rätt att återta datorn. Vid upprepade förseelser kommer en utredning att göras av rektor, förälder/målsman kommer att kontaktas. Om
inte datorn finns med till lektion där den skall användas kan detta noteras i frånvarosystemet. Icke skolbunden användning (ex sociala
medier, musik, film, spel) är inte tillåtet under lektionstid, inte heller annan användning som kan störa andra elever. Nedladdning eller
strömmande av film tar mycket bandbredd och är inte tillåten i skolan.
Ansvar och hantering gällande datorn
OBS!
Du som elev ansvarar för att använda, förvara och transportera datorn på ett sådant sätt att den inte kommer till
skada eller kan riskera att förloras. Om du genom oaktsamhet råkar ut för att datorn skadas eller förloras blir du
och/eller din förälder/målsman ekonomiskt ansvariga för de kostnader som uppkommer.
OBS!
Observera att en vanlig hemförsäkring oftast inte täcker en bärbar dator – du bör ha en allriskförsäkring för att
täcka kostnaden för eventuella skador eller förlust.
Om datorn skadas, förloras eller inte fungerar skall du ta kontakt med skolans It-support Björn/Per-Ove i sal 259. Tider, se
anslag på dörr samt Sharepoint.
Du ansvarar själv för att ta reda på vad som gäller för program och annat som du laddar hem eller på annat sätt installerar
på datorn. Du ansvarar också själv för det som lagras i datorn. Skolan ersätter inte program, filer eller material som du har
lagrat i datorn om exempelvis hårddisken måste bytas eller omformateras – se till att säkerhetskopiera!
Om du slutar skolan eller tar studieuppehåll skall datorn och den utrustning som hör till datorn skyndsamt lämnas tillbaka.
Om du inte lämnar tillbaka datorn kommer kommunen att debitera hyra för den tid som du har kvar datorn. Lämnas den
inte igen faktureras du den verkliga kostnaden för datorn. Hyreskostnaden baseras på kommunens faktiska kostnad.
***
Elev: Jag godkänner dessa villkor.
Elevens underskrift
Datum: 2015 -
-
personnummer
Namnförtydligande
Förälder/målsman/vårdnadshavare
Jag/vi har tillsammans med eleven läst igenom och diskuterat ”Regler och avtal”. Vi är införstådda med att eleven i och
med detta är ansvarig för hanteringen av dator/nätverk. Eleven får kvittera ut datorn vid leveransen.
Målsman underskrift (gäller omyndig elev)
Namnförtydligande
Undertecknat avtal lämnas till vaktmästaren i samband med utlämning av dator.
Heléne de Leeuw ([email protected])
Rektor