Nr 2 2015 Svenska ()

Svensk lösning effektiviserar transporter
Förre statssekreteraren Håkan Ekengren:
Civilingenjörer finns – men...
Politiker måste vårda sina
näringslivsrelationer / 22
Logistikens parter Brist på erfarna
kopplas samman /10 ingenjörer /14
FORDONS
KOMPONENTEN
Nr 2 • 2015
Pris: 69 kr
materialrä
g i im
tte
n:
rån
t
n
I
Ju
Nolltolerans
Medlemstidning för FKG – branschorganisationen
för Skandinaviens leverantörer till fordonsindustrin
– Uddeholms vd
drar snyltarna
inför rätta
Helautomatiserat
på frammarsch
Goodtech växer inom fordonsindustrin
Exklusivt för FKG-medlemmar:
Många ville lära
känna MAN
Tema: Framtidsstrategier
Framtidens fordonsindustri – nya möjligheter
SIDAHL april 2015
Fordonskomponenten 2 / 2015
Produced
by Gnotec
Fredrik Sidahl är vd för FKG. Nås på [email protected]
Kvotering inte lösningen för
att få fler kvinnor till branschen
U
TSIKTEN FRÅN SCENEN på Stora Leverantörsdagen är slående, och jag tillhör en av dem. På ingenjörsutbildningarna är det tydligt, men var börjar eländet? Vi är i en
bransch där vi saknar kompetent folk – från ingenjörer till operatörer. Massor av arbetstillfällen, men allt för få kvinnor väljer fordonsindustrin.
Personligen tror jag inte ett ögonblick på kvotering.
Hur skulle det kännas att vara på plats bara för att man är
skapt på ett visst sätt?
För mig är kvotering bara ett quick fix på ett bekymmer som
måste åtgärdas i grunden och vid starten av livet. Nej, vi måste
förändra redan från den period då intryck blir till beteenden
och börja i hemmet och på dagis när människan är ny och
utforskar världen totalt oberoende av snippa eller snopp.
PÅ DAGIS VILL jag ha mer ”mekano”, mer av ett förberedande
coachande till individen, utvecklande med en lärare som också
kan och känner för teknik och naturvetenskap, vid sidan om
sagor och mamma-pappa-barn-lekar. Ett tydligare rollspel emellan barn och vuxen i lärandet, där inte vår kropp bestämmer
leken. Jag tror att språket är viktigt, mindre av killar & tjejer och
mer av vi tillsammans.
Vi vuxna förebilder måste också öppna och bjuda in. Gör vår
industri tillgänglig för studiebesök vid sidan om alla satsningar
typ Universum och Teknikum och allt vad det heter – som går ut
på att få barn att ”leka teknik”.
3
View our video
Wheel cover for trucks,
manufactured in a
hydraulic press
line with
robotised
material
handling.
More at gnotec.com
NÅGONSTANS I BARNETS värsta ålder, upptaget med att klippa
navelsträngen och kliva in i vuxenvärlden skall denna förvirrade
individ välja inriktning – inte konstigt att det blir ”som vanligt”,
det vill säga tradition när man väljer utbildning och yrke.
Jag fattar inte. Minns från min skoltid, grymt få tjejer på Chalmers. På Caran, där jag var chef en tid, hade vi ett projekt för att
engagera fler kvinnor i konsultyrket och om jag mins rätt så kom
vi upp i 26 procent och fick ett slags pris. En fjärdedel kvinnor –
och det blev ett pris!?
Gammal kärlek
rostar aldrig.
Redan 1983 inledde Johnny Hellsten färden mot
framtiden när han grundade Hellstens Mekaniska i
garaget i Mjölby. Sedan länge är garaget utbytt mot
moderna lokaler med en robotcell och avancerade
maskiner med en noggrannhet på 0,005 mm.
Sedan 30 år tillbaka levererar Tibnor material med
extremt god skärbarhet till Hellstens Mekaniska,
huvudsakligen M-stål och borstål. Materialet är en
förutsättning för att Hellstens ska klara en störningsfri
produktion. Dessutom kapar Tibnor komponenter
i större serier och levererar just-in-time från färdigvarulager. Vad kan vi göra för dig?
KULTUR VINNER ALLTID över struktur och det är du och jag som
står för kulturen. Vi på FKG har dragit igång ett projekt för fler
kvinnor i branschen där vi frågar oss, varför ser det ut som det
gör? Det är bara du och jag som kan ändra på detta. Jag skriver
du utan risk, denna tidning läses av en absolut majoritet av
män– kulturbärare.
Du som är minoriteten, kliv fram. Var med i vårt nätverk.
Och vi som är i majoritet, se kvinnan i industrin som en möjlighet. Kanske ”var är ni?” blir till ”där är ni!” och tänk på att
ändra beteende – så vinner kulturen.
You want that feeling of security.
You require uninterrupted production.
We bring you safety and reliability.
Vi vill att du ska känna dig trygg under varje fas av vårt
samarbete, och vara säker på att du ökar din produktivitet. Du kan lita på våra specialister samt på kvalitén på
våra produkter och processer – alltid och överallt. Detta
är vad vi står för som ett familjeägt företag med en lång
tradition inom fabriks- och processautomation.
Festo AB
020 38 38 40
www.festo.se
tibnor.se
Image_Ad_security_92x130_se.indd 1
11.12.2014 13:21:18
Fordonskomponenten 2 / 2015
Fordonskomponenten 2 / 2015
5
TEMA: Framtidsstrategi
Framtidssäkra Sverige
Allt fler vill se nationella strategier för att stärka industrin
Med kompetens, kapital och kommunikation/dialog som tillsammans
skapar framtida konkurrenskraft kan
Sverige förmodligen framtidssäkras.
F
ör ett starkt exportberoende land som
Sverige inger siffrorna i Teknikföretagens första konjunkturbarometer för
2015 viss oro. De visar nämligen på blygsam
tillväxt inom den samlade svenska industrin.
Det är fordonsindustrins leverantörer som
sänder mest positiva – om än svaga – signaler.
– Vår barometer visar att året ordermässigt
börjat svagare jämfört med utvecklingen i
slutet av fjolåret. Att företagen rapporterar ett
närmast oförändrat lågt utnyttjande av produktionskapaciteten och en låg efterfrågan på
personal, indikerar att vi ännu inte har något
lyft i konjunkturen, säger Teknikföretagens
chefsekonom Anders Rune i en kommentar.
Han oroas också över den svaga efterfrågan
på personal. Enda uttalade rekryteringsbehovet i konjunkturrapporten gäller ingenjörer.
I rapporten noteras även en nedgång
bland leverantörer till elektronikindustrin
och denna nedgång avser såväl hemma- som
exportmarknaden. Något som förmodligen är
en avspegling av de omfattande varslen inom
Sony och Ericsson i början av mars.
Nationell industristrategi
I den offentliga debatten brukar FKG framhålla
vikten av samlade nationella strategier för strategiskt viktiga, innovationsdrivande och högförädlande industrier som fordon/transportmedel, IT/telekom och läkemedel/kemi. Såna
finns i andra europeiska länder på vars marknader svenska företag konkurrerar, som Tyskland och Storbritannien.
– Det är ett mantra för oss, särskilt när vi
vet hur framgångsrik den brittiska satsningen
inom automotive hittills varit, säger Fredrik
Sidahl, vd för FKG.
Strategi för rätt förutsättningar
Frågan om nationella strategier väcktes redan
2009 när fordonskrisen svepte in över Sverige.
De aktualiserades på nytt 2012 när life sciencesektorn drabbades av neddragningar av Astra­
Zenecas forskningsverksamhet i Södertälje
(och allra senast i och med varslen hos Sony
och Ericsson). Fler näringar efterfrågar nationella strategier – som rymd- och spelindustrin
liksom de gröna näringarna.
Med en nationell strategi för en strategiskt
viktig industri tar man ett
samlat grepp från stat och myndigheter via skola och akademi
till företag och företagandets
villkor. Målet är att ge den strategiska industrin de allra bästa
förutsättningarna för att kunna Åke Svensson,
framtidssäkra den. Det handlar Teknikföretagen.
om arbetstillfällen och välfärd,
framtida tillväxt i landet.
Industri, innovation och välstånd – en strategi för arbete och välfärd i Sverige är titeln på
ett utspel från arbetsgivar­organisationen Teknikföretagen. Förslaget presenterar åtgärder
som företag, regering och riksdag bör vidta för
att stärka industrins konkurrenskraft globalt.
– Med förslagen vill vi bjuda in till samtal
om hur vi i Sverige tillsammans kan utveckla
förutsättningarna för industrin, säger Teknikföretagens
vd, Åke Svensson, i en kommentar.
– Från vår sida vill vi se en
framtidssäkring av industrin,
såväl den som producerar
Fredrik Sidahl,
hårdvara i form av komponen- FKG.
ter som den som arbetar med
mjukvara och kompetens, säger Fredrik Sidahl.
– För att kunna göra det pratar vi om tre
”K:n” som tillsammans blir ett fjärde ”K”, fortsätter han.
Det är kompetens, kapital och kommunikation som tillsammans skapar konkurrenskraft
för att framtidssäkra svensk industri.
www.gifa.com
www.newcast.com
worldwide
G Ö R A N B J Ö R K LU N D
Komplicerat politiskt läge
hämmar industripolitik
I dagsläget råder ett mycket komplicerat klimat i Sverige vilket
överskuggar mycket.
D
en sittande regeringen består av
socialdemokrater och miljöpartister med vänsterpartiet som
stödparti. De regerar efter en alliansbudget och har ett antal svåra men viktiga
frågor att hantera: de allt svagare prestationerna i skolan, sysselsättningen, migrationen, energi- och försvarspolitiken
med flera.
Sammantaget innebär det att näringsoch industripolitik inte står särskilt högt
på den politiska agendan, trots att alla
talar om tillväxt och långsiktig hållbarhet i ett välfärdssamhälle. En förutsättning är att vi har en industri som skapar exportintäkter och sysselsätter.
Närings- och innovationsminister
Mikael Damberg, tidigare socialdemokratisk frontman när Stefan Löfven saknade plats i riksdagen, har hittills inte
lyckats prestera något synbart för industrin, trots mycket prat innan valet.
Det har han också fått utstå kritik för.
Dock ska sägas till hans och Stefan Löf-
vens försvar, att det socialdemokratiska vallöftet om ett statligt innovationsråd realiserats. Däremot har inte
någon industrikansler setts till.
Från fordonsindustrins sida, främst
FKG:s, har man varit kritisk till regeringens intentioner att ändra inriktning
i statliga riskkapitalbolaget Fouriertransform, vars kapital ursprungligen
öronmärktes för fordonsindustrin. Kritiken gäller
också hanteringen
av stöd för
utveckling
av små och
medelstora
leverantörsföretag
genom
Tillväxtverkets
leverantörsprogram,
som allt jämt
saknar beslut om förlängning eller
avveckling.
Illustration: Tommy Apelqvist
4
GIFA 2015 och NEWCAST 2015 –
gjuterimässor i perfekt förening
Var aktiv, var på plats på den internationella
mötesplatsen för morgondagens gjuterimarknader.
GIFA: Den världsledande fackmässan för gjutningsteknik
NEWCAST: Den mest betydande fackmässan för
gjutna produkter
Välkommen till en värld av
modern gjutningsteknik, välkommen
till Düsseldorf!
Tysk-Svenska Handelskammaren
Valhallavägen 185 _ Box 27104 _ 102 52 Stockholm
Tel. + 46 (8)665 18 20 _ Fax + 46 (8)665 18 04
[email protected]
www.handelskammer.se
gif1502_gifanewcast_95x265_SE.indd 1
13.01.15 15:05
6
Fordonskomponenten 2 / 2015
Fordonskomponenten 2 / 2015
TEMA: Framtidsstrategi
VÄGVAL FRAMTIDEN
Laddat program om leverantörsindustrins nya möjligheter på FKG:s strategiseminarium
Har du en tydlig, genomarbetad och uppdaterad strategi för Automotive?
Har du koll på vad ledande experter tror om framtiden för fordonsindustrin
och vilka möjligheter det innebär för dig som leverantör?
På FKG:s fordonsstrategiseminarium den 23 april i Stockholm samlas
ledarna för de svenska leverantörerna för att diskutera och belysa ett antal
framtidsfrågor. Ledande strategikonsulter med fokus på fordonsindustrin,
som McKinsey, Roland Berger och EY, fordonstillverkarna Scania och Volvo
Cars samt framgångsrika leverantörsföretag, kommer att vara på plats.
M
ålsättningen är att ge deltagarna
en god överblick över vart fordonsindustrin globalt är på väg –
ur ett svenskt perspektiv.
Den svenska leverantörsindustrin står
inför stora utmaningar när Scania och
Volvo Cars har fått ny ägarstruktur samtidigt som Volvo Group fortsätter sin strävan mot att bli globalt störst inom tunga
fordon. Strukturella frågetecken finns allt
jämt kring Nevs/Saab och Stallbacka-fabriken i Trollhättan. Tillsammans utgör detta
både hot och möjligheter inom en snar och
långsiktig framtid för svensk leverantörsindustri.
Mot denna bakgrund har FKG:s analysansvariga Yasemin Heper Mårtensson satt
samman ett spännande seminarium om
vilka möjligheter som förändringarna inom
den globala fordonsindustrin innebär.
– Tanken är att visa på olika möjliga
färdvägar för att leverantörerna ska kunna
fatta väl underbyggda beslut om sitt framtida vägval, säger Yasemin Heper Mårtensson som tillsammans med Dr Pernilla
Jonsson även är seminariets moderator.
– Därför har vi valt att bjuda in några av
de främsta strategikonsulterna för att ge ett
lite bredare perspektiv på vart fordonsindustrin är på väg.
– Vi har också bjudit in OEM för att ge
inblick i vilka områden som enligt dem
växer starkast och som också erbjuder bäst
möjligheter för leverantörer. Dessutom lär
vi ”best practice” av några branschkolleger
som har lyckats väl, säger Yasemin Heper
Mårtensson.
TRE PERSPEKTIV I PROGRAMMET
1. Kundperspektivet – inom vilka
områden behöver OEM stöd framöver?
Dr Harald Ludanek är sedan 2012 forsknings- och utvecklingschef hos Scania.
Med en bakgrund från såväl VW och Scania som från lätta och tunga sidan bjuder
han på en insiktsfull inblick i trender och
utmaningar inom framtida fordonsutveckling och vilka teknikområden som erbjuder
bäst möjligheter för leverantörer.
Anders Tylman-Mikiewicz, bland annat
ansvarig för Volvo Cars test- och konceptcenter i USA, kommer att berätta om vilka
konsekvenser som autonom körning kan ha
på individuell mobilitet, samt en inblick i
möjligheter på den amerikanska marknaden.
2. Ett bredare perspektiv – vart är den
globala fordonsindustrin på väg?
Genom strategikonsulter som dagligen jobbar med både OEM och leverantörsföretag
kommer en bredare syn på vart den globala
fordonsindustrin är på väg, berättar Yasemin Heper Mårtensson.
Roland Berger är en väletablerad strategi- och ledarskapskonsult till OEM och
leverantörer globalt. Erfarenheterna omsätts
löpande i framtids- och trendspaning.
Felix Mogge, ansvarig för fordonsleverantörer på Roland Berger och med bas i Tyskland, kommer bland annat att tala om vart
fordonsindustrin globalt är på väg och vilka
teknikområden som generellt erbjuder bäst
möjligheter för leverantörsindustrin – och
då främst för europeiska leverantörer.
Nicolai Müller och Fredrik Hansson på
McKinsey & Company, båda med lång
erfarenhet av OEM och fordonsleverantörer på global och lokal nivå, talar bland
annat om beprövade framgångsstrategier,
framgångsfaktorer samt framtida värdeskapande för fordonsleverantörer.
Anil Valsan och Martin Cardell, partners
på Ernst & Young, presenterar en purfärsk
studie, ”Changing lanes 2015–16”, som
bygger på intervjuer med en stor mängd
beslutsfattare inom den globala fordonsindustrin. Presentationen kommer att beskriva fokusområdena för fordonsindustrins
beslutsfattare 2015–2016, och kommer även
att ha ett svenskt perspektiv.
Det riktigt långsiktiga perspektivet står
Tom de Vleesschauwer för. Han är bil­
industrianalytiker vid erfarna IHS (tidigare
Global Insight) och skissar upp ett antal
spännande framtidsscenarion för fordonsindustrin på kort och så lång sikt som
2040. Det handlar både om lätta och tunga
sidan. Ett seminarieinlägg om framtida hot
och möjligheter samt vilka faktorer, såväl
interna som externa som kan komma att
påverka företagsklimatet för både fordonsoch transportindustrin.
3. Offensiva leverantörer – hur kan vi
stärka det svenska leverantörsklustret?
Vad gör att vissa leverantörer växer mer än andra?
Svenska Leax och italienskägda Gnutti Carlo
Sweden är två offensiva leverantörer. Bolagens
ledare, Roger Berggren, Leax, respektive Jörgen
Oldenstedt, Gnutti, talar kring praktisk tillämpning av strategier, tillväxt och lönsamhet samt
framtida utmaningar.
– Som leverantör arbetar vi nära våra kunder. Tack
vare dialog och lyhördhet räds vi inte att investera
i ny kapacitet. Det handlar om att våga och förstå,
säger Roger Berggren, inför seminariet i april.
Seminariet arrangeras den 23 april på Wenner-Gren
Center, Stockholm och är en Automotive Meeting Point.
Anmälan – se FKG:s hemsida.
Nicolai Müller
Fredrik Hansson
Harald Ludanek
Anil Valsan
Jörgen Oldenstedt Anders Tylman
Mikiewicz
Felix Mogge
Roger Berggren
Yasemin Heper Mårtensson
Jonas Glimdén är vd på Kuka Nordic. Foto: Göran Björklund
IIWA – roboten som
samarbetar med
mänskliga kollegor
Den mänskliga roboten Iiwa från Kuka är en del av Industri 4.0 – den fjärde industriella revolutionen som ska ge
fortsatt ekonomisk tillväxt i första hand i Tyskland men
också Europa.
I Industri 4.0 smälts allt samman – kompetens, FoU,
produktion av hård- och mjukvara – i den smarta fabriken för att skapa konkurrenskraft på en global marknad.
T
yska Industrie 4.0 har snart
fyra år på nacken. Det var på
industri- och automationsmässan
i Hannover 2011 som begreppet,
den industriella strategin, lanserades som den fjärde industriella revolutionen efter ånga, el och
elektronik, som var och en haft
enorm betydelse för industrisamhällets utveckling.
Centralt är mjukvaran, att man
har den kunskap och det IT-stöd
som krävs för att utnyttja såväl
"Roboten är så pass
smart och känslig att
skyddsavspärrningar
där den opererar är
överflödiga"
tjänster som industriell produktion maximalt och på ett smart
sätt i den intelligenta fabriken.
– Hårdvaran, i detta fall en
robot, som tack vare mjukvara
kan samarbeta med en människa, är bara en del av Industri
4.0 som är det som överbrygger
detta, säger Jonas Glimdén, vd
Kuka Nordic.
Kukas lättviktsrobot, IIWA –
intelligent industrial work assistant,
är essensen av Industrie 4.0 – en
robot som tack vare sin programvara samarbetar i harmoni med
en människa. Enligt Kuka är
roboten så pass smart och känslig, att skyddsavspärrningar där
den opererar är överflödiga.
Företaget ser såväl industriella
som medicinska användningsområden framför sig.
G Ö R A N B J Ö R K LU N D
7
8
Fordonskomponenten 2 / 2015
Fordonskomponenten 2 / 2015
TEMA: Framtidsstrategi
Bilåret 2014 – utveckling och marknad
Under år 2014 producerades 89,5
miljoner fordon i hela världen – en
ökning med tre procent jämfört
med 2013. I Europa (EU28+EFTA) tillverkades 17 miljoner bilar förra året.
Även om det är en ökning med
fem procent mot 2013, och en tydlig
återhämtning kan skönjas, är det
långt kvar till den höga nivå som
bilindustrin låg på innan världsekonomin sviktade 2008–2009.
S
edan år 2005 har den globala fordonstillverkningen ökat med 34 procent.
Och OICA (Organisation Internationa-
le des Constructeurs d'Automobiles) beräknar
att världsgenomsnittet är 174 fordon per tusen
invånare, vilket innebär en ökning med drygt
20 procent på tio år.
Visserligen innebär detta en överproduktion på grund av underefterfrågan på den
europeiska marknaden, men trots det tycks
bilbranschen ha framtidstro.
Ett tecken på det är att för 18:e månaden i
rad (februari 2015) ökade antalet nyregistrerade personbilar inom EU till totalt 924 440.
Alla marknaderna bidrog positivt till den
sammanlagda ökningen på 7,3 procent. Speciellt bra gick försäljningen i Spanien (+26,1
procent), Italien (+13,2 procent) och Storbritannien (+12,0 procent).
Därefter följde Tyskland (+6,6 procent) och
Frankrike (+4,5 procent). Januari var också
en mycket stark månad med nästan två miljoner nyregistreringar.
Premium fem gånger lönsammare
Konsultföretaget McKinsey har sammanställt
2014 i ekonomiska tal. Enligt dem tjänade en
premiumbilstillverkare i snitt 5 700 USD per
försåld bil, nästan fem gånger mer än en
mellanklasstillverkare. Personbilstillverkarnas snittvinstmarginal var 6,6 procent, det
vill säga vida över normala 4 procent.
Det är framför allt den snabbväxande kinesiska
marknaden som driver upp lönsamheten.
Volvo PV bygger fabrik i USA
Ett annat tydligt tecken på bilindustrins
framtidstro är Volbra att utnyttja bilbygvos budskap i mars
garkompetensen som
"Den snabbväx- finns på någon ort
om att företaget
ska investera stort
blivit av med sin
ande kinesiska som
– drygt 4,3 miljartidigare bilproduktion.
der kronor – i en ny marknaden
Och när lokaliseär bestämd
fabrik i USA. Det
driver upp lön- ringen
kan det vara läge för
behövs eftersom församheten"
säljningen på USAFKG:s medlemsföretag att fundera på om
marknaden inte alls
de vill försöka vara
blivit som Volvoledningen hoppats på. Volvochemed och leverera komponenter/
fen Håkan Samuelsson menade att
system till den nya fabriken.
MATS EKENDAHL
”beslutet gör det helt klart att Volvo
är i USA för att stanna.”
Fotnot: Statistik för antal tillverkade forVar fabriken ska ligga är inte
don varierar. I möjligaste mån anges här
klart, men det vore förmodligen
siffrorna från företagens årsredovisningar.
Komponenter, teknik, system,
lösningar
TORSDAG 28 MAJ
2014 för svenska OEM
AB Volvo kostnadssparar
Antalet nyregistrerade kommersiella fordon ökade inom EU
med 7,6 procent i januari 2015,
efter att ha haft en nedgång i
slutet av år 2014.
AB Volvo förbättrade sin nettoomsättning lite grand för 2014 jämfört
med 2013 när den steg med fyra
procent till 282,9 miljarder kronor
(272,6). Av nettoomsättningen står
lastbilarna för 67 procent och bussarna
för sex procent.
Förbättringen beror främst på
att lastbilarna sålde mycket bättre
i Nordamerika än tidigare plus lite
bättre i västra Europa. De svagaste
Scania ökar omsättningen
Under Volkswagens flagg
ökade nettoomsättningen för Scania AB från 86
847 MSEK år 2013 till 92
051 MSEK förra året. 2012
var nettoomsättningen
67 401 MSEK.
marknaderna var Asien, Sydamerika
och östra Europa.
2014 sålde världens näst största
tillverkare av tunga lastbilar totalt
203 124 fordon. 2013 köpte kunderna
200 274 lastbilar, medan det 2012
blev 204 260 stycken. För bussarna
var motsvarande siffror för de tre
åren 8 759, 8 910 samt 10 678 stycken.
Rörelseresultatet uppgick i fjol till
5 824 MSEK medan det var 7 138
MSEK för 2013. De två senaste åren
har resultaten varit klart lägre än
2012 då siffran var hela 17 622
MSEK. Rörelsemarginalen för AB
Volvo var 2,1 procent 2014 (2,6 procent 2013 och 5,8 procent 2012).
I termer av levererade fordon under 2014 betyder
detta totalt 73 015 tunga lastbilar respektive 6 767 tunga
bussar. Motsvarande siffror 2013 var 76 000 respektive 6 900 fordon.
2012 tillverkade
Scania 60 000 last­
bilar samt 6 280 bussar. Resultatet är
en effekt av att
Scania har kom-
Försäljningsrekord för Volvo PV
Volvo Personvagnar AB rekord­
sålde under Geelys ägarskap
465 866 personbilar år 2014.
Det är en bra ökning med nio procent
mot 2013 då siffran landade på 427
840 fordon. Året dessförinnan producerade Volvo totalt 428 258 bilar.
Tittar vi på enbart Sverige ökade
försäljningen rejält från 2013 till
2014 – 53 939 personbilar blev 61 496,
vilket innebär hela 14 procent fler.
Motsvarande ökning mellan 2012 och
2013 var endast 2,2 procent.
Nettoomsättningen för Volvo
Personvagnar AB ökade med 6,3
procent från 122 245 MSEK år 2013
till 129 959 MSEK förra året, medan
rörelseresultatet (EBIT) blev 2 252
MSEK för år 2014 mot det föregående årets lägre 1 919 MSEK.
Rörelsemarginalen har varit relativt blygsam de två senaste åren
– 1,7 procent år 2014 och 1,6 procent
år 2013. Volvos nettoresultat var 834
MSEK år 2014, en minskning jämfört med 2013 då resultatet blev 960
MSEK.
penserat för låg ekonomisk
global tillväxt genom att öka
marknadsandelen i vissa
regioner och expansion till
nya marknader. Det har
inneburit att leveranserna
har kunnat hållas på en stabil nivå.
Rörelseresultatet för Scania
var 8 721 MSEK för år 2014 (8
455 MSEK 2013, 8 300 MSEK
2012). Att resultatet ligger
stabilt över åtta miljarder kronor trots stora investeringar
för framtida tillväxt och ett
dämpat affärsklimat är starka
papper.
Rörelsemarginalen är bra
och riktigt stabil. 2014 var
den 9,5 procent (2013 9,7
procent, 2012 10,4 procent).
ONSDAG 28 MAJ
ONS
DAG
ONSDAG 27 MAJ
27 M
AJ
Polymer, metall, trä, innovation
Att köra hårt med sina underleverantörer är inget unikt när
man gör affärer. Affärsracet ger dig chansen till både och.
Två dynamiska B2B dagar ger dig nya kontakter, ny inspiration
och nya tankar. Välkommen till Affärsracet den 27 & 28 maj på
Anderstorp Raceway.
Källor:
* Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles
(OICA)/International Organization of Motor Vehicle Manufacturers.
* ACEA – European Automobile Manufacturers Association
* McKinsey.
* BIL Sweden.
* Årsredovisningar från Volvo Personvagnar AB, AB Volvo och Scania AB.
WWW.AFFARSRACET.SE
Foto: Volvo Cars, Volvo Trucks, Scania CV AB
9
10
Fordonskomponenten 2 / 2015
FFI
ACCESS: JA/NEJ
Slutet för felkörningar och
väntan i transportlogistiken
Reach – svensk lösning kopplar samman logistikens parter
Reach är det första i en serie FFI-projekt som syftar till att transport- och
logistikföretag ska kunna fatta bättre och snabbare beslut med hjälp av
pålitlig digital information i realtid.
– Det hela bygger på interaktion mellan olika transportslag och infrastruktur i form av exempelvis godsterminaler. Samverkan underlättas
genom att de inblandade kan använda en vanlig smartphone, säger projektets upphovsman Per Olof Arnäs, teknisk doktor och universitetslektor,
Logistik och transport, Chalmers Tekniska, Göteborg.
FAKTA
FII-projektet Reach
• Syftar till avancerad digital
interaktion i real­tid mellan
infrastruktur och fordon
i syfte att effektivisera
intermodala (olika typer av)
godstransportsystem genom
dynamisk accesshantering
och guidning.
• I projektet samverkar parter
från akademi, industri, samhälle, myndigheter.
• Chalmers är huvudsökande
och Consenso är projektledare.
• Övriga projektdeltagare är AB
Volvo, Scania CV AB, Trafikverket,
FKG, EVRY Forest & Logistics
Solutions AB, Tjörns Bilservice
samt Road Cargo Sweden.
• Projektet löper från september
Lärdomar från GoGlobalresor får eget seminarium
DATA
• Budgeten är på 8,08 MSEK
(varav 4,47 MSEK anökts från
FIFFI, en del av FFI som sorterar
under Vinnova).
• Logistik- och transportstiftelsen (LTS) är motfinansiär med
0,75 MSEK (täcker kostnaderna
för handledning och hantering
av industridoktorand).
Projektets mål
• Bättre utnyttjande av väg- och
tåg­infrastruktur och därtill
kopplade faciliteter.
• Ökad framkomlighet genom
möjlig eliminering av köer och
trängsel.
• Ökad tillförlitlighet och komfort
genom prioriterad tillgång för
de bästa transportföretagen.
• Ökad kompatibilitet mellan tra-
fikslagen genom bättre och mer
effektivt informationsutbyte.
• Ökad konkurrenskraft för de
bästa och mest moderna
transportföretagen.
• Effektivitetsvinster.
• Dynamisk accesshantering
kopplat till en terminal i
realtid – Qualifying Transport
Systems.
• Dynamisk hantering av ankommande trafik till en facilitet.
• Hållbart samhälle.
• Lägre energianvändning i
systemet = förbättrad miljö genom mindre koldioxidutsläpp.
• Främjar förbättrad kapacitet genom högre resursutnyttjande.
• Förbättrad säkerhet genom
minskad trängsel.
I
ndustridoktoranden Stefan Jacobsson,
civilingenjör från Chalmers inom elektro­
teknik, är den som ska leda projektet i
hamn genom sin anställning hos FKG-medlemmen Consenso AB.
– Reach är inget teknikprojekt utan ett
managementprojekt. Vi ska använda dagens
befintliga avancerade informationslösningar
på ett nytt och smartare sätt. Förhoppningen
är att alla aktörer inom transportnäringen
ska kunna dra nytta av detta i framtiden. I
Reach fokuserar vi dock på väg- och järnvägstransporter, säger han.
Uppdaterad information i mobilen
Grovt uttryckt innebär lösningen att aktuella fordon, godsterminaler, lager, logistikoch transportföretag, är informationsmässigt
ihopkopplade med varandra.
Därmed får exempelvis en lastbilsförare
hela tiden uppdaterad digital information
i realtid via sin smartphone om när tågen
han ska hämta gods från verkligen kommer in till stationen. Han eller hon behöver
inte gissa om det är problem med järnvägs­
spåren på grund av vädret och därmed kanske förseningar­.
Bättre utnyttjad tid
– Genom att föraren har nödvändig och tillförlitlig information om ankomsttiden – Estimated Time of Arrival – kan både lastbilens
och förarens arbetstid utnyttjas effektivare. Det uppstår helt
enkelt nya nyttor för miljö,
säkerhet och konkurrenskraft,
säger Stefan Jacobsson.
Kommunikationen mellan
fordonen och terminalerna
benämns accesshantering. Den
applikationen kan som sagt
ange ankomsttider men den
hanterar också många andra
saker som ökar flexibiliteten
och handlingsutrymmet för de
inblandade aktörerna.
Bland annat håller accesshanteringen reda på om ett
visst åkeri är kvalificerat för
tillträde till en specifik terminal genom att kontrollera att
fordonen presenterar rätt data/
information.
– Fordonet som får tillgång
till en terminal blir sedan tilldelad en så kallad slot-tid. Den
anger inom vilket tidsintervall
lossning/lastning kan genomföras. Fordonet erbjuds också
en korrekt guidning inom
terminalen till platsen där lossning/lastning ska ske, säger
Stefan Jacobsson.
Positiv särbehandling
Accesshanteringen kan också ge
positiv särbehandling.
– I Göteborgs hamn är det
ofta väldigt långa lastbilsköer.
Men om en förare tagit sina
raster och använt sina ecodrive-kunskaper, det vill säga
kört lagligt och ekonomiskt,
kan terminalen ge ekipaget förtur så det får passera kön, säger
Stefan Jacobsson.
Projektets grundaxiom är
Fordonskomponenten 2 / 2015
AKTIVITET 16 juni arrangerar FKG
ett uppföljningsseminarium där
erfarenheter kring de senaste Go
Global-resorna utbyts.
Under det senaste halvåret har FKG
arrangerat fyra affärsbefrämjande Go
Global-projekt för leverantörsföretag.
Länder som besökts är Kina, Storbritannien, Mexiko och Iran.
– Fokus ligger på vad deltagarna fått
ut av deltagandet. Om de skapat nya
16
Tisdag
affärer, hittat samarbetspartners eller
Axel, Axelina
leverantörer eller lärt sig
Ju
ni
2015
nya marknader, säger
Peter Bryntesson som
projektleder seminariet
åt FKG.
Platsen för seminariet är Lindholmen
Conference Centre i Göteborg. Anmälan görs på hemsidan fkg.se (under
fliken Aktuellt).
Per Olof Arnäs
”We help you save time, weight &
the planet!”
Mattias Persson - Sales manager
Stefan Jacobsson
att öka den totala effektiviteten
genom att så billigt som möjligt
dela så lite data som möjligt
med så få aktörer som möjligt.
– Vi ska alltså inte använda
all data som genereras hos de
olika aktörerna för då försvåras deras möjligheter att
ta rätt beslut i realtid. Sedan
ska projektet utvärderas så att
vi ser om kommunikationen
och beslutsfattandet verkligen
blivit effektivare, säger Stefan
Jacobsson­.
FKG är projektdeltagare.
23
06:
er G
t
n
o
il m
apr
5
1
14-
MATS EKENDAHL
4
7:2
A0
r
e
nt
mo
pril
a
24
21-
Polykemi AB | Box 14, 271 21 Ystad, SWEDEN
Phone: +46(0)411-170 30 | E-mail: [email protected]
www.polykemi.se
JABA GROUP AB
A cost effective fast growing company who put the customer in focus.
Manufacture sound absorbers, panels and headliners in different fibre- and surface
materials eg.textile, polyester, mineral, pp-glass and smc.
Warm and cold forming process and assembly of components such as parcel
shelves for heavy trucks.
Certified according to ISO/TS 16949 and ISO 14001
Some of our customers:
Volvo Truck, Scania cab and bus, Fritzmeier Systems,Valtra, Star Springs, IKEA
info.jabagroup.se
www.jabagroup.se
11
12
Fordonskomponenten 2 / 2015
Fordonskomponenten 2 / 2015
Ny medlem
3
Helautomatsierade
lösningar växer
Goodtech solutions kunder vill ha flexibilitet
Hantering, montering, lager och
logistik är grunden i FKG:s nya
medlem Goodtech solutions verksamhet i Sverige. Kontoren finns i
Karlstad och Säffle.
H
är kan man följa kedjan från idé till
färdig lösning redo att levereras till
kunden. I Karlstad och Säffle sitter
65 ingenjörer med målet att hitta unika lösningar.
– 85 procent av vår verksamhet består
av uppdrag inom fordonsindustrin, säger
regionchef Johan Håkansson.
Goodtech solutions har som vision att skapa
en bättre värld genom integration av hållbara
lösningar. Företaget erbjuder kund­anpassade
lösningar för automatisering av produktion,
materialhantering, lager och logistik.
– Vi har en lång tradition av automatisering inom industrin och många har jobbat
här länge, säger Johan Håkansson.
Driver viktiga frågor
Hösten 2013 gick de med i Fordonskom-
ponentgruppen och de senaste
När monteringen är klar
åren har Johan Håkansson delska produktionslinjen testas i
"Jag tror att
tagit i Stora leverantörsdagen i
flera steg innan den slutligen
Göteborg.
monteras ner och levereras till
det finns
– Arrangemanget är bra ordkunden. Därefter sker utbildmycket kvar ning, support och service i
nat, man träffar mycket folk på
en och samma gång, säger han.
Goodtechs regi.
att göra på
Medlemskapet i FKG är ett
de flesta
Mer konstnadseffektivt
sätt att få vara med och driva
Johan Håkansson ser att utveckviktiga frågor som är intressanföretag."
ta för industrin, menar Johan
lingen går mot allt mer helauto­
Håkansson.
matiserade lösningar. För att
– Det ligger i vårt intresse att tillverknings- behålla sin konkurrenskraft måste Goodindustrin blir kvar i Sverige, säger han.
tech solutions utveckla ännu mer kostnadseffektiva och flexibla lösningar.
Monteringslinje växer fram
– Just mötet mellan IT, montering, hanI en montagehall en bit från huvudkontotering samt lager och logistik är spännanret är ett stort projekt på väg att slutföras.
de. Det vill vi vara en del av, säger han.
En monteringslinje till ett företag inom forHur mycket kan man effektivisera
donsindustrin håller på att växa fram.
egentligen?
Anders Bergkvist är projektledare och
– Jag tror att det finns mycket kvar att
har varit med ända sedan de fick uppdraget göra på de flesta företag, säger han.
för ungefär ett år sedan. Han har arbetat på
företaget i 20 år men kan inte sätta fingret
på vilken fas i projektet som är den bästa.
E M E L I E W I L H E L M SS O N
– Det är nog helheten, säger han.
1
1 Marcus Larsson
är en av 65 ingenjörer som arbetar
på kontoren i Karlstad och Säffle. Här
arbetar han med
en 3D-modell.
2 2011 fick Goodtech solutions ta
emot ABB Robotics
innovationspris för
sin automatiska
pallkragemontering. – Fyra år
senare har jag
fortfarande inte
sett något liknande, säger Johan
Håkansson.
3 Sandra Johansson är konstruktör
till vardags, men
nu provar hon på
att montera. Just
den här delen har
hon ritat själv.
2
FAKTA
Gooodtech-koncernen
Startår: 1913, som ”Norsk elektrisk kabel­
fabrikk”.
Anställda: Drygt 1 500, fördelade på
arbetsplatser runt om i Norge, Sverige och
på Åland.
Verksamhet: Erbjuder tekniska lösningar
inom installation, kraftteknik, industriteknik,
miljöteknik och automation. Goodtech
solutions verksamhet i Sverige är fokuserad på automation, produktion, lager och
logistik. 85 procent av verksamheten består
av uppdrag inom fordonsindustrin.
– En av Goodtechs styrkor är vår storlek.
Den samlade kompetensen mellan våra
olika divisioner gör oss starka, säger
Johan Håkansson, regionchef för Goodtech solutions. Foto: Jeanette Larsson
13
14
Fordonskomponenten 2 / 2015
Arbetsmarknad
24 300
IES
NAJÖR
M
GYGEN
IN
Sverige står inte inför någon skriande civilingenjörsbrist. Enligt fack och arbetsgivare råder balans.
Däremot är det en utmaning att ersätta mer
produktionsinriktade gymnasieingenjörer när de
går i pension.
Antal yrkesverksamma civilingenjörer inriktade på maskin och transportmedel (2012).
TEKNIKER
1140
Antal studenter som väntas starta på för
fordonsindustrin relevanta civilingenjörs­
utbildningar under åren 2014–2020.
­ R
L
I
IV JÖ
C GEN
67%
IN
Ljus framtid för tekniker
och erfarna ingenjörer
A
tt vi står inför ett underskott på 50 000
Man vill ha ingenjörer som inte vill bli chefer på en gång, säger Per Fagrell.
ingenjörer inom bara några år är av
allt att döma en feltolkning, men risken finns om dagens goda söktryck avtar till
Ökat sug från fordonsindustrin
Motsvarande slutsatser som Dahlberg och
civilingenjörsutbildningarna. Men att 2012–
Fagrell har för utvecklingen inom fordons2013 var rekordår sett till ansökningar talar
industrin drar även SCB i den nyligen framemot det. Vi tog ett samtal med Per Fagrell
lagda rapporten ”Trender och prognoser om
och Olle Dahlberg på Teknikföretagen respektive Sveriges Ingenjörer.
utbildning och arbetsmarknad”. I rapporten
Dock stämmer det att vi står inför mycket
konstateras att det vid årsskiftet 2014–2015
stora ingenjörsavgångar fram tills 2035, där
råder balans inom kategorin civilingenjörer med inriktning på maskin och transport­
det framför allt handlar om att ersätta gymnasieingenjörer (T4) när de går i pension.
medel.
– Men det här en grupp som flyger lite
2012 fanns det 24 300 yrkesverksamma
under radarn, säger Per Fagrell på arbets­
civilingenjörer med dessa inriktningar.
givarorganisationen Teknikföretagen och
I sin prognos skriver SCB att de förväntar
tillägger att det är främst små och medelstosig ett ökat behov av civilingenjörer inom
ra företag som har detta rekryteringsbehov
fordons- och maskinteknik från transportmedelsindustrins sida.
att fylla.
Enligt SCB kan en av förklaringarna vara
Olle Dahlberg och Per Fagrell är överens om att det råder balans
en glidning när pensionerade
mellan vad som kommer
gymnasieingenjörer ersätts
ut från de högre tekniska
med civilingenjörer. Något
"De mindre
utbildningarna och vad som
som Olle Dahlberg på fackförbundet Sveriges Ingenjörer
efterfrågas från arbetsmarkföretagen
vill
ha
naden.
inte vill hålla med om till fullo
ingenjörer som
– Men det är stor brist på
– han vill lyfta fram högskolesom ”försvunnit”
erfarna ingenjörer. Framför
inte vill bli chefer ingenjörerna
i statistiken.
allt råder det teknikerbrist
– Strängt taget är det inte
hos de mindre företagen.
på en gång"
Fordonskomponenten 2 / 2015
säkert att någon bokstavligt talat ersätts med
någon annan av det enda skälet att en annan
grupp relativt sett växer, säger han och fortsätter:
– Det är i mina ögon också olyckligt att
högskoleingenjörer inte syns i sammanhanget. Det är så lätt att bortse från dem,
och tyvärr redovisar SCB inte den examen
annat än totalt.
Enligt SCB:s rapport Ingenjörerna (2013)
fanns år 2010 cirka 9 000 högskoleingenjörer
maskin och 3 000 ytterligare med en så kallad
generell examen mot maskinteknik (det
stora flertalet av de senare sannolikt teknologie kandidater). Olle Fahlberg säger också
att man riskerar at spä på uppfattningen att
civilingenjörer kommer eller borde ersätta
gymnasieutbildade ingenjörer – i den
utsträckning det nu alltså rör som om att
”ersätta”.
Teknikerbrist bland FKG-medlemmar
Under prognosperioden, 2014–2020, beräknas 1140 studenter starta på för fordonsindustrin relevanta civilingenjörsutbildningar.
Årligen examineras 67 procent av de
kvinnliga studenterna. För manliga studenter
är den 57 procent. Vanligaste förklaringen till
avhoppen är att man får jobb under studietiden och därför väljer att stå över examina.
När FKG med viss regelbundenhet frågar medlemsföretagen om framtida personalbehov är ”tekniker” en yrkesgrupp där
det föreligger ett framtida behov.
Alltså en medarbetare med goda tekniska kunskaper inom ett område som
medger eget arbete med beräkningar, konstruktion, utveckling eller motsvarande
samt som många gånger även har förmågan att omsätta det i produktion/praktisk
handling. Förmodligen är det gymnasie­
ingenjörer som efterfrågas.
Viktigt problem att lösa
Enligt Fagrell och Dahlberg är det viktigt
att lösa problemet med denna ingenjörskategori. De nu uppstartade teknikkollegen
och en bättre, mer utvecklad, yrkeshögskola
kan vara vägar för att lösa detta annalkande
problem.
Överens är de också kring att ingenjör
fortsatt är ett framtidsyrke ty risken att stå
utan arbete är låg. Få ingenjörer är arbetslösa eftersom grundkunskaperna går att
omsätta inom andra inriktningar.
På FFI:s programkonferens i november
2014 konstaterade Urban Kristiansson,
tidigare Volvo Cars, att det i dag är ITingenjörer som är det heta inom personbilsindustrin, medan för 20 år sedan var
det maskiningenjörer som var det när det
skulle nyrekryteras.
Perspektiv på ingenjörsyrket
I boken Gustavs grabb, är pappa Gustavs
dröm att sonen Leif ska bli Ingenjör, ty det
är ingenjörerna som bygger landet, skapar
tillväxt genom sina konstruktioner, och
som får ha kostym på jobbet.
Nu blev inte Leif GW Persson ingenjör,
utan en debattglad kriminolog och bestsellerförfattare. Men tidsandan, tidigt 50-tal,
med tillväxt genom
en enorm teknikutveckling anförd av
efterkrigstidens flygoch rymdteknik, satte
ingenjörsyrket mitt i
sökarljuset.
I dag är ingenjör inte
längre ett yrke som
per automatik faller
ungdomar på läppen,
utan ett bland andra i
ett allt bredare utbud
av högre utbildningar.
Syftet med Tekniksprånget är att presentera
en modern och uppdaterad syn på ingenjörer som inspirerar fler ungdomar att söka
ingenjörsutbildningar. En annan del av det
långsiktiga rekryteringsarbetet från industrins sida är ingenjörspropagandan ”Felix
stör en ingenjör”, ett TV-program som bland
annat visats i TV4.
G Ö R A N B J Ö R K LU N D
Tekniksprånget
I arbetet med att få fler sökande till ingenjörsutbildningarna fyller Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens praktikprogram
Tekniksprånget en viktig funktion. Det är ett
program för avgångselever under 21 år som
är behöriga att söka ingenjörsutbildning.
I artikeln tar vi inte upp frågor om antalet förstahandssökande, betyg och förhandskunskaper samt olika
program och utbildningsorter. Det är en helt annan och
betydligt mer komplicerad debatt kring dagens grundoch gymnasieskola och näringslivets korta och långsiktiga behov, respektive matchning mot utbildningar.
57%
Färgade delar visar andel kvinnliga respektive manliga studenter som årligen examineras från civilingenjörsprogrammen.
Topp-10
Sveriges attraktivaste arbetsgivare enligt
kvinnliga och manliga studenter:
1. Google
2. Sweco
3. Ikea
4. Spotify
5. ÅF
6. Volvo Cars
7. ABB
8. Saab (Defence & Security)
9. Microsoft
10. McKinsey & Company
Topp 10, Kvinnor:
1. Google
2. Ikea
3. Sweco
4. ÅF
5. Tetra Pak
6. Spotify
7. AstraZeneca
8. H&M
9. Skanska
10. Vattenfall
Topp 10, Män:
1. Google
2. Saab (Defence & Security)
3. Volvo Cars
4. Microsoft
5. ABB
6. Spotify
7. McKinsey & Company
8. Volvo Group
9. ÅF
10. Ericsson
Källa: Universums FöretagsBarometern 2015,
som baserar sig på ett urval av företag som
studenterna sedan får ranka.
15
16
Fordonskomponenten 2 / 2015
Medlemsnytta
Scania ligger långt framme i arbetet
med nya lätta material inom såväl
lastbilar som bussar. Det berättade
Bengt Johansson, materialteknik
Scania, på FKG:s lättviktsseminarium (WRED) i Karlstad i anslutning
till Rally Sweden.
Stort intresse. FKG:s seminarium kring lättvikt genom nya
material och konstruktioner lockade ett 60-tal deltagare.
Lilla bilden nedan: Fyra material och deras företrädare: Kenneth Olsson, stål, Martin Schön, aluminium, Martin Lidstrand,
komposit och Avgust Yurgens, grafen.
S
Ljus framtid för aluminium
Men stålet utmanas naturligtvis av nya
material i jakten på viktreduktion. Främsta
utmanaren är aluminium som blir allt mer
frekvent. Om detta material berättade Martin Schön, SAPA. Han spådde en ljus framtid för materialet.
Kompositmaterialen presenterades av
Martin Lidstrand, Trifilon. Även han
trodde starkt på framtiden och det material
som han representerar.
En kombination av de tre materialen är
dagens rallybilar – Tommy Kristoffersson
från VW-teamet KMS visade delar av konstruktionen på den nya rallycross-Polon
som stallet arbetar med. Totalt kommer
KMS att lägga 25 miljoner kronor på att
utveckla en vinnarbil i WRX som till stora
delar bygger på nya material och konstruk-
Juridik
Fler material samsas i framtidens bilar
ammantaget gav Bengt Johansson en
mycket uttömmande bild över Scanias FoU-arbete inom viktreduktion
genom nya material i kombination med nya
konstruktionslösningar. Att viktreduktion
redan är riktigt stort och kommer att få
konsekvenser ner på leverantörsnivå är en
slutsats efter FKG:s seminarium i samarbete
med lättviktsarenan LIGHTer och med stöd
från Tillväxtverkets leverantörsprogram.
– Stålet har fortsatt en huvudroll i bilarnas konstruktioner, inte minst ur ett trafiksäkerhetsperspektiv, menade Kenneth
Olsson från SSAB. Särskilt framhöll han de
nya höghållfasta stålsorterna som framtidens material.
Fordonskomponenten 2 / 2015
Varumärkesintrång i Kina:
Nolltolerans mot
snyltare på Uddeholm
Skador för miljarder. Johnny
Sjöström är vd på Uddeholm
och har ett förflutet på SSAB i
Shanghai, där han såg problemen med varumärkesintrång
på nära håll.
Foto: Johan Eklund
tionslösningar.
Bland flera av dem som
representerade olika material uttrycktes en viss för­
våning över att magnesium
tonats ned som ett massproducerat framtidsmaterial.
Vidare lyftes fognings­
metoder fram som en viktig
fråga, där fungerande,
pålitliga metoder måste till.
Tolv ställde ut
På seminariet medverkade även Jens von Axelson, Vinnova, Stefan Gustafsson Ledell Swerea/LIGHTer, Peter Bryntesson, FKG/SåNätt,
Glenn Olsson, Rally Sweden, Stefan Deix,
Clepa och Avgust Yurgens, Chalmers/Grafen.
Moderator var Göran Björklund, FordonsKomponenten, medan Gabriella
Kopior av produkter och marknadsföringsmaterial, renommésnyltning och patentintrång. Vardagsmat för många utländska
företag i Fjärran Östern och framför allt i Kina.
– På Uddeholm har vi nolltolerans och drar allt inför domstol, säger vd:n Johnny Sjöström.
T
idigare arbetade han på
SSAB och där var problemet
"enormt". För verktygsståls­
tillverkaren Uddeholm är intrången
inte lika omfattande, men förekommer.
Johnny Sjöström vill göra svenska
företag som etablerar sig på den kinesiska marknaden uppmärksamma på
problemen med varumärkesintrång.
Enligt honom är de gigantiska och
väldigt svåra att handskas med.
– Vi har nästan alltid kört våra mål
civilrättsligt, då den enda myndigheten i Kina som får handskas med
detta är väldigt långsam
och inaktiv. Endast i
Shanghai har vi fått
hjälp.
Banehag koordinerade seminariet och
arrangemangen.
Tolv företag deltog i utställningen i
anslutning till seminariet. Under den
andra dagen genomfördes studiebesök på
rallyts serviceplats i Hagfors med bland
annat specialvisningar av VW:s team och
Michelins mobila däckverkstad.
L E I F S I M O N SS O N
TitanX tar stororder
från Daimler
Dags för Sweden
Robot Hack
AFFÄRER I stark konkurrens har svenska TitanX
tagit hem en stororder på motorkylare till
Daimler Trucks North America LLC:s, medeltunga, lastbilar. Avtalet är flerårigt och värt
åtskilliga dollar, enligt ett pressmeddelande från
företaget.
– Jag är oerhört stolt över att vi vann den här
ordern, säger vd och koncern­­chefen, Stefan
Nordström, i ett press­meddelande.
TÄVLING I dagarna har anmälningstiden
gått ut till Sweden Robot Hack i Eskilstuna.
Minst tio lag av robot­intresserade ungdomar förväntar sig arrangörerna. Uppdraget
för varje tävlande lag är programmera robotarna så att de klarar ett antal uppdrag.
9-10 maj arrangeras tävlingen på Munktell
Science Park i Eskilstuna. Vinnande lag får en
resa till RoboCup i Kina.
Döda varumärket
Det största problemet med
intrången är att
de förstör varumärket och
dränerar dess
styrka. Kunden tror att
den fått ett
premium­
material, men
har i själva
verket fått en
sämre kopia.
– Det gör
att kunderna
upplever
premium­
leverantören
som dålig
vilket snabbt
"Var inte naiv, kopior
finns garanterat om du
är marknadsledare"
kan döda varumärket. Detta är den
stora kostnaden och samtidigt den
svåraste att sätta en summa på.
– Jag törs inte uppskatta skadorna
för Uddeholm, men för SSAB handlar det sannolikt om mångmiljardbelopp, säger Johnny Sjöström.
Lita inte på okända
Hans råd är att inte lita på okända
distributörer. Kontakta de säljande
företagen för att se vilka som verkligen står bakom. Lita inte ens på dem
som visar upp en affärslicens för det
varumärke de påstår sig sälja.
– Om det är ditt eget varumärke
så var inte naiv, kopior finns garanterat om du är marknadsledare. Hyr
in ett företag som jobbar aktivt med
att söka dem som påstår sig sälja
dina produkter. Samla bevismaterial
genom att anlita en kund som i sin
tur köper falska produkter.
– När bevisen är, säkrade, på plats,
så dra inkräktaren inför domstol. Du
vinner säkert inte men du stoppar
leverantören, säger Johnny Sjöström
på Uddeholm.
Vill du ha koll på om ditt varumärke är kopierat i Kina, finns
söktjänsten taobao.com. Bli inte förvånad om du gör ett sök där, hälsar
Johnny Sjöström.
GÖRAN BJÖRKLUND
17
18
Fordonskomponenten 2 / 2015
Foto: Volvo Car Group
Juristerna svarar
Säkra bevis och agera snabbt
vid varumärkesintrång
E
nligt Fredrika Hörlin och Peter Bengtcén Hummelblad är det sedan länge
känt att man löper en stor risk för att
bli utsatt för kopiering, och dessutom en
otillåten sådan, om man lägger sin produktion i Kina eller i andra länder där respekten för de immateriella rättigheterna kanske inte alltid är densamma som här i Västvärlden.
Ensamrätt kräver skydd
Immaterialrätten är det rättsområde som
innehåller regler kring tillkomsten och
skyddet för intellektuella prestationer (Intellectual Property Rights).
Det första som måste klargöras är att
man aldrig kan ha ensamrätt till en idé
(intellektet-tanken) utan det är först när
idén kan passas in som ett patent, mönster,
varumärke, firma eller upphovsrätt som en
immateriell rättighet uppkommer och därmed en ensamrätt kan skapas.
Ensamrätten, eller det omvända synsättet som används i engelskan (copyright
– en rätt att kopiera), blir dock inget värd
om man inte ser till att ensamrätten följer
med till de marknader där man tänkt verka
och att man inte i nästa steg är beredd att
försvara sin ensamrätt.
För att kunna skydda sig mot otillåten
kopiering måste man arbeta aktivt med
sina immateriella rättigheter både legalt
och strategiskt, vilket naturligtvis de stora
bolagen ofta gör.
Varumärket värdefullt
Ett varumärke är numera ofta ett bolags värdefullaste tillgång. Med den höga teknikhöjd som numera råder (även om det naturligtvis fortfarande finns många uppfinningar
att göra) är det ofta svårt och i regel dyrt att
skapa sig en ensamrätt genom patent. Detsamma gäller ofta för designen av sin produkt (mönsterskydd).
En ensamrätt och därmed en konkurrenskraft som är möjlig att skapa för alla
bolag är den ensamrätt som ges till det ord,
namn eller symbol (logotype) som ett bolag
väljer att använda för att särskilja sin produkt eller tjänst från andras.
Allt som är särskiljande kan vara ett
varumärke. Det blir allt vanligare att varumärket kläds i en färg, ett musikstycke eller
i en kombination av ord, färg och form.
Inarbeta – vanskligt alternativ
Ensamrätten till ett varumärke uppstår
genom registrering i ett varumärkesregister
eller genom så kallad inarbetning.
Rätten har – när den bygger på registrering – en territoriell begränsning i så måtto
att en registrering i Sverige inte hindrar
en aktör i ett annat land att kopiera (lagligt) eller på annat sätt använda ett skyddat varumärke. Att SKF och Volvo har så
starka varumärken att man inom de flesta
marknader kan påstå att varumärkesrätt
föreligger på grund av inarbetning är det
nog ingen tvekan om.
Att enbart luta sin rätt mot ett inarbetningsskydd är dock både vanskligt och
kostsamt.
I en intrångstvist måste bevisning om
inarbetningen föras medan en registrering
enkelt hanteras genom ett utdrag ur relevanta varumärkesregister.
Coca-Cola, som under många decennier
ansågs vara världens värdefullaste varumärke, lutar inte sin rätt på en inarbetning
utan har sannolikt registreringar i alla
världens varumärkesregister. Detsamma
torde gälla för de stora bolagen inom fordonsindustrin.
19
Intelligent
styrka.
Klara: Volvos Lars
Wrebo (ovan), Mikael
Damberg, Mattias
Lundholm och Mikael
Bratt. Inbjuden:
Cecilia Malmström.
Fredrika Hörlin och Peter Bengtcén Hummelblad
aktiviteter på nätet är bevisningen ofta
enkel att säkra, antingen genom skärmdumpar eller foton på den kopierade hemsidan.
Viktigt är att man säkerställer dateringen eftersom information på nätet kan
ändras från minut till minut. Det finns
en hemsida i sig som arbetar med att
”spara” hemsidor just i bevissäkringssyfte,
http://archive.org/web/.
Med bevisningen säkrad torde det från
en strikt legal bedömning inte vara någon
tvekan om att ett varumärkesintrång är
begånget och vi har svårt att se vilken
domstol som skulle komma till ett annat
resultat.
Vitesföreläggande
I Sverige och i de flesta andra välutvecklade
rättssystem finns dessutom rättsmedel som
gör det möjligt att få ett omedelbart (interimistiskt – tillfälligt och i avvaktan på slutlig
dom) beslut som innebär att intrånget måste
upphöra och att överträdelser av förbudet
kan förenas med stora vitesbelopp.
Förhandla eller vidta rättsliga åtgärder?
Eftersom rättsprocesser i regel tar lång tid
Genom en varumärkesregistrering är bevisoch ofta blir kostsamma är det viktigt att få
ningen säkrad så långt att man kan föra i
tillgång till den typen av rättsmedel för att
bevisning sin påstådda ensamrätt.
kunna agera snabbt.
Nästa steg i bevisFör varje dag som går
säkringen blir då att
med ett intrång av det
visa att det är någon
slag som beskrivs i intervjun med Uddeholms vd
annan än rättighetshavaren som använt
Johnny Sjöström på sidan
"Där det handlar om
sig av att det skyddade
17, är skadan stor och
rena kapningar av
varumärket eller av
även om man får med sig
ett märke som är förhemsidor eller andra domstolen i frågan om
växlingsbart med det
intrång är det mycket
aktiviteter på nätet
skyddade varumärket.
svårt att tilldömas skadeståndsbelopp som täcker
Där det handlar
är bevisningen ofta
den skada som uppstår.
om rena kapningar av
enkel att säkra"
hemsidor eller andra
Stora Leverantörsdagen
laddar med tunga namn
15 oktober är det Stora
Leverantörsdagen. I
år arrangeras den på
Lindholmen Science
Park, mitt i hjärtat av
den kunskapsintensiva
delen i det Västsvenska
fordonsklustret.
S
tora Leverantörsdagen
inleds av närings- och
innovations­minister
Mikael Damberg och avslutas
av tidigare Volvo-chefen Pehr
G Gyllenhammar. Programmet i övrigt håller samma
höga klass som i fjol. Temat är
”Sustainable development and
gowth”, hållbar tillväxt.
På talarlistan finns även
Extremt robust, högeffektiv och makalöst kraftfull. KR FORTEC-serien.
Robotens styrka ligger i den intelligenta kraftanvändningen.
Positionering av upp till 600 kg tunga arbetsstycken med högsta
precision. Hög repeterbarhet även under extremt varma, dammiga eller
fuktiga förhållanden.
Vårt löfte är att förbättra din produktivitet.
Mikael Bratt, Volvo Group
Trucks Operations, Björn
Sandén, Chalmers, Anders
Rune, Teknikföretagen,
Mattias Lundholm, Scania,
och Lars Wrebo, Volvo Cars.
En öppen inbjudan finns
även till EU:s handelskommissionär, Cecilia Malmström.
Sedvanligt tjuvstartar
Stora Leverantördagen dagen
innan med seminarier och
branschmiddag. Komplett
program med samtliga seminarier och inbjudan ligger
framme inom kort.
Boka redan nu in 15 oktober för Stora Leverantörsdagen, Lindholmen Science
Park, Göteborg!
Läs mer om den starkaste roboten i sin
klass på kuka-robotics.com
Klassisk växellådstillverkare firar 100
JUBILEUM Allison är ett
begrepp inom specialbyggda
lastbilstransmissioner, automatiska växellådor. Men få känner
till att växellådstillverkaren
egentligen började med racing.
1915 grundade James A Allison
en racingfirma som fick namnet
Allison Experimental. Främst
handlade det om att bygga
motorer och transmissioner som
kunde ge topptider på den då
delägda racerbanan Indianpolis
Speedway i USA. I år firar Allison
100 år som företag.
I Sverige har företaget ett
representationskontor i Bol-
Foto: Allison
De rutinerade advokaterna Fredrika Hörlin och Peter Bengtcén
Hummel­blad på FKG:s samarbetspartner Advokatfirman Wåhlins har
stor erfarenhet av intrång i Immaterialrätten.
Fordonskomponenten 2 / 2015
You want that feeling of security.
You require uninterrupted production.
We bring you safety and reliability.
lebygd för att i första hand serva
lastbilstillverkarna Volvo och
Scania samt Sisu, men leveranser
sker även till specialfordonstillverkare/byggare i hela Norden.
Officiell födelsedag är 14
september.
Vi vill att du ska känna dig trygg under varje fas av vårt
samarbete, och vara säker på att du ökar din produktivitet. Du kan lita på våra specialister samt på kvalitén på
våra produkter och processer – alltid och överallt. Detta
är vad vi står för som ett familjeägt företag med en lång
tradition inom fabriks- och processautomation.
Image_Ad_security_92x130_se.indd 1
Festo AB
020 38 38 40
www.festo.se
11.12.2014 13:21:18
20
Fordonskomponenten 2 / 2015
Fordonskomponenten 2 / 2015
Medlemsnytta
SVEN är medlemsorgan för Sveriges Fordons­
tekniska förening, SVEA, vars målsättningar
är att:
• ... göra fordonsteknikernas stämma hörd i
den allt tätare samhällsdebatten om olika
fordonstypers och transportmedels för- och
nackdelar, såväl nationellt som globalt.
• ... skapa ett nätverk för snabb spridning av
fordonsteknisk information inom yrkeskåren.
• ... attrahera duktiga ungdomar som arv­
tagare till dagens fordonstekniker.
FORDONSTEKNIKERNAS
INFORMATIONS- OCH DEBATTORGAN
Redaktör för SVEN-sidorna:
Håkan Danielsson
Lunnevägen 18 C, 461 44 Trollhättan
Telefon: 0704-53 02 99
Ordförande: Lars-Gustaf Hauptmann
Tel: 0731-40 25 09
E- post: [email protected]
Korporativa medlemmar i SVEA:
AB Volvo, Autoliv AB, BT Product, Gnutti Powertrain, LeanNova, Scania, Vicura AB, Volvo Cars
Kallelse till SVEA ordinarie årsmöte för 2015
Dag och tid: Onsdag 22 april 2015 kl. 16.30
Plats: Rum VLH 30 i Volvo Lastvagnars huvudkontor, Gropegårdsgatan, Göteborg.
Kl 16.00–16.30 serveras öl och smörgås.
Fabian Knappik, vd MAN Trucks &
Buses, visar företagets streamlinemodell för Mattias Mårtensson,
TR Fastenings. Foto: Göran Björklund
1
2
3
FKG drog fullt
hus hos MAN
Drygt 30 deltagare från ett
tjugotal medlemsföretag dök
upp på FKG:s andra träff under
temat ”lär känna kunden”.
Denna gång besöktes lastbilstillverkaren MAN:s svenska
generalagent i Kungens Kurva,
Stockholm.
S
yftet är att lära sig företaget,
varu­märket och produkterna,
säger Göran Björklund som
tillsammans med Gabriella Banehag
svarade för sammankomsten.
Fabian Knappik, vd för general­
agenten, presenterade MAN från första
skruven till i dag. Han antydde framtida
gemensamma färdvägar för MAN och
Scania inom såväl produktion som
marknad.
Knappik belyste också de strategiskt
viktiga rekryteringar som skett från både
Scania och inte minst Mercedes-Benz för
att lyfta varumärket till premiumnivå på
den europeiska marknaden.
– Vi är i dag nummer två i EU sett till
volym efter Mercedes, konstaterade
Knappik.
– På europamarknaden associeras
MAN huvudsakligen med dragbilar,
medan vi i Sverige främst står för
bygg- och anläggningsfordon, fyllde
försäljningschef Mats Hanning i.
Deltagarna fick en visning av
anläggningen (som även omfattar
Neoplan bussar) och därefter möjlighet
att bekanta sig med både med några
lastbils- och bussmodeller.
I augusti arrangerade FKG en träff på
Bilia Sisjön som är Volvo Cars mönsteranläggning.
Förmodligen kommer nästa ”lär
känna kunden” att arrangeras hos
Mercedes-Benz LKW, lastbilar.
TOMMY APELQVIST
1 Intresserade av MAN:s produkter
Susanne Adler, Läreda Mekan, Leila
Öhman Denton, Microchip Technology, och Tina Madsen, Aventics.
2 Värdar och arrangör – Peter
Winbo, MAN, Gabriella Banehag,
FKG, och Mats Hanning, MAN.
3 Kolleger på MAN-besök, Rikard
Rockhammar och Erik Ekengren,
Adiator.
Förslag till dagordning:
1. Mötet öppnas.
2. Mötets stadgeenliga utlysande samt fastställande av dagordning och röstlängd
3. Val av mötesordförande, sekreterare och
två justeringspersoner
4. Styrelsens redogörelse av föregående
verksamhetsår
5. Bokslut 2014 för SVEA förening och SVEA
Service AB
6. Revisionsberättelse för SVEA förening och
SVEA Service AB
7. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
8. Föredragande av budget för 2015 och
beslut om medlemsavgifter för 2016.
9. Val av nya styrelseledamöter för en treårsperiod
10. Val bland styrelseledamöterna av föreningsordförande fram till nästa ordinarie
årsmöte.
11. Val av två revisorer och två suppleanter för
tiden fram till nästa ordinarie årsmöte
12. Val av valnämnd för tiden fram till nästa
ordinarie årsmöte
13. Övriga frågor
Anmälan om deltagande senast 15 april till
SVEAs kansli.
E-mail: [email protected]
Inbjudan till seminarium:
Vehicle Dynamics for Energy Efficient Mobility
May 20, 2015, Virtual Development Laboratory,
Chalmers, Göteborg
Purpose with the seminar:
• Present and discuss interesting issues within
and challenges for Vehicle Dynamics for
Energy Efficient Mobility
• Develop and increase competence
• Create understanding and interest for vehicle
dynamics
• Networking between Engineers and
Organisations
AGENDA
Moderator: Lars-Gustaf Hauptmann
09:30-09:50 Registration and coffee
09:50-10:00 Welcome: SVEA & SAFER, Lars-Gustaf Hauptmann and Bengt Jacobson
10:00-11:40
Lectures from industry:
• Vehicle Dynamics of High Capacity
Transports, Niklas Fröjd, Volvo GTT
• Virtual Brake SW Release. Stavros Angelis,
Volvo Cars
• Energy model for vehicle-efficiency
analysis, Rudolf Brziak, Leanova
• Importance of test systems for development
of energy efficient vehicle dyanmics. Håkan
Andersson, AstaZero
11:40-12:30 Lunch
12:30-13:45
Lectures from research organisations:
• Vehicle Powertrain Test Bench Co-Simulation
with a Moving Base Simulator, Anders Andersson, VTI
• Rolling resistance and energy loss in
tyres, Mohammad Mehdi Davari, KTH
• Optimizing transport efficiency by design
and selection of right tyres and powertrain,
Zuzana Sabartova and Pär Pettersson,
Chalmers
13:45-14:15 Coffee
14:15-15:30
Lectures from research organisations:
• Using Real-world Driving Databases to
Generate Driving Cycles with Equivalence
Properties, Lars Nielsen, Linköping University
• Hydraulic hybrid drivetrains for on- and
off-road vehicles, Jan-Ove Palmgren,
Linköping University
• Energy efficient cornering using over-actuation. Johannes Edrén, KTH.
15:30-16:00 Wrap-up
SVEAS OBJECTIVES
To make vehicular technology’s voice heard in an
increasingly more challenging debate among
different vehicle types and transport modes both
domestically and globally.
• To build a network for efficient distribution of
technological information
• To attract the next generation of Swedish
vehicular engineers
REGISTRATION
Registration and fee for seminar: www.sveafordon.com. The fee includes seminar,
coffee, lunch and moms (VAT).
If registered as latest April 15: 500 SEK for SVEA
members (700 SEK for others)
If registered as later than April 15: 600 SEK for
SVEA members (800 SEK for others)
Last day for registration: May 10
Last day for payment: According to invoice
sent from SVEA›s web page.
Member fee in SVEA is 200 SEK/year (students
aged under 25 years free).
Membership application through: www.sveafordon.com/bli-medlem/vill-du-blimedlem/medlemsansokan
Questions via e-mail to: [email protected]
Please e-mail Lillvor if you need special
food: Lillvor [email protected]
The seminar is initiated by SAFER Vehicle
Dynamics Competence Area with
representatives from AstaZero, Chalmer,
KTH, VTI, NEVS / LeanNova Engineering AB,
Scania, Volvo Cars
21
22
Fordonskomponenten 2 / 2015
HÅKAN EKENGREN, senior rådgivare på PR-byrån Prime
och före detta statssekreterare på näringsdepartementet
SISTA
SISTA ORDET
ORDET
Politiken behöver näringslivets röst
S
VERIGE ÄR PÅ många sätt ett fantastiskt land. Vi ligger ofta väldigt högt i
olika internationella jämförelser vid
studier av både det privata näringslivet och
den offentliga sektorn. Många tittar på hur
vi i Sverige organiserar oss.
Det som är gemensamt för alla dessa
undersökningar är att de visar på hur det
varit. Inte hur det blir.
Att vi var bäst på innovationer 2014
innebär inte med automatik att vi även
2015 blir bäst.
Att någon vunnit VM-guld på skidor tre
gånger på rad innebär inte med automatik
en vinst kommande VM.
SOM STATSSEKRETERARE PÅ Näringsdeparte­
mentet arbetade jag med forsknings, -inno­
vations och näringslivsutveckling samt
marknads-och konkurrensfrågor. Det innebar ett brett spann av näringslivsfrågor.
JAG HAR EN uppmaning till dagens politisPå agendan stod bland annat den för Sverige så viktiga sektorn, nämligen fordons­
ka beslutsfattare och även ett medskick till
industrin, där FKG:s medlemmar är en vikföreträdare för näringslivet/industrin.
tig aktör. Det handlade om lastbilar, bussar,
Låt mig börja med politiken.
personbilar, tillbehör och mycket mer.
Svensk politik måste bli bättre på att
Sverige har en världsledande fordonslyssna på näringslivet och industrin.
industri. Konkurrensen är global och
Näringslivet är en klok och konstruktiv
stenhård och kostnaden för
samhällsbyggare. Tänk
misslyckanden är extremt
på det. Vårda relationen
hög. Därför krävs det
till näringslivet. Det är
"Att någon vunnit
starka och målmedvetna
deras företag som skapar
företag och företagsledförutsättningarna för att
VM-guld på skidor
ningar som vågar fatta de
bygga välstånd.
strategiska besluten vid rätt tre gånger på rad
Sen ett medskick till
tillfälle.
näringslivet
och induinnebär inte med
strin. Ni måste bli bättre
En del i beslutsfattandet
automatik en vinst
på att kommunicera med
är vilka politiska och ekonomiska spelregler som
politiken och omvärlden.
kommande VM"
gäller på kort och lång sikt.
En bra dialog som bygger
En miljardinvestering kan
på respekt och förståelse
lätt hamna i ett annat land om de anses
är livsavgörande för byggandet av ett ännu
erbjuda bättre förutsättningar.
starkare Sverige.
NÄRINGSLIVET ÄR EN av de viktigaste kom-
ponenterna i arbetet med att bygga ett
välfärdssamhälle. Näringslivet skapar
jobb. Jobb ger skatteintäkter.
En sak vet vi, och det är att fyra
av fem nya jobb skapas i företagen, ofta i små och medelstora
företag som är underleverantörer
till de större företagen och det
offentliga Sverige.
Frågan som allt för sällan ställs
är, vad kan politiken göra för att
fler ska investera i och utveckla
företag i Sverige? En sak är säker
och det är att ett gynnsamt klimat för
företag i landet är bra för Sverige AB.
Pallplats ena gången är
ingen garanti för framtida segrar. Bild: Pixhill
FORDONS
KOMPONENTEN
Fordonskomponenten
ges ut av FKG, bransch­­
organisationen för
Skandinaviens under­­
leverantörer inom
fordons­industrin. Tidningen utkommer
med fyra nummer. Utgivnings­plan, se
www.fkg.se, länk ”Annonsera i FKGs
tidning”.
Bild sidan 1: Sandra Johansson på
Goodtech solutions fotograferad av
Jeanette Larsson
Tryck: Billes Tryckeri, Mölndal
TS-kontrollerad upplaga:
3 200 (svensk),
500 (engelsk)
 FKG KANSLI:
FREDRIK SIDAHL
Vd, ansvarig utgivare
Tel: 031-711 89 01
Mobil: 0706-805 953
E-post:
[email protected]
GABRIELLA BANEHAG
Branschkoordinator
Tel: 031-711 89 01
Mobil: 0725-14 55 14
E-post:
[email protected]
FÖR SKA VI vinna eller åtminstone komma
på pallplats i kommande tävling, så måste
politiken kunna erbjuda bra förutsättningar
så att näringslivet vill fortsätta att investera
i Sverige.
Osäkerhet, oklarhet, brist på förståelse,
och oklara spelregler är inte
vägen till en förstaplats.
Bergendahl
Håkan Ekengren
 FORDONSKOMPONENTENS REDAKTION
 FKG HUVUDKONTOR:
Bror Nilssons gata 4,
417 55 Göteborg.
Tel: 031-711 89 01.
Webbplats: www.fkg.se
E-post: [email protected]
Vi är inte bara ingenjörer.
Vi är livräddare.
KURT MYHR
Senior-rådgivare (FFI)
Tel: 0730-21 63 02
E-post:
[email protected]
PETER BRYNTESSON
Senior-rådgivare (FFI)
Tel: 0709-66 67 08
E-post:
[email protected]
fkg.se
LEIF OHLSSON
Senior-rådgivare (FFI)
Tel: 0705-83 43 33
E-post:
[email protected]
Chefredaktör
GÖRAN BJÖRKLUND
Newsroom, Göteborg.
Tel: 031-712 40 06,
Mobil: 0705-28 17 51
E-post:
[email protected]
Projektledare
LEIF SIMONSSON
Newsroom
Tel: 031-712 40 11,
Mobil: 070-607 43 08
E-post:
[email protected]
Reporter
MATS EKENDAHL
Newsroom
Tel: 031-712 40 12
E-post:
[email protected]
Fotograf
JEANETTE LARSSON
Newsroom
Tel: 031-712 40 16
E-post:
[email protected]
Layout/redigering
TOMMY APELQVIST
Newsroom
Tel: 031-712 40 15
E-post: [email protected]
 ANNONSER
ALEXANDER MORENO
Ad 4 You Media
Stockholm
Tel: 08-556 960 18
Fax: 08-556 960 19
E-post:
[email protected]
Om vi var en vanlig stålproducent, skulle det vara omöjligt att leverera den avancerade
stålkvalitet som krävs för att ge högsta säkerhet i bilar. För att klara det räcker det inte med
spetskunskap om höghållfast stål. Vi måste också vara erfarna experter inom bilsäkerhet.
I över 30 år har SSAB utvecklat Docol höghållfast stål. Docol gör bilen lättare, starkare och mer hållbar.
Varje enskild säkerhetskomponent kan optimeras. I slutändan betyder det att fler liv kan räddas.
Det handlar inte om stål. Det handlar om liv.
www.docol.com
PosttidningB Port payé
Economique B
AVSÄNDARE/RETURADRESS: FordonsKomponentGruppen AB
Bror Nilssons gata 4, SE-417 55 Göteborg. Sweden
Bli FKG-medlem du också
FKG är språkröret och mötesplatsen för Skandinaviens leverantörer till fordonsindustrin. I dag är
vi nästan 370 medlemmar, men borde vara fler.
För ju fler vi är, desto större förmåga att påverka
så att vår bransch får rätt affärsförutsättningar.
Vill du bli medlem, kontakta Gabriella Banehag,
0725-14 55 14 eller [email protected]