Metodstöd för genomförandeplan i hemtjänst

Metodstöd
2015-05-04
Vård- och omsorgsförvaltningen
Johanna Ottosson SAS
Metodstöd vid upprättande av genomförandeplan i
hemtjänsten
En genomförandeplan utgår från handläggarens beställning och beskriver mer i
detalj hur insatsen ska genomföras. För brukaren ska det vara tydligt vad som
ingår i den insats som beviljats och vilka mål som ska uppnås. För personal ska
genomförandeplan skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och
uppföljning av en beslut insats. Genomförandeplan ska beskriva vem som gör
vad, när och hur.
Omfattningen av genomförandeplanen ska avgöras från fall till fall beroende på
insatsens komplexitet och brukarens förmåga/behov att uttrycka sina behov och
önskemål. Ny personal ska kunna utföra sina arbetsuppgifter med ledning av
genomförandeplanen.






Läs igenom hela beställningen, markera de ord/meningar som ska överföras
till genomförandeplanen.
De nya begreppen hittar du under insatser i beställningen. Markera
insatserna, för att kontrollera att alla insatser förs över till
genomförandeplanen.
Vad insatsen innehåller och hur ofta den ska utföras hittar du under beslut i
beställningen.
Beskriv alla insatser som görs dagligen under en rubrikmall. Om inga
dagliga insatser förekommer, gå direkt till punkt 2.
Beskriv insatserna med en ny rubrikmall för varje insats. Lägg insatserna i
bokstavsordning.
Beskriv även nattens insats om detta finns med i beställningen.
1. Ta fram rubrikmallen vad, hur, vem, när, delmål.
Skriv rubriken Dagliga insatser, använd understreck och fetstil.
Vad ska stödet innehålla: Använd frastexterna och lägg till alla dagliga
insatser som finns i beslutet. Sätt en punkt före varje insats.
Hur ska stödet ges:
 Vid dagliga insatser delas insatser upp utifrån antalet besök på dagen enligt
beställning. Vid exempelvis vid 6 besök skrivs: 1 morgon, 2 förmiddag,
1
Metodstöd
2015-05-04
Vård- och omsorgsförvaltningen
Johanna Ottosson SAS




3 lunch, 4 eftermiddag, 5 kväll, 6 natt. Använd understreck för dessa
underrubriker.
Använd ord och formuleringar från handläggarens beställning samt från
matrisen vägledning, stödjande/tränande, kompenserande.
Beskriv hur brukaren är delaktig, vilken hänsyn som tagits till brukarens
önskemål och synpunkter.
Beskriv hur samverkan sker eller vad andra insatser/utförare ansvarar för,
exempelvis hälso- och sjukvården, träffpunkter, dagverksamhet. Vid
skriftliga ordinationer skrivs hänvisningar till flikarna i
dokumentationspärmen.
Beskriv hur du kommunicerar/bemöter brukaren på bästa sätt.
Vem utför insatsen: All personal, dubbelbemanning, tillsammans,
kontaktperson, närstående, brukaren eller annan personal.
När ska stödet ges: Dagligen, ungefärlig tid på dygnet eller antal tillfällen.
Delmål: Ta hjälp av målen i beställningen. Kan målen brytas ner och förtydligas
eller kan det användas direkt i genomförandeplanen. Diskutera tillsammans med
brukaren och beskriv konkreta och vardagliga mål som att bibehålla, utveckla,
förändra, kompensera eller skapa livsstrategier i olika livssituationer. Det är
viktigt att målen är konkreta och formuleras på ett sätt som gör att de kan följas
upp.
 Vad ska uppnås med den hjälp som ges?
 Har du under hur:et beskrivit hur målen ska uppnås/möjliggöras?
Skriv rubriken Återkommande insatser, använd understreck och fetstil.
2. Ta fram en ny rubrikmall med vad, hur, vem, när, delmål.
2
Metodstöd
2015-05-04
Vård- och omsorgsförvaltningen
Johanna Ottosson SAS
Vad ska stödet innehålla: Använd frastexterna och lägg till en av insatser som
finns i beställningen. Använd en ny rubrikmall för varje insats. Lägg insatserna i
bokstavsordning. Sätt en punkt framför insatsen.
Hur ska stödet ges:
 Använd ord och formuleringar från handläggarens beställning samt från
matrisen vägledning, stödjande/tränande, kompenserande. Se matris ovan.
 Beskriv hur brukaren är delaktig, vilken hänsyn som tagits till brukarens
önskemål och synpunkter.
 Beskriv hur samverkan sker eller vad andra insatser/utförare ansvarar för.
 Beskriv hur du kommunicerar/bemöter brukaren på bästa sätt.
Vem utför insatsen: All personal, dubbelbemanning, tillsammans,
kontaktperson, närstående, brukaren eller annan personal.
När ska stödet ges: Antal tillfällen, vilken dag i veckan eller ungefärlig tid på
dygnet.
Delmål: Ta hjälp av målen i beställningen. Kan målen brytas ner och förtydligas
eller kan det användas direkt i genomförandeplanen. Diskutera tillsammans med
brukaren och beskriv konkreta och vardagliga mål som att bibehålla, utveckla,
förändra, kompensera eller skapa livsstrategier i olika livssituationer. Det är
viktigt att målen är konkreta och formuleras på ett sätt som gör att de kan följas
upp.
 Vad ska uppnås med den hjälp som ges?
 Har du under hur:et beskrivit hur målen ska uppnås/möjliggöras?
3. Ta fram en ny rubrikmall med vad, hur, vem, när, delmål för att
beskriva nästa insats. Se vidare under punkt 2.
4. Vid behov avsluta med en veckoöversikt.
Skriv rubriken Veckoöversikt, använd understreck.
5. Övrig information
Här beskriver du överenskommelsen med brukaren angående kontinuitet enligt
värdighetsgarantierna samt annan viktig övergripande information som
exempelvis nyckelhantering.
6. Planerat uppföljningsdatum
3