Anmälan om ändring av serveringstillstånd INFORMATION v 4

Anmälan – Ändring av nuvarande serveringstillstånd
Tillståndshavare är enligt 9 kap. 11 § alkoholagen skyldig att anmäla förändringar i verksamheten till kommunen. Vissa av dessa förändringar kräver en ny ansökan och tillståndsprövning. I vissa fall krävs ingen ny ansökan men det kan bli aktuellt att nya personer som har inflytande över verksamheten måste visa att man har tillräckliga kunskaper
om alkohollagen. Det kan t.ex. ske genom Kunskapsprov. Anmälningar ska göras i förväg.






2015-03-10
Om verksamheten läggs ner. Använd istället blanketten ”Upphörande – anmälan
om upphörande av tillstånd”.
Om det sker avbrott i verksamheten. Använd denna blankett.
Förändringar i verksamhetens omfattning eller inriktning.
o Minskad serveringstid eller serveringsperiod. Använd denna blankett.
o Utökad serveringstid eller serveringsperiod. Kräver ny tillståndsprövning.
Använd blanketten ”Ansökan – stadigvarande servering”.
o Minskning av serveringsytan. Använd denna blankett.
o Utökning av serveringsytan, även utökning med uteservering. Kräver ny
tillståndsprövning. Använd blanketten ”Ansökan – stadigvarande
servering”.
o Ombyggnad av lokalerna utan utökning av serveringsytan. Använd denna
blankett.
o Förändringar i verksamhetens inriktning, t.ex. från restaurang och pub till
restaurang/pub och nattklubb. Använd denna blankett.
o Utökning av alkoholdrycker. Använd denna blankett om tillståndet redan
omfattar den alkoholdryck som utökningen avser. Om förändringen gäller
utökning till en dryck som inte ingår i tillståndet måste ny ansökan göras.
Använd blanketten ”Ansökan – stadigvarande servering”.
Förändringar i ägarförhållandena.
o Om förändringen av ägarförhållanden innebär att bolaget erhåller ett nytt
organisationsnummer, t.ex. vid övergång från enskild firma till ett
aktiebolag, krävs ett nytt tillstånd och en ny tillståndsprövning. Använd
blanketten ”Ansökan – stadigvarande servering”. Använd annars denna
blankett för ändring. Den tillståndshavare som i och med ägarbytet avslutar
sin verksamhet ska anmäla det på blanketten ”Upphörande – Anmälan om
upphörande av tillstånd”.
o Byte av personer i styrelse för aktiebolag. Använd denna blankett.
o Byte av personer i styrelse för förening. Använd denna blankett.
Andra förändringar som har betydelse för tillsynen.
o Byte av kassaregister. Använd denna blankett.
o Byte av namn på serveringsstället. Använd denna blankett.
o Tillståndshavaren byter namn eller adress, telefonnummer. Använd denna
blankett.
Ändring av serveringsansvariga. Använd istället blanketten ”Serveringsansvariga –
Anmälan av serveringsansvarig personal”.

Skulle tillståndshavaren avlida eller få förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken
och dödsboet eller förvaltaren önskar fortsätta rörelsen ska anmälan göras till
kommunen inom två månader. Kontakta i så fall kommunens alkoholhandläggare
om formerna för anmälan. Om ingen anmälan görs upphör tillståndet att gälla.
Underskrift
Ansökan och anmälan ska undertecknas av behörig firmatecknare.
---
2015-03-10