11. Yttrande taxa för planavgift

Handläggare
Datum
Emil Stille
0480-45 03 59
Ärendebeteckning
2015-10-05
2015-5155
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktige
Ärende:
Förslag till ändrad taxa för planavgift
(PBL 12 kap 9 - 11 §)
Förslag
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att för
bygglov där planavgift ska tas ut, inkomna från och med 2016-01-01, tillämpas
en differentierad planfaktor (PF) enligt följande.
Planfaktor (PF)
Tabell 8 Planavgift
Områdesbestämmelser
Detaljplan
Tillägg till detaljplan
PF
PF
Nybyggnad
Tillbyggnad
20
40
30
PF
Ändring av
användning
10
20
15
10
20
15
Planavgift kan endast tas ut för planer och områdesbestämmelser antagna enligt Plan- och bygglagen, tidigast 1987. Planavgift tas endast ut i de fall bygglovet godkänns.
Bakgrund
Kalmar kommun har gjort ett antal detaljplaner i förändringsområden med
många fastighetsägare och det är tydligt att en komplicerande faktor i sådant
arbete är att få täckning för plankostnaderna. Om det inte finns en gemensam
organisation som kan bära plankostnaden genom plankostnadsavtal så är det i
princip omöjligt att få en mängd fastighetsägare att skriva under ett gemensamt
avtal. I dessa fall har kommunen använt planavgift, tex i stugområdet
Äspelund. Nuvarande taxa är dock låg i förhållande till kostnaden för planarbete, särskilt med tanke på att dessa områden ofta får ett långsamt genomförande över tid. Kommunen bedömer att det finns flera liknande områden där
planavgift är det lämpligaste sättet att täcka plankostnaden och vill därför se
över taxan så att kostnadstäckningen är rimlig. Nuvarande taxa saknar också en
Planenheten
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 0480-45 04 29│
E-post: [email protected]
Datum
2015-10-05
2 (3)
differentiering som finns i våra jämförelsekommuner (3KHV) vilket gör att
sökanden för vissa åtgärder får betala en orimligt hög planavgift.
Nuläge
Planfaktorn är en del av en formel för att bestämma planavgiften, se tabell 8 i
nuvarande taxa (planavgift = mPBB * OF * PF * N). Övriga delar är en objektsfaktor (OF), justeringsfaktor (N) och milliprisbasbeloppet (mPBB). Dessa
kvarstår oförändrade i förslaget.
Nedan följer en redovisning av de ekonomiska konsekvenserna för den sökande i ett antal typfall.
Exempel på beräkning av
Planavgift
för ett enbostadshus på 250m²
inom detaljplan.
NUVARANDE för Kalmar
Områdesbestämmelser
Detaljplan (PBL)
FÖRSLAG för Kalmar
Områdesbestämmelser
Detaljplan
Tillägg till detaljplan
Jämförelser (3KHV-samarbetet)
PF
PF
PF
Tillbyggnad Ändring av
Nybyggnad (25-49 m²)
användning
6408
0
0
12460
0
0
7120
14240
10680
1780
3560
2670
Kalmar ligger idag lågt med sin planavgift och kommer så även göra
med det aktuella förslaget. Uppdelningen i olika åtgärder följer
strukturen i de andra kommunerna, vilka i sin tur är baserade på
SKL:s rekommendationer. Kategorin Tillägg till detaljplan finns inte
i de andra kommunerna men den brukar normalt sett innebära en
lägre plankostnad vilket bör komma den sökande tillgodo. De andra
kommunerna definierar inte ändring vidare i detalj, men ändring av
användning är det bygglovfall där planarbete tillför mest värde till
fastighetsägare och de rimligen bör betala en planavgift. Att betala
för andra ändringar kan ge orimligt hög planavgift i förhållande till
åtgärden.
3560
7120
5340
Datum
2015-10-05
3 (3)
Nuvarande avgifter i jämförelsekommuner
Planavgift för ett enbostadshus på 250m² inom detaljplan
IDAG
30000
Kronor
25000
20000
15000
10000
5000
0
Avgift 2015
Kalmar
Karlskrona
Kristianstad
Halmstad
Växjö
12460
25680
16198
16368
13320
Föreslagen avgift i förhållande till jämförelsekommuner
Planavgift för ett enbostadshus på 250m² inom detaljplan
FÖRSLAGET
30000
Kronor
25000
20000
15000
10000
5000
0
Avgift 2016
Kalmar
Karlskrona
Kristianstad
Halmstad
Växjö
14240
25680
16198
16368
13320
Konsekvenser av förslaget
Kommunen får en bättre kostnadstäckning för planarbete och det förenklar för
fastighetsägare att få till stånd nya och ändrade planer i sitt område. Kostnadsökningen är inte extrem och väl i linje med våra jämförelsekommuner. Största
förändringen blir vad gäller tillbyggnad och ändring av användning, men detta
är ett område där planändring typiskt sett tillför mest värde till fastighetsägaren.
En differentierad taxa ger en bättre fördelning av kostnaden utifrån det nedlagda planarbetet och värdet det skapar för sökanden.
Införandet av servicegaranti är en förbättring för sökanden och är i linje med
kontorets ambitioner med kvalitetslöften till kunden.
Emil Stille
Planarkitekt