ladda ner en pdf-fil.

Villa – Fritidshus - Stugor
ÖVERLÅTELSEBESIKTNING
Villa – Feriehus – Hytter
EIERSKIFTEBESIKTNING
Ändamålet med överlåtelsebesiktningen.
Formålet med besiktningen.
Det avtalade ändamålet med att genomföra en
överlåtelsebesiktning är att inför en
fastighetsöverlåtelse med hjälp av en byggteknisk
besiktning samla och redovisa mesta möjliga
väsentliga information om byggnadens fysiska skick
vid besiktningstillfället. Resultatet av denna
byggtekniska besiktning redovisas på så sätt att
besiktningsmannen upprättar et besiktningsprotokoll
som sänds till den som beställt besiktningen. Med
hjälp av den kunskap som förmedlas i ett
besiktningsprotokoll ges redan före
fastighetsöverlåtelse ett säkrare underlag för att
bedöma byggnadens verkliga skick och den
förväntan en köpare kan ha på byggnaden.
Överlåtelsebesiktningen ersätter inte köparens
undersökningsplikt. Överlåtelsebesiktningen är
en del av köparens undersökningsplikt. Även
sådana delar av fastigheten med byggnaden som
inte besiktigas ingår i köparens
undersökningsplikt.
Det avtalte formålet med å gjennomføre en
eierskiftebesiktning er, gjennom en besiktning å
samle og redegjøre for mest mulig vesentlig
informasjon om bygningens fysiske tilstand på
besiktningstidspunktet. Resultatet av denne
byggtekniske besiktning redegjøres gjennom at
besiktningsmannen oppretter en besiktningsprotokoll
som sendes til den som har bestilt oppdraget. Med
hjelp av den kunnskap som formidles i en
besiktningsprotokoll gis det allerede før en
eiendomsoverdragelse, et sikrere grunnlag å
bedømme bygningenes reelle tilstand opp mot den
forventning en kjøper kan ha på bygningen.
Eierskiftebesiktningen erstatter ikke kjøperens
undersøkningsplikt. Eierskiftebesiktningen er en
del av kjøperens undersøkningsplikt. Også slike
deler av eiendommen med eventuelle bygninger
som ikke besiktiges inngår i kjøperens
undersøkningsplikt.
Besiktningens omfang
Överlåtelsebesiktningens omfattning
Vid överlåtelsebesiktningen genomför
besiktningsmannen en byggteknisk besiktning av
byggnadens fysiska skick vid besiktningstillfället.
Utgångspunkten för en överlåtelsebesiktning är
byggnadens ålder, brukande och allmänna skick.
Överlåtelsebesiktningen omfattar inte hela
fastigheten utan endast de delar som
uttryckligen anges i uppdragsbekräftelsen.
Överlåtelsebesiktningen är en byggteknisk besiktning
av byggnad och den mark som har teknisk betydelse
för byggnaden. Mark som inte har omedelbart
förhållande till byggnaden faller utanför
överlåtelsebesiktningen. Om inte annat uttryckligen
avtalats omfattar inte heller överlåtelsebesiktningen
installationer såsom el, värme, vatten, sanitet,
maskinell utrustning, mekanisk ventilation samt
rökgångar och eldstäder.
Besiktningsprotokollet
Besiktningsprotokollet innehåller all den samlade
informationen från överlåtelsebesiktningen om den
besiktigade fastighetens fysiska skick vid
besiktningstillfället.
Ved eierskiftebesiktningen gjennomfører
besiktningsmannen en byggteknisk besiktning av
bygningenes fysiske tilstand på
besiktningstidspunktet. Utgangspunktet for
besiktningen er bygningens alder, bruk og allmenne
tilstand. Eierskiftebesiktningen omfatter ikke hele
eiendommen, men bare de deler som uttrykkelig
er angitt i oppdragbekreftelsen.
Eierskiftebesiktningen er en byggteknisk besiktning
av bygningen og den grunn som har teknisk
betydning for bygningen. Grunn som ikke har en
umiddelbar tilknytning til bygningen faller utenfor
besiktningen. Om ikke annet uttrykkelig er avtalt
omfatter heller ikke besiktningen installasjoner som
el, varme, vann, sanitærutstyr, maskinelt utstyr
mekanisk ventilasjon samt murpipe og ildsteder.
Besiktningsprotokollen
Besiktningsprotokollen inneholder all den samlede
informasjonen fra eierskiftebesiktningen som berører
den besiktede eiendommens fysiske tilstand
på besiktningstidspunktet.
Begära offert
Be om tilbud
Byggingenjör
Svein Vikhals M NITO
- Överlåtelsesbesiktningar
- Konditionsrapporter
Rävemyrsvägen 1, SE 452 90 Strömstad
- Energideklarering
- Projektledning
Telefon: +46 526 66155
Mobiltelefon: +47 908 61429
E-post adresse: [email protected]