SPAX Oljebolag - Varbergs Sparbank

Kapitalskyddad
SPAX
November
SPAX Oljebolag
SPAX Oljebolag är en kapitalskyddad
placering som följer utvecklingen för tio bolag verksamma inom oljeindustrin samt
utvecklingen för valutakursen USD/SEK.
Placeringen passar dig som:
• har en positiv syn på de ingående bolagen
• vill känna dig trygg om marknaden faller
• maximalt vill riskera överkursen på 10 procent
SPAX Oljebolag
Benämning:
MAX
SWEO689C
Löptid:
Inriktning:
Sista teckningsdag:
Likvidreservering:
Likviddag:
Teckningskurs:
Lägsta teckn. belopp:
5 år
Aktier
4 december 2015
8 december 2015 kl 07:00
16 december 2015
110 %
10 000 kr
Kapitalskydd:
Deltagandegrad:
Courtage:
Börsnotering:
Emittent:
Ja
100 %*
1,5 %
Ja, 17 december 2015
Swedbank AB
* Deltagandegraden är indikativ, fastställs den 9 december 2015 och
kan som lägst bli 85 %.
Aktieexponering mot bolag med positiva tillväxtutsikter.
Kapitalskydd, om marknaden faller utbetalas nominellt belopp på återbetalningsdagen.
Utdragen återhämtning i globala ekonomin.
Produktblad
Fortsatt stort utbud av olja trots lägre priser minskar möjligheten till stigande oljepriser.
Swedbank är ansluten till Strukturerade Placeringar I Sverige (SPIS) och har därmed åtagit sig att
följa Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den
anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på www.strukturerade.se.
Kapitalskyddad
SPAX
November
Swedbanks syn på marknaden
Priset på olja har tappat ordenligt i värde det senaste året
vilket har skapat en sämre lönsamhet för oljebolag. Oljebolagens aktiepriser har också tappat mycket i värde i takt med
att intäkterna sjunkit kraftigt. Globala energibolag har idag
en låg värdering, något som kan förändras om oljepriset stiger i framtiden. Vi förväntar oss att tillväxten globalt kommer
att öka kommande år och återhämtningen i ekonomin fortsätter. I takt med återhämtningen kommer oljepriset gradvis
öka och med stor sannolikhet gynna oljeproducerande bolag.
Genom att investera i stora globala välkända oljebolag drar vi
förhoppningsvis nytta av ett framtida stigande oljepris.
Tre övergripande drivkrafter i underliggande marknad
• Stor potential vid stigande oljepris
• Lågt värderade bolag
• Den globala tillväxten förväntas öka kommande år
SPAX Oljebolag erbjuds till teckningskurs 110 procent och
har en indikativ deltagandegrad på 100 procent. Även om
löptiden är fem år är pengarna inte låsta. Swedbank kommer
löpande ställa köpkurser och om möjligt även säljkurser under
normala marknadsförhållanden. Kapitalskyddet gäller dock
endast på återbetalningsdagen.
Historisk utveckling
200
175
Underliggande aktiekorg
Globalt aktieindex
Svenskt aktieindex
150
125
100
75
2010
2011
2012
2013
2014
Så fungerar placeringen
SPAX Oljebolag är kopplad till utvecklingen för en likaviktad
aktiekorg bestående av 10 globala bolag som är verksamma
inom oljeindustrin. Avkastningen beräknas på nominellt
belopp och beror på aktiekorgens utveckling och deltagandegraden som uttrycker hur stor del av kursuppgången du har
rätt till. Avläsning för aktiekorgens slutvärde sker en gång
i månaden under löptidens sista år. Avkastningen påverkas
även av utvecklingen för valutakursen USD/SEK. Om dollarn
stärks mot kronan förstärker det utvecklingen och tvärtom.
Oavsett aktiekorgens och valutakursens utveckling åtar sig
banken att återbetala minst nominellt belopp på återbetalningsdagen.
2015
I diagrammet ovan visas den historiska utvecklingen för underliggande aktiekorg med hänsyn tagen till valutafaktorn. Som jämförelse visas ett svenskt
och ett globalt aktieindex. Historisk utveckling utgör inte någon garanti eller
prognos för framtida utfall. (Källa: Bloomberg)
Hur förändras värdet på din SPAX?
Värdet på andrahandsmarknaden för SPAX Oljebolag påverkas
positivt av bl a stigande korgvärde, d v s att kurserna för de i
korgen ingående aktierna stiger och av lägre svenska räntor
samt av en förstärkning av USD. En motsatt utveckling påverkar värdet negativt. Hur stor påverkan på marknadsvärdet
nämnda faktorer har beror på deltagandegrad, återstående
löptid och aktuella aktiekurser i förhållande till aktiekurserna
på startdagen. Exempelvis har en ränteförändring mindre betydelse ju kortare löptid som återstår och en positiv kursförändring kan ha mycket liten eller ingen betydelse för marknadsvärdet om aktiekurserna ändå är lägre än startkursen och
återstående löptid är kort.
Utfall vid olika korgutveckling på slutdagen*
Positiv utveckling
Negativ utveckling
(Deltagandegrad x Korgutveckling x Valutafaktor) plus
Nominellt belopp
Nominellt belopp
*Observera att slutkursen avläses månadsvis sista året och inte bara på
slutdagen.
Exempel på resultat vid olika utfall baserat på en investering på nominellt 10 000 kronor
Korgutveckling
Valutafaktor
Placerat belopp
inkl courtage
Återbetalat belopp
Vinst / Förlust
Årseffektiv avkastn.
inkl.courtage
60 %
1,0
11 165 kr
16 000 kr
43,3 %
7,4 %
40 %
1,1
11 165 kr
14 400 kr
29,0 %
5,2 %
40 %
1,0
11 165 kr
14 000 kr
25,4 %
4,6 %
40 %
0,9
11 165 kr
13 600 kr
21,8 %
4,0 %
20 %
1,0
11 165 kr
12 000 kr
7,5 %
1,4 %
0%
1,0
11 165 kr
10 000 kr
-10,4 %
-2,2 %
-20 %
1,0
11 165 kr
10 000 kr
-10,4 %
-2,2 %
Kapitalskyddad
SPAX
November
Fördjupning – Beskrivning av bolagen i SPAX Oljebolag
BP PLC
BP plc är ett olje- och petrokemiföretag. Bolaget producerar
och levererar olja och naturgasprodukter, genererar solenergi,
och tillverkar och marknadsför kemikalier. BP: s kemikalier
innefattar tereftalsyra, ättiksyra, akrylnitril, eten och polyeten. För mer information se www.bp.com.
Schlumberger Limited
Schlumberger Limited är ett oljeserviceföretag. Bolaget
erbjuder ett brett utbud av tjänster och informationslösningar till den internationella oljeindustrin samt avancerade
förvärvs- och databehandlingsundersökningar. För mer
information se www.slb.com.
Chevron Corporation
Chevron Corporation är ett integrerat energiföretag med
verksamhet i länder runt om i världen. Bolaget producerar
och transporterar råolja och naturgas. Chevron förädlar och
distribuerar bränslen samt är involverad i gruvdrift, kraftproduktion och energitjänster. För mer information se www.
chevron.com/.
Statoil ASA
Statoil ASA producerar och handlar med olja och naturgas.
Bolaget söker efter olja i Europa, Afrika, Mellanöstern, Asien
och Amerika. För mer information se www.statoil.com.
ConocoPhillips
ConocoPhillips producerar, transporterar och marknadsför
råolja, naturgas och bitumen på en global nivå. För mer information se www.conocophillips.com.
Eni SpA
Eni SpA producerar kolväten i Italien, Afrika, Mexikanska
golfen, Kazakstan och Australien. Bolaget både producerar
naturgas och importerar den till försäljning i Europa. Eni
transporterar naturgas i rörledningar. Bolaget genererar el,
raffinerar olja och driver bensinstationer. För mer information
se www.eni.com.
Exxon Mobil Corporation
Exxon Mobil Corporation driver petroleum och petrokemiska
företag på en global nivå. Bolagets verksamhet omfattar
produktion och prospektering av olja och gas, elkraftsgeneration samt utvinner kol och mineraler. Exxon Mobil tillverkar
och marknadsför även bränslen, smörjmedel och kemikalier.
För mer information se www.exxonmobil.com.
Repsol SA
Repsol SA producerar råolja och naturgas, förädlar olja, och
transporterar petroleumprodukter och flytande petroleumgas
(LPG). Bolaget säljer bensin och andra produkter genom dess
kedja av bensinstationer. Repsols oljereserver finns i Spanien,
Latinamerika, Asien, Nordafrika och Mellanöstern samt USA.
För mer information se www.repsol.com.
Royal Dutch Shell PLC
Royal Dutch Shell PLC producerar och förädlar petroleum.
Bolaget producerar bränslen, kemikalier och smörjmedel.
Shell äger och driver bensinstationer i hela världen. För mer
information se www.royaldutchshellplc.com.
Total SA
Total SA producerar och transporterar olja och naturgas.
Bolaget driver också en kemisk division som producerar
polypropen, polyeten, polystyren, gummi, färg, bläck, lim, och
hartser. Total driver bensinstationer i Europa, USA och Afrika.
För mer information se www.total.com.
Källa: Bloomberg
Bolagen i SPAX Oljebolag
BOLAG
SEKTOR
LAND
BP PLC
Energi
Storbritannien
CHEVRON CORP
Energi
USA
CONOCOPHILLIPS
Energi
USA
ENI SPA
Energi
Italien
EXXON MOBIL CORP
Energi
USA
REPSOL SA
Energi
Spanien
Nederländerna
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
Energi
SCHLUMBERGER LTD
Energi
USA
STATOIL ASA
Energi
Norge
TOTAL SA
Energi
Frankrike
Kapitalskyddad
SPAX
November
Köpa och sälja
Fullständigt ifylld anmälningssedel ska senast den 4 december 2015 lämnas till något av Swedbanks eller samverkande
sparbankers kontor. Anmälningssedel kan även lämnas den
5 december 2015 till bankkontor som har lördagsöppet.
Anmälan kan även göras till telefon- och internetbanken
senast den 6 december 2015. Anmälan ska innehålla uppgift
om produktbenämning, tecknat nominellt belopp, personuppgifter, konto/depå samt konto i Swedbank eller samverkande
sparbank som beloppet jämte courtage automatiskt kan dras
ifrån.
SPAX Oljebolag
Sista teckningsdag:
Löptid
5 år
Underliggande
marknad
Globala bolag verksamma inom oljeindustrin samt
valutakursen USD/SEK
Lägsta teckningsbelopp
Nominellt 10 000 kronor, därutöver i multiplar om
1 000 kronor
Teckningskurs
110%
Benämning
SWEO689C Oljebolag 201221
ISIN-nummer
SE0007184726
Deltagandegrad*
Avgifter
Inför likviddagen fastställer Banken de slutgiltiga villkoren för
denna SPAX. I samband med detta tar Banken ut ett arrangörsarvode på maximalt 1,05 % per löptidsår. Varje obligation
har ett nominellt belopp på 1 000 kronor vilket innebär att
arrangörsarvodet motsvarar högst 10:50 kronor per obligation och löptidsår. Arvodet ska bland annat täcka Bankens
kostnader för riskhantering, produktion och distribution.
Arvodet tas ut på likviddagen och är inkluderat i placeringens
pris. Courtaget beräknas på nominellt belopp plus eventuell
överkurs och tillkommer utöver placeringens pris.
Exempel på total kostnad vid ett nominellt belopp på 10 000 kr
Löptid
5,01
Teckningskurs
110 %
Courtage
(%)
1,5 %
Courtage
(kr)
165 kr
Arrangörsarvode*
526 kr
Total
kostnad*
691 kr
100 %
Courtage
1,5% på placerat belopp
Startdag
10 december 2015
Slutdag
8 december 2020
Återbetalningsdag
21 december 2020
Startkurs
Respektive akties stängningskurs på startdagen
Slutkurs
Genomsnitt av underliggande akties månatliga
stängningskurs under sista året (13 tillfällen)
För USD/SEK valutafixingen kl 14:15 9 december
2020
Återbetalningskurs
100 % av nominellt belopp plus eventuellt
tilläggsbelopp
Valutaexponerad
Ja (gäller endast tilläggsbeloppet)
Likvidreservering
Erforderligt belopp måste hållas tillgängligt från
och med den 8 december kl 07.00
Likviddag
16 december 2015
Notering
Ja, 17 december 2015
Fullständiga villkor
* Maximalt arrangörsarvode beräknas som nominellt belopp x 1,05
% x löptid.
4 december 2015
Prospekt och Slutliga Villkor finns tillgängliga på
www.swedbank.se/struktprod
IPS/Kapitalförsäkring
Depå/ISK
Beskattning
Godkänd placering i IPS, ISK samt Kapitalspar
Depå
I Slutliga Villkor ges en kortfattad
redogörelse av skatteaspekter
Emittent
Swedbank AB
Andrahandsmarknad
Banken kommer löpande ställa köpkurser och om
möjligt även säljkurser under normala marknadsförhållanden
* Deltagandegraden är indikativ, fastställs den 9 december 2015 och kan
som lägst bli 85%.
Välj rätt SPAX
Möjligheterna till avkastning varierar mellan olika SPAX, beroende på uppbyggnad och förutsättningar. För att du ska kunna
göra ett medvetet val och hitta den SPAX som passar dig har vi märkt dem med olika symboler.
Våra två alternativ
Swedbank åtar sig att betala tillbaka nominellt belopp för alla
SPAX vid löptidens slut. För den som vill finns ofta möjlighet
att betala lite extra, så kallad överkurs, för att få möjlighet till
bättre avkastning.
Ger bra tillväxtmöjligheter. Emittenten åtar
sig att betala tillbaka nominellt belopp plus
eventuellt tilläggsbelopp.
Möjlighet till högre avkastning mot att du
betalar en viss överkurs. Överkursen kan gå
förlorad och är inte kapitalskyddad.
Riskindikator
För att hjälpa till att säkerställa att val av placering överensstämmer med kundens behov,
avkastnings- och riskprofil har en branschgemensam riskindikator tagits fram som ökar
jämförbarheten mellan olika utgivare och mellan strukturerade placeringar.
Genom att använda två mått i riskindikatorn kan investeraren
i en strukturerad placering få en bättre uppfattning inte bara
om hur risken ser ut i ett normalutfall utan även få en ökad
förståelse för risken vid ett extremt negativt utfall. Riskindikatorn åskådliggör marknadsrisken och emittentrisken.
Riskmåtten ”Risknivå normalutfall” och ”Risknivå extremutfall” är framtagna och beräknade enligt den svenska branschkoden för Strukturerade Placeringar. För mer information se
Strukturerade Placeringar i Sverige (SPIS) hemsida www.
strukturerade.se
Marknadsrisk
Riskmåtten ”Risknivå normalutfall” och ”Risknivå extrem
utfall” förklarar produktens marknadsrisk, dvs den del av
risken som beror på hur produktens underliggande tillgångar
utvecklas.
Risknivå normalutfall
Måttet beskriver den förväntade risken i placeringen om denna hålls till förfallodagen. Den förväntade risken översätts
sedan till en skala mellan 1 och 7 där 7 är den högsta risken.
Riskklass 1 innebär inte att placeringen är riskfri. Placeringens riskklass fastställs vid emissionstillfället och kan förändras under placeringens löptid beroende på utvecklingen i de
underliggande tillgångarna, t.ex. aktier, som placeringens
utbetalning är baserad på.
Risknivå extremutfall
Måttet beskriver risken vid extrema utfall för placeringen om
denna hålls till förfallodagen. Ett extremt utfall kan liknas
med de kraftiga kursfallen på världens börser under finanskri-
sen 2008. Även denna översätts till den sjugradiga skalan där
1 representerar lägst risk och 7 högst risk.
Riskmåtten i kombination skall ge en samlad bild av marknadsrisken och ge information om sannolikheten för att man
kan förlora delar av kapitalet samt hur mycket kapital man
kan förlora.
Kreditrisk
Emittentrisk visar emittentens risknivå vid emissionstillfället, enligt ratingbolagen Standard & Poor’s Rating
Services eller Moody’s, Högsta rating är AAA respektive Aaa.
S&Ps skala är tolvgradig och lägsta rating är D. Moody’s skala
är niogradig och lägsta rating är C. Den lägsta kreditratingen
innebär konkurs.
Emittent är den som är utgivare av en Strukturerad Placering, upprättar prospekt samt därmed är betalningsskyldig
enligt den Strukturerade Placeringes Slutliga Villkor.
Riskindikator
Risknivån är fastställd vid emissionens genomförande och kan
förändras under placeringens löptid.
Risknivå normalutfall – hur stor är risken i placeringen?
1
2
Lägre risk
3
4
5
6
7
Högre risk
Risknivå extremutfall
Emittent
Emittentrisk
2
Swedbank AB
Rating: S&P: A+ och Moody´s : Aa3
Riskindikatorn syftar till att öka jämförbarheten mellan olika utgivare och
mellan olika Strukturerade Placeringar.
Kapitalskyddad
SPAX
November
Detta är SPAX
Allmänt
SPAX är samlingsnamnet för en särskild form av lån där
emittenten (låntagaren) erlägger avkastning till placeraren
(långivaren) beroende av utvecklingen i olika tillgångsslag t
ex aktier, räntor, råvaror, valutor eller kombinationer av dessa.
Banken arrangerar regelbundet SPAX med olika löptid och
konstruktion. SPAX kan köpas under bestämda teckningsperioder.
SPAX tecknas till nominellt belopp (kurs 100 procent) eller
i vissa fall till överkurs (till exempel kurs 110 procent), det
så kallade MAX-alternativet inom SPAX. Löptiden för SPAX
varierar men är normalt ett till fem år. Vid löptidens slut åtar
sig emittenten att återbetala obligationens nominella belopp.
Avkastningen, som beräknas på nominellt belopp, utbetalas
också normalt vid löptidens slut om förutsättningarna för
avkastning är uppfyllda.
Den vanligaste formen av SPAX är där avkastningen beräknas
genom att nominellt belopp multipliceras med det underliggande tillgångsslagets procentuella värdeökning och den så
kallade deltagandegraden. Deltagandegraden, som anger hur
stor del av den procentuella värdeförändringen som påverkar avkastningen, fastställs vid löptidens början och kan i
det särskilda fallet vara större eller mindre än 100 procent.
Utöver den vanligaste formen av SPAX, som nu beskrivits,
förekommer en rad olika varianter med delvis annan avkastningsberäkning.
Andrahandsmarknad
SPAX är börsnoterad och kan därför säljas till aktuell marknadskurs under löptiden. För att underlätta försäljning anger
Swedbank köpkurs och om banken själv är innehavare, även
säljkurs. Om det är omöjligt att beräkna marknadsvärde eller
om detta är förenat med stor osäkerhet, kan banken begränsa
sin handel i SPAX.
De faktorer som under löptiden påverkar värdet på en
investering i SPAX framgår av lånets Prospekt. Kortfattat
kan nämnas att värdet på SPAX är beroende av den svenska
och internationella ränteutvecklingen, utvecklingen för
underliggande tillgångsslag (till exempel aktieindex eller
motsvarande) samt förväntade framtida svängningar i värdet
på underliggande tillgångsslag (den så kallade volatiliteten)
samt återstående löptid. Beroende på hur avkastning beräknas påverkar nämnda faktorer en SPAX värde under löptiden
olika mycket.
Dessutom påverkas kursen av hur lätt det är att köpa och
sälja underliggande tillgångsslag, det vill säga likviditeten. En
bättre likviditet innebär effektivare marknad och bättre prissättning, vilket ger mindre skillnad mellan köp- och säljkurs,
den så kallade spreaden. En sämre likviditet i underliggande
tillgångsslag kan därför innebära att skillnaden mellan köp-
och säljkurs för SPAX kan vara signifikant större jämfört med
andra placeringar.
Bankens ansvar
Den bedömning av underliggande marknads utveckling som
återfinns i detta dokument är gjord i syfte att vara ett av
flera redskap till hjälp vid investeringsbeslut. Banken påtar
sig inget ansvar för fullständighet. Intresserade placerare
rekommenderas att använda sig av ett sådant omfattande
och allsidigt beslutsunderlag som bedöms nödvändigt.
Banken tar inte något ansvar för värdeutvecklingen och
ansvaret för riskbedömningen vilar på placeraren. Intresserade placerare måste försäkra sig om att de förstår beskaffenheten och innebörden av placeringen och den risk de tar
samt att de beaktar lämpligheten av en investering med
hänsyn tagen till den egna situationen och egna ekonomiska
omständigheter.
Materialet i detta dokument är inte avsett att vara rådgivande utan presenteras enbart i informationssyfte. Dokumentet
ingår inte heller som en del av Prospektet vilket tillsammans
med Slutliga Villkor har offentliggjorts och återfinns på
bankens hemsida: www.swedbank.se/struktprod.
Risker
Med SPAX tar kunden en förhållandevis låg risk. Den risk kunden tar är i förväg begränsad och överblickbar. Risken vid köp
av SPAX består huvudsakligen dels i en risk som följer av att
vara kreditexponerad mot emittenten (låntagaren), dels i en
risk för det specifika värdepappret beroende på den underliggande tillgångens värdeutveckling.
Återbetalning av nominellt belopp och eventuell avkastning
förutsätter att emittenten kan uppfylla sina åtaganden. Den
statliga insättningsgarantin gäller inte vid en placering i
SPAX.
Utfallet av en placering i SPAX är beroende av utvecklingen
på den underliggande marknad (aktie-, ränte-, råvaru- valutaeller kreditmarknad) till vilken placeringen är kopplad.
Underliggande marknad kan bli föremål för kraftiga svängningar som får stor inverkan på värdet av en placering i SPAX.
Underliggande marknads historiska svängningar framgår av
diagram i detta produktblad.
Beträffande likviditets- och prissättningsrisk som uppkommer under löptiden - se ovan under rubriken “Andrahandsmarknad”.
Det ovanstående är inte en uttömmande redogörelse och presumtiva investerare uppmanas att läsa Prospekt och Slutliga
Villkor på bankens hemsida: www.swedbank.se/struktprod.