Informationsskylt

NATURRESERVAT
Välkommen till Vormforsen
n
N
Blåviksberget
Hjuksidan
På 1960-talet fanns planer på att bygga ut Vindelälven
för vattenkraftsändamål. Efter flera år av protester och
diskussioner beslutade regeringen 1970 att älven skulle
bevaras.
En av dem som engagerade sig mot utbyggnadsplanerna
var Evert Taube. I visan Änglamark finns ett par rader som
syftar på just Vindelälven: ”Låt sista älven som brusar i vår
natur/brusa alltjämt mellan fjällar och gran och fur!”. Som
tack för Taubes engagemang restes en minnessten på
Vormforsens östra sida.
363
Vindelälven
0
200
400
600
800
I reservatets södra del växer
äldre granskog med inslag av
sälg och asp. Närmast älven
översvämmas marken varje år
av vårfloden. Skogen är tät och
markvegetationen rik. Här har
flera arter hittats som främst
förekommer i naturskogar. Dit
hör rynkskinn, en vedsvamp som
lever på gamla döda granstammar,
och lunglav, som växer på levande
sälgar.
De arter som förekommer i
granskogen är inte anpassade till
brand. Denna del av reservatet
kommer därför inte att brännas.
1000 m
Tavlans plats
Våtmark
Reservatsgräns
Sjöar och vattendrag
Väg
Tallskog
Parkering
Löv och gransumpskog
Naturreservatets syfte: Bevarande av värdefulla naturmiljöer.
Inrättande: Beslutet fattades 2009.
Storlek: 57 ha.
Förvaltare: Länsstyrelsen i Västerbottens län, tel. 090-10 70 00,
www.ac.lst.se.
Markägare: Sveaskog.
Barrblandskog
Inom reservatet är det förbjudet att:
Brandpräglad tallskog
Vormforsen
På en sträcka av 500 m
faller den nio m
Lite mer än hälften av reservatet är skog. I den
nordligaste delen dominerar torr tallskog. Det är
en typ av skog som förr i tiden brann ganska ofta.
Tallskogens arter är därför anpassade till brand.
Exempelvis gynnas fjälltaggsvampar av lättare
markbränder. Många insekter utnyttjar träd som
skadats av brand.
För att gynna brandberoende arter kommer tallskogen i reservatet att brännas på ett kontrollerat
sätt, genom så kallad naturvårdsbränning.
§§ framföra motordrivet fordon. Snöskoter får dock
användas på snötäckt, väl tjälad mark
§§ störa djurlivet, t.ex. genom att medvetet uppehålla sig
närmare än 100 m från rovfågelsbo, lya eller gryt
§§ skada mark eller växtlighet, inklusive stående eller
liggande döda träd
§§ elda på en yta större än 0,5 m². Egen ved måste
medföras
§§ plocka eller insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor
eller svampar, med undantag av bär och matsvamp
§§ fånga eller insamla insekter eller andra djur
§§ sätta upp affisch, skylt, inskrift eller liknande
Rynkskinn
Phlebia centrifuga
Welcome to Vormforsen
Nature Reserve
The rapids of Vormforsen are among the highest in
the river Vindelälven. Most large rapids in Sweden
are used in hydroelectric power stations, but not in
Vindelälven, since it is protected by law.
Along the western side of the river, you can see a
dry pine forest. Many species in this kind of forest
are adapted to fire. Today, fires are rare, and parts of
the reserve will be burned deliberatly to preserve the
species.
Within the nature reserve it is forbidden to: use
motor vehicles (snowmobiles may be used when the
ground is frozen and covered with snow); deliberately come closer than 100 metres from nests of birds
of prey or mammal dens; damage the ground or vegetation, even dead wood; make fires larger than 0,5 m²
(bring your own firewood); collect plants, lichens,
mosses or fungi, except berries and edible mushrooms; collect insects or other animals; post signs.
Administration, maintenance and information are
financed by the County Administration of Västerbotten and the Swedish Environmental Protection
Agency.
LÄNSSTYRELSEN
Text: Skogsfrun. Layout, illustration och produktion: Enetjärn Natur AB 2010
Änglamarksmonumentet
Vorm
fors
e
Vormforsen är en av Vindelälvens brantaste forsar.
På en sträcka av 500 meter faller den nio meter. I de
flesta andra stora älvar finns inte längre några
sådana forsar, eftersom fallhöjden utnyttjas för
vattenkraftsproduktion. Men Vindelälven är en av
fyra svenska nationalälvar och därmed skyddad.
Här ska forsarna fortsätta att strömma fritt.
Gammal granskog