Kommunala aktivitetsansvaret

Handlingsplan för kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar i
Laholms kommun
Nationellt uppdrag
Uppdraget regleras i 29 kap. 9§ i 2011 års skollag:
”En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i
kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte
genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller
gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning”.
”Hemkommunen har inom ramen för ansvaret uppgiften att erbjuda de ungdomar som berörs
lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den
enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska dokumentera sina insatser
på lämpligt sätt”.
”Kommunen ska föra ett register över de ungdomar som omfattas av ansvaret enligt första
stycket”.
Organisation och uppdrag lokalt
Sedan 2011-01-01 ligger ansvaret för att utföra uppdraget med det kommunala
aktivitetsansvaret på Kultur- och utvecklingsnämndens enhet för arbetsmarknadsinsatser.
Efter ett beslut i Kultur- och utvecklingsnämnden i mars 2011 ligger ansvaret för
genomförandet på verksamheten JobbLaholm.
JobbLaholms uppdrag är:
- att kartlägga 100% av de ungdomar som faller inom ramen för det kommunala
aktivitetsansvaret
- att erbjuda individuella åtgärder till de ungdomar som önskar
- att upprätta individuella handlingsplaner för de ungdomar som ej har behörighet till
gymnasiet eller som avbryter sina studier
- att erbjuda de ungdomar som inte når slutbetyg i gymnasieskolan information och
vägledning
- att rapportera till Kultur- och utvecklingsnämnden var fjärde månad, februari, juni och
oktober
Metod
Kartläggning
För att kartlägga de ungdomar som faller inom uppdraget behöver information samlas in. Det
arbetet utgår ifrån folkbokföringsregistret. Kartläggning av in- och utflyttningar bevakas varje
månad. Sök i administrationsprogrammet Extens genomförs varje vecka fortlöpande under
året. Studieavbrott från egen och externa gymnasieskolor följs upp direkt när information om
detta inkommer, etablerade kontakter finns.
Laholms kommun, Arbetsmarkandsinsatser
Postadress: 312 80 Laholm. Besöksadress: Humlegången 6
Växel: 0430-150 00. www.laholm.se
Var höst jämförs aktuella årskullar med intagningskansliets listor över
antagna ungdomar till gymnasieskolan samt kommunens listor över elever som befinner sig i
gymnasiestudier i egen eller annan kommun. De ungdomar som inte befinner sig i studier
stäms av mot socialtjänsten och grundskolan för att undvika att kontakta de som finns kvar
inom grundskolan p.g.a. av förlängd skolgång eller som är t.ex. familjehems placerade i annan
kommun etc.
Kontakt
Kontakt med ungdomar sker löpande under året. Utskick görs med information om att
ungdomen kommer att bli kontaktad per telefon. Personlig kontakt tas genom till exempel
brev, telefonsamtal, sms och e-post. Kontakt kan även tas genom andra aktörer som
arbetsförmedling, fritidsledare eller annan behörig/ansvarig personal i kommunen. Hänsyn tas
till kommunens rutiner för antagning. Vid den första kontakten stäms sysselsättning av och
dokumenteras i Extens, kommunens elevregistreringsprogram.
Vid sysslolöshet erbjuds vägledningssamtal i hemmet, på JobbLaholm eller någon annan plats
som ungdomen finner lämplig. Det första vägledningssamtalet görs tillsammans med någon
av lotsarna. Här slutar det, för alla ungdomar gemensamma arbetssättet. Från och med nu görs
helt individuella handlingsplaner tillsammans med varje ungdom som så önskar. De
ungdomar som inte önskar delta i någon planering eller aktivitet kontaktas igen om tre
månader med nytt erbjudande.
Individuella aktiviteter
Deltagande i aktiviteter och åtgärder är frivilligt för individen. Samtliga ungdomar som deltar
i någon aktivitet har en individuell handlingsplan, där anges;
mål- och syfte med aktiviteten
var den genomförs
start- och slutdatum
vem som är ansvarig för uppföljning
när uppföljning skall göras
Handlingsplanens innehåll dokumenteras i Treserva och personen registreras i Extens.
Eventuellt sekretessbelagda handlingar eller anteckningar förvaras i akt i låst dokumentskåp.
Exempel på aktiviteter och åtgärder:
Individuell studie- och yrkesvägledning
Vägledning och coachning i grupp - Biologdesignern
Praktik genom JobbLaholm (för ungdomar med behörighet till gymnasieskolan)
Praktik inom Introduktionsprogrammet (för ungdomar som saknar behörighet till
gymnasieskolan)
Studier inom grundläggande vuxenutbildningen, Introduktionsprogrammet, gymnasial
vuxenutbildning eller nationellt program
Arbetsplatsförlagda aktiviteter som intervjuer, studiebesök, prova på-praktik etc
Studiebesök hos utbildningsanordnare
Jobbsökar aktiviteter
Arbete
Laholms kommun, Arbetsmarkandsinsatser
Postadress: 312 80 Laholm. Besöksadress: Humlegången 6
Växel: 0430-150 00. www.laholm.se
För att kunna komma vidare mot studier eller arbete kan vissa ungdomar behöva psykosocialt
stöd och hjälp med att reda ut bekymmer kring hemförhållande, boende, psykiskt- och fysiskt
mående, ekonomi, mm. JobbLaholm fungerar då som samtalspartner, samordnande funktion
och stöttar ungdomen i den mån han eller hon önskar. Det kan innebära bokning av
läkarbesök, kontakt med kronofogde, kalla till nätverksträffar etc. men även att följa med och
stötta under sådana besök.
Samarbetspartner
JobbLaholm har ett stort nätverk av samarbetspartners. Dessa är en förutsättning för att kunna
erbjuda ungdomarna de individuella åtgärder de är i behov av.
Några exempel:
Företag och arbetsgivare i, och omkring Laholm
Arbetsförmedling
Försäkringskassa
Psykiatrin
Frivården
Gymnasieskolor
Socialtjänsten
Personligt ombud
Ungdomsmottagning
Fritidsledare
Personligt ombud
Familjerådgivningen
Vuxenutbildningen
…och många fler….
Senast reviderad:
2015-09-23 J. Kolnig
Laholms kommun, Arbetsmarkandsinsatser
Postadress: 312 80 Laholm. Besöksadress: Humlegången 6
Växel: 0430-150 00. www.laholm.se