Månadens skada – skador på balkong

Försäkringen Varudeklarerat
September 2015
Månadens skada
– skador på balkong
Kundens problem
Kunden skickar in en skadeanmälan till Anticimex skadeavdelning. I den skriver han att det finns
en stor fuktskada i balkongens regelverk. De bärande reglarna är uppruttna och faller isär. Kunden
skriver att skadan troligtvis spridit sig till att påverka också badrum, och innertaket i hallen.
Skadeorsak
Bedömningen
Anticimex låter göra en skadebesiktning av balkongen.
Teknikern konstarerar att skadan har orsakats av bakfall och
stående vatten på balkongen, som har en täckning av falsad
bandplåt. Teknikern upptäcker följdskador i innertak i hall
och en del av badrum. Läckaget har pågått i många år och
är fortfarande aktivt.
Anticimex ersätter skadans orsak, det vill säga åtgärdande
av balkongen. Detta eftersom handläggaren bedömer att
teknikern borde ha noterat balkongens lutning som
obesiktigad med symbolen i form av ett frågetecken, då
den inte gick att besiktiga. I detta fall har teknikern noterat balkongen med en grön bock, vilket är missvisande.
Handläggaren bedömer att de invändiga sprickorna inte har
att göra med bristerna i balkonggolvet. Ärendet ersätts som
en besiktningsmannamiss och kunden får en ersättning på
drygt 33 000 efter hänsyn till självrisken.
Protokollet
Vid överlåtelsebesiktningen noterade teknikern att det finns
sprickor i innertaket. Dessa sprickor var inte belägna direkt
under balkongen. Teknikern har rekommenderat att en
fördjupad undersökning görs, i syfte att avgöra orsaken och
omfattningen av sprickorna. Vid besiktningen låg trätrall på
balkongen och teknikern har därför inte noterat bakfallet på
balkongen.
I samarbete med Svensk
Fastighetsförmedling.
Skadorna inomhus är inte ersättningsbara inom försäkringen, eftersom en fördjupad undersökning av sprickorna
i innertaket rekommenderats i besiktningsprotokollet. En
sådan fördjupad undersökning har inte gjorts och därmed
faller orsaken till och omfattningen av sprickorna i innertaket utanför försäkringens omfattning.