Faller in i Jesu armar

Faller in i Jesu armar
1 Joh 1:9, 1 Joh 4:10, Rom 3:23-24
Text & Musik:
Linn Mårdstam
q = 62
I
Bm
##
&
G(„ˆˆ9)
™™44 œ
œ˙ œ
D
A/C©
Bm
G(„ˆˆ9)
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
(ber.)
A
D
4
#
&#
A/C©
Bm
G(„ˆˆ9)
D
A/C©
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ™ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
1.An - sik - te mot an - sik - te med min ska - pa - re
2.När min värld är allt - för mörk är Din nåd mitt ljus.
Bm
7
##
&
G(„ˆˆ9)
D
A/C©
Bm
G(„ˆˆ9)
Œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ ˙
œ œ œ œ œ œ œ
kan jag in - te göm - ma mig
När min väg är svår att gå
el - ler fly.
le - der Du.
Här är allt jag har och är
Du har sagt att ing - en - ting
B
A/C© Bm
D
10
#
&#
G6
##
&
G G6
bär.
Dig,
G
18
##
&
A/C© A6
Jag vill öv - er- läm- na allt
så jag li - tar på att Du
A6
A A6
A
G6
ba - ra Du som kan re - sa
A A6
A
œœœ œ œ œ œ
vid Ditt kors.
hål - ler mig.
Ba - ra Du fång - ar upp mig
G
œ œ œ œ œœœ œœœ œ œœœ œ œ ˙
vid mitt fall, där för är det
C
D
œ œ œ œ œ œ ™Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó
här är allt jag
är för tungt för
14
G
Em
Œ
Œ
œ œ ˙
upp mig Gud.
Hjälp mig nu.
$
D
A/C©
Bm
A
G
A
Bm
A
œ œ œ œ
Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
Fal - ler
in
Copyright © 2015 Manus
i
Je - su
arm - ar,
hel - ig nåd om - famn - ar
var - je del av
mig.
DN 2018
Lovsångsserie David
David Media AB
www.davidmedia.se
To Coda
D
22
##
&
A/C©
Bm
A
G
D/F©
œ œ œ œ™ ™™ ˙
œ œ œœœœ œ œ œ œœœ œ
œ
Fal - ler
in
i Je - su
arm - ar, kär- lek- en om - slu - ter håll mig hårt jag
œ œ œ™ œ
ber.
Håll mig hårt jag
D
G(„ˆˆ9)
26
##
& ˙
Bm7
-/A
œ œ œ™ œ ˙
ber.
G(„ˆˆ9)
Ó
D/F©
™™ ‰ ™ œr œ œ œ ‰ ™ œr œ œ œ
∑
Håll mig hårt jag ber.
Jag sträc ker mig
mot Dig här och
1.
Bm7
G(„ˆˆ9)
30
Bm7/A
G(„ˆˆ9) Em7
#
& # œ ™ œ œ œ œ ‰ ™ œr œ œ œ œ ™ œ œ œ œ ‰ ™ œr œ œ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ œ œ œ ™™
nu, jag ro- par ut
att Du är min Gud. Jag sjung - er ut
att Du är mitt
lo
-
v.
G6
G
-
2.
G(„ˆˆ9)
33
Em7
A6
##
2
& œ™ œ œ™ œ œ™ œ œ œ œ œ 4
∑
A
A6
A
G6
G
4
4e e e e e e e e e e e e e e
Instr.
lo
-
-
v.
D.S. al Coda
A6
37
A
##
& e e e
A6
A
G6
e e e e
Ø B‹
G
Em
Œ
e e E
G(„ˆˆ9)
Œ
e e E
D/A
A
40
##
& ˙
ber.
œ œ œ œ ˙
Håll mig hårt jag
ber.
œ œ œ œ ˙
Håll mig hårt jag
ber.
Ó
∑