LANTBRUKSUTBILDNING, HALVFART, DISTANS

LANTBRUKSUTBILDNING, HALVFART, DISTANS
50 veckor 2015
För dig som planerar starta som lantbruksföretagare,
överta ett lantbruksföretag, genomföra generationsskifte, är anställd vid ett lantbruksföretag eller planerar
att läsa vidare. Utbildningen ger behörighet att söka
startstöd från Jordbruksverket och ger även den teoretiska behörigheten att söka utbildningar bland annat
vid SLU och BYS.
Exempelvis väljer du att börja din utbildning 24 augusti
2015, startar du med kursen Växtodling 2, därefter
läser du Företagsekonomi 2, under 2016 fortsätter
utbildningen med Lantbruksdjur 2, Lantbruksmaskiner
1 och 2 osv.
Upplysningar:
Arbetssätt
Utbildningen sker på halvfart och distans med handledning av yrkeslärare på skolan. Under året samlas
deltagarna till totalt åtta stycken gemensamma träffar
om vardera två dagar. Vi arbetar då med undervisning,
studiebesök, kunskapskontroll, genomgång av hemuppgifter samt erfarenhetsutbyte. Under hemstudieperioderna har du kontakt med din lärare via internet. Vi
använder lärplattformen Pingpong.
Utbildningen är indelad i block/kurser som kan läsas
oberoende av varandra. Det innebär att du kan välja
att läsa alla kurser som ingår i utbildningen eller välja
ett urval av kurser för att komplettera din befintliga
kompetens. Blocken följer på varandra i ett rullande
schema över läsåren.
Karin Karlsson, 070-545 11 22
e-post: [email protected]
Richard Lundquist, 0524-282 85
e-post [email protected]
Plats: Naturbruksskolan Nuntorp
Startdatum
13 april, 22 juni, 24 augusti,
2 november, 2 februari (2016)
Naturbruksskolan Nuntorp
Postadress:
Nuntorp 301
464 64 Nuntorp
Telefon: 0521-28 28 50
Fax: 0521-30 269
Hemsida:
naturbruk.nu/nuntorp
Organisationsnummer:
23 21 00 - 0131
Innehåll:
Kurskod:
Poäng:
Startdatum:
Lantbruksdjur 2
LANLAN02
100p
2 februari
Lantbruksmaskiner 1
LAULAT01
100p
13 april
Lantbruksmaskiner 2
LAULAT02
100p
22 juni
Växtodling 2
ODLVÄT02
100p
24 augusti
Företagsekonomi 2
FÖRFÖR02
100p
2 november
Totalt antal kurspoäng
500p
​
Studietakt: 50%
Förutsättningar för att klara utbildningen: Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget
godkänd i svenska/svenska som andraspråk
Utbildningstid: Totalt 50 veckor om samtliga kurser väljs. Varje enskild kurs omfattar 10 veckor.
Förutsättningar för att klara utbildningen: du skall ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyget
godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik och valideringskraven nedan.
Validering: Vi använder gymnasieskolans kurser och dess teoretiska del. Den praktiska delen har du genomfört innan
du börjar utbildningen. Vilket innebär att vi validerar in praktiken i de olika kurserna utifrån den studerandes
förkunskaper. För att vara behörig sökande krävs att du har erfarenhet av de praktiska momenten.
Kurslitteratur: Meddelas vid utbildningens start.
Kostnad: Du bekostar din kurslitteratur, dina arbetskläder och ev. skyddsutrustning
Studieekonomi: Kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN), telefon 0771-276 000 eller www.csn.se
Betyg: Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A och ett underkänt steg F.
Notera: Resekostnader i samband med utbildningen står du själv för. Kursen kan finansieras genom Komvux - tag
därför gärna kontakt med din kommuns handläggare innan du söker.
Ansökan skickas till:
Naturbrukskansliet
Regionens Hus
541 80 Skövde
Välkommen med din ansökan!
Naturbruksgymnasskolan Nuntorp
Postadress:
Nuntorp 301
464 64 Nuntorp
Telefon: 0521-28 28 50
Fax: 0521-30 269
Hemsida:
naturbruk.nu/nuntorp
Organisationsnummer:
23 21 00 - 0131