Tribologi

Tribologi
– friktion, nötning och smörjning
1
Bygger din kompetens
Tribologi
– friktion, nötning och smörjning
För att övervinna friktionen i olika system förbrukas idag
mycket energi. Det finns således en stor sparpotential i att
minska den nötning som många konstruktioner utsätts för.
Både vad gäller ekonomi och miljö.
Datum: 2 – 4 november 2015
Tribologi är samlingsnamnet för friktion, nötning och
smörjning. Här får du en grundlig genomgång i ämnet och
får dessutom ta del av olika applikationers tribologiska
utmaningar. Efter kursen har du kunskap om hur materialval
och smörjunderhåll påverkar såväl driveffekt som livslängd
på maskiner och anläggningar.
Kursavgifter: 19 700 kr inklusive
kursdokumentation. Kostnad för
måltider (kaffe/lunch/frukt) tillkommer med 375 kr/dag. Moms
tillkommer på ovanstående priser.
Ort: Stockholm
Kurslokal: Meddelas i kallelsen
Kurslängd: 3 dagar
Kursnummer: 124700
Innehåll i kurs
Föreläsare
• Grunder i tribologi
Staffan Jacobson, professor i materialvetenskap
vid Uppsala universitet. Staffan har mångårig
erfarenhet som föreläsare, läroboksförfattare och
forskare kring friktion och nötning. Forskningen utförs
ofta i nära samarbete med företag inom materialoch verkstadsindustrin.
•Friktion
•Nötning
•Ytbehandling
•Smörjning
• Glidlager – våta, torra
•Rullningslager
Kursens mål är att du ska få ökad kunskap för rätt
konstruktion gällande tribologiska element. Du ska
även få kännedom om ytor och mekanisk kontakt samt
kunna analysera skador och problemtyper. Vidare ska
du kunna välja smörjmedel och underhåll för att öka
livslängden på maskiner och anläggningar.
Kursen är intressant för dig som är ingenjör eller
tekniker och verksam inom konstruktion, kontroll,
produktion eller underhåll inom mekanisk industri.
Anmälan
Anmäl dig på vår hemsida www.stf.se
eller per telefon till vår kursansvarige.
Karin Stening, 08-586 386 22
[email protected]
Richard Wolffelt, konsult på Gurami utveckling AB.
Har 35 års bakgrund som smörjmedelsingenjör.
Richard genomför utredningar, verksamhetsanalyser,
konsultuppdrag och certifieringar inom framförallt
tribologi och smörjteknik.
Greger Håkansson, VD för Ionbond Sweden AB.
Greger är teknologie doktor i tunnfilmsfysik och är
specialist på avancerad ytbeläggning inom områden
såsom PVD och CVD.
Andreas Almqvist, forskare och lärare på avdelningen
för maskinelement vid Luleå tekniska universitet.
Andreas forskningsfokus ligger på hur ytojämnheten
påverkar förhållanden i både smorda och osmorda
kontakter i bland annat lager, hydraulmotorer och
tätningar. Han ansvarar även för, och undervisar i, ett
antal kurser relaterade till ämnena maskinelement
och tribologi.
Program
Dag 2
Dag 1
09.30 Registrering och kaffe
10.00 Grunder/nötning/ytbehandling
Grunder i tribologi
Staffan Jacobson
• Målsättningar och möjligheter
• Problem och åtgärder
• Ytors mekaniska kontakt
•Friktionsmekanismer
• Smörjningens mekanismer
Nötning
• Olika mekanismer i olika belastningsfall
och för olika material
• Inverkan av hastighet, partiklar och last
• Inverkan av hårdhet, smörjning och
ytjämnhet
Ytbehandlingens betydelse
• När och varför?
• Översikt över ytbehandlingsområdet
• Tunt eller tjockt? Omvandling eller
beläggning?
• Konstruera för ytbehandling
08.00 Smörjning
Richard Wolffelt
• Slitagetyper, maskinelement, smörjtillstånd,
lambda/kappavärde
• Energibesparingar med rätt smörjmedelsval
• Fett – funktion och arbetssätt
• Teknisk data och några provningsmetoder
(olja och fett)
• Verktyg för val av rätt smörjmedel och
intervall
• Smörjunderhåll i världsklass
17.00 Kursdagen avslutas
Dag 3
08.00 Glidlager
Andreas Almqvist
• Torra glidlager
• Material för glidlager
• Våta/smorda glidlager
• Lagerkonstruktörens problemställningar
• Faktorer som påverkar glidlagrets funktion
•Skador
10.00 Rullningslager
15.20 Avancerade ytbeläggningar
Greger Håkansson
• För‐ och nackdelar
•Skikt
• PVD, CVD
• Tribologisk problemlösning
•Tillämpningar
•Fosfatering
•Värmebehandling
•Lagertyper
• Beräkning av lagrens livslängd och
driftsäkerhet
• Smörjmedlets inverkan på livslängden
• Renlighetens inverkan på livslängden
•Lagerskador
• Förebyggande underhåll
17.00 Kursdagen avslutas
15.00 Kursen avslutas
Med reservation för eventuella ändringar i programmet.
ANDRA KURSER SOM DU KAN VARA INTRESSERAD AV:
KURSER INOM INDUSTRITEKNIK
Arbetar du på en hög teknisk nivå och behöver vidare­
utbildning? STF har ett utbud av kurser med teknisk
tyngd som hjälper dig att hantera utmaningar i din
verksamhet. På så sätt kan du säkerställa både din
egen och företagets konkurrenskraft.
Vi har plockat ut några kurser som vi tror kan vara
viktiga komplement i din vardag.
Vill du veta mer? Kontakta oss på telefon 08-586 386 00
eller e-post [email protected]
Strategisk Drift & Underhåll
1108200
Metalliska material
1187300
Ytbehandling mot korrosion
1169600
B
SVERIGE
PORTO BETALT
PORT PAYÉ
Kunskap är färskvara.
Uppdatera dig med en kurs hos STF.
4
STF Ingenjörsutbildning AB • Box 1080, 101 39 Stockholm • Besöksadress: Kungsbroplan 3A, 112 27 Stockholm
Telefon : 08-586 386 00 • E-post: [email protected] • stf.se