Björklund, Anders & Red. Silvén, Eva, 2008. Svåra saker.

 MUSEIPERSPEKTIV: Björklund, Anders & Red. Silvén, Eva, 2008. Svåra saker. Ting och berättelse som upprör och berör. Nordiska Museet. Fernstål, Lotta. Genusperspektiv i museerna. En omvärldsbevakning. Jämus Jönsson, Lars-­‐Eric & Red. Svensson, Birgitta. Industrisamhällets slagskugga. Om det problematiska kulturarvet. Kulturarv för alla 2012. Riksantikvarieämbetet 2013. Design för alla, 1998. Nordiska Handikappolitiska Rådet. (Pristävling, Design för tillgänglighet) Ed. Richard Sandell, Jocelyn Dodd, Rosemarie Garland-­‐Thomson, 2010. Re-­‐presenting disability. Activism and agency in the museum. Routledge. (Valda artiklar.) Sandell, Richard, 2007. Museum, Prejudice and Reframing. Routledge. Sandell, Richard, 2012. Museum, Equality and Social Justice. Routledge. Uppdrag jämnställda museer (slutrapport från Jämusprojektet). Statens historiska museer. HAIKU-­‐RAPPORTERNA: Red. Sjöberg, Malena, 2011. Föreställningar om funktionshinder – en filmhelg på Historiska museet. HandikappHistoriska Föreningen, Statens Historiska museum och Stiftelsen Nordiska museet. Red. Malena Sjöberg och Erika Wermeling, 2012. Föreställningar om funktionshinder – dokumentation från en filmhelg. HandikappHistoriska Föreningen, Statens Historiska museum och Stiftelsen Nordiska museet. Inger Persson Bergvall och Malena Sjöberg, 2012. Åratal – ur handikapphistorien, HandikappHistoriska Föreningen. Chafik, Diana och G Olsson, Claes, 2012. Funktionshinderperspektiv på museernas arbete. HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen Nordiska museet. L I T T E R A T U R O C H R E F E R E N S L I S T A | 1 Persson, Margareta, 2012. Museer och representation – exempel från Storbritannien och Norden. HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen Nordiska museet. Sjöberg, Malena, 2013. Allas historia – museer och funktionshinder. HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen Nordiska museet. Livsbild-­‐ Tjugo röster i tid och rum (utställningstidning). HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen Nordiska museet. Sjöberg, Malena, 2013. Studiehandledning till utställningen ”Livsbild – 20 röster i tid och rum”. HandikappHistoriska Föreningen och ABF. Chafik, Diana och G Olsson, Claes, 2013. Livsbild.se -­‐ en analys av livsberättelser från personer med en funktionsnedsättning. HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen Nordiska museet. Red. Furumark, Anna, Margareta Persson, 2013. Är handikapphistorien störande? Att störa homogenitet. Nordic Academic Press. Offentlig utfrågning om funktionshinderperspektiv i kulturarvet. Rapport från riksdagen 2013/14:RFR 4. SJÄLVBIOGRAFI OCH INTERVJUBÖCKER: Andersson, Bo, 1978. En erfarenhet rikare: en bok om att bli döv. Forum. Anserud, Rebecca, 2012. Ett bipolärt hjärta. Lindqvist Publishing. (Ung kvinna berättar om sin psykiska sjukdom och med kommentarer av anhöriga.) Engelbrecht, Evy. Sjöberg, Malena, 1991. Kvinnobilder. En bok om kvinnor med handikapp. Almqvist & Wiksell. Jansson, Håkan. Jag och min diagnoser. Cura. (Bok om att leva med Asperger, ADHD och bipolär sjukdom) Sjöberg, Malena, 2010. Bana väg. Välfärdspolitik och funktionshinder. Gidlunds Förlag. (Intervjuer med företrädare för funktionshinderrörelsen med lång erfarenhet av handikappolitik.) Westergren, Christina & Red. Magnusson, Catharina, 2000. Avig eller rät. Om funktionshinder i vår vardag. Carlssons. (Boken är ett resultat av samarbete mellan Nordiska museet och HandikappHistoriska Föreningen.) Westlund, Karin, 2013. Hon klarar sig alltid. Boken handlar om hennes uppväxt på Eugeniahemmet. L I T T E R A T U R O C H R E F E R E N S L I S T A | 2 FAKTABÖCKER: Studentlitteratur har en serie böcker om funktionshinder. Sök på Studentlitteratur -­‐
funktionshinder. Här några exempel på böcker: Engwall, Kristina & Red. Larsson, Stig, 2012. Utanförskapets historia – om funktionsnedsättning och funktionshinder. Studentlitteratur. Förhammar, Staffan, 2007. Från tärande till närande. Funktionshinder, utbildning och socialpolitik i Sverige. Studentlitteratur. (Först utgiven som avhandling) Grönvik, Lars & Söder, Mårten, 2008. Bara funktionshinder? Funktionshinder och intersektionalitet. Studentlitteratur. Lars Lindberg & Lars Grönvik, 2011. Funktionshinderpolitik: En introduktion. Studentlitteratur. Lindqvist, Saur, Red. Malander, Tideman, 2007. Funktionshinder, kultur och samhälle. Studentlitteratur. ÖVRIGA BÖCKER: Garland-­‐Thomson Rosemarie, 2009. Staring. How we look. Oxford University Press. Ruer, Robert. Crip Theory. Cultural signs of queerness and disability. Norden, Martin F., 1994. The cinema of isolation: a history of physical disability in the movies. Dr Paul Darke. Introductory Essay on Normality Theory. Publicerad på Internet. ARTIKLAR, RAPPORTER FRÅN ANSVARIGA MYNDIGHETER OCH ORGANISATIONER: Funktionshinderorganisationernas hemsidor. Här finns litteraturlistor, fakta och självbiografier. Lätt att hitta på nätet. Handisam http://www.handisam.se FN (Under 2014 följer FN upp vad som hittills gjords i Sverige) http://www.fn.se Diskrimineringsombudsmannen http://www.do.se Ett samhälle utan hinder. Europeiska Commissionen. EU:s handikappstrategi. http://ec.europa.eu/news/justice/101115_sv.htm L I T T E R A T U R O C H R E F E R E N S L I S T A | 3 Forum Kvinnor och Funktionshinder http://www.kvinnor-­‐funktionshinder.se/ ICF. Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. (Se Socialstyrelsen) http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10546/2003-­‐4-­‐1.pdf Funktionshinderrörelsens alternativrapport till standardreglerna. (Se HSO:s hemsida.) http://hso.se/Global/Projekt/M%C3%A4nskliga%20r%C3%A4ttigheter/Alternativrapporten/Funktion
shindersr%C3%B6relsens%20Alternativrapport%202011.pdf Aalto, Marit & Montefusco, Maria, 2013. Funktionshinderpolitik i Norden 2013. Nordiska Rådet för Funktionshinderfrågor. Hur våldsutsatta är unga kvinnor med funktionsnedsättning? En genomgång av ett antal studier med fokus på kvinnor.Rapport från Bräcke Diakoni och Dubbelt utsatt: http://www.dubbeltutsatt.se/uploads/pdf/Hur_valdsutsatta_1.pdf EXEMPEL PÅ AVHANDLINGAR: Axelsson, Per, 2004. Höstens spöke. Den svenska polioepidemiens historia. Carlssons. Christensen Sköld, Beatrice, 2010. Vi kan inte alla passa till hantverkare -­‐ blinda kvinnors bildningsprocess 1878-­‐1923. Pedagogiska institutionen. Stockholms universitet. Engwall, Kristina, 2000. Asociala och imbecilla: kvinnorna på Västra Mark 1931-­‐1967. Örebro studies in history. Holme, Lotta, 1996. Konsten att göra barn raka. Ortopedi och vanförevård i Sverige till 1920. Carlssons. Ljuslinder, Karin. På nära håll är ingen normal. Handikappdiskurser i Sveriges television 1956-­‐2000. Umeå universitet. Lövgren, Veronica, 2013. Villkorat vuxenskap. Levd erfarenhet av intellektuellt funktionshinder, kön och ålder. Institutionen för socialt arbete. Umeå universitet. Paulsson, Karin 1995. Dom säger jag ser mer normal ut med benprotes -­‐ om samhällskrav kontra barns behov. Avhandling om neoresedynbarnens omhändertagande. TIDSKRIFTER: Disability & Society Scandinavian Journal of Disability Research (NNDR). L I T T E R A T U R O C H R E F E R E N S L I S T A | 4