Protokoll från årsmöte 2015-02-23

I Lysekils kommun
Protokoll från årsmöte 2015-02-23
Plats: Strandflickorna Hotell
Närvarande: 24 medlemmar
§1 Årsmötet öppnas
Richard Åkerman öppnade mötet och hälsade deltagare välkomna.
§2 Godkännande av föredragningslista
Föredragslistan godkändes.
§3 Val av ordförande för mötet
Wictoria Insulan valdes till ordförande för mötet.
§4 Val av sekreterare för mötet
Elisabeth Åkerman valdes till sekreterare för mötet.
§5 Val av justeringsmän
Gunnar Josephson och Klaus Peters valdes till justeringsmän tillika
rösträknare.
§6 Godkännande av mötets utlysning
Kallelse har distribuerats via brev, annons i Lysekilsposten samt via
mejl minst tre veckor före mötet. Årsmötet godkände att årsmötet var
utlyst i laga ordning.
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse
Richard läste upp verksamhetsberättelsen vilken godkändes och lades
till handlingarna.
§8 Revisorernas berättelse och fastställande av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkningarna visades. Revisorernas berättelse lästes upp. Mötet beslutade att fastställa resultat och balans.
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
§10 Fastställande av medlemsavgift för 2016
Medlemsavgiften är idag SEK 210 varav SEK 190 går till förbundet.
Beslutades att avgiften ska vara oförändrad för 2016.
§11 Förslag från styrelsen - propositioner
Inga förslag
I Lysekils kommun
§12 Förslag från medlemmar – motioner
Motion 1 om flyktingkvot och motion 2 om permanent uppehållstillstånd
bifölls i sin respektive andemening. Båda motionerna delegerades till
styrelsen för bearbetning. Därefter ska de skickas till förbundsstämman.
Motion 3 om försäkringssystemen beslutades att utreda mer.
Motion 4 om säkerhet för dykare, 5 om badplats för hundar, 6 om hyresavtal, 7 om interndebitering, 8 om kostenheten ska hanteras inom
kommunen.
Motion 9 om lysekilsbanan drogs tillbaka.
§13 Anteckning om självskrivna ledamöter i styrelsen
Antecknades att fullmäktigegruppens gruppledare Mats Karlsson är
självskriven ledamot i styrelsen. Det finns ingen MUF-förening i kommunen, men Alexander Niklasson är MUF-ansvarig i styrelsen.
§14 Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
Efter konsultation av stadgar fastställdes att styrelsen skall bestå av 9
ledamöter och 6 ersättare.
§15 Val av ordförande och viceordförande
Richard Åkerman valdes till styrelsens ordförande och Krister Samuelsson till viceordförande.
§16 Val av styrelseledamöter varav en MQ-ansvarig
Till övriga ordinarie styrelseledamöter valdes Cheyenne Röckner,
Wictoria Insulan, Marita Fermell Lagrell, Mats Karlsson, Hans Ekbrand,
Ulf Hanstål, Fredrik Röckner.
Till ersättare i styrelsen valdes Alexander Niklasson, Elisabeth Åkerman, Lars-Arne Staxäng, Björn Tunberg, Klaus Peters, Astrid Pedersen.
Till MQ-ansvarig valdes Wictoria Insulan.
§17 Val av två revisorer och ersättare för dem
Till revisorer valdes Solveig Staxäng och Ingemar Karlsson
Till revisorsersättare valdes Cecilia Lagrell
§18 Val av ombud och ersättare till förbundsstämman
Föreningen är berättigad till 4 ombud vid förbundsstämma. Till ombud
valdes med turordning Richard Åkerman, Krister Samuelsson, Cheyenne Röckner, Marita Fermell Lagrell.
Till ersättare vid förbundsstämma valdes i turordning Wictoria Insulan,
Mats Karlsson, Klaus Peters, Björn Tunberg, Hans Ekbrand, Fredrik
I Lysekils kommun
Röckner, Alexander Niklasson, Elisabeth Åkerman, Björn Tunberg,
Lars-Arne Staxäng, Astrid Pedersen.
§19 Val av valberedning och sammankallande i valberedningen
Till valberedning valdes Leif Wahlberg, Kent Olsson och Jakob Enander.
Leif Wahlberg utsågs till sammankallande i valberedningen.
§20 Övriga ärenden
Mötet beslutade att uppdra åt styrelsen att göra förslag till utbildningar
för partiets förtroendevalda samt att organisera dessa.
Mötet beslutade att uppdra åt styrelsen att aktivt arbeta för att öka antalet medlemmar, och främst i åldrarna under 60 år.
§21 Årsmötet avslutas
Ordförande tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet;
Elisabeth Åkerman
Sekreterare
Gunnar Josephson
Klaus Peters
Justerare
Justerare