Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning
Värnanäs 2:92
Briggvägen 7, 388 96 Hagby
Kalmar 2015-09-23
Richard Andersson
Besiktningsbolaget Sydost AB
Företaget innehar F-skattebevis
Södra Vägen 5
Tfn 070-27 55 292
Säte Kalmar
E-post [email protected]
392 45 Kalmar
Bg 878-8853
Org.nr: 556894-7237
www.besiktningsbolaget.se
BESIKTNINGSUPPDRAG OCH -OBJEKT
Besiktningsobjekt
Värnanäs 2:92 – Briggvägen 7, 388 96 Hagby
Ägare
Ingrid Fröström & Ulf Petersson
Uppdragsgivare
Se ägare
Ordernummer
11334
Uppdrag
Förbesiktning av bostad och garage inför försäljning av fastigheten.
Besiktningsdag
2015-09-16
Besiktningsföretag
Besiktningsbolaget Sydost AB
Besiktningsförrättare
Richard Andersson
Närvarande
Fastighetsägarna
Mäklare/Företag
Henric Gustafsson – Pontuz Löfgren AB
Väderlek
Halvklart +16°C
Byggnadstyp
Friliggande 1 ½-plans hus
TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR
Fastighetsutdrag erhållet från fastighetsmäklaren. Tog även del av brandskyddskontroll från
2015-03-11, Kalmar Sotning & Ventilation AB.
MUNTLIGA UPPLYSNINGAR FRÅN SÄLJARE/OMBUD
A-hus, modell Edsviken. Nuvarande ägare sedan 2009.
Garaget byggdes 2010 av Bygg AB Yngwe Andersson & Söner.
Fasadtvätt utförd 2013.
Duschdörrar har monterats i våtrum på övre plan.
Säljarna känner inte till några avvikelser gällande byggnaden.
©Besiktningsbolaget/Richard Andersson
Värnanäs 2:92
Sida 2 av 7
BYGGNADSINFORMATION
Byggår
2005
Takbeläggning
Betongpannor på läkt, underlagspapp & råspont
Fasad
Träpanel
Stomme
Trä
Grund
Betongplatta på mark, underliggande isolering
Fönster
Isolerglas
VÄRME, VENTILATION, VATTEN & AVLOPP
Ventilation
Mekanisk frånluft med återvinning, tilluft via väggventiler
Värmesystem
Vattenburet system (golvvärme/radiatorer)– Frånluftsvärmepump
El-golvvärme (våtrum, övre plan)
Eldstad (Contura 660)
Vatten
Kommunalt
Avlopp
Kommunalt
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Radonmätning
Nej
Energideklaration
Ja, se separat dokumentation.
Skorsten/Rökkanaler
Eldstaden är av sotare godkänd för bruk, se protokoll 15-BK472, Kalmar Sotning & ventilation AB.
Eget vatten/Avlopp
-
Övrigt
Huset var möblerat vid besiktningen.
Endast bostadshus och garage omfattas av besiktningsuppdraget, dock ej altan.
Undertecknad besiktigade byggnaden även 2009.
©Besiktningsbolaget/Richard Andersson
Värnanäs 2:92
Sida 3 av 7
IAKTTAGELSER VID BESIKTNING
Bedömningsskala: A = Utan anmärkning B = Påpekande C = Bör åtgärdas D = Ej besiktningsbart
Byggnadsdel
A
B
C
D
Utvändigt
Anmärkning
(inkl. garage)
Tak
☒ ☐ ☐ ☐
Takavvattning
☒ ☐ ☐ ☐
Fasad
☒ ☐ ☐ ☐
Fönster/Dörrar
☒ ☐ ☐ ☐
Sockel/Mark
☐ ☒ ☐ ☐
Nockvind
☒ ☐ ☐ ☐
Marken lutar mot ena långsidan av garaget vilket kan medföra
ökad fuktbelastning av grund-/väggkonstruktion.
Invändigt
Övre plan
Allmänt
☐ ☒ ☐ ☐
Sovrum 1-3
☒ ☐ ☐ ☐
Dusch/Wc
☐ ☒ ☐ ☐
Sidovindar
☒ ☐ ☐ ☐
Övriga rum
☒ ☐ ☐ ☐
Parallelltak, se kommentar/riskanalys 1.
Keramisk beklädnad på väggar och golv, se kommentar 2.
Entréplan
Allmänt
☒ ☐ ☐ ☐
Betongplatta på mark med underliggande isolering, utförandet är
vedertaget och ingen känd riskkonstruktion. Fuktmätning utgår
därmed.
Tvättstuga
☐ ☒ ☐ ☐
Klinkergolv i utrymme, underliggande tätskiktsfunktion går ej att
kontrollera. Inget synligt avvikande i utrymmet.
Kök
☒ ☐ ☐ ☐
Allrum
☒ ☐ ☐ ☐
Dusch/Bad/Wc
☐ ☒ ☐ ☐
Övriga rum
☒ ☐ ☐ ☐
Keramisk beklädnad på väggar och golv, se kommentar 2.
Garage, inv
Allmänt
☒ ☐ ☐ ☐
©Besiktningsbolaget/Richard Andersson
Värnanäs 2:92
Sida 4 av 7
KOMMENTARER & RISKANALYS
1. Parallelltak förekommer i byggnaden. Konstruktionen innebär att innertaket följer yttertakets
lutning utan mellanliggande vind, vilket inte utgör någon risk i sig. Dock vill vi upplysa om att både
äldre och nya skador samt avvikande utföranden kan förekomma i dessa tak som inte går att
upptäcka vid en okulär besiktning.
-Inga synliga tecken på skador i anslutning till parallelltaken vid besiktningen.
Viktigt att sörja för en fungerande allmänventilation i bostaden (undvika kondensskador i taket)
samt en fullgod utvändig taktäckning.
2. Möjlighet att kontrollera tätskikt på golv- och väggytor där keramiska plattor har applicerats är
begränsad. Man bör beakta att flera ledande försäkringsbolag anger restriktioner i sina villkor för
hem- och villaförsäkring beträffande ersättning för vattenskada i våtrum om inte branschregler
etc. som gäller vid tid för utförande har följts.
Ett kvalitétsdokument/intyg är i många fall ett säkerställande av utförandet som alltid bör
efterfrågas hos utföraren, vilket saknas för befintliga våtrum.
Vid besiktningen påträffades ingen avvikande fuktindikering på åtkomliga väggar och golv som
angränsar till våtrummen.
©Besiktningsbolaget/Richard Andersson
Värnanäs 2:92
Sida 5 av 7
ALLMÄNNA VILLKOR
1.
Ändamålet med besiktningen
Ändamålet med en överlåtelsebesiktning är att i samband med en fastighetsöverlåtelse samla och redovisa mesta möjliga väsentliga
information kring en fastighets fysiska skick, för att klargöra sådant som i annat fall kan leda till missnöje, konflikt och rättsligt efterspel.
Insamlingen sker genom en byggteknisk undersökning utförd av en särskilt anlitad sakkunnig besiktningsförrättare. Resultatet redovisas i ett
besiktningsutlåtande som syftar till att ge köpare och/eller säljare en beskrivning av fastighetens fysiska skick i samband med
fastighetsöverlåtelsen. Protokollet får endast användas i just detta syfte.
Överlåtelsebesiktningen ersätter inte köparens undersökningsplikt. Överlåtelsebesiktningen omfattar endast en del av köparens
undersökningsplikt. Även sådana delar som, enligt besiktningsvillkoren, inte besiktigas ingår i undersökningsplikten.
2.
Rätten till besiktningsutlåtandet
Uppdragsgivaren har alltid rätt till besiktningsutlåtandet. Om uppdragsgivaren är samma person som säljaren har dock även köparen samma
rätt till protokollet som säljaren. Den som har rätt till protokollet har inte rätt att överlåta besiktningsutlåtandet på annan utan
besiktningsförrättarens skriftliga samtycke. Sker överlåtelse utan besiktningsförrättarens skriftliga medgivande kan innehållet i
besiktningsutlåtandet inte göras gällande mot besiktningsförrättaren. Om säljaren har beställt överlåtelsebesiktningen kan det vara lämpligt
för köparen att kontakta besiktningsförrättaren för en särskild genomgång av besiktningsutlåtandet innan köpet slutförs.
3.
Uppdragsgivarens åtaganden
För att besiktningen skall kunna utföras på avtalat sätt skall uppdragsgivaren, genom exempelvis mäklare eller säljare, se till att byggtekniska
handlingar, ritningar etc. finns tillgängliga vid besiktningstillfället och att samtliga utrymmen och ytor som omfattas av besiktningen är
lättillgängliga. Berörda utrymmen och ytor skall vara lättåtkomliga och fria från skrymmande bohag/inventarier etc. Det åligger inte
besiktningsförrättaren att flytta på bohag/ inventarier etc. för att kunna utföra uppdraget och ej heller att bereda tillträde till utrymmen vars
öppningar har målats över eller på annat vis är svårtillgängliga på grund av att nyckel saknas eller att infästning har utförts med spik/skruv
etc. Uppdragsgivaren skall även se till att godkänd stege, med erforderlig längd, finns lättillgänglig för inspektion av vindsutrymmen,
takbeläggning och liknande. Efter erhållande av besiktningsutlåtandet skall uppdragsgivaren noggrant läsa igenom detta och förvissa sig om
att besiktningsförrättaren i besiktningsutlåtandet har noterat de uppgifter som lämnats vid besiktningstillfället. Om några felaktigheter
föreligger eller om något är oklart skall besiktningsförrättaren omgående kontaktas för eventuell komplettering och/eller förtydligande. Om
uppdragsgivaren inte är fastighetsägare och besiktningen jämväl innefattar fuktmätning åligger det även uppdragstagaren att före
besiktningen inhämta fastighetsägarens tillstånd till att med fuktmätningen tillhörande förstörande ingrepp får göras i fastigheten.
Uppdragsgivaren ansvarar alltid gentemot besiktningsförrättaren för att sådant godkännande föreligger från fastighetsägaren och för att
fastighetsägaren även i övrigt godkänner att besiktning görs i enlighet med det avtal som ingås mellan uppdragstagaren och
besiktningsförrättaren.
4.
Besiktningens omfattning
Uppdraget omfattar en okulär byggteknisk besiktning av byggnad på fastigheten samt anslutande mark som har direkt betydelse för
byggnadens funktion. Förekommer så kallade riskkonstruktioner i byggnaden ingår även fuktmätning och kontroll av dessa enligt utförande
som nämns under de Allmänna villkorens punkt 12. I uppdraget ingår kontroll av huvudbyggnad samt eventuellt garage om inget annat
avtalats. Har övriga byggnader kontrollerats skall de stå specificerade i protokollet. Besiktningen omfattar därmed inte hela fastigheten.
Överlåtelsebesiktningen gäller förhållandena vid besiktningstillfället.
Utgångspunkten för uppdraget är byggnadens ålder, hur den har brukats och de byggmetoder som gällde vid tidpunkten för byggnadens
uppförande och/eller tidpunkt för utförda renoverings-, om- och tillbyggnadsarbeten. I besiktningsutlåtandet noteras som regel inte behov av
underhåll såsom målning eller likartade arbeten, såvida dessa inte har en direkt betydelse för byggnadens eller byggnadsdelarnas goda
fortbestånd. Besiktningen omfattar inte installationer såsom el, värme, vatten, avlopp, maskinell utrustning, mekanisk ventilation, sådana
utrymmen som inte är åtkomliga eller besiktningsbara på grund av att uppdragsgivaren ej fullföljt sina åtaganden enligt punkt 3 ovan samt inte
heller rökgångar och eldstäder. I besiktningen ingår inte energideklaration, miljöinventering, undersökningar som kräver ingrepp i
byggnaderna, provtryckning, radonmätning eller annan mätning, i den mån särskilt inte framgår av dessa villkor. Åtgärdsförslag och
kostnadsberäkningar upprättas ej och besiktningen omfattar inte heller mark som inte har ett omedelbart förhållande till byggnaden. Samma
gäller staket, murar mm. Noterar besiktningsförrättaren i sitt utlåtande något som undantagits enligt ovan innebär inte detta att den
undantagna delen i övrigt omfattas av besiktningsuppdraget. Har besiktningsförrättaren särskilt angett att viss del ej besiktigats är denna
undantagen från besiktningsuppdraget.
5.
Besiktningsförrättarens/Besiktningsbolagets ansvar
Besiktningsförrättaren är ansvarig för skada som orsakats genom vårdslöshet vid utförandet av överlåtelsebesiktningen.
Ersättningsskyldigheten är begränsad till ett belopp motsvarande skillnaden mellan fastighetens värde vid överlåtelsetillfället med respektive
utan - de eventuella bristfälliga noteringarna i besiktningsutlåtandet och överstiger inte i något fall femton (15) prisbasbelopp enligt lagen om
allmän försäkring vid den tidpunkt, då avtal om överlåtelsebesiktning träffades. Skada vars värde understiger 20 procent av ett (1)
prisbasbelopp ersätts inte och vid fastställandet av ersättningen skall avdrag alltid göras med 20 procent av ett (1) prisbasbelopp.
Besiktningsförrättaren är endast ansvarig för uppdraget gentemot den part som enligt p 3 ovan har rätt till utlåtandet och endast i den mån
utlåtandet använts i det syfte som anges i p 1 ovan. Besiktningsförrättarens ansvar för skada som beror på att det i besiktningsutlåtandet
saknas någon uppgift som besiktningsförrättaren lämnat muntligen ersätts endast om uppdragsgivaren omgående efter erhållandet av
besiktningsutlåtandet begärt komplettering av besiktningsutlåtandet. Krav mot besiktningsförrättaren på grund av fel/oaktsamhet i uppdraget
skall skriftligen anmälas (reklameras) till denne inom skälig tid från att felet märkts eller borde ha märkts respektive från det skada upptäckts
eller borde ha upptäckts. I annat fall utgår ingen ersättning. Besiktningsförrättaren är inte ersättningsskyldig för skavanker, förslitningar, eller
försämrade kvalitetsegenskaper, till följd av ålder och brukande som ej noterats i besiktningsutlåtandet. Reklamation som inte framställts inom
(2) två år från uppdragets avslutande ger inte rätt till ersättning oavsett grunden för anspråket. Uppdraget är avslutat då utlåtande sänds till
uppdragsgivaren. Uppdragsgivare har inte rätt att överlåta besiktningsutlåtandet på annan och om sådan överlåtelse ändå sker kan innehållet
i besiktningsutlåtandet inte göras gällande mot besiktningsförrättaren. Om besiktningsförrättaren utför tilläggsuppdrag i anslutning till
överlåtelsebesiktningen skall begränsningarna i besiktningsförrättarens skadeståndsskyldighet omfatta även skada på grund av
fel/oaktsamhet vid utförande av tilläggsuppdraget. Besiktningsförrättaren skall inneha konsultansvarsförsäkring som omfattar utförande av
överlåtelsebesiktningar och är skyldig att arkivera kopia av utlåtande i minst två (2) år.
6.
Handlingar mm
Som grund för besiktningen används handlingar samt upplysningar från säljaren som lämnas till besiktningsförrättaren vid besiktningstillfället.
Handlingar och upplysningar som besiktningsförrättaren lägger till grund för överlåtelsebesiktningen skall noteras i besiktningsutlåtandet. Det
åligger inte besiktningsförrättaren att särskilt kontrollera uppgifternas riktighet. Det åligger inte heller besiktningsförrättaren att ta fram
handlingar hos byggnadsnämnd eller andra myndigheter.
©Besiktningsbolaget/Richard Andersson
Värnanäs 2:92
Sida 6 av 7
7.
Okulär kontroll
Besiktningsförrättaren genomför en omsorgsfull okulär kontroll av byggnad som omfattas av besiktningen. En okulär besiktning innebär att
besiktningsförrättaren undersöker alla synliga ytor i samtliga tillgängliga utrymmen samt fasader, tak och mark i den mån marken är av
betydelse för byggnadens funktion. Med tillgängliga utrymmen avses alla utrymmen som kan undersökas via öppningar, dörrar,
inspektionsluckor och liknande under förutsättning att besiktningsförrättaren dessutom rent fysiskt kan bereda sig tillträde till ifrågavarande
utrymme samt alla utrymmen som i övrigt är krypbara. Om besiktningsförrättaren av någon anledning inte gjort en okulär besiktning av sådant
utrymme eller sådan yta som omfattas av överlåtelsebesiktningen skall detta noteras i besiktningsutlåtandet. Även om yta eller utrymme som
omfattas av överlåtelsebesiktningen inte har besiktigats av besiktningsförrättaren ingår sådan yta eller sådant utrymme ändå normalt i en
köpares undersökningsplikt. Om ytor och utrymmen som inte besiktigats får köparen söka information på annat sätt än genom
överlåtelsebesiktningen. Exempelvis kan fortsatt undersökning genomföras, eller kan säljaren uppmanas att lämna specificerad information
eller garanti avseende den del som inte besiktigats.
8.
Riskanalys
I besiktningsutlåtandet skall besiktningsförrättaren notera om det finns påtaglig risk för att byggnaden har andra väsentliga fel än de som
framkommit vid besiktningen samt vid en i förekommande fall tillkommande fuktmätning. Riskanalysen baseras på byggteknisk erfarenhet,
utifrån kunskap om byggteknik, olika byggnadssätt och konstruktioner som genom åren har visat sig ha hög skadefrekvens och därför
bedöms vara särskilt riskfyllda. Om besiktningsförrättaren finner anledning att upprätta riskanalys framgår detta av besiktningsutlåtandet. Om
riskanalys upprättats skall motivering lämnas.
9.
Rekommendation om fortsatt teknisk undersökning
Besiktningsförrättaren kan rekommendera fortsatt undersökning avseende förhållande som inte kunnat klarläggas vid
överlåtelsebesiktningen. Fortsatt undersökning kan även rekommenderas om det finns anledning att uppmärksamma parterna på misstänkta
fel, brister eller annat i sådana delar av fastigheten som i och för sig inte ingår i besiktningsuppdraget. Det förhållandet att riskanalys har
upprättats i besiktningsutlåtandet innebär inte att besiktningsförrättaren därmed också har rekommenderat fortsatt undersökning avseende i
riskanalysen angivna förhållanden. I den mån besiktningsförrättaren inte uttryckligen lämnar rekommendation om fortsatt undersökning är det
sålunda upp till uppdragsgivaren att själv ta ställning till om fortsatt undersökning skall vidtas för att om möjligt klargöra om huruvida
väsentliga fel, brister, skador etc. som besiktningsförrättaren noterat i riskanalysen föreligger eller ej. Utför besiktningsförrättaren fortsatt
undersökning i anslutning till överlåtelsebesiktningen anses emellertid överlåtelsebesiktningen och den fortsatta undersökningen vad gäller
ansvarsbegränsningen vara samma uppdrag.
10. Besiktningsutlåtandet
I besiktningsutlåtandet redovisas resultatet av genomförd överlåtelsebesiktning vid besiktningstillfället. Om besiktningsförrättaren funnit
anledning att upprätta riskanalys, eller om denne rekommenderar fortsatt undersökning, framgår detta av utlåtandet. I besiktningsutlåtandet
redovisas även i förekommande fall resultatet av utförd fuktmätning och i anslutning därtill redovisas även en tillhörande riskanalys med
eventuell rekommendation om ytterligare fortsatt undersökning. Det är mycket viktigt att uppdragsgivaren noggrant läser igenom
besiktningsutlåtandet efter erhållande. Det är också viktigt att denne förvissar sig om att besiktningsförrättaren i besiktningsutlåtandet har
noterat de uppgifter som lämnats vid besiktningstillfället. Efter att köparen erhållit och läst igenom besiktningsutlåtandet kan denne välja ett
eller flera av här angivna alternativ:
att köpa den besiktigade fastigheten på de villkor som säljaren angivit
att avstå från att köpa den besiktigade fastigheten
att med utgångspunkt från informationen i besiktningsutlåtandet inleda diskussion om pris och andra villkor för köp med säljaren
att be säljaren om skriftlig garanti i köpekontraktet att fel eller risk som anges i besiktningsutlåtandet inte föreligger
att be säljaren att få utföra fortsatt undersökning, för att klarlägga omfattningen av, eller förvissa sig om att det inte finns några väsentliga fel
och brister såsom noterats i besiktningsutlåtandet
11. Övrigt
Besiktningsbolaget har valt att redovisa besiktningsresultatet i kolumner där stegen, ”utan anmärkning”, ”påpekande” och ”bör åtgärdas” är de
varianter som förekommer. Detta system används för att den som läser protokollet skall förstå vikten av den anmärkning som förekommer.
Anmärkning under kolumnen påpekanden kan dock betyda olika saker beroende på vad som anmärkts. Ofta finns en kommentar, riskanalys
eller liknande som kompletterar påpekandet, detta på sida med rubriken Kommentarer/riskanalys. Det är därför mycket viktigt att den text som
står under ”kommentar/riskanalys” läses mycket noggrant eftersom det är där besiktningsförrättaren ofta utvecklar sina bedömningar. Det är
också viktigt att inse att besiktningsmannen skall avgöra om fel som ev. förekommer kan anses vara normalt eller inte med tanke på husets
ålder och skick. Den fjärde kolumnen används för att informera uppdragsgivaren om att utrymmet eller byggnadsdelen inte varit tillgänglig för
besiktning vid besiktningstillfället.
12. Fuktmätning
Fuktmätning utförs på sätt som besiktningsförrättaren finner lämpligt och kan därvid även komma att innefatta att vissa förstörande ingrepp
måste göras. Uppdragsgivaren ansvarar för att fastighetsägaren har godkänt detta. I de fall där fuktmätning anses påkallat i fastighetens
syllar sker oftast mätning av syllarna invändigt i byggnaden. Fuktmätning görs genom stickprovsvis mätning på de ställen där
besiktningsförrättaren bedömer risken för fukt som störst. Detta resulterar normalt sett i en god och rättvisande bild över fuktförhållandena på
de ställen i fastigheten där fuktmätning har bedömts erforderlig. Detta innebär dock inte att det kan uteslutas att fukt eller fuktrelaterade
skador finns i fastigheten. Förutom att fukt naturligtvis kan finnas på andra ställen än mätpunkterna kan mätinstrumentets begränsade
räckvidd och varierande uppfuktnings- och uttorkningsförhållanden i fastigheten mm innebära att den ögonblicksbild av fuktstatusen som
redovisas i besiktningsutlåtandet inte ger en rättvisande bild av de faktiska fuktförhållandena i fastigheten. Det förhållandet att det åligger
besiktningsförrättaren att utifrån vad som följer av dessa villkor utföra fuktmätning innebär därför inte någon garanti för att det inte kan
föreligga fukt eller fuktskador eller risk för sådana skador utöver vad som framgår av besiktningsutlåtandet.
13. Köpargenomgång
Om besiktningen ursprungligen utförts till säljare och köparen vill överta protokollet och den juridiska relationen till besiktningsföretaget är det
möjligt att göra så under förutsättning att säljaren ger tillstånd till att använda besiktningsprotokollet. Detta innebär i regel att köpare och
besiktningsföretag träffas och går igenom protokollets innehåll på plats. Under vissa förutsättningar kan detta ske även per telefon om
besiktningsförrättaren anser att så kan ske utan att risk för missförstånd uppstår. Kontakta besiktningsföretaget om du som köpare har frågor
gällande köpargenomgång.
©Besiktningsbolaget/Richard Andersson
Värnanäs 2:92
Sida 7 av 7