Brevmall - engelsk

2015-06-01
Ma r i a H i l l i n g , d o c e n t
Internationell beskattning
Presentation och opposition av
examinationsuppsatser i kursen Internationell
beskattning VT 2015
Den 3-5 juni 2015 är det dags för slutseminarium i kursen Internationell
beskattning. När alla uppsatser är presenterade finns möjlighet att få muntlig
individuell feedback och betyg av respektive examinator. Resultatet från
hemtentan meddelas också. Kravet på obligatorisk närvaro omfattar endast
det seminarietillfälle där respektive student ska presentera och opponera.
Onsdag 3 juni kl 10-13 Grupprum 313
Grupp A (examinator Axel Hilling)
Mikael C (opponent Linus)
Martina E (opponent Mikael)
Emma L (opponent Martina)
Mentor R (opponent Emma)
Svante K (opponent Mentor)
Linus N (opponent Svante)
Onsdag 3 juni kl. 14-17 Grupprum 313
Grupp B (examinator Axel Hilling)
Anton W (opponent Antonia)
Patricia K (opponent Anton)
David S (opponent Patricia)
Elise K (opponent David)
Antonia E (opponent Elise)
Postadress Box 207, 221 00 Lund Besöksadress Lilla Gråbrödersgatan 4 Telefon 046 – 222 11 41 (direkt), 046 – 222 00 00 (växel)
E-post [email protected] Webbadress www.jur.lu.se
1
2
Torsdag 4 juni kl. 10-13 Grupprum 313
Grupp C (examinator Maria Hilling, bisittare Richard Croneberg)
David E (opponent Kristin)
Marcus L (opponent David)
Delkhwaz H (opponent Marcus L)
Magnus A (opponent Delkhwaz)
Kristin E (opponent Magnus A)
Torsdag 4 juni kl. 14-17 Grupprum 313
Grupp D (examinator Maria Hilling, bisittare Richard Croneberg)
Alexander A (opponent Carl-Johan)
Amanda H (opponent Alexander A)
Sofie J (opponent Amanda)
Andreas Ö (opponent Sofie)
Carl-Johan S (opponent Andreas)
Fredag 5 juni kl. 10-13 Grupprum 313
Grupp E (examinator Maria Hilling, bisittare Richard Croneberg)
Felicia E (opponent Henrik)
Viktor E (opponent Felicia)
Malin J (opponent Viktor E)
Douglas L (opponent Malin)
Henrik R (opponent Douglas)
Fredag 5 juni kl. 14-17 Grupprum 313
Grupp F (examinator Maria Hilling, bisittare Richard Croneberg)
Miran C (opponent Mikaela)
Elin F (opponent Miran)
Amelie W (opponent Elin F)
Mikaela L (Amelie)
Bedömningsgrunder
Inlämnad uppsats bedöms med avseende på analys (juridisk
argumentation), användning av material och språk.1 Utgångspunkten är
att identifiera/förklara problemet och med hjälp av juridisk argumentation
fastställa gällande rätt samt att positionera problematiken i ett
internationellt skatterättsligt sammanhang. Välj en disposition som
tydliggör (lyfter fram) de rättsliga problem som uppgiften innehåller.
Språket ska vara tydligt, enkelt, korrekt och varierande. Fotnoter och källor
bör utformas på sedvanligt sätt.2 De ska vara tydliga och ge läsaren
möjlighet att kontrollera fakta och studera vidare.
Poängsättning
Hemtentamen: max 8 poäng
Examinationsuppsats: max 16 poäng
Totalt max 24 poäng
1
2
Urval av för uppsatsen centralt material ska motiveras.
För vägledning, se exempelvis Wahlgren, Warnling-Nerep och Wrange, Juridisk skrivguide.
3
Betygsgränser
AB: 20 poäng
Ba: 15 poäng
B: 12 poäng
För studenter som är antagna till kursen HARH11 gäller följande betygsskala:
A:20
B:18
C:15
D:13
E:12
F:11
Presentation och opposition
Författaren (respondenten) inleder med att presentera sin uppsats under max
10 minuter. Det är av betydelse att denna tidsbegränsning efterföljs.
Målsättningen är att presentationen sker på ett intresseväckande sätt
(således ingen innantilläsning) med fokus på egen analys och slutsatser.
Presentation ska vara tidsmässigt väldisponerad och pedagogiskt
upplagd.
Efter avslutad presentation får opponenten ordet för att göra en genomgång
av uppsatsens förtjänster och svagheter. Oppositionen bör vara principiellt
inriktad, men även formella förtjänster och brister bör påtalas. Det är också
viktigt att den är saklig och konstruktiv. En konstruktiv kritik innebär att
opponenten ger förslag till alternativa framställningssätt och tolkningar. I
denna del är det förtjänstfullt att sträva efter att göra oppositionen till en
diskussion i stället för en monolog. Opponenten har 5-10 minuter till sitt
förfogande. En skriftlig opposition på tilldelad oppositionsuppsats ska
överlämnas till respondenten vid redovisningstillfället (500-1.000 ord).
Några tips inför oppositionen:
Är syftet uppfyllt (besvaras den fråga som ställs)?
Är slutsatserna väl underbyggda?
Behandlas relevant material? Motiveras i förekommande fall urvalet av
centralt material?
Har respondenten haft förmåga att utnyttja de möjligheter till analys som
frågeställning och material ger upphov till?
Är uppsatsen välskriven och pedagogisk?
Vilka är uppsatsens främsta förtjänster?
Litteratur
Vid författandet av inlämningsuppgiften ska även källor utöver de som finns
angivna i litteraturlistan användas. Tidskrifter där artiklar rörande internationell
skatterätt återfinns är exempelvis: Skattenytt, Svensk skattetidning, Intertax, EC
Tax Review, European Taxation, Nordic Tax Journal och Bulletin for International
Taxation. Standardverk inom området är Vogel, Klaus Vogel on Double Taxation
Conventions, Terra & Wattel, European Tax Law och Helminen, EU Tax Law.
4
Missa inte kursens informationssökningstillfälle då information om hur man
enklast hittar dessa tidskrifter och för rättsområdet viktiga databaser ges (se också
campusguiden).