Närvarande ledamöter Ann-Catrine Eriksson Richard Hartvik Carl

Antagningsrådet
Protokoll
Sammanträdesdatum
2015-05-08
Närvarande ledamöter
Ann-Catrine Eriksson
Richard Hartvik
Carl Larsson
Per Lindström, ordf
Susanne Vikström
Hum fak
Studentcentrum/studievägl
Umeå studentkår
Med fak
Tek nat fak
Övriga närvarande
Maria Lundgren. sekr
Ewa Rolfsman
Studentcentrum/Antagningen
Tillämpad utbildningsvetenskap
Frånvarande ledamöter
Nisse Eriksson
Birgitta Wilhelmsson
Peder Tjäderborn
Studentrepresentant
Studentrepresentant
Sam fak
Lärarhögskolan
Studentcentrum
Medicinska studentkåren
NTK
Ärende
1 Fastställande av ärendelista
Beslut/Åtgärd
Rådet beslutar
Sid 1 (3)
att fastställa ärendelistan enligt nedan.
2 Val av justeringsman
Rådet beslutar
att välja Carl Larsson
3 Föregående mötesprotokoll
Rådet beslutar
att lägga föregående mötes protokoll till handlingarna.
4 Information om antagning av
avtalsstudenter
Maria L informerar att förberedelserna fortskrider enligt plan,
dvs att antagning av inresande utbytesstudenter för
vårterminen 2016 ska kunna göras i NyA-systemet.
5 Urval till kurspaketet
”Överbryggande kurser för
utbildning till studie- och
yrkesvägledare
Institutionen för tillämpad har inkommit med en skrivelse
angående problematik kring urval till kurspaketet. Ewa R
informerade om institutionens tankegångar. Eftersom kursen är
på grundutbildningsnivå så baseras urvalet enligt gällande
urvalsregler på antalet högskolepoäng fram till sista
anmälningsdag i intervallet 1-165 hp. Då behörighetskravet är
viss examen omfattande 180 hp har de flesta sökande det högsta
meritvärdet. Det innebär i praktiken att lotten avgör vem som
får platserna. Diskussion om att generellt föreslå en ny högre
poänggräns för utbildning på grundnivå där kravet är 180 hp.
Rådet beslutar
Antagningsrådet
Protokoll
Sammanträdesdatum
2015-05-08
Sid 2 (3)
att ge Per L och Maria L i uppdrag att sätta ihop en skrivelse till
fakulteterna med begäran om synpunkter samt förslag på
poänggräns med hänsyn till eventuella utbildningar de har som
i så fall berörs. Utskick innan sommaren och svarskrav innan
antagningsrådets första möte i höst.
5 Flytta studieuppehåll och
avbrott från
antagningsordningen?
Ett nytt regelverk kring studieadministration håller på att tas
fram och ett förslag som framkommit är att flytta kapitel 8 om
studieavbrott och studieuppehåll från antagningsordningen till
det nya dokumentet. Diskussion. Rådet föreslår
att kapitlet ligger kvar i antagningsordningen tillsvidare och att
det hänvisas dit från det nya regelverket. Om det framkommer
argument till att det är bättre att i antagningsordningen hänvisa
till det nya regelverket tas frågan upp igen.
6 Höstens mötestider
Rådet beslutar
att höstens mötestider ska förläggas till
torsdag den 24 september, kl 15.00-16.30
tisdag den 17 november, kl 10.15 (endast arbetsutskottet)
tisdag den 24 november, kl 10.15
Ytterligare möten för arbetsutskottet planeras in vid höstens
första möte.
7 Behörighet till kurser på
avancerad nivå
Carl L informerar att det finns kurser på avancerad nivå som
inte har högre krav än 15 hp på grundnivå (i samma
huvudområde som kursen) och lyfter frågan om det inte ska
ställas krav på minsta nivå att för att kurs ska få klassas på
avancerad nivå och om sådan reglering i så fall kan göras i
antagningsordningen. Diskussion. Rådet beslutar
att ge Per L och Carl L i uppdrag att ta upp frågan på USSR och
återkomma i samband med revidering av antagningsordningen.
8 UKÄs tillsynsärenden kring
basårsantagning och information
vid överintag
UKÄ har skickat en skrivelse till alla U/H om två
tillsynsärenden vilka medför att de under 2016 kommer att göra
stickprovskontroller på hur U/H hanterar dessa frågor. Det
handlar dels om att anmälan till basår endast får göras i
kombination med specifik efterföljande platsgarantiutbildning
och dels om vikten av att upprätthålla den procentuella
platsfördelningen när överintag görs och att tydligt informera
sökande om att möjlighet att antas kan vara begränsad när
överintag görs.
Antagningsrådet
Protokoll
Sammanträdesdatum
2015-05-08
Susanne W informerar att översyn pågår för att säkerställa att
UMU följer gällande förordning.
Maria L informerar att antagningen kommer att se till att antal
platser för alternativt urval till läkarprogrammet inte
överskrider 33% vid överintag. Diskussion kring hur UMU ska
uppfylla UKÄs informationskrav. Rådet beslutar
att ge Peder T i uppdrag att vidareinformera kanslichefer om
informationskravet vid överintag.
Justeras
Vid protokollet
Carl Larsson
Maria Lundgren
Per Lindström
Sid 3 (3)