Länsövergripande rutiner för omhändertagande av personer

Länsövergripande rutiner
för omhändertagande av
personer med gastrostomi
Berörda enheter
Alla enheter inom Norrbottens läns landsting och kommunerna i
Norrbotten. Rutinen är framtagen i sammarbete med representanter för
Närsjukvården, Länssjukvården och kommunsköterskorna i Norrbotten.
Syfte
Att säkerställa att personer med gastrostomi inom Norrbottens läns
landsting, i samverkan med alla kommuner i Norrbotten, får likvärdigt
omhändertagande.
Mål
Att utarbeta och införa patientsäkra länsövergripande rutiner för alla
personer med gastrostomi inom Norrbottens läns landsting och
kommuner
Före insättande av gastrostomi
Insättning av gastrostomi sker på respektive endoskopienhet vid Norrbottens läns landsting.
Det är patientens grundsjukdom som avgör vilken enhet som har det
medicinska ansvaret.
Den läkare som remitterar för insättande av gastrostomi ansvarar för att
den länsövergripande rutinen igångsätts. Detta innefattar att fastställa
indikation för insättning av gastrostomi och remittera patienten
Huvudprocess
[Process]
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Godkänt av
Sida
Michael Dahlberg, Jonatan
Palmgren
Jonatan Palmgren
Specialistläkare, Länssjukvård,
all-mänkirurgi Johan Alsén,
Distriktsläkare, Närsjukvård,
Primärvård Håkan Blom,
Överläkare, Närsjukvård,
Internmedicin Stina Ahlbäck,
Dietist, Närsjukvård, Dietist
länsenhet Anna-Sofia Djärf,
distriktssjukskö-terska, Luleå
kommun Åsa Sundqvist,
sjuksköterska, Luleå kommun
1 av 5
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-4447
2015-06-16
1.0
till lämplig endoskopienhet, samt tillse att det finns en planering för
patientens omhändertagande efter ingreppet.
För att få en patientsäker och effektiv vårdkedja ska följande vara förberett innan insättande av gastrostomi:
terska
och/eller patientansvarig sjuksköterska på vård- och omsorgsboende,
eller inom hemssjukvård, vara vidtalad och vara kontaktperson.
särskilda boenden ska senast 3 veckor innan insättande av gastrostomi få
ett datum för ingreppet från endoskopienheten.
sjuksköterska meddelas om tiden.
rubriksättningen dietist.
Remisshantering
De punkter som ska finnas med på remissen är:
ingreppet innebär och gett sitt samtycke.
om det finns organiskt hinder i esofagus eller farynx.
läkemedel, och om så är fallet ska det framgå vilket läkemedel som
används.
Huvudprocess
[Process]
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Godkänt av
Sida
Michael Dahlberg, Jonatan
Palmgren
Jonatan Palmgren
Specialistläkare, Länssjukvård,
all-mänkirurgi Johan Alsén,
Distriktsläkare, Närsjukvård,
Primärvård Håkan Blom,
Överläkare, Närsjukvård,
Internmedicin Stina Ahlbäck,
Dietist, Närsjukvård, Dietist
länsenhet Anna-Sofia Djärf,
distriktssjukskö-terska, Luleå
kommun Åsa Sundqvist,
sjuksköterska, Luleå kommun
2 av 5
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-4447
2015-06-16
1.0
Namn och telefonnummer till distriktssköterska och/eller
patientansvarig sjuksköterska ska finnas på remissen så denne kan nås av
personal från endoskopienheten.
patienten planeras.
Utbildningsansvar
Utbildning till vårdpersonal på sjukhuset ska utföras av den enhet som
har medicinskt ansvar för patienten. Vid behov kon-taktas kirurgkliniken.
vederbörande distriktsköterska är kontaktperson inom kommunen,
respektive primärvården gällande bl.a. information om nyheter och
utbildningar.
kommunen ska
utföras av distriktssjuksköterska och/eller sjuksköterska inom
primärvården/kommunen. Vid behov kontaktas kirurgmottagningen,
Sunderby sjukhus.
Huvudprocess
[Process]
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Godkänt av
Sida
Michael Dahlberg, Jonatan
Palmgren
Jonatan Palmgren
Specialistläkare, Länssjukvård,
all-mänkirurgi Johan Alsén,
Distriktsläkare, Närsjukvård,
Primärvård Håkan Blom,
Överläkare, Närsjukvård,
Internmedicin Stina Ahlbäck,
Dietist, Närsjukvård, Dietist
länsenhet Anna-Sofia Djärf,
distriktssjukskö-terska, Luleå
kommun Åsa Sundqvist,
sjuksköterska, Luleå kommun
3 av 5
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-4447
2015-06-16
1.0
Dietist
Inom hemsjukvården:
Kontakt med dietist: Remiss, se remisskriterier nedan.
Sondmat: Dietist förskriver sondmaten som levereras till hemmet el-ler
hämtas ut via apoteket.
Övrigt: Dietist skickar journalanteckning som inkluderar schema för
sondmaten, beräknat energi- och proteinbehov och förslag till
viktkontroller till behandlande läkare och distriktssköterska inom
hemsjuk-vården
Inom kommunens särskilda boende:
Kontakt med dietist: Ansvarig kommunsköterska tar kontakt med dietist
som är knuten till kommunens särskilda boende. Kommunen köper tjänst
av landstinget. Se kontaktkriterier nedan
Sondmat: Boendet tillhandahåller sondmaten.
Övrigt: Dietist skickar journalanteckning som inkluderar schema för
sondmaten, beräknat energi- och proteinbehov och förslag till
viktkontroller till behandlande läkare och ansvarig sköterska inom
kommunens särskilda boende.
Vuxna som bor i eget boende utan hemsjukvård:
Kontakt med dietist: Remiss, se remisskriterier nedan
Sondmat: Dietist förskriver sondmaten som levereras till hemmet el-ler
hämtas ut via apoteket
Övrigt: Dietist skickar journalanteckning som inkluderar schema för
sondmaten, beräknat energi- och proteinbehov och förslag till
viktkontroller till behandlande läkare och distriktssköterska på
hälsocentralen.
Remiss/kontakt till dietist ska innehålla:
Kontaktperson: patient och/ eller anhörig samt patientansvarig sjuksköterska
Frågeställning:
Diagnos/ diagnoser: med relation till frågeställningen
Vikt/längd: aktuell vikt, viktförändring, längd.
Ätsvårigheter: t ex tugg- och sväljproblem, orkeslöshet, motoriska
störningar
Aktuell/ tidigare logopedkontakt: vid tugg- och sväljproblem
Mag-tarmproblem: ex förstoppning, diarré, illamående.
Allergi/överkänslighet:
Huvudprocess
[Process]
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Godkänt av
Sida
Michael Dahlberg, Jonatan
Palmgren
Jonatan Palmgren
Specialistläkare, Länssjukvård,
all-mänkirurgi Johan Alsén,
Distriktsläkare, Närsjukvård,
Primärvård Håkan Blom,
Överläkare, Närsjukvård,
Internmedicin Stina Ahlbäck,
Dietist, Närsjukvård, Dietist
länsenhet Anna-Sofia Djärf,
distriktssjukskö-terska, Luleå
kommun Åsa Sundqvist,
sjuksköterska, Luleå kommun
4 av 5
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-4447
2015-06-16
1.0
Pågående medicinsk behandling:
Mediciner som kan ge biverkningar, såsom t.ex. illamående eller diarré.
Observera att vissa läkemedel kan ändra osmolariteten på sond-maten
och ge upphov till diarréer. Vänligen se länk:
http://insidan.nll.se/NLL/For-vardgivare-inom-halso--ochsjukvard/Handbocker/Lakemedelshantering/12-Administreringoverlamnande/Enteral-lakemedelsadministrering/
Tidigare och/ eller pågående nutritionsinsatser:
Hemsituation: patientens förutsättningar, vem lagar maten, ev. matdistribution, hemtjänst, anhöriga/ närstående.
Aktivitetsnivå: Gående, rullstolsburen, sängliggande
Efter insättande av gastrostomi
Den läkare som utfört ingreppet ska dokumentera följande i patientens
journal och i medföljande patientinformation; typ och storlek av
nutritionskateter, eventuell kuffmängd, vilken nivå stopplattan är fixerad
på samt tidsintervall för byte. Det ska även framgå om det första bytet
skall ske på sluten-vårdsmottagning, eller i primärvård.
material skickas med patienten från sjukhuset.
hemsjukvård krävs efter ingreppet är det distriktssjuksköters-kan på
hälsocentralen som samordnar detta.
-material,
efter insättning. Om patienten tillhör hemsjukvården är kommunen eller
kommunens särskilda boende ansvarig för materialet.
ienten.
Huvudprocess
[Process]
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Godkänt av
Sida
Michael Dahlberg, Jonatan
Palmgren
Jonatan Palmgren
Specialistläkare, Länssjukvård,
all-mänkirurgi Johan Alsén,
Distriktsläkare, Närsjukvård,
Primärvård Håkan Blom,
Överläkare, Närsjukvård,
Internmedicin Stina Ahlbäck,
Dietist, Närsjukvård, Dietist
länsenhet Anna-Sofia Djärf,
distriktssjukskö-terska, Luleå
kommun Åsa Sundqvist,
sjuksköterska, Luleå kommun
5 av 5
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-4447
2015-06-16
1.0