Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer

 Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av
personer med funktionsnedsättning i offentliga
verksamheter
www.hsoskane.se
Rapporten är skriven av
Emelie Rydberg, projektledare för
De Offentliga Arbetsgivarnas Ansvar, DOA
Januari 2015
1 Bakgrund
Alla människor har rätt till arbete. Detta anges i FNs konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning, artikel 27. Ett arbete innebär fördelar, både för individen och
samhället. För individen handlar det bland annat om att kunna bli självförsörjande, delaktig i
samhället och få en regelbunden kontakt med andra människor. För samhället handlar det om
att ju fler personer som har arbete, desto större blir skatteintäkterna och färre personer blir
beroende av social välfärd. Att vara utan arbete påverkar individen negativt och i längden
även samhället negativt.
Situationen på arbetsmarknaden för människor med funktionsnedsättningar är sämre än för
befolkningen i övrigt. Av personer i befolkningen 16-64 år gamla var 76 % i arbete år 2013.
Motsvarande siffra för personer med funktionsnedsättning är 62 % och för personer med
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga är andelen 55 %1. I dessa uppgifter
ingår personer som deltar i vissa arbetsmarknadspolitiska program, t.ex. offentligt skyddat
arbete och anställning med lönebidrag.
I strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken år 2011-2016 anger regeringen att
offentlig sektor bör ta ett större ansvar för att anställa personer med funktionsnedsättning.
Men enligt erfarenheter från tidigare projekt mellan Handikapporganisationernas
Samarbetsorgan, HSO Skåne, och Furuboda Arbetsmarknad samt andra studier (exempelvis
SCB, 20142, SOU, 20123) är offentliga arbetsgivare inte så bra på att anställa personer med
funktionsnedsättning. Även om det officiellt finns ambitioner hos offentliga verksamheter att
anställa personer med funktionsnedsättning finns det ibland ett tyst och outtalat motstånd som
hindrar det från att ske. I och med detta kom projektet DOA, De Offentliga Arbetsgivarnas
Ansvar, till.
DOA pågick under åren 2013-2014 och var ett samarbetsprojekt mellan HSO Skåne och
Furuboda Arbetsmarknad. Projektet finansierades av Arvsfonden.
Huvudsyftet med projektet var att offentliga verksamheter i Skåne ska anställa personer med
funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga i ökad omfattning. För att uppnå detta
arbetade projektet med följande delar:
• Öka antalet anställda personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter
• Stödja arbetsgivare och arbetstagare i projektet med hjälp av metodiken i Supported
employment
• Kartlägga hindrande och underlättande faktorer som kan uppstå vid rekryteringen av
personer med funktionsnedsättning
Denna rapport fokuserar på de hindrande och underlättande faktorer som kan uppstå vid
rekrytering av personer med funktionsnedsättning. Resultatet kommer från två olika delar
inom projekt DOA. För att tydliggöra detta har rapporten delats upp så att varje del
presenteras för sig samt avslutas med en del som sammanfattar allt resultat i rapporten.
(2014). Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2013. Rapport 2014:1. SCB (2014). Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2013. Rapport 2014:1. 1 SCB
2
3 Statens
offentliga utredningar (2012). Sänkta trösklar – högt i tak: arbete, utveckling, trygghet: betänkande / av
FunkA-utredningen. 2012:31.
2 Del 1 innehåller resultat från intervjuer med politiker, personer från personalavdelning,
arbetsmarknadsenhet och kommunal verksamhet gällande faktorer som kan påverka vid
rekrytering av personer med funktionsnedsättning. I del 2 framkommer de hindrande och
underlättande faktorer som har registrerats vid kontakterna med offentliga verksamheter under
projekt DOAs gång. Del 3 gör en sammanfattning över det totala resultatet i rapporten.
3 Del 1
Intervjuer med personer från offentliga verksamheter
Under våren och sommaren 2014 genomfördes en undersökning med syfte att belysa
arbetsgivares syn på faktorer som kan påverka vid rekrytering av personer med
funktionsnedsättning. Med funktionsnedsättning menas här en nedsättning av fysisk, psykisk
eller intellektuell funktionsförmåga.
Personer från fyra av Skånes kommuner intervjuades. Kommunerna valdes ut utifrån storlek
och politisk styrning, för att få spridning på resultatet. Kommunstorleken liten innebär att
kommunen har mindre än 20 000 invånare och mindre än 1 200 offentligt anställda medan
stor innebär att kommunen har fler än 80 000 invånare och fler än 6 500 offentligt anställda.
Följande kommuner ingick i undersökningen:
Stor kommun Liten kommun
S-styrd Malmö
Åstorp
M-styrd Lund
Östra Göinge
I varje kommun planerades det att intervjua en politiker, en person från personalavdelningen,
en person från den lokala arbetsmarknadsenheten och en person från en kommunal
verksamhet, med rekryterande ansvar. Anledningen till att just dessa positioner inom en
kommun valdes ut var att få olika perspektiv på vilka faktorer som kan påverka vid
rekryteringen. En annan anledning var att det är just dessa positioner som projekt DOA har
varit i kontakt med under arbetets gång med att få offentliga verksamheter att rekrytera fler
personer med funktionsnedsättning. Dessa positioner är olika vägar in.
Fyra intervjuer per kommun, totalt 16, var planerade att genomföras. Intervjupersonerna
kontaktades via mail med information om undersökningen och en förfrågan om att bli
intervjuade. Alla personerna svarade inte eller hade inte möjlighet att ställa upp på intervjun
så slutligen blev det 11 genomförda intervjuer. Bakgrundsinformationen för dessa personer
ser ut enligt följande:
Bakgrundsinformation
Antal
personer
Kön
Man
5
Kvinna
6
Ålder*
Upp till 50 år
5
51 år och äldre
5
Position
Politiker
3
HR
2
Arbetsmarknadsenhet
4
Kommunal verksamhet
2
Kommunstorlek
Stor
5
Liten
6
Politiskt styre
M
6
S
5
Tidigare kontakt med personer med fns Ja
11
*En person ville inte uppge sin ålder och därför blir det totala antalet som uppgett sin ålder 10 personer.
Intervjuerna genomfördes via telefon med alla utom en person, som valde att svara på
frågorna skriftligt. Telefonintervjuerna som var max 30 minuter långa spelades in, vilket alla
intervjupersoner sa ok till. Det var möjligt för intervjupersonerna att få frågorna i förväg.
4 De inspelade intervjuerna skrevs ut i text, avidentifierades och sammanfattades. Text med
samma innehåll grupperades till olika faktorer. Dessa faktorer placerades sedan under
antingen faktorer kopplade till individ eller omgivning.
Resultat
Resultatet nedan visar intervjupersonernas syn på faktorer som kan påverka vid rekrytering av
personer med funktionsnedsättning. Det är alltså arbetsgivares perspektiv som presenteras
eftersom intervjupersonerna i detta material representerar arbetsgivare i offentliga
verksamheter.
Resultatet är upplagt efter den ordning av frågor som intervjupersonerna svarade på. En del
faktorer förklaras med text i kursiv stil.
Vilka svårigheter finns för att rekrytera en person med funktionsnedsättning?
Flera intervjupersoner tog upp att svårigheterna skiftar beroende på typ av
funktionsnedsättning och arbetsuppgifter.
Individ
• Negativ inställning/ej motiverad
Om en person ser få eller inga möjligheter för sig själv.
Omgivning
• Okunskap om personer med funktionsnedsättning
Arbetsgivare kan ha svårt att veta hur funktionsnedsättningen påverkar personens sätt
att arbeta och fokuserar på svårigheter istället för möjligheter. T.ex. kan arbetsgivare
utgå ifrån att det tar mycket tid och jobb att ha en medarbetare med
funktionsnedsättning.
• Attityder
• Rekryteringsprocessen
Det saknas rutiner kring hur man rekryterar personer med funktionsnedsättning.
• Finns inte ekonomiska möjligheter att rekrytera
• Arbetsgivare förutsätter att de kan få gratis arbetskraft eller ett högt lönestöd, annars
rekryterar de inte personer med funktionsnedsättning
• Arbetsgivare får inte tillräckligt stöd
• Arbetsgivare har inte tid till handledning
• Anställningar
Detta kan t.ex. vara otrygga anställningsvillkor eller att det saknas rutiner på en
arbetsplats gällande antal praktikplatser.
• Förändrad arbetsmarknad med högre krav
Arbetsmarknaden har förändrats vilket visar sig t.ex. genom att arbeten som tidigare
inte krävde några förkunskaper har försvunnit pga. högre krav på kunskaper.
5 Vad underlättar för att rekrytera en person med funktionsnedsättning?
Individ
• Referenser från tidigare arbetserfarenhet
• Individen har en utvecklingsmöjlighet mot att jobba självständigt
• Trygg individ
• Motiverad individ
• Viktigt att arbetstagaren fungerar med andra människor
När man arbetar med människor är det viktigt att personkemin stämmer. Detta gäller
för alla personer och är inte specifikt för personer med funktionsnedsättning.
Omgivning
• Stöd till arbetsgivare och arbetstagare
Stöd som tas upp är t.ex. ekonomiskt bidrag, provanställning och coach/stödperson.
• Hitta personerna med funktionsnedsättning
För att kunna rekrytera personer med funktionsnedsättning måste arbetsgivare först
och främst känna till att personerna finns. Hela rekryteringsprocessen underlättas om
det finns rutiner på arbetsplatsen gällande hur man gör när man ska rekrytera
personer med funktionsnedsättning. En möjlighet är att fånga upp personerna direkt
när de går ut gymnasiet.
• Kunskap om personer med funktionsnedsättning
Det behövs mer information om personer med funktionsnedsättning och vad
personerna kan göra, istället för att man fokuserar på det som de inte kan göra.
• Engagerad ledning
Har ni någon anställd med funktionsnedsättning på din arbetsplats, med eller
utan lönestöd?
Alla intervjupersoner vet att det finns anställda med funktionsnedsättning inom kommunen.
Däremot har inte alla någon anställd med funktionsnedsättning på sin arbetsplats. Åtta
personer vet att det finns personer med funktionsnedsättning anställda på arbetsplatsen och tre
svarar nej på frågan. Intervjupersonerna påpekar dock att alla inte berättar om sin
funktionsnedsättning så det kan finnas fler personer som har funktionsnedsättningar, men som
de inte vet om.
Vad gör ni för att personer med funktionsnedsättning ska rekryteras till
kommunens egen verksamhet?
Denna fråga gav svar på vad kommunerna och de olika intervjupersonerna i sina positioner
gör eller planerar att göra för att personer med funktionsnedsättning ska rekryteras till
kommunens verksamhet. En sammanfattning av detta presenteras här:
•
•
•
•
Informera arbetsgivare om funktionsnedsättning och vilket stöd man kan få när man
anställer personer med funktionsnedsättning.
Föregå med gott exempel och uppmuntra andra att se möjligheter med att rekrytera
personer med funktionsnedsättning.
Ta fram en gemensam kompetensbaserad rekryteringsprocess i kommunen för att
minska riskerna för diskriminering vid rekrytering. Följa upp hur väl de rekryterande
cheferna följer den gemensamma processen samt utvecklar den.
Beslutat att en viss andel av de anställda i kommunen ska vara personer med
funktionsnedsättning.
6 •
•
•
•
•
•
•
•
Kommunen anställer personer med funktionsnedsättning under en viss tid. Därefter
ska de matchas till annan arbetsgivare.
Har projekt gällande arbete för personer med funktionsnedsättning – finansierat av
Europeiska socialfonden (ESF), Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
(FINSAM) eller kommunen.
Genomför aktiviteter genom kommunens handikappråd
Har haft samarbete med annan kommun inom området
Låter daglig verksamhet sköta en del funktioner i kommunen t.ex. cafeterian i
kommunhuset, hjälper äldre personer med olika saker.
Har särskolegymnasium som bygger mycket på arbetsplatsförlagd utbildning
Har eftergymnasial utbildning för personer med funktionsnedsättning
Har lärlingsutbildningar för personer med funktionsnedsättning tillsammans med
företag i kommunen
Är tillräckligt många personer med funktionsnedsättning anställda i
kommunens verksamhet?
Sju av de tillfrågade personerna ansåg att det inte finns tillräckligt med personer med
funktionsnedsättning anställda i kommunen och att kommunen kan anställa fler.
Två personer har svårt att svara ett direkt ja eller nej på frågan eftersom det beror på
tillgång och efterfrågan. Under en viss tid på året behöver man ibland extra personal men om
man ser på det över hela året så är antalet personer med funktionsnedsättning i rätt bra balans
i kommunen.
Övriga två intervjupersoner tycker att det är en svår fråga att svara på eftersom de inte
vet hur många personer med funktionsnedsättning som är anställda i kommunen.
Om inte, vad behövs för att fler personer med funktionsnedsättning ska
rekryteras till kommunens verksamhet?
Alla, utom de som inte visste hur många personer med funktionsnedsättning som är anställda i
kommunen, har svarat på denna fråga. Ingen av de faktorer som uppkom i svaren kunde
kopplas till individen utan alla faktorer hänger samman med vad omgivningen kan göra för att
fler personer med funktionsnedsättning ska rekryteras till kommunen.
Omgivning
• Mer kunskap
Det behövs mer kunskap så att man t.ex. ser möjligheterna med att ha personer med
funktionsnedsättning som medarbetare.
• Tydliga mål från ytterst ansvarig och ute i verksamheterna
• Finnas resurser
Det behövs resurser som utrymme i budgeten för att kunna rekrytera personer med
funktionsnedsättning. Det behöver också finnas tid till att hinna ta hand om
personerna.
• Riktiga arbeten
Det ska finnas ett behov på arbetsplatsen att anställa en person som då ska få
meningsfulla arbetsuppgifter. Man ska inte anställa en person enbart för att personen
har en funktionsnedsättning.
• Rutiner gällande antal praktikplatser samt dessa arbetsplatsers stödfunktioner
• Jobba mer aktivt med de ungdomar med funktionsnedsättning som enbart sitter
hemma
7 Idag talas det generellt i samhället om att fler personer med
funktionsnedsättning behöver få varaktiga arbeten. Håller du med om detta?
Intervjupersonerna håller med om detta. En av dem poängterar att det inte ska förekomma
några former av diskriminering vid rekrytering.
Vilka åtgärder behövs för att det ska ske?
De faktorer som kom upp är alla kopplade till omgivningen.
Omgivning
• Mer kunskap
Mer kunskap behövs för att ändra på personers förutfattade meningar om hur
personer med funktionsnedsättning är och för att kunna se att alla har en unik
kompetens.
• Rekryteringsprocesser ska vara kompetensbaserade och icke-diskriminerande
• Arbetsuppgifter
Det behövs bra matchning mellan arbetsuppgift och person men också dela upp de
arbetsuppgifter som finns för att åter igen hitta de enklare arbetsuppgifterna.
• Mer fokuserat arbete på detta område
Man behöver jobba mer aktivt med att rekrytera personer med funktionsnedsättning,
t.ex. genom att en arbetsplats har en handläggare som har detta i sina
arbetsuppgifter. Att en arbetsplats arbetar med detta borde vara en permanent
verksamhet och inte ett projekt.
• Hitta arbetsgivare som har öppnare sinne och vågar rekrytera
• Stöd till arbetsgivare och arbetstagare
Det behövs stöd till arbetsgivare och arbetstagare t.ex. i form av lönesubventioner och
praktikplatser.
• Arbetsgivare ska ta ett större ansvar
Arbetsgivare behöver ta ett större ansvar och betala lön istället för att enbart låta
personer med funktionsnedsättning ha praktik.
• Arbete i kommunen/samhället
Det som kan göras på en mer övergripande nivå är t.ex. att kartlägga situationen i
varje kommun, kvantifiera antalet arbetsplatser i kommunen för personer med
funktionsnedsättning, skapa arbeten som är tillsvidare och låta alla personer bidra
med så mycket de kan.
8 Sammanfattande kommentar om resultatet
Syftet med undersökningen var att belysa arbetsgivares syn på faktorer som kan påverka vid
rekrytering av personer med funktionsnedsättning. Både faktorer som hindrar och som
underlättar kommer fram i detta material. Överlag är faktorerna i resultatet mer kopplade till
omgivningen istället för individen. Detta kan bero på att det är arbetsgivare som representerar
verksamheter som är i fokus men också att intervjupersonerna anser att det är mestadels
omgivningen som behöver förändras för att rekryteringen av personer med
funktionsnedsättning ska öka och bli bättre.
Tre av frågorna i resultatet tar upp positiva faktorer gällande rekrytering för personer med
funktionsnedsättning, nämligen ”vad som underlättar vid rekrytering av en person med
funktionsnedsättning”, ”vad som behövs för att fler personer med funktionsnedsättning ska
rekryteras till kommunens verksamhet” och ”vilka åtgärder som behövs för att fler personer
med funktionsnedsättning ska få varaktiga arbeten i samhället”. Tillsammans ger svaren på
dessa tre frågor många förslag på faktorer som kan underlätta gällande rekrytering för
personer med funktionsnedsättning.
En faktor som kommer fram under alla tre frågorna är mer kunskap. Överlag behövs mer
kunskap om personer med funktionsnedsättning för att kunna ändra på andra personers
förutfattade meningar om hur personer med funktionsnedsättning är och vad dessa personer
kan och inte kan göra. Tydliga mål som t.ex. att kvantifiera antalet arbetsplatser i kommunen
för personer med funktionsnedsättning och en engagerad ledning är också något som kommer
upp under flera av frågorna. Förutom dessa faktorer nämns stöd till arbetsgivare och
arbetstagare, såsom lönesubvention, stödperson och möjlighet till praktikplatser och rutiner
för hur en arbetsplats ska gå tillväga när man ska rekrytera eller ta emot praktikanter med
funktionsnedsättning.
Om man sedan studerar vilka faktorer som kommer fram under svårigheter med att rekrytera
personer med funktionsnedsättning stämmer tre av fyra överens med ovanstående
underlättande faktorer. Enligt intervjupersonernas svar är en av svårigheterna med att
rekrytera personer med funktionsnedsättning att det finns okunskap om personer med
funktionsnedsättning men även att det saknas rutiner vid rekryteringsprocessen och att stödet
inte är tillräckligt till arbetsgivare. Det tas även upp att det saknas resurser som tid och
pengar. Detta framkommer även under underlättande faktorer i form av att lönesubventioner
underlättar.
9 Del 2
Projekt DOAs kontakter med offentliga verksamheter
I projekt DOA har många kontakter tagits med offentliga verksamheter i Skåne i syfte att få
dem att rekrytera personer med funktionsnedsättning. Denna del presenterar de hindrande och
underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning som har
uppkommit i dessa kontakter.
De personer som projektet har haft kontakt med är till största delen politiker och tjänstemän
som arbetar med frågor gällande arbete, social omsorg och HR men även representanter från
lokala handikapporganisationer, Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FINSAM),
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Kontakterna har skett via mail, telefon och
personliga möten.
Vid kontakterna diskuterades vilka möjligheter och svårigheter som finns med att anställa
personer med funktionsnedsättning. Personerna informerades om projekt DOA och fick ett
erbjudande om samarbete och kostnadsfria stödåtgärder såsom utbildning om
funktionsnedsättning och bemötande till chefer, ledare och arbetslag och stöd vid
anställning/praktik till både arbetsgivare och arbetstagare. En del personer har projektet haft
flera kontakter med på olika sätt medan andra personer har kontaktats enbart vid ett tillfälle.
Resultatet är uppdelat i två avsnitt:
• De hindrande och underlättande faktorer som offentliga verksamheter har angett finns
vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning och som ibland har blivit orsak
till om de rekryterat eller inte.
• De hindrande och underlättande faktorer som projektet har stött på i försöken med att
få offentliga verksamheter att rekrytera personer med funktionsnedsättning.
Några av de hindrande och underlättande faktorerna uppkommer i båda avsnitten.
Resultat – Offentliga verksamheters faktorer
Detta resultat beskriver de faktorer som offentliga verksamheter har angett finns vid
rekrytering av personer med funktionsnedsättning och som ibland har blivit orsaken till varför
de har rekryterat eller inte. Materialet presenteras enligt följande ordning:
Hindrande faktorer kopplade till:
• individen
• omgivningen
Underlättande faktorer kopplade till:
• individen
• omgivningen
En del faktorer förklaras med text i kursiv stil.
10 Hindrande faktorer
Individ
Ingen av de faktorer som uppkom i svaren kunde kopplas till individen.
Omgivning
• Centrala beslut påverkar rekryteringen av personer med funktionsnedsättning
• Omorganisation, interna problem, anställningsstopp och nedskärningar på
arbetsplatser är en anledning för arbetsgivaren att inte rekrytera personer med
funktionsnedsättning
• Arbetsgivares okunskap gällande personer med funktionsnedsättning
Okunskap kring vad en funktionsnedsättning innebär kan göra att arbetsgivare inte
rekryterar personer med funktionsnedsättning.
• Ej lämplig arbetsmiljö (fysisk och psykosocial) för personer med funktionsnedsättning
Arbetsmiljö som inte är lämplig för personer med funktionsnedsättning kan enligt
arbetsgivaren t.ex. vara icke fysiskt tillgängliga lokaler men även stress och hög
arbetsbörda. Därför rekryteras inte personer med funktionsnedsättning till
arbetsplatsen.
• Personalen vill inte ha en belastning, enligt arbetsgivaren
• Ekonomi
Det finns inga ekonomiska resurser till att rekrytera personer med
funktionsnedsättning.
• Arbetsgivaren har svårt att hitta arbetsuppgifter
Flera offentliga verksamheter har lagt ut mycket av sitt arbete på entreprenad vilket
gör att de inte har så stor egen verksamhet kvar och därmed inte lika många och stor
bredd på arbetsuppgifter som tidigare.
• Praktikanter får inte lov att göra alla arbetsuppgifter som finns
Om en person inte är anställd får den inte tillgång till hela datasystemet på en
myndighet. Detta begränsar vilka arbetsuppgifter en praktikant kan göra.
• Arbetsgivare är inte nöjda med Arbetsförmedlingens stöd
Underlättande faktorer
Individ
• Individen är öppen och berättar om sin nedsättning
• Hög utbildningsnivå
Med en högre utbildningsnivå är det lättare att få arbete.
• Arbetserfarenhet från t.ex. sommarjobb
Omgivning
• Samarbete mellan olika verksamheter som arbetar för att personer med
funktionsnedsättning ska få arbete, t.ex. både inom olika verksamheter i en kommun
och med Arbetsförmedlingen
• Intresse och engagemang hos ledning och medarbetare
• Politiskt beslut på att personer med funktionsnedsättning ska rekryteras
• Fysiskt tillgänglig arbetsmiljö
• Tillgång till olika typer av arbetsuppgifter
• Praktik
• Stöd, gärna ekonomiskt i form av lönestöd
• Arbetsgivare rekryterar personer med funktionsnedsättning för att det är deras
samhällsansvar
• Mångfald öppnar upp arbetsplatsen
11 Resultat – Projektets faktorer
Detta resultat beskriver de faktorer som projektet har stött på i försöken med att få offentliga
verksamheter att rekrytera personer med funktionsnedsättning.
Eftersom det inte har framkommit några faktorer kopplade till individen gällande projektets
försök med att få offentliga verksamheter att rekrytera personer med funktionsnedsättning
presenteras endast faktorer kopplade till omgivningen.
Materialet presenteras efter följande ordning:
•
•
Hindrande faktorer kopplade till omgivningen
Underlättande faktorer kopplade till omgivningen
En del faktorer förklaras med text i kursiv stil.
Hindrande faktorer kopplade till omgivningen
• Vem beslutar om rekrytering av personer med funktionsnedsättning i en kommun eller
myndighet?
Det är svårt att hitta rätt person som kan ta dessa beslut hos offentliga verksamheter.
Det finns inte en väg in som gäller hos alla utan det skiljer sig åt från verksamhet till
verksamhet. Ofta skickas man från person till person vilket tyder på att verksamheten
själv inte vet vem som ska ta tag i frågan.
• Arbetet med att få offentliga verksamheter att rekrytera personer med
funktionsnedsättning tar tid
• Arbetsgivare säger att de är intresserade, men inget aktivt görs
Arbetsgivare är generellt positivt inställda till att rekrytera personer med
funktionsnedsättning. Men när det gäller att göra något aktivt i frågan händer mycket
lite eller inget alls.
• Den offentliga verksamheten har ingen policy eller plan kring hur man ska arbeta
kring arbete och funktionsnedsättning
• Personer byts ut med jämna mellanrum
Politiker och tjänstemän som arbetar med att rekrytera personer med
funktionsnedsättning byts ut med jämna mellanrum pga. val och omorganisationer.
Då får man börja om med en ny kontakt, vilket tar tid.
• Stort avstånd mellan politiker och tjänstemän
Politiker och tjänstemän har olika åsikter om vad som ska göras och hur samt har inte
alltid vetskap om vad som görs inom den offentliga verksamheten gällande personer
med funktionsnedsättning.
• Centrala beslut påverkar rekryteringen av personer med funktionsnedsättning
• Omorganisation, interna problem, anställningsstopp och nedskärningar på
arbetsplatser försvårar arbetet med att få offentliga verksamheter att rekrytera personer
med funktionsnedsättning
• Arbetsgivares okunskap gällande personer med funktionsnedsättning
Okunskap kring vad en funktionsnedsättning innebär kan göra att arbetsgivare inte
rekryterar personer med funktionsnedsättning.
• Flera arbetsgivare föredrar långsiktig satsning istället för projekt när det gäller
rekrytering av personer med funktionsnedsättning
12 Underlättande faktorer kopplade till omgivningen
• Intresse och engagemang hos ledning och medarbetare
• Positiv tidigare erfarenhet av personer med funktionsnedsättning hos arbetsgivaren gör
att arbetsgivaren ofta är positivt inställd till att rekrytera fler personer med
funktionsnedsättning
• Konkreta erbjudanden till arbetsgivare gällande vad projektet vill och kan erbjuda
• Politiskt beslut på att personer med funktionsnedsättning ska rekryteras
• Kontakt och samarbete med lokala handikapporganisationer
En lokal handikapporganisation har ofta god kunskap om vilka personer inom en
kommun som är intresserade av och arbetar med rekrytering av personer med
funktionsnedsättning. De kan på så vis ge draghjälp till projektet. Det är även positivt
om den lokala handikapporganisationen och projektet arbetar mot samma mål.
• Samarbete med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
• Offentlig verksamhet arbetar själv aktivt med området
13 Sammanfattande kommentar om resultatet
Denna undersökning fokuserade på att kartlägga de hindrande och underlättande faktorer vid
rekrytering av personer med funktionsnedsättning som har registrerats i kontakterna med
offentliga verksamheter under projekt DOAs gång.
Överlag är faktorerna i resultatet mer kopplade till omgivningen än till individen. Detta kan
bero på att det är arbetsgivare som representerar verksamheter som är i fokus, men också att
det är omgivningen som behöver göra förändringar för att rekryteringen av personer med
funktionsnedsättning ska öka och bli lättare.
Offentliga verksamheters faktorer
När det gäller faktorer som offentliga verksamheter har angett är det några faktorer som har
tagits upp som hindrande som också har tagits upp som underlättande. Detta gäller t.ex.
arbetsmiljön som både kan vara fysiskt tillgänglig, vilket underlättar, eller inte fysiskt
tillgänglig, vilket hindrar. Det gäller även politiska eller centrala beslut. Sådana beslut
påverkar offentliga verksamheter till att ibland rekrytera fler personer med
funktionsnedsättning och till att ibland inte rekrytera personer med funktionsnedsättning.
Inga ekonomiska resurser framkommer som en hindrande faktor medan ekonomiskt stöd i
form av lönestöd framkommer som en faktor som underlättar. Detsamma gäller tillgång till
arbetsuppgifter där ingen tillgång till passande arbetsuppgifter för personen med
funktionsnedsättning anses hindrande, medan tillgång till olika typer av arbetsuppgifter på
arbetsplatsen är underlättande. Den sista faktorn som offentliga arbetsgivare har tagit upp
både som hindrande och underlättande gäller stödet från Arbetsförmedlingen. I detta material
finns det arbetsgivare som inte är nöjda med detta stöd, medan det också finns arbetsgivare
som är mycket nöjda med sitt stöd och samarbete med Arbetsförmedlingen.
Projektets faktorer
Även bland projektets erfarenheter från att få offentliga verksamheter att rekrytera personer
med funktionsnedsättning märks det att underlättande och hindrande faktorer hänger ihop.
Arbetsgivares okunskap om personer med funktionsnedsättning är en hindrande faktor när det
gäller att få arbetsgivare att rekrytera personer med funktionsnedsättning. Om arbetsgivare
däremot har tidigare erfarenhet av personer med funktionsnedsättning är de ofta positivt
inställda till att rekrytera fler personer med funktionsnedsättning. Den tidigare erfarenheten
har gjort att de har fått kunskap om vad det innebär att ha medarbetare med
funktionsnedsättning.
När projektet har kontaktat offentliga verksamheter för att få dem att rekrytera personer med
funktionsnedsättning är arbetsgivarna generellt positiva. Men när det väl gäller att göra något
aktivt i frågan händer det inte så mycket. Här märks hur viktigt det är att ledningen och
medarbetarna i verksamheten är intresserade. Med intresserade och engagerade personer är
det lättare att hitta lösningar för hur verksamheten ska kunna rekrytera personer med
funktionsnedsättning.
En hindrande faktor som har framkommit med att få offentliga verksamheter att rekrytera
personer med funktionsnedsättning är när verksamheten inte har någon policy eller plan kring
hur man ska arbeta med området. Den motsvarande positiva faktorn blir då offentliga
verksamheter som själva arbetar aktivt med området. En annan faktor som påverkar är
politiska eller centrala beslut. Ibland gör dessa beslut att offentliga verksamheter kan
rekrytera fler personer med funktionsnedsättning och ibland till att de inte kan rekrytera
personer med funktionsnedsättning över huvud taget.
14 Under projektets gång har en hindrande faktor även varit att det har varit svårt att hitta rätt
person som kan besluta om rekrytering av personer med funktionsnedsättning. Det finns inte
en väg in som gäller hos alla offentliga verksamheter utan det skiljer sig åt från verksamhet
till verksamhet. En underlättande faktor i detta arbete har varit projektets kontakter med
lokala handikapporganisationer. De har ofta god kunskap om vilka personer inom en
kommun som arbetar med rekrytering av personer med funktionsnedsättning och som
projektet kan kontakta i frågan. Dessa tips har varit positiva i projektet.
15 Del 3
Sammanfattning av resultatet i rapporten
I denna del sammanfattas resultatet från de två tidigare delarna, nämligen materialet från
intervjuer med politiker och personer från personalavdelning, arbetsmarknadsenhet och
kommunal verksamhet samt materialet från kontakterna med offentliga verksamheter under
projekt DOAs gång. Sammanfattningen görs för att få fram vilka hindrande och underlättande
faktorer som överlag kan uppstå vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i
offentliga verksamheter. Materialet presenteras utifrån arbetsgivares perspektiv.
I de båda tidigare delarna framkommer det att faktorerna i resultatet är mer kopplade till
omgivningen än till individen. Detta kan bero på att det är arbetsgivare som representerar
offentliga verksamheter som är i fokus och det är därför som faktorerna mestadels handlar om
dem. Men det kan även bero på att intervjupersonerna anser att det behövs förändringar i
omgivningen för att rekryteringen av personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Att
förändringarna i första hand ska ske i omgivningen istället för att försöka ändra på individen.
Här nedan presenteras en sammanfattning av de hindrande och underlättande faktorer som
framkommit flertalet gånger i de två tidigare delarna i rapporten. De faktorer som uppkommit
som både hindrande och underlättande har skrivits om till en faktor. Även här presenteras
faktorerna antingen under individ eller under omgivning beroende på vilken av dem som
faktorn är kopplad till. En del faktorer förklaras med text i kursiv stil.
Faktorer kopplade till individen
• Motivation
En individ som är motiverad till att arbeta tilltalar arbetsgivaren mer än en individ
som inte är intresserad av att arbeta.
• Referenser från tidigare arbetserfarenhet är positivt att ha när man söker arbete.
Faktorer kopplade till omgivningen
• Kunskap om personer med funktionsnedsättning
Det behövs mer information till arbetsgivare om personer med funktionsnedsättning
och hur nedsättningen påverkar personens sätt att arbeta. Man behöver fokusera mer
på vad personen kan göra istället för vad personen inte kan göra. Kunskap kan ändra
personers förutfattade meningar om personer med funktionsnedsättning.
• Arbetsplatser behöver rutiner och policys kring hur man ska gå tillväga när man
rekryterar personer med funktionsnedsättning och hur man överlag ska arbeta kring
arbete och funktionsnedsättning
• Rekryteringsprocesser ska vara kompetensbaserade och icke-diskriminerande
• Centrala/politiska beslut påverkar rekryteringen av personer med funktionsnedsättning
• Intresse och engagemang hos ledning och medarbetare underlättar rekryteringen av
personer med funktionsnedsättning
• Tillgänglig arbetsmiljö behövs för att rekrytering av personer med
funktionsnedsättning ska kunna genomföras
• Arbetsplatsen behöver ha tillgång till olika typer av arbetsuppgifter som har olika krav
på kunskaper. Eventuellt kan man dela upp arbetsuppgifter som finns för att hitta nya
tjänster med andra krav på kompetens
16 •
•
•
•
•
Resurser och stöd
Det behövs ekonomiska resurser och tid för att arbetsgivare ska kunna rekrytera
personer med funktionsnedsättning samt stöd till både arbetsgivare och arbetstagare
t.ex. i form av coach/stödperson och praktikplatser.
Arbetsgivares samarbete och stöd från Arbetsförmedlingen kan påverka både positivt
och negativt
Arbetsplatser behöver överlag jobba mer aktivt med att rekrytera personer med
funktionsnedsättning
Förändringar på arbetsplatsen i form av omorganisation, interna problem,
anställningsstopp och nedskärningar påverkar rekryteringen av personer med
funktionsnedsättning
Arbeten för personer med funktionsnedsättning behöver vara tillsvidare med trygga
anställningsvillkor
17