Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Eskilstuna kommun
Vård- och
omsorgsnämnden
2015-03-01
UPPDRAGSBESKRIVNING
Dagverksamhet för personer med
demenssjukdom
Innehållsförteckning
1.
Uppdragsbeskrivning ................................................................................................................. 5
1.1 Parter........................................................................................................................................... 5
1.2 Giltighetstid................................................................................................................................ 5
1.3 Uppdragsbeskrivningar ........................................................................................................... 5
2.
Uppdrag och inriktning .............................................................................................................. 6
2.1 Lagstiftning, riktlinjer och styrande dokument ................................................................. 6
2.2 Mottagande av beställning ...................................................................................................... 6
3.
Kvalitetsarbete............................................................................................................................. 7
3.1 Ledningssystem ......................................................................................................................... 7
3.1.1
Processer och rutiner ................................................................................................. 7
3.1.2
Systematiskt förbättringsarbete .............................................................................. 7
3.2 Evidens ........................................................................................................................................ 9
3.3Jämställdhet ................................................................................................................................ 9
3.4 Säkerhet ...................................................................................................................................... 9
4.
Verksamhet................................................................................................................................. 10
4.1 Värdegrund och bemötande ................................................................................................. 10
4.2 Ledningen ................................................................................................................................. 10
1
4.3 Verksamhetschef hälso- och sjukvård och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
........................................................................................................................................................... 10
4.4 Hälso- och sjukvård ................................................................................................................ 11
4.5 Kost ............................................................................................................................................ 11
4.6 Hälsofrämjande och förebyggande verksamhet ............................................................... 12
4.7 Stöd till anhöriga ..................................................................................................................... 12
4.8 Dokumentation och förvaring av handlingar .................................................................... 12
4.8.1 Genomförandeplan och vårdplan ................................................................................. 13
4.9 Kontaktpersonal ..................................................................................................................... 14
4.10 Sekretess ................................................................................................................................ 14
4.11 Misstanke om brott .............................................................................................................. 14
4.12 Avgifter och privata medel ................................................................................................. 15
4.13 Nyckelhantering.................................................................................................................... 15
4.14 Lokaler och inventarier....................................................................................................... 15
4.15 Transporter ........................................................................................................................... 16
4.16 Tolk.......................................................................................................................................... 16
4.17 Verksamhetsövergång ......................................................................................................... 16
4.18 Miljö ......................................................................................................................................... 16
5.
Kommunikation, samverkan, och tillsyn .............................................................................. 16
5.1 Kommunikation ...................................................................................................................... 16
2
5.2 Samverkan och samarbete .................................................................................................... 17
5.3 Parternas samverkan ............................................................................................................. 17
5.4 Tillsyn och kostnadsansvar .................................................................................................. 17
6.
Personal....................................................................................................................................... 17
6.1 Arbetsgivaransvar .................................................................................................................. 17
6.2 Bemanning ............................................................................................................................... 17
6.3 Rekrytering och kompetens ................................................................................................. 18
6.4 Arbetstekniska hjälpmedel ................................................................................................... 18
6.5 Studerande och praktikanter ............................................................................................... 18
7.
Uppföljning och utvärdering ................................................................................................... 18
8.
Ekonomi....................................................................................................................................... 19
8.1 Ersättning ................................................................................................................................. 20
9.0 Övrigt ............................................................................................................................................. 20
9.1 Utskrivningsklara ................................................................................................................... 20
9.2 Skadeståndsansvar ................................................................................................................. 20
9.3 Överlåtelse av delar av denna uppdragsbeskrivning ...................................................... 20
9.4 Krav på eventuella underleverantörer............................................................................... 20
9.5 Tvist ........................................................................................................................................... 21
10. Insats – Dagverksamhet för personer med demenssjukdom............................................. 21
3
10.1 Beskrivning av uppdraget................................................................................................... 21
10.2 Krav på utförandet ............................................................................................................... 22
10.2.1 Övergripande mål.......................................................................................................... 22
10.3 Kvalitets- och verksamhetskrav ........................................................................................ 22
10.3.1 Information och tillgänglighet .................................................................................... 22
10.3.2 Dokumentation .............................................................................................................. 23
10.3.3 Bemötande och arbetssätt ........................................................................................... 23
10.3.4 Måltider ........................................................................................................................... 23
10.3.5 Uppföljning ..................................................................................................................... 24
10.4 Inrättade platser ................................................................................................................... 24
10.5 Ersättningsmodell ................................................................................................................ 24
10.5.1 Fast anslag ...................................................................................................................... 24
10.5.2 Inhämtning av uppgifter och utbetalning av ersättning........................................ 24
4
1. Uppdragsbeskrivning
Uppdragsbeskrivningen är ett verktyg för ledning, styrning och uppföljning av vård- och
omsorgsförvaltningens interna verksamhet för äldre och personer med funktionsnedsättning.
Uppdragsbeskrivningen reglerar åtagandet i form av verksamhetens innehåll, kvalitet, volymer och
ersättning. Kraven i kapitel 1-9 är gemensamma för all utförarverksamhet. Kapitlen därefter beskriver
de krav som gäller för en specifik verksamhet/process.
Utföraren ansvarar för att medarbetarna känner till vilka krav som ställs i uppdragsbeskrivningen.
I Uppdragsbeskrivningen används begreppen personer, individer, deltagare, brukare och enskilda.
Dessa begrepp, och eventuella ytterligare begrepp som används för att beskriva såväl enskilda
personer som målgrupp/-er, avser både kvinnor och män.
Uppdragsenheten (beställare)
Uppdragsenhetens uppdrag är att säkerställa att vård och sociala tjänster av god kvalitet
tillhandahålls till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Detta ska ske utifrån
befolkningens behov, gällande lagstiftning, vård- och omsorgsnämndens mål och prioriteringar samt
givna resursramar.
Biståndskontoret
Handläggarna på biståndskontoret utreder och beslutar om insatser på individnivå enligt
Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Lagen om
bostadsanpassningsbidrag (BAB).
Utförarverksamheten (utförare)
Utförarnas uppdrag är att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster enligt beställningar från
biståndskontoret och krav i uppdragsbeskrivningar och styrdokument.
1.1 Parter
Mellan uppdragsenheten och utförararen vård- och omsorgsförvaltningen, Eskilstuna kommun har
denna överenskommelse träffats för drift av verksamheter för äldre och personer med
funktionsnedsättning.
1.2 Giltighetstid
Uppdragsbeskrivningen gäller från och med 2015-03-01.
Uppdragsenheten ansvarar för att utarbeta samt revidera uppdragsbeskrivningarna i dialog med
utförarna. Revideringarna sker vid behov. Eventuell oenighet mellan parterna gällande innehållet
avgörs av förvaltningschef. Uppdragsenheten ansvarar för att uppdragsbeskrivningarna finns
tillgängliga i digital form på intranätet, samt ansvarar för att informera utförarna om det skett
uppdatering av uppdragsbeskrivningarna.
1.3 Uppdragsbeskrivningar
Det finns uppdragsbeskrivningar för alla verksamhetsområden/processer inom vård- och
omsorgsförvaltningen:
5
Myndighetsutövning:
1. Biståndskontoret
Utförarverksamheter:
2. Anhörigcentrum
3. Avlösarservice LSS
4. Bostad med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning enligt SoL/LSS
inklusive korttidsvistelse
5. Bostad med särskild service enligt LSS
6. Daglig verksamhet/sysselsättning enligt LSS/SoL
7. Dagverksamhet för personer med demenssjukdom enligt SoL
8. Hemtjänst enligt SoL
9. Hemtjänst och/eller boendestöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar enligt
SoL
10. Kommunal hälso- och sjukvård enligt HSL
11. Kontaktperson enligt LSS
12. Korttidsvistelse enligt LSS
13. Korttidsvistelse enligt SoL
14. Kostverksamheten
15. Ledsagarservice enligt LSS
16. Personlig assistans enligt LSS/SFB
17. Vård- och omsorgsboende enligt SoL
18. Mötesplatser för personer med funktionsnedsättningar
19. Mötesplatser för seniorer
2. Uppdrag och inriktning
Utföraren ska verkställa beslut som fattats enligt socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS), Socialförsäkringsbalken (SFB) samt utföra hälso- och sjukvård enligt
gällande lagstiftning. Utföraren ska också bedriva öppen- och hälsofrämjande verksamhet.
2.1 Lagstiftning, riktlinjer och styrande dokument
Utföraren ska följa gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella riktlinjer för verksamhet för äldre
och personer med funktionsnedsättning samt andra för verksamheten tillämpliga lagar. Utföraren
ska också följa den lagstiftning som reglerar skyldigheter ur ett arbetsgivarperspektiv.
Utföraren ska följa styrande dokument som gäller för Eskilstuna kommun och vård- och
omsorgsförvaltningen.
2.2 Mottagande av beställning
Handläggaren överlämnar beställningen till utföraren via utförarens inkorg i förvaltningens
verksamhetssystem.
Om beställningen skickas till fel utförarenhet har mottagande skyldighet att annullera beställningen i
verksamhetssystemet innan den blivit verkställd, på detta sätt får handläggaren tillbaka beställningen
och kan skicka den till rätt enhet.
6
Verkställighetsdatum är den dag då insatsen är tillgänglig för den enskilde, efter att den enskilde
tackat ja. Vad som ska tolkas som verkställighetsdatum för de olika verksamheterna framgår av
”Rutin för definition av verkställighetsdatum”. Utföraren ska följa rutinen och utan dröjsmål
registrera verkställighetsdatum i verksamhetssystemet.
Utföraren ska rapportera alla händelser av vikt till biståndskontoret, detta görs genom att ”flagga” i
journalanteckning i verksamhetssystemet VIVA, kan t.ex. vara ny eller förändrad genomförandeplan.
Vilka händelser som ska rapporteras framgår av ” Rutin för flaggning i VIVA” .
3. Kvalitetsarbete
3.1 Ledningssystem
Utföraren ska ha ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 vilket ska ingå i
förvaltningens integrerade ledningssystem. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och
fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.
3.1.1
Processer och rutiner
Utföraren ska identifiera, beskriva och fastställa de processer som ska finnas för att säkra
verksamhetens kvalitet. Utföraren ska utarbeta och fastställa de rutiner som ska finnas i processen.
Rutinerna och beskrivningarna i processen ska beskriva hur en arbetsuppgift ska utföras och ange
vem/vilka som är ansvariga för utförandet. Medarbetarna ska ha tillgång till, och vara väl förtrogna
med processen och dess tillhörande dokument. Utföraren ska säkerställa att medarbetarna har
kunskap om var och hur de ska hitta processen och dess styrande och stödjande dokument samt
säkersälla att rutiner/riktlinjer följs. Anhörigvårdare ska ha kännedom om de mest nödvändiga
styrande och stödjande dokumenten för att de ska kunna utföra uppdraget.
Det ska framgå av processerna och rutinerna hur samverkan ska bedrivas i den egna verksamheten
samt med andra vårdgivare, myndigheter, organisationer.
3.1.2
Systematiskt förbättringsarbete
Riskanalys
Utföraren ska systematiskt använda sig av tillgänglig information för att beskriva och bedöma risker,
samt uppskatta sannolikheten för oönskade händelser och dess konsekvenser i syfte att minimera
risken för brister i verksamhetens kvalitet. Utföraren ska ha rutiner för detta.
Egenkontrollen
Utföraren ska utöva egenkontroll dvs. systematisk uppföljning och utvärdering av den egna
verksamheten samt kontroll av att verksamheten bedrivs enligt de processer, rutiner och
beskrivningar som ingår i verksamhetens ledningssystem. Utföraren ska ha en tydlig plan för vilka
egenkontroller som ska genomföras inom verksamhetsområdet, på vilket sätt de ska genomföras och
hur resultatet ska redovisas och tas tillvara för att förbättra verksamheten.
7
Klagomål och synpunkter
Utföraren ska aktivt verka för att den enskilde, dennes anhöriga eller annan person ges möjlighet att
lämna synpunkter, klagomål, förslag och beröm på verksamheten eller begära rättelse för något som
man anser vara fel. Gäller anmälan något som behöver åtgärdas akut ska det göras omgående.
Eskilstuna kommuns broschyr ”Säg vad du tycker” och blankett om synpunktshantering och
Patientnämndens broschyr ”Har du synpunkter eller klagomål på vård och behandling i landsting eller
kommun” ska finnas tillgänglig och synlig ute i verksamheten. Verksamheten ansvarar för att
information om kommunens synpunktshantering ges till den enskilde och företrädare då insats
börjar utföras. Legitimerad personal ansvar på motsvarande sätt för att delge information om
Patientnämnden.
Utföraren ansvarar för att alla medarbetare vet vad som räknas som en synpunkt och hur de kan
hjälpa till att fylla i synpunkts blanketter. Kommunens rutiner för synpunktshantering ska vara känd i
verksamheten.
Avvikelser
Utföraren ska bedriva ett aktivt förbättringsarbete där avvikelser och synpunkter blir en naturlig del
av kvalitetssäkringen för verksamheten.
Utföraren ska ha rutiner för avvikelserapportering enl. socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som beskriver hur fel
och brister identifieras, dokumenteras, analyseras och följs upp. Rutinerna ska vara kända i
verksamheten. Enhetschef på enheten ska följa upp registrerade avvikelser i Viva och notera vilka
åtgärder som vidtagits till följd av avvikelsen. Avvikelser ska följas upp senast inom tre veckor efter
det att de registrerats i Viva. Om avvikelsen kräver större åtgärder kan det ta längre tid innan
avvikelsen avslutas i Viva.
Rapporteringsskyldighet
Rapportering enligt lex Sarah vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden gäller
såväl aktiva handlingar som försummelser, och ska ske omgående och gäller alla medarbetare,
uppdragstagare m.fl. i verksamheten. Socialt ansvarig samordnare utreder och rapporterar till
nämnd. Socialt ansvarig samordnare gör på delegation från vård- och omsorgsnämnden en anmälan
till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) om rapporten och/eller utredningen visar att det var ett
allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande. Detta gäller oavsett om
det allvarliga missförhållandet har avhjälpts eller inte.
Avvikelserapportering utifrån hälso- och sjukvårdslagen ska ske omgående. Medicinsk ansvarig
sjuksköterska bedömer om avvikelsen ska rapporteras enligt Lex Maria till Inspektionen för vård- och
omsorg (IVO).
Utföraren ansvarar för att kommunens rutiner och riktlinjer för anmälan enligt lex Sarah och Lex
Maria och avvikelser görs kända och följs i verksamheten.
Sammanställning och analys
Enhetschef på enheten ansvarar för att inkomna klagomål, beröm, synpunkter och avvikelser
sammanställas och analyseras tillsammans med medarbetarna på enheten och legitimerad
personalen för att utföraren ska upptäcka mönster eller trender som indikerar brister i
8
verksamhetens kvalitet. En samlad uppföljning och analys ska göras på områdesnivå inom varje
verksamhetsprocess.
Utifrån resultatet ska åtgärder vidtas för att utveckla verksamhetens kvalitet samt för att undanröja
att avvikelser upprepas.
3.2 Evidens
Utföraren ska i all verksamhet arbeta utifrån en evidensbaserad och/eller en kunskapsbaserad
praktik. Det innebär att verksamheten grundar sig på ett samspel mellan den för tillfället bästa
vetenskapliga kunskapen alternativt bästa kända praxis, den enskildes erfarenhet och önskemål samt
den professionelles erfarenhet och förmåga.
3.3Jämställdhet
Utföraren har ansvar för att verksamheterna bedrivs på ett, för kvinnor och män, jämställt sätt
avseende tillgänglighet, kvalité och anpassning. Utföraren ansvarar för att genomföra kartläggningar
av verksamheterna och verksamhetsprocesserna ur jämställdhetsperspektiv i syfte att synliggöra
kvinnor och mäns förutsättningar och livsvillkor.
Vad som framkommit i kartläggningarna ska göras känt inom respektive verksamhetsgren i syfte att
åtgärda eventuell ojämställdhet. Den metod som ska användas i Eskilstuna kommun för kartläggning
ur jämställdhetsperspektiv är 3-5 R metoden. All statistik som tas ut rörande individer ska tas ut
uppdelat på kön.
Utföraren har ett ansvar för att se till att verksamheten arbetar medvetet för att uppmärksamma och
förebygga våld i nära relationer hos den enskilde, och att kunskap finns om vilken hjälp och stöd en
drabbad kan erbjudas.
All personal bör regelbundet få kompetensutveckling inom området våld och andra övergrepp av
eller mot närstående för att förebygga våld och övergrepp. Personal ska känna till styrdokument
gällande våld i nära relationer.
3.4 Säkerhet
Utföraren ansvarar för säkerheten inom verksamheten. Förvaltningsgemensamma rutiner för
systematiskt säkerhetsarbete ska finnas som stöd i arbetet med att förebygga händelser och för att
ha beredskap och kunskap om hur man ska agera vid krissituationer som t.ex. brand, inbrott/stölder,
hot och våld. Med krissituation menas också beredskap vid större händelser som t.ex. längre
elavbrott, avbrott i värmeförsörjning, svårighet att förse den enskilda med mat/livsmedel samt
avbrott kommunikation så som IT-kommunikation och telefoni. Risk- och sårbarhetsanalys, RSA, ska
genomföras på områdesnivå. Utföraren ska medverka i kommunens krisledningsarbete om det
efterfrågas.
Utföraren ska tillhandahålla den skyddsutrustning och säkerhetsutrustning som behövs för att skydda
den enskilde, personal och andra som vistas i verksamheten, samt hantera riskavfall enligt gällande
rutiner. Säkerhetsutrustningen ska hållas i driftdugligt skick.
Alla typer av larm ska underhållas och driftsäkras gäller t.ex. brandlarm, överfallslarm, trygghetslarm.
9
Larmanrop från den enskilde åtgärdas skyndsamt om inget annat framgår beträffande
inställighetstider. Provlarm gällande trygghetslarm ska utföras minst en gång per månad. Utföraren
ska ha rutin som beskriver hur provlarm ska genomföras och dokumenteras samt vilka verksamheter
som ansvarar för provlarm. I rutinen ska även framgå vilka åtgärder som ska vidtas vid avbrott i
larmkommunikation för att trygga den enskildes säkerhet.
All personal ska kunna styrka att de är anställda av vård- och omsorgsförvaltningen, Eskilstuna
kommun. Lokal rutin för utlämnande/återlämnande av presentationskort/
tjänstelegitimation/nycklar ska finnas.
4. Verksamhet
4.1 Värdegrund och bemötande
Verksamheten ska präglas av respekt för varje enskild individs behov, resurser och önskemål och
bygga på grundtanken att den enskilde har förmåga att själv välja hur han/hon vill leva sitt liv. Detta
innebär att personal i mötet med den enskilde ska ha respekt för självbestämmandet, värna
integritet, trygghet och värdighet, oavsett exempelvis kön, etnicitet, sexualitet, religiös övertygelse
etc. All service och alla tjänster ska planeras, erbjudas och utförs på ett jämställt, jämlikt och icke
diskriminerande sätt.
Varje möte med den enskilde är unikt och ska karakteriseras av organisationens värden; brukarfokus,
respekt, tydlighet, helhetssyn och professionalism. Personalen ska känna till innehållet i Riktlinjer för
värdegrund och etik som gäller för vård- och omsorgsförvaltningen och Torshälla stads förvaltning.
Riktlinjerna ska delas ut vid introduktion av nyanställda.
Inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamhetsområde ska socialt stöd, service och omsorg ges
utifrån ett salutogent förhållningssätt där den enskilde sätts i fokus och dennes förmågor och
resurser tas tillvara. I verksamheterna ska dagen utformas så att den stärker den enskildes fysiska
och psykiska välbefinnande genom att tillvarata den enskildes egna initiativ och uppmuntra till
samspel med omvärlden för att bidra till meningsfullhet och sammanhang.
Den enskilde ska ha delaktighet och inflytande över sin person och vardag. Den enskildes
självständighet och hälsa ska främjas genom ett förebyggande, habiliterande och rehabiliterande
synsätt.
4.2 Ledningen
Utföraren ansvarar för att kompetent arbetsledning finns tillgänglig i tillräcklig omfattning för att leda
och styra verksamheten. Utföraren ska ha chef i beredskap på obekväm arbetstid som kan stödja och
vägleda i arbetet samt har befogenhet att omfördela arbetsuppgifter.
4.3 Verksamhetschef hälso- och sjukvård och medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS)
Vårdgivaren svarar för att det finns verksamhetschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska enligt
hälso- och sjukvårdslagen. Verksamhetschefen har det samlade ledningsansvaret för hälso- och
sjukvården och ansvarar för att hälso- och sjukvården utförs på ett säkert sätt med god kvalitet och
kostnadseffektivt. Undantaget är ledningsansvaret för uppgifter som MAS ansvarar för enligt HSL 24§
10
och Patientsäkerhetsförordningen 7kap 3§. som säkerställer att den enskildes behov av trygghet,
kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses.
4.4 Hälso- och sjukvård
Utförarens hälso- och sjukvårdsansvar förtydligas i uppdragsbeskrivningen för Kommunal hälso- och
sjukvård. Utföraren ska erbjuda hälso- och sjukvård av god kvalitet och omfatta såväl förebyggande
hälsovård som sjukvårdsinsatser till de personer som bor i särskilda boendeformer, korttidsvistelse
SoL och till de som vistas i utförarens dagverksamheter och daglig verksamhet och sysselsättning.
Utföraren ansvarar även för den hemsjukvård, d.v.s. den hälso-och sjukvård som ges i det egna
hemmet, till personer över 18 år som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller social
situation inte på egen hand eller med stöd kan uppsöka vårdcentral eller mottagning. Uppdraget för
hemsjukvård och hembesök regleras i Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i
ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Sörmland
Utföraren ska följa de vårdprogram, föreskrifter och allmänna råd, riktlinjer och rutiner som rör
hälso- och sjukvården.
Den kommunala hälso- och sjukvården ska, då behov finns, arbeta fram rutiner baserade på de av
Mas upprättade riktlinjer för hälso-och sjukvård, göra dessa kända för berörda inom hälso- och
sjukvårdsorganisationen samt säkerställa att de efterlevs. Övriga chefer ansvarar för att säkerställa
att dessa rutiner/riktlinjer är kända och efterlevs av sin personal.
Personal ska efter delegering och eller instruktion på uppdrag av legitimerad personal utföra hälsooch sjukvårdsinsatser. Utförarens enhetschefer ansvarar för att ha tillräckligt med personal med
grundkompetens för att kunna utföra delegerade/instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser, dygnet
runt, årets alla dagar. Vid utförande av delegerat uppdrag blir utövaren hälso- och sjukvårdspersonal
och lyder under hälso- och sjukvårdens regelverk.
Arbetsterapeut, fysioterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska/distriktssköterska ansvarar för att
handleda/ge instruktion till personal för utförande av hälso- och sjukvård.
Enhetschef i verksamheten och ansvarig sjuksköterska/distriktssköterska ska, tillsammans med övriga
yrkesprofessioner, samverka för att samordna hälso- och sjukvårds - och sociala insatser runt den
enskilde. Det ska finnas rutiner för hur teamsamverkan ska ske.
All personal ska delta i patientsäkerhetsarbetet vilket kan innebära faktainsamling, registrering,
åtgärder och uppföljning gällande de nationella kvalitetsregistren.
Alla enheter inom hemtjänst, vård – och omsorgsboenden, bostad med särskild service och
korttidsenheter ska årligen genomföra egenkontroll av basala hygienrutiner och klädregler.
4.5 Kost
Måltiderna ska anpassas efter individens behov av stöd samt utformas så att de ger en positiv
upplevelse och främjar hälsa och välbefinnande.
Enheter som hanterar måltider ska ha ett egenkontrollprogram som visar att livsmedelslagens krav
på temperaturer, tider för varmhållning och hygien o.d. följs. Kostverksamheten kan vid behov bistå
med råd till verksamheterna gällande deras egenkontrollprogram.
11
Utföraren ska delta i kostråd som kökschef bjuder in till. Resultat av verksamheternas egenkontroll
och resultat av eventuella enkäter och kvalitetsuppföljningar samt synpunkter och önskemål från
gäster och samarbetspartners ska tas upp på kostrådet.
Produktionskökens ansvar för att tillhandahålla måltider och livsmedel regleras i
uppdragsbeskrivningen Kostverksamhet.
4.6 Hälsofrämjande och förebyggande verksamhet
Hälsofrämjande och förebyggande verksamhet ska bedrivas i boenden, på mötesplatser och i
fritidsverksamhet i syfte att uppnå en mer jämställd och jämlik folkhälsa. Både fysiska, sociala,
intellektuella och kulturella aktiviteter är viktiga för individens välmående. Verksamheten ska
genomsyras av ett hälsofrämjande synsätt, sprida kunskap om vad som bidrar till en god hälsa och
stimulera till hälsosamma val när det gäller t ex kost, motion och sömn. Förhållningssättet ska vara
vägledande och stöttande och betona det friska hos individen. Utföraren ska skapa miljöer med
möjligheter till goda möten samt erbjuda hälsofrämjande aktiviteter och ett brett kulturutbud.
Utföraren ska samverka med andra förvaltningar och externa aktörer för att öka kulturutbudet i
förvaltningens verksamheter.
Enligt det partnerskapsavtal som är tecknat mellan vård- och omsorgsförvaltningen (VOF) och
Frivilligcentralen i Eskilstuna (FCE)ska utförarna utse en kontaktperson iförhållande till FCEs
samordnare. Utförarna ska också månatligen redovisa behovet av frivilligstödjare till FCE,
tillhandhålla frivilligarbetarna verksamhetsanpassad utbildning samt ansvara för att den frivillige
omfattas av en ansvar- och olycksfallsförsäkring.
4.7 Stöd till anhöriga
All personal ska bemöta anhöriga med respekt och engagemang och kunna informera om
kommunens anhörigstöd. Utförarens målsättning ska vara att anhöriga ska känna sig trygga med
insatserna som närstående får och ska ges möjlighet till delaktighet i vården och omsorgen, om den
enskilde så önskar. Alla verksamheter/processer ska ha handlingsplaner/rutiner som beskriver hur
man konkret ska samverka och bemöta anhöriga. Kommunens Program för anhörigstöd ska följas vid
utförandet av insatser och vid myndighetsutövning och ligga till grund för utförarens rutiner.
Utföraren ska årligen utvärdera hur anhöriga upplevt det indirekta stödet i form av avlösning i
hemmet, avlösarservice, korttidsplats LSS, växelvårdsplats SoL och dagverksamhet för äldre. För
detta ändamål ska utföraren utforma enhetliga enkäter. Resultatet ska redovisas fördelat på kön och
över/under 65 år. Utföraren ska utifrån resultatet vid behov vidta åtgärder för att utveckla
verksamheten.
Utföraren ska sammanställa resultatet och redovisa detta till nämnd. Detta för att nämnden ska
kunna ta ställning till om stödet till anhöriga behöver utvecklas.
Även det direkta stödet som ges vid anhörigcentrum ska utvärderas, se uppdragsbeskrivning för
Anhörigcentrum.
4.8 Dokumentation och förvaring av handlingar
Utföraren ansvarar för att dokumentation sker i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen,
socialtjänstlagen, LSS och patientdatalagen. Här erinras särskilt om utförarens skyldighet att
12
dokumentera faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Syftet med dokumentation är att
säkerställa den enskildes rätt till en god och säker service, stöd, vård och omsorg, samt för att kunna
visa att beviljade insatser utförts.
Under 2015 införs ICF (Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) i Vård- och
omsorgsförvaltningen. ICF är ett internationellt klassifikationssystem som syftar till att få ett
gemensamt fackspråk, enklare jämförbarhet och förenkla arbetet i socialtjänsten. Från och med mars
2015 ska samtliga verksamheter i Vård- och omsorgsförvaltningen (undantaget bostadsanpassning)
utföra utredning, bedömning och dokumentation utifrån ICF.
Dokumentationen ska, utifrån den enskildes behov, beskriva insatsernas planering, genomförande
och resultat. Dokumentationen ska utformas så att den bidrar till att trygga den enskildes säkerhet
och ge ett underlag för fortlöpande utvärdering, revidering och planering av insatserna.
Dokumentation som rör enskilda personer ska vara värdeneutralt skriven och förvaras på ett säkert
sätt, så att endast de som behöver den för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter får tillgång till
dokumentationen. Originalhandlingar ska hanteras och förvaras på ett sådant sätt att de inte riskerar
att förstöras. Arkivlagen och vård- och omsorgsnämndens dokumenthanteringsplan ska följas.
Utföraren ska ha rutiner som säkerställer att nödvändig dokumentation finns tillgänglig även vid
datorproblem t.ex. driftstopp
4.8.1 Genomförandeplan och vårdplan
Hur en beslutad insats enligt SoL eller LSS praktiskt ska genomföras ska dokumenteras i en
genomförandeplan, såvida det inte framgår av annan plan eller är uppenbart obehövligt. Obehövligt
kan anses vara genomförandeplan till personer med enbart larm och till personer med kontaktperson
enligt LSS.
Genomförandeplanen ska upprättas och följas upp enligt Instruktion för social dokumentation.
Målsättningen är att genomförandeplanen ska upprättas snarast efter det att beslutet börjar
verkställas, dock senast upprättad efter fjorton dagar om inget annat anges i den
verksamhetsspecifika delen.
Den enskilde ska, så långt som är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp ska ges. I första
hand ska den enskilde tillfrågas hur och när han/hon önskar få sina insatser utförda. När så inte är
möjligt kan företrädare tillfrågas eller att insatsernas utförande baseras på observationer. Det ska
framgå av genomförandeplanen hur den enskilde har varit delaktig i upprättandet av
genomförandeplanen.
Det som är betydelsefullt i bemötande av den enskilde ska noteras i genomförandeplanen. Finns
särskild bemötandeplan1 ska hänvisning till denna finnas med i genomförandeplanen.
Av genomförandeplanen ska framgå2 ;
•om det ingår flera delar i insatsen och i så fall vilka
•vilka mål som gäller för insatsen eller delar av den
1
2
Kan ev. komma att ändra namn till arbetsplan
SOSFS 2006:5
13
•när och hur insatsen eller delar av den ska genomföras,
•på vilket sätt den enskilde har utövat inflytande över planeringen
•vilka personer som har deltagit i planeringen
•när planen har fastställts
•när och hur planen ska följas upp
Genomförandeplan ska vara aktuella och revideras kontinuerligt, minst var sjätte månad i samråd
med den enskilde.
Om en person har behov av en hälso- och sjukvårdsinsats över tid ska planering av hur insatsen ska
utföras dokumenteras i en vårdplan. Vårdplanen ska upprättas och följas upp enligt rutin och
instruktion för dokumentation av vårdplan.
4.9 Kontaktpersonal
Utföraren ska se till att varje person har en namngiven kontaktpersonal (gäller inte personlig
assistans, trygghetslarm och tillfälliga insatser). Kontaktpersonalen har ett särskilt ansvar att bidra till
trygghet och kontinuitet. Kontaktpersonalen ska ha regelbunden kontakt med den enskilde.
Kontaktpersonal ska erbjudas i samband med att insatsen verkställs.
En skriftlig rutin för kontaktpersonal, som beskriver vad som ingår i uppdraget, ska finnas upprättad.
Utföraren ska säkerställa att den enskilde, och i förekommande fall legal företrädare och/eller
anhörig, vet vem som är kontaktpersonal. I samband med att kontaktpersonal utses samt vid behov
ska den enskilde informeras om möjligheten att byta kontaktpersonal. I första hand bör eventuella
problem lösas i dialog med den enskilde. Önskemål/krav om att få byta kontaktpersonal får inte
anses oskäliga.
4.10 Sekretess
Utföraren ansvarar för att all personal som är verksam hos utföraren har kunskaper om
Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) samt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659).
Utföraren ansvarar för att frivilligaktörer avger tystnadslöfte.
4.11 Misstanke om brott
Utföraren ansvarar för att all personal har kännedom om regelverket kring korruption, mutor och jäv.
Utföraren ansvarar för att ha skriftlig rutin för personalens agerande om den enskilde blir utsatt för
brott eller då det föreligger misstanke om att den enskilde har blivit utsatt för brott. Rutinerna ska
innehålla styrning av situationer gällande brott/misstanke om brott begått av
utomstående/närstående, brott/misstanke om brott begått av annan brukare samt brott/misstanke
om brott begått av personal.
Utföraren ansvarar även för att ha skriftlig rutin för hur personal ska agera om den enskilde begått
brott eller om det finns misstanke om brott som begåtts av brukare.
14
Utföraren ansvarar för att personalen har kännedom om reglering av sekretess vid misstanke om
brott och/eller försök till brott3.
4.12 Avgifter och privata medel
Den enskilde betalar avgift för vård, omsorg och mat enligt den taxa som kommunfullmäktige
fastställt. Biståndskontoret ansvarar för debiteringen. Den enskilde betalar även hyra eller boavgift
för sin bostad. Utföraren får inte ta ut avgift av den enskilde för åtaganden och skyldigheter som
omfattas av uppdragsbeskrivningen.
Utföraren ansvarar för att verkställighetsdatum, frånvaro t.ex. sjukhusvistelse, bortrest,
korttidsvistelse, förändringar av insatsens omfattning och andra förhållanden som påverkar den
enskildes avgift registreras omgående i verksamhetssystemet, så att faktura med rätt belopp kan
skickas till den enskilde. Vid osäkerhet kontaktas avgiftshandläggaren.
Den enskilde, i samverkan med anhörig, god man eller annan känd företrädare, ansvarar själv för sin
privata ekonomi och sina privata värdeföremål samt förvaring av dessa. Om den enskilde eller
dennes anhöriga inte har möjlighet att ta hand om den enskildes ekonomi ska legal företrädare
utses. Utförarens personal eller biståndshandläggaren kan vara behjälplig med ansökan om god
man/företrädare. Vid behov ska enhetschef anmäla behov av god man/företrädare till
överförmyndaren.
Personal ska i så liten utsträckning som möjligt hantera den enskildes ekonomi eller värdeföremål,
när så måste ske ska utföraren ha förvaltningsgemensam rutin som beskriver hur privata tillgångar
ska hanteras och förvaras på ett säkert sätt. Gäller inte anhörigvårdare som lever i
hushållsgemenskap med brukaren.
4.13 Nyckelhantering
Utföraren ska ha rutiner för nyckelhantering samt ansvara för att nycklar hanteras och förvaras på ett
betryggande sätt. Utföraren ska stå för eventuella kostnader om nycklar kommer bort när utföraren
har övertagit ansvaret för den enskildes nycklar. Rutin för återlämnande av nycklar och passerkort
ska finnas.
4.14 Lokaler och inventarier
Utföraren ansvarar för effektiv lokalförsörjning vilket innebär att tillhandahålla funktionella och
verksamhetsanpassade lokaler på ett långsiktigt, miljömässigt, hållbart och kostnadseffektivt sätt.
Kommunens riktlinjer inom området ska följas.
Lokalförändring som medför ökade kostnader ska tas upp med vård- och omsorgsförvaltningens
lokalstrateg för beslut.
Utföraren ansvarar för att tillhandahålla och vårda de inventarier och den utrustning som behövs för
att utföra uppdraget.
Utföraren ansvarar för att gemensamhetslokaler och övriga lokaler städas och vårdas så att god
trivsel och hygien upprätthålls.
3
Offentlighets- och sekretesslagen 2009:4 kap.23
15
Utföraren svarar för TV-licensavgift för gemensamma utrymmen och anslutna lägenheter/rum och
ett standardutbud av kanaler.
4.15 Transporter
Utföraren ansvarar för att personalen har tillgång till de transportmedel t.ex. bil, cykel, bussbiljett
som behövs för att utföra uppdraget.
4.16 Tolk
Utföraren ska vid behov anlita och bekosta tolk med undantag för den tolktjänst som landstinget har
ansvar för.
4.17 Verksamhetsövergång
Vid politiska beslut om verksamhetsövergång till annan utförare eller annan förändring, ska utföraren
medverka till att övergången sker utan olägenheter för kommunen och brukarna.
Utföraren är skyldig att utan kostnad, ge de uppgifter som behövs vid en eventuell övergång till
annan utförare eller annan förändring.
4.18 Miljö
Utföraren ska arbeta för en långsiktigt hållbar ekologisk utveckling, det vill säga en utveckling som
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa
sina behov. Utföraren ska så långt som möjligt arbeta på ett sådant sätt att klimatpåverkan minskar
och sträva efter att begränsa förbrukningen av fossila bränslen och andra ändliga resurser samt att
avveckla sådana processer som leder till att föroreningar i miljön ökar.
Utföraren ska hushålla med råvaror och energi och utnyttja möjligheterna till återanvändning och
återvinning. Det innebär bland annat att på olika sätt aktivt arbeta för att minska matsvinnet i
verksamheterna.
Utföraren ska följa lagar och förordningar samt kommunens styrdokument och miljömål som gäller
inom miljöområdet.
Utföraren ska identifiera negativ påverkan på miljön och vid behov vidta förbättringsåtgärder för att
undvika negativ klimatpåverkan.
5. Kommunikation, samverkan, och tillsyn
5.1 Kommunikation
Utföraren har ett kommunikationsansvar för sitt ansvarsområde. Utföraren ansvarar för att skapa
delaktighet och att en öppen och förtroendefull dialog förs med den enskilde, anhöriga och
företrädare. Det innebär att ge aktuell information om verksamheten, bland annat genom att se till
att det finns aktuella beskrivningar och kontaktuppgifter på eskilstuna.se. Detta är särskilt viktigt för
nya personer med insats och deras anhöriga och företrädare. I de fall servicedeklarationer finns ska
dessa delas ut vid inledande kontakt med den enskilde. Vid förändringar av exempelvis öppettider,
byte av tid eller dag för insatsen och annan information av vikt för den enskilde och/eller dess
företrädare ska utföraren se till att denna information når berörda i tid.
16
Utföraren ska säkerställa en säker informationsöverföring, såväl mellan arbetspass på samma
arbetsplats som mellan olika yrkesgrupper och organisatoriska gränser.
Utföraren ansvarar även för att skapa delaktighet och att en öppen och förtroendefull dialog förs
med medarbetarna. Det innebär bland annat ansvaret för att medarbetare vet var och hur de ska
söka information och för att de har tillgång till, informations- och kommunikationskanalerna.
Utföraren ansvarar dessutom för mediekontakter inom sitt sakområde.
5.2 Samverkan och samarbete
För att säkerställa en vård och omsorg av god kvalitet ansvarar utföraren för att nödvändig
samverkan och samarbete sker i vård- och omsorgsprocesserna inom och mellan olika yrkesgrupper,
olika funktioner och enheter, olika verksamheter och vårdgivare. För att nå den enskildes individuella
mål ska samverkan och samarbete ske med såväl professionella som andra aktörer som finns i den
enskildes nätverk. Utföraren ska ha väl fungerande rutiner för detta och inhämta samtycke till
samverkan och informationsöverföring.
5.3 Parternas samverkan
Parterna, utföraren och uppdragsenheten, ska ha ett ömsesidigt utbyte av information, kunskap och
erfarenhet. Parterna ska ömsesidigt informera om väsentliga förändringar som påverkar verksamhet
och förutsättningar för verksamheten.
5.4 Tillsyn och kostnadsansvar
Inspektionen för vård- och omsorg (IVO), Arbetsmiljöverket, Räddningstjänst m.fl. har tillsynsansvar
för verksamheten. Utföraren ska ställa begärd dokumentation, lokaler och personal till förfogande
vid tillsyn. Utföraren ska svara för de åtgärder som kan komma att krävas på grund av påpekanden
från tillsynsmyndigheterna. Utförarverksamheten ska informera uppdragsenheten om resultatet
samt vid behov utarbeta en gemensam åtgärdsplan där kostnadsansvar anges.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska utövar tillsyn över hälso- och sjukvården. Utföraren ska ställa
begärd dokumentation, lokaler och personal till förfogande. Utföraren ska på eget ansvar och på
egen bekostnad svara för de åtgärder som kan komma att krävas på grund av påpekanden från
medicinskt ansvarig sjuksköterska.
6. Personal
6.1 Arbetsgivaransvar
Utföraren är arbetsgivare med fullt ansvar för medarbetare och chefer inom utförarens
ansvarsområde samt utifrån delegation från vård- och omsorgsnämnden.
Utföraren har som arbetsgivare ansvar att följa gällande lagar, avtal, föreskrifter och Eskilstuna
kommuns riktlinjer och rutiner inom personalområdet.
6.2 Bemanning
Alla enheter ska arbeta med optimal bemanning utifrån verksamhetens behov. Utföraren ska ha den
bemanning som krävs för att tillgodose behov av tillsyn, vård- och omsorg. Bemanningen ska
motsvara de eventuella krav som anges i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. En översyn
av bemanningen ska göras i samband med att föreskrifterna börjar att gälla.
17
6.3 Rekrytering och kompetens
Utföraren ansvarar för att medarbetare som anställs har adekvat utbildning och lämplig erfarenhet
för att kunna utföra uppdraget. Om det finns krav på särskild kompetens beskrivs det under kapitel
”Krav på utförande”. Utföraren ansvarar för att ha tillräckligt med personal med grundkompetens för
att kunna utföra delegerad/instruerad hälso- och sjukvårdsinsats dygnet runt årets alla dagar.
Medarbetarna ska behärska svenska språket på ett sådant sätt att han/hon kan kommunicera med
svensktalande brukare, deras anhöriga och övrig personal, kan förstå instruktioner kopplade till
verksamheten samt kan fullgöra sin dokumentationsplikt. Utföraren ska eftersträva att utifrån behov
ha medarbetare med kompetens att möta brukare med annan språk- och/eller kulturtillhörighet.
Medarbetarna ska ha sådana datorkunskaper att dokumentationsskyldigheten kan fullföljas samt att
andra arbetsuppgifter som fodrar datorkunskap kan utföras.
Vid rekrytering till chefsbefattningar ska det krävas relevant högskoleutbildning och lämplig
erfarenhet för att kunna utföra uppdraget.
Vid varje rekrytering ska utföraren sträva efter en personalsammansättning som främjar mångfald i
vid bemärkelse.
Utföraren ska utarbeta och följa introduktionsprogram för nyanställda. Nyanställda medarbetare ska
få tillräcklig introduktion för att kunna utföra arbetsuppgifterna på ett adekvat sätt.
Utföraren ansvarar för att regelbundet stödja och handleda medarbetare. I detta arbete ingår bl.a.
att skapa regelbundna tillfällen för alla medarbetare där man tillsammans diskuterar och enas om
gemensamma förhållningssätt/arbetssätt och diskuterar etik och värdegrundsfrågor.
Utföraren ska tillhandahålla en samlad plan för personalens kompetensutveckling. Med samlad plan
avses en enhetsgemensam eller verksamhetsgemensam plan för personalens fortbildning och/eller
vidareutbildning som bygger på verksamhetens uppdrag och mål som omfattar personalens behov av
kompetensutveckling. Detta för att personalen ska utvecklas i sin yrkesroll utifrån verksamhetens
uppdrag.
Om behov av kompetensutveckling ej bedöms föreligga ska det framgå i
medarbetaröverenskommelsen/kompetensutvecklingsplanen.
6.4 Arbetstekniska hjälpmedel
Utföraren ska bekosta och ansvara för att medarbetarna har de arbetstekniska hjälpmedel som
behövs för att utföra arbetsuppgiften på ett säkert sätt. Med arbetstekniska hjälpmedel avses sådana
hjälpmedel som de anställda behöver för att förebygga arbetsskador.
6.5 Studerande och praktikanter
Utföraren ska regelbundet ta emot studenter/praktikanter på gymnasie- och högskolenivå utifrån
dialog, samtal/avtal med Mälardalens högskola och andra utbildningsaktörer.
7. Uppföljning och utvärdering
Utföraren ska fortlöpande följa upp resultat av utförda insatser på individnivå och på
verksamhetsnivå. Uppföljning av den enskildes genomförandeplan samt egenkontroll är exempel på
18
utförarens uppföljning. Utföraren ska även använda de planerings- och uppföljningssystem som finns
att tillgå t.ex. Stratsys och styrkort för planering och uppföljning.
Vid förändrade behov hos den enskilde eller om insats inte verkställs ska utföraren påtala behov av
uppföljning genom att kontakta berörd handläggare. Om den enskilde exempelvis tackat nej
upprepade gånger till biståndsbedömd insats bör biståndsbeslutet omprövas. Biståndskontoret ska
återkoppla till utföraren.
Uppdragsenheten genomför årligen internkontroll på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden för att
följa upp kvalitén inom vissa områden. Utförarens chefer och medarbetare ska ha kännedom om
syftet med denna internkontroll och medverka vid genomförandet genom att svara på frågor om
verksamheten. Resultatet av internkontrollen ska redovisas på ett sådant sätt att personalen
garanteras vara anonym.
Utföraren ska medverka i brukarundersökningar och andra uppföljningar som initieras av vård- och
omsorgsförvaltningen eller annan exempelvis ”Öppna jämförelser” och Socialstyrelsens
brukarundersökning. Utföraren ska analysera resultatet och vid behov vidta förbättringsåtgärder i
syfte att utveckla verksamheten.
Utföraren ska medverka vid uppföljning av uppdragsbeskrivning och vid individuell uppföljning som
utförs av handläggare. Med medverka menas till exempel att vid förfrågan delta på uppföljning och
att möjliggöra att uppdragsenheten och biståndskontoret får del av dokumentation, rutiner och
resultat av egenkontroller och enkäter. Uppdragsenheten ska vid verksamhetsuppföljning få tillträde
till de lokaler där verksamheten bedrivs, med undantag av den enskildes bostad.
Verksamhetsuppföljningen är en del av vård- och omsorgsförvaltningens kvalitetsarbete. Att
planera, utföra, följa upp och förbättra, PUFF, i ett processinriktat arbetssätt förväntas leda till
systematisk kvalitetsutveckling i verksamheten. Resultatet av uppföljningen ska användas som stöd
för enheternas verksamhets- och kvalitetsutveckling. Utföraren ansvarar för att syftet med
verksamhetsuppföljningen är känd i verksamheten och ansvarar för att följa processen
”Verksamhetsuppföljning” när uppföljning genomförs.
Utföraren ansvarar för att sprida resultatet av verksamhetsuppföljningen till alla enheter inom
verksamhetsområdet så att resultatet och eventuella förbättringsområden kan uppmärksammas av
flera enheter och inte bara de som direkt berörts av verksamhetsuppföljningen. Resultatet från
verksamhetsuppföljningen ska spridas till brukare/företrädare/anhöriga på lämpligt sätt, exempelvis
genom att dra ut sammanfattning från rapporten som finns på eskilstuna.se och häng på anslagstavla
där så är möjligt.
Eventuella kostnader som uppstår i samband med genomförandet av uppföljning och/eller kostnader
för åtgärder till följd av uppföljning finansieras av utföraren.
8. Ekonomi
Utföraren ansvarar för att tilldelade resurser används på ett resurseffektivt sätt.
19
8.1 Ersättning
Förvaltningschefen fastställer på vilket sätt utföraren ska ersättas. Under kapitel Ersättningsmodell
framgår vilken ersättningsmodell som gäller för olika verksamheter.
Storleken på ersättning fastställs i samband med budgetarbetet.
Ersättningen kan komma att ändras under året vid ändrade ekonomiska förutsättningar. Eventuell
oenighet om ersättning avgörs av förvaltningschef.
Utföraren ansvarar för att inom föreskriven tid förse ekonomienheten med underlag för ersättning i
de fall sådan efterfrågas. I övrigt hämtas underlag ur verksamhetssystemet av ansvarig
systemförvaltare alternativt statistiker.
9.0 Övrigt
9.1 Utskrivningsklara
Personer som vistats på sjukhus ska kunna återvända hem under förutsättning att personen bedömts
vara utskrivningsklar. Vård- och omsorgsförvaltningen har betalningsansvar för utskrivningsklara
patienter enligt ”Betalningsansvarslagen” vid alla typer av utskrivningshinder. Biståndskontoret har
även ansvar att kalla annan kommunal förvaltning vid behov. Biståndskontoret ska medverka till att
hålla kostnaderna så låga som möjligt genom att så snart som det är möjligt genomföra
vårdplanering.
9.2 Skadeståndsansvar
Om utförarens personal orsakar skada på brukaren eller brukarens egendom svarar utföraren för
eventuellt skadestånd och ersättning.
9.3 Överlåtelse av delar av denna uppdragsbeskrivning
Hela eller delar av denna uppdragsbeskrivning får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person
utan uppdragsenheten medgivande. Detta gäller även eventuella underleverantörer.
Utföraren ansvarar för köp av externa placeringar när utföraren inte kan verkställa beviljade beslut. I
avtal med extern utförare ska kvalitetskrav framgå och kvalitetskrav ska vara jämförbara med
verksamhet i egen regi. Utföraren ansvarar för avtalsuppföljning. Biståndskontoret ansvarar för
uppföljning av den enskildes SoL/LSS – beslut.
9.4 Krav på eventuella underleverantörer
Utföraren ansvarar för att eventuella underleverantörer innehar F-skattebevis.
Med underleverantör avses person eller företag som förbinder sig att utföra kraven i en annan parts
kontrakt. Med kontrakt avses i detta fall kraven i uppdragsbeskrivningen.
Utföraren ansvarar för att förändringar beträffande utförarens eller underentreprenörens F-skatt
meddelas uppdragsfunktionen.
20
9.5 Tvist
Om en part inte uppfyller sin del i Uppdragsbeskrivningen ska frågan lyftas till FLAU
(Förvaltningsledningens arbetsutskott). Eventuell tvist hanteras av förvaltningschef.
10.0 Insats – Dagverksamhet för personer med demenssjukdom
Biståndshandläggaren utreder den enskildes ansökan och fattar beslut om rätt till insats enligt
socialtjänstlagen.
Beslut om dagverksamhet kan ges till personer:
• med diagnostiserad demenssjukdom eller
• som har en påbörjad demensutredning eller
• som av specialistkompetens t.ex. demenssjuksköterska bedömts ha kognitiva svårigheter som
misstänks bero på demenssjukdom
10.1 Beskrivning av uppdraget
Utföraren ska verkställa beställning om dagverksamhet för personer som bor i ordinärt boende inom
vård- och omsorgsförvaltningens upptagningsområde. Utföraren ansvarar för hälso- och
sjukvårdsinsatser som måste utföras under vistelsen efter delegering/instruktion från kommunens
sjuksköterska/distriktssköterska. Vid utförande av delegerat uppdrag blir utövaren hälso- och
sjukvårdspersonal och lyder under hälso- och sjukvårdens regelverk. Ansvaret för hälso- och
sjukvården regleras i kapitel 4.4.
Hälso- och sjukvårdsorganisationens ansvar och uppdrag förtydligas i uppdragsbeskrivningen
Kommunal hälso- och sjukvård.
Åtagandet enligt denna uppdragsbeskrivning gäller vardagar.
Målgruppen delas in i tre kategorier; personer med mild, medelsvår och svår demens. Innehållet i
verksamheten ska anpassas efter respektive målgrupps behov. Plats anvisas av utföraren till den
dagverksamhet där den enskildes behov bäst tillgodoses.
Särskild dagverksamhet för personer med finska som modersmål ska finnas.
I uppdraget ingår även att anordna dagverksamhet för personer under 65 år och verksamheten ska
anpassas efter deras specifika behov.
Utföraren ska samverka med den ”caféverksamhet”, som är en öppen verksamhet för personer som
är nyinsjuknade i demenssjukdom och deras anhöriga. Samverkan ska bestå av att ordna viss
verksamhet för målgruppen.
Beställningen ska verkställs som hel- eller halvdagsvistelse. Med heldag avses 6 timmar per dag och
med halvdag avses 4 timmar per dag.
Verksamheten ska bedrivas på vardagar hela året med undantag för 2-4 planeringsdagar/år.
21
I insatsen dagverksamhet ska frukost, lunch samt eftermiddagskaffe med bröd ingå vid
heldagsvistelse. Vid halvdagsvistelse ingår frukost och lunch alternativt lunch och eftermiddagskaffe.
Deltagaren debiteras för måltider enligt kommunfullmäktiges fastställda taxa.
Utföraren ska verkställa beställningar enligt följande prioriteringsordning.
1. Nya beställningar för deltagare som tidigare haft beslut om dagverksamhet och fått beslutet
avslutat.
2. Nya beställningar
3. Utökning av antalet dagar.
Om den enskilde tidigare haft dagverksamhet ska den enskildes ges förtur och om möjligt placeras på
samma enhet om denne får ett nytt beslut.
Utföraren ska verkställa beställning så snart det är möjligt.
10.2 Krav på utförandet
10.2.1 Övergripande mål
Det övergripande målet med Dagverksamhet är att ge ökade möjligheter till kvarboende i det
ordinära boendet samt att förhindra isolering.
Verksamheten ska inriktas på att den enskilde får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.
Dagverksamhet syftar till att bevara funktioner, ge meningsfull sysselsättning och gemenskap samt
upprätthålla en normal dygnsrytm.
Den enskildes ska känna trygghet, delaktighet, ges förutsättningar och möjlighet att kunna bibehålla
funktioner samt ha inflytande över sin person och vardag.
Lokaler och utemiljö ska vara anpassade för personer med funktionsnedsättningar.
10.3 Kvalitets- och verksamhetskrav
10.3.1 Information och tillgänglighet
•Den enskilde, anhörig och eventuella företrädare ska erbjudas välkomstsamtal i samband att
insatsen påbörjas då muntlig och skriftlig information ska ges om verksamheten. Levnadsberättelse
ska efterfrågas i samband med att insatsen startar.
•Servicedeklaration för dagverksamhet för äldre som beskriver vilka tjänster och service som
tillhandahålls ska delas ut till alla nya deltagare.
•Den enskilde och anhörig ska kunna nå personal vardagar på telefon/telefonsvarare mellan kl. 8.00
och 15.30. Telefonsvaren ska lyssnas av regelbundet
•All personal ska bära namnbricka
22
10.3.2 Dokumentation
Utföraren ansvarar för att snarast upprätta en individuell genomförandeplan tillsammans med den
enskilde vid ny eller förändrad beställning enligt rutin för social dokumentation se kapitel 4.8.1
10.3.3 Bemötande och arbetssätt
• Verksamhetens innehåll ska vara anpassat efter beställningen från handläggaren och de
länsgemensamma vårdprogram och riktlinjer som är giltiga för verksamheten.
• Ett salutogent förhållningssätt ska tillämpas. Det salutogena perspektivet innebär att man
betonar hälsobringande faktorer, det som gör att människor mår bra. Förhållningssättet
fokuseras på det friska i syfte att ta vara på den enskildes egna resurser. I praktiken innebär det
att stimulera till hälsosamma val beträffande t.ex. kost, rörelse och stimulera till självständighet
genom att uppmuntra den enskilde att göra det man klarar själv för att utveckla eller behålla
funktioner samt uppmuntra till deltagande i sociala aktiviteter för att skapa meningsfullhet.
• Den enskilde ska stödjas så att självkänsla och egenvärde behålls. Omvårdnaden ska vara
personcentrerad dvs. personen och inte dennes sjukdom/funktionsnedsättning sätts i fokus och
utgå från den enskildes levnadsberättelse, livsmönster och värderingar.
• Evidensbaserade arbetssätt/ metoder ska användas i det dagliga arbetet, exempelvis, validation,
reminiscens, taktil massage och vårdarsång.
• Orsakerna till (BPSD) beteendemässiga och psykiska symtom hos personer med demenssjukdom
ska kartläggs genom ett strukturerat arbete för att förebygga och minska symtom. Skattning av
BPSD symtom ska bygga på observation, analys, åtgärder och utvärdering i teamsamverkan.
Minst en årlig uppföljning ska ske.
• Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrund i socialtjänstens omsorg om äldre SOSFS 2012:3 ska
vara känd i verksamheten, omsättas och ligga till grund för utförarens arbete och bemötande av
den enskilde.
• Den enskilde ska kunna vila vid behov, någon stund under dagen och eventuella
omvårdnadsbehov ska tillgodoses.
• Personal som anställs i verksamheter som är specifikt inriktade gentemot personer med
demenssjukdom ska ha ingående kunskap om demenssjukdomar, dess konsekvenser och om
målgruppens specifika behov.
10.3.4 Måltider
Utföraren ska:
•erbjuda en lugn och trivsam måltidsmiljö. Måltidsmiljön, dukning och uppläggning ska stimulera
lusten att äta. Helger, högtider och årstider ska uppmärksammas.
•ansvarar för att varje deltagare får tillräcklig hjälp vid måltider. Deltagarnas behov av kost och
måltidsstöd ska framgå av genomförandeplanen.
•rapportera avvikelser i näringsintag till kommunens sjuksköterska/distriktssköterska eller
vårdcentralens distriktssköterska för att åtgärder ska kunna vidtas som förebygger undernäring.
•förbereda och inta måltiderna gemensamt med deltagarna
23
10.3.5 Uppföljning
När den enskilde varit på dagverksamhet med demensinriktning i tre månader ska det ske en
uppföljning på individnivå. Biståndshandläggaren initierar denna uppföljning och utföraren ska
medverka.
10.4 Inrättade platser
Utföraren ska tillhandahålla platser på dagverksamhet enligt nedan. Utföraren ska föra
beläggningsstatistik fördelat på kön. Förändringar av platsantal och inriktning ska godkännas av
uppdragsenheten innan de genomförs.
Verksamhet
Backsippan
Svalan
Nyckelringen
Träffpunkten
Solrosen
Omtanken
Summa
Adress
Åsgatan 7-9
Intagsgatan 16 b
Intagsgatan 16 c
Intagsgatan
Navigatören
Djurgården
Kategori
Demens
Demens
Demens
Demens Yngre
Demens Finsktalande
Svår demens
Antal pl.
10
10
10
6
8
10
54
10.5 Ersättningsmodell
10.5.1 Fast anslag
Verksamheten ersätts med fast anslag. Inför budgetåret beslutas storleken på anslaget av
Uppdragsenheten och anslaget ska täcka alla kostnader.
10.5.2 Inhämtning av uppgifter och utbetalning av ersättning
Ersättningen utdelas enligt budget månadsvis.
24