Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna

Återrapportering
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
Förstärkt stöd för personer som är
sjukskrivna och för unga med
aktivitetsersättning
2015-06-18
Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015
Delredovisning för 2015
Sida 2
Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning
Sida 3
Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning
Af-2015/244653, FK 005697-2015
Datum: 2015-06-18
Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015
Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för
unga med aktivitetsersättning
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska utveckla sitt samarbete vad gäller att vidta insatser
som bidrar till att den som är sjukskriven återfår arbetsförmågan och kan återgå i arbete.
Samverkan ska innefatta aktiva insatser som sker så tidigt som möjligt för de personer som bedöms
ha förmåga att tillgodogöra sig aktiva rehabiliteringsinsatser. Insatserna ska bidra till att skapa
bättre förutsättningar för övergång till arbetsmarknaden och förkorta tiden i sjukförsäkringen.
Stödet till unga med aktivitetsersättning, som har behov av arbetsförberedande insatser,
arbetslivsinriktad rehabilitering eller samordnade rehabiliteringsinsatser för att kunna inträda
eller återgå till arbetsmarknaden, behöver utvecklas. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
ska, bl.a. genom samverkan med andra relevanta aktörer och inom ramen för
samordningsförbundens verksamhet, verka för att unga med aktivitetsersättning ska uppnå eller
förbättra sin arbetsförmåga.
Myndigheterna ska gemensamt redovisa vidtagna åtgärder och resultat av dessa åtgärder samt
finansiering och kostnader inom respektive myndighet. Myndigheterna ska även redovisa hur deras
samarbete har utvecklats. En delredovisning ska lämnas senast den 18 juni 2015 och uppdraget ska
slutredovisas senast den 29 februari 2016 till Regeringskansliet (Socialdepartementet och
Arbetsmarknadsdepartementet). I slutredovisningen ska myndigheterna dessutom lämna förslag
hur arbetet inom samverkan kan utvecklas så att tiderna inom sjukförsäkringen förkortas och fler
personer övergår till arbetsmarknaden.
Sida 4
Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning
Sida 5
Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning
Innehållsförteckning
Sammanfattning ......................................................................................................................................... 7
1. Inledning ................................................................................................................................................. 9
2. Gemensam kartläggning ....................................................................................................................... 9
3. Aktiva insatser....................................................................................................................................... 10
3.1 Arbetsförberedande insatser vid Arbetsförmedlingen .................................................................. 10
3.2 Arbetslivsinriktade insatser vid Arbetsförmedlingen ................................................................... 10
3.3 Samordningsförbund ...................................................................................................................... 11
4. Genomförda gemensamma kartläggningar ......................................................................................... 11
4.1 När genomförs gemensamma kartläggningar ............................................................................... 11
4.2 Insats efter gemensam kartläggning.............................................................................................. 14
4.3 Andra deltagande parter vid gemensam kartläggning ................................................................. 14
5. Genomförda aktiva insatser ................................................................................................................. 15
5.1 Inflöde till aktiva insatser ............................................................................................................... 15
5.2 Aktuella i aktiva insatser ................................................................................................................ 16
5.3 Resultat efter arbetslivsinriktad insats .......................................................................................... 17
5.4 Resultat efter arbetsförberedande insats ...................................................................................... 19
5.5 Antal dagar i aktiva insatser .......................................................................................................... 20
6. Medelsfördelning och förbrukning ...................................................................................................... 21
6.1 Arbetsförmedlingens förbrukning av medel 2015 ......................................................................... 21
6.2 Försäkringskassans förbrukning av medel 2015.......................................................................... 22
7. Nationella samverkansgruppen .......................................................................................................... 22
8. Utvecklingsarbete ................................................................................................................................ 22
8.1 Arbetet kring deltagarersättning ................................................................................................... 23
8.2 Urval ............................................................................................................................................... 23
8.3 Översyn av mål och mått för uppdraget ....................................................................................... 23
8.4 Andra aktörer ................................................................................................................................. 23
8.5 Utveckling av samarbetet .............................................................................................................. 24
Bilaga ........................................................................................................................................................ 25
Sida 6
Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning
Sida 7
Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning
Sammanfattning
Syftet med det förstärkta samarbetet är att öka individens förutsättningar att identifiera och utveckla
sin arbetsförmåga. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samarbetar och bistår med det stöd
som respektive verksamhet kan ge.
Antal personer som fått stöd av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan under januari – maj 2015:

Under januari – maj 2015 har 7 536 gemensamma kartläggningar genomförts. Det kan
jämföras med januari - juni 2014 då 7 504 kartläggningar genomfördes.

Under januari – maj 2015 var det 6 068 personer som startade i aktiva insatser vid
Arbetsförmedlingen. I jämförelse med första halvåret 2014 var det cirka 1 700 fler nya
personer som startade i det förstärkta samarbetet under januari – maj 2015.

1 676 personer som startat i samarbetet efter 1 februari 2012 har lämnat samarbetet under
oktober 2014 - februari 2015 efter avslutad arbetslivsinriktad insats.

846 personer, 50 procent av de 1 676, har lämnat samarbetet och är i arbete eller utbildning
90 dagar efter avslutad arbetslivsinriktad insats.

324 personer, 19 procent av de 1 676, deltar i något arbetsmarknadspolitiskt program eller är
öppet arbetslösa 90 dagar efter avslutad arbetslivsinriktad insats.

1 876 personer som startat i samarbetet efter 1 februari 2012 har lämnat samarbetet under
oktober 2014 – februari 2015 efter avslutad arbetsförberedande insats.

218 personer, tolv procent av de 1 876, har lämnat samarbetet och är i arbete eller utbildning
90 dagar efter avslutad arbetsförberedande insats.

207 unga med aktivitetsersättning som startat i samarbetet efter 1 februari 2012 har lämnat
samarbetet under oktober 2014 – februari 2015 efter avslutad arbetslivsinriktad insats.

115 unga med aktivitetsersättning, 56 procent av de 207, är i arbete eller utbildning 90 dagar
efter avslutad arbetslivsinriktad insats.
Att 50 procent av deltagarna är i arbete eller utbildning ser myndigheterna som något positivt. Även
det faktum att ytterligare 19 procent av deltagarna har uppnått en högre aktivitetsförmåga och
kommit närmare ett deltagande på arbetsmarknaden trots en i många fall långvarig omfattande
ohälsa, är något att bygga vidare på inom ramen för samarbetet.
Den enskildes försörjning är en mycket viktig fråga som tar stor del av uppmärksamheten i det
förstärkta samarbetet. Enligt gällande regelverk kan personer i rehabiliteringssamverkan göra
anspråk på två ersättningsformer, den ena från sjukförsäkringen och den andra från
arbetsmarknadspolitiken. Myndigheterna lämnade i december 2014 ett gemensamt förslag till
regeringen om ändring i aktivitetsstödsförordningen, där begränsningar i möjligheten att få
aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning föreslås om den enskilde samtidigt har rätt till
rehabiliteringspenning. Myndigheterna förväntar sig att en stor del av oklarheterna för deltagarna och
komplexiteten kring samordning av olika ersättningar som idag stör kundens rehabilitering begränsas
om de förslag till förordningsändring som myndigheterna lämnat träder i kraft.
Sida 8
Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning
Sida 9
Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning
1. Inledning
Syftet med det förstärkta samarbetet är att öka individens förutsättningar att identifiera och utveckla
sin arbetsförmåga och att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samarbetar och bistår med det
stöd som respektive verksamhet kan ge. De enskildas delaktighet är en central förutsättning för att
insatserna ska ha framgång. Vårdgivarens medverkan är angelägen. Andra viktiga aktörer är
arbetsgivare och kommun. Samarbetet kring deltagaren pågår så länge han eller hon har behov av
stöd från både Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Myndigheternas respektive uppdrag och
gällande lagstiftning formar ett ramverk för samarbetet och anger såväl möjligheter som bortre gräns
för respektive myndighets ansvar och uppdrag. Det förstärkta samarbetet består av två delar,
gemensam kartläggning och aktiva insatser.
2. Gemensam kartläggning
Gemensam kartläggning är ett arbetssätt som syftar till att identifiera individens förutsättningar och
behov utifrån ett medicinskt och arbetslivsinriktat perspektiv. Tillsammans med den enskilde kan
både Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan initiera en gemensam kartläggning. Vid en
gemensam kartläggning träffar den enskilde arbetsförmedlare och personlig handläggare från
Försäkringskassan i ett eller flera möten. Där kan även andra aktörer som vårdgivare, arbetsgivare
och till exempel boendestödjare eller LSS-handläggare från kommunen delta. En viktig utgångspunkt
är att individen ska vara delaktig i planering och genomförande av alla insatser och att myndigheterna
ska arbeta för att stimulera och motivera till detta.
Kartläggningen avslutas med att den enskilde tillsammans med arbetsförmedlare och personlig
handläggare formulerar en plan för vilka insatser som behövs för att han eller hon ska närma sig
arbetslivet. För en del personer är det efter gemensam kartläggning aktuellt med aktiva insatser hos
Arbetsförmedlingen. I andra fall visar kartläggningen att de lämpligaste insatserna för den enskilde
till exempel finns genom finansiering från ett lokalt samordningsförbund. Det som är avgörande är
vilka förutsättningar individen har samt vilket stöd denne behöver för att utveckla arbetsförmågan.
Vid gemensam kartläggning kan myndigheterna identifiera behov av att stödja arbetsgivare så att
kundens arbetsförmåga kan tillvaratas på arbetsplatsen. Målet med stödet är att öka individens
möjligheter att fortsätta sin anställning hos arbetsgivaren. Stödet kan resultera i att arbetsgivaren
Sida 10
Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning
påbörjar anpassnings- eller rehabiliteringsinsatser med eller utan stöd av företagshälsovård eller
annan aktör.
3. Aktiva insatser
Efter den gemensamma kartläggningen kan aktiva insatser påbörjas för personer som är i behov av
arbetslivsinriktad rehabilitering hos Arbetsförmedlingen. Den enskilde blir erbjuden gemensamt stöd
under aktiva insatser på Arbetsförmedlingen. Merparten av de insatser som Arbetsförmedlingens ger
ryms inom ett arbetsmarknadspolitiskt program.
Arbetsförmedlingens egen personal tar fram andra insatser som arbetsplatsförlagda aktiviteter hos
arbetsgivare eller insatser hos upphandlade leverantörer.
Den enskilde, arbetsförmedlaren och den personliga handläggaren formulerar tillsammans målen för
insatserna och anpassar dem efter respektive individs behov. De båda myndigheterna följer upp
individens utveckling och resultatet av insatserna vid gemensamma uppföljningar. Vid behov
reviderar man den aktuella planen.
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har ett gemensamt ansvar för helhet, planering och
måluppfyllelse. Det är Försäkringskassans uppgift att bedöma individens nedsättning av
arbetsförmåga och behov av samordnad rehabilitering. Arbetsförmedlingens uppdrag är att i
samarbete med Försäkringskassan ge det stöd personen behöver för att utveckla sin arbetsförmåga
och att hitta insatser som passar de olika individerna.

Arbetsförmedlingen ansvarar ytterst för att deltagaren får del av insatser genom aktiviteter
som erbjuds på det lokala arbetsförmedlingskontoret, genom kontakter med externa
leverantörer av exempelvis rehabiliteringstjänster och andra upphandlade insatser samt
genom Arbetsförmedlingens specialistresurser.

Försäkringskassan ansvarar ytterst för att samordna de insatser som behövs, följa upp att
rehabiliteringsplanen följs och ha kontakt med vården och andra aktörer.
Under tid i aktiva insatser är det ofta nödvändigt att samarbeta med vården, kommunen och andra
aktörer. Vid behov bedrivs insatserna parallellt med insatser hos andra aktörer.
3.1 Arbetsförberedande insatser vid Arbetsförmedlingen
Efter gemensam kartläggning kan Arbetsförmedlingen erbjuda arbetsförberedande insatser för
personer som har en instabil eller låg aktivitetsnivå. De syftar till att förbereda och stärka personen för
att kunna delta i arbetslivsinriktade insatser. Exempel på aktiviteter som är arbetsförberedande är
datorträning, friskvårdsaktiviteter och utredning via Arbetsförmedlingens specialister. Det kan också
handla om stödjande insatser för personer som har svårt att hantera omställningssituationen.
3.2 Arbetslivsinriktade insatser vid Arbetsförmedlingen
Arbetslivsinriktade insatser kan erbjudas direkt efter gemensam kartläggning eller efter
arbetsförberedande insatser. Insatserna förutsätter att individen har en relativt stabil aktivitetsnivå.
Insatserna är ofta arbetsplatsförlagda som arbetspraktik, men det kan även handla om
yrkesvägledning eller olika jobbsökaraktiviteter, eller en kombination av flera aktiviteter.
Sida 11
Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning
3.3 Samordningsförbund1
Samordningsförbunden kan i vissa fall vara ett alternativ efter gemensam kartläggning. De kan ge en
möjlighet att skapa flexibla och lokalt anpassade samverkanslösningar som ett komplement till
Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans ordinarie verksamhet.
För samordningsförbunden är yngre personer en tydlig målgrupp. Den verksamhet som de finansierar
har ett stort fokus på deltagare i åldern 16-29 år. Det överensstämmer bra med det särskilda uppdrag
som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har att särskilt stödja unga med aktivitetsersättning.
4. Genomförda gemensamma kartläggningar
Under januari – maj 2015 har 7 536 gemensamma kartläggningar genomförts. Det kan jämföras med
januari - juni 2014 då 7 504 kartläggningar genomfördes.
Cirka 64 procent av deltagarna är kvinnor.
Cirka 77 procent av personerna hade sjukpenning innan kartläggningen och cirka 13 procent hade
aktivitetsersättning. Ungefär tio procent av kartläggningarna initierades av Arbetsförmedlingen för
arbetssökande med hälsoproblem.
4.1 När genomförs gemensamma kartläggningar
Försäkringskassan hämtar statistik om det förstärkta samarbetet från det gemensamma
uppföljningssystemet; ”Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell
samordning inom rehabiliteringsområdet” (SUS). För att utöver de uppgifter som där kan registreras
också kunna se när i sjukfall och tid med aktivitetsersättning som gemensamma kartläggningar
genomförs så har en samkörning med övriga interna system på Försäkringskassan gjorts i maj 2015.
De resultat som presenteras i avsnitt 4.1. 1 och 4.1.2 kommer från denna samkörning, och gäller
perioden januari – april 2015.
4.1.1 Personer med sjukpenning
Utvecklingstrenden gällande sena kartläggningar är fortsatt negativ. Tolv procent av kartläggningarna
genomförs innan dag 180. Ytterligare 19 procent genomförs innan sjukfallet är ett år. Motsvarande
resultat för 2014 var 14 och 22 procent. Av kartläggningarna genomförs 31 procent således under
första årets sjukskrivning. År 2014 genomfördes 36 procent under första årets sjukskrivning.
Av kartläggningarna genomförs 29 procent när sjukfallet är 365-729 dagar.
Resterande kartläggningar genomförs sent i sjukfallen, som en delförberedelse för programmet
arbetslivsintroduktion. Mellan dag 730 och 914 genomförs 38 procent. Motsvarande resultat för 2014
var 37 procent.
1
Se återrapport De nationella aktörernas stöd för utveckling av samordningsförbund.
Sida 12
Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning
Tabell 1 Antal genomförda gemensamma kartläggningar januari – april 2015 för personer som har sjukpenning
fördelat på kön, ålder och tid i sjukfall
Antal
Andel
Totalt
4 043
100%
Kvinnor
2 704
67%
Män
1 339
33%
19-29
367
7%
30-44
1 550
31%
45-59
1 799
36%
>60
897
18%
55-64
327
7%
under 90 dgr
161
4%
90-179 dgr
319
8%
180-364 dgr
785
19%
365-549 dgr
722
18%
550-729 dgr
439
11%
730-914 dgr
1 519
38%
Ålder
Tid i sjukfall
915 - dgr
98
Källa: Försäkringskassan
2%
Diagram 1 Antal genomförda gemensamma kartläggningar januari – april 2015 för personer som har
sjukpenning fördelat på tid i sjukfall
Tid i sjukfall
40%
38%
35%
30%
25%
19%
20%
18%
15%
11%
8%
10%
5%
4%
2%
0%
161
319
785
under 90 dgr
90-179 dgr
180-364 dgr
Källa: Försäkringskassan
722
439
365-549 dgr 550-729 dgr
1 519
98
730-914 dgr
915 - dgr
Sida 13
Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning
4.1.2 Unga med aktivitetsersättning
Av kartläggningarna med personer som har aktivitetsersättning genomförs 18 procent under
personens första år med aktivitetsersättning. År 2014 var motsvarande resultat 20 procent.
Tabell 2 Antal genomförda gemensamma kartläggningar januari – april 2015 för personer som har
aktivitetsersättning fördelat på kön, ålder och tid med aktivitetsersättning
Antal
Andel
Totalt
702
100%
Kvinnor
347
49%
Män
355
51%
0-18
0
0%
19-24
308
44%
25-29
394
56%
Upp till 1 år
128
18%
Upp till 2 år
123
18%
Upp till 3 år
106
15%
Upp till 4 år
86
12%
Upp till 5 år
68
10%
Upp till 6 år
36
5%
Upp till 7 år
42
6%
Ålder
Tid i AE
113
7 år eller mer
Källa: Försäkringskassan
16%
Sida 14
Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning
Diagram 2 Antal genomförda gemensamma kartläggningar januari – april 2015 för personer som har
aktivitetsersättning fördelat på tid med aktivitetsersättning
Tid i AE
20%
18%
18%
18%
16%
15%
16%
14%
12%
12%
10%
10%
8%
5%
6%
6%
4%
2%
0%
128
123
106
86
68
36
42
113
Upp till 1 år Upp till 2 år Upp till 3 år Upp till 4 år Upp till 5 år Upp till 6 år Upp till 7 år 7 år eller
mer
Källa: Försäkringskassan
4.2 Insats efter gemensam kartläggning
I 83 procent av genomförda kartläggningar med personer med sjukpenning går individen vidare till
aktiva insatser, under perioden januari – maj. För samma period 2014 var motsvarande resultat 78
procent.
Motsvarande resultat för unga med aktivitetsersättning är 81 procent (80 procent för samma period
2014) och för hela urvalet 78 procent.
De som kommer från sjukförsäkringen och inte går vidare till insatser vid Arbetsförmedlingen efter
kartläggning har antingen visat sig inte vara redo för insatser för närvarande eller så går de vidare till
andra insatser, till exempel inom ramen för samordningsförbundens verksamhet.
Av genomförda gemensamma kartläggningar har tio procent initierats av Arbetsförmedlingen för
arbetssökande med hälsoproblem. Ofta går inte dessa personer vidare till aktiva insatser hos
Arbetsförmedlingen, utan söker i stället ersättning från sjukförsäkringen.
Den vanligaste insatsen efter gemensam kartläggning är arbetsförberedande insatser som väljs i 66
procent av de kartläggningar där personen går vidare till aktiva insatser.
4.3 Andra deltagande parter vid gemensam kartläggning
I genomsnitt genomfördes 1,37 möten per gemensam kartläggning under januari – maj 2015. Det kan
jämföras med 1,35 möten per gemensam kartläggning under samma period 2014. För unga med
aktivitetsersättning är antalet möten per kartläggning något högre än genomsnittet med 1,49 möten
per kartläggning.
Den vanligast förekommande deltagande parten utöver Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är
hälso- och sjukvården som deltar i cirka 13 procent av kartläggningarna.
Sida 15
Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning
Vid kartläggningar för personer med sjukpenning är den vanligast förekommande deltagande parten
hälso- och sjukvården som deltar i cirka tolv procent av kartläggningarna, följt av arbetsgivare (cirka
fyra procent) och kommun (cirka två procent).
Vid kartläggningar för unga med aktivitetsersättning är kommunen den vanligast förekommande
parten (cirka 14 procent), följt av hälso- och sjukvården (cirka nio procent).
5. Genomförda aktiva insatser
5.1 Inflöde till aktiva insatser
Under januari – maj 2015 var det 6 068 personer som startade i aktiva insatser (se tabell 3 nedan).
Den största gruppen utgörs av arbetslösa sjukskrivna, som utgör 57 procent av alla i aktiva insatser.
Detta kan jämföras med första halvåret 2014 då andelen var 52 procent. Den näst största gruppen är
anställda sjukskrivna/anställda med sjukersättning vilken utgör 23 procent av totalen (26 procent
första halvåret 2014). Unga med aktivitetsersättning utgör 14 procent (16 procent första halvåret
2014) och lägst andel av inflödet utgörs av arbetslösa med aktivitetsstöd.
I jämförelse med första halvåret 2014 var det cirka 1 700 fler nya personer som startade i det
förstärkta samarbetet under januari – maj 2015. Deltagare i programmet arbetslivsintroduktion är
exkluderade i denna återrapportering.
Sida 16
Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning
Tabell 3 Personer som startat i aktiva insatser under januari – maj 2015
Anställd
sjukskriven/SE
Arbetslös
Arbetslös
Arbetslös
Ung med
med
med
sjukskriven aktivitetsersättning
sjukersättning aktivitetsstöd
Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal
Andel
Antal
Andel
1 412
23%
171
3%
141
2%
3 469
57%
875
Kvinnor
976
26%
87
2%
89
2%
2 178
58%
Män
436
19%
84
4%
52
2%
1 291
110
7%
17
1%
27
2%
486
Totalt
Summa
Antal
Andel
14%
6 068
100%
424
11%
3 754
100%
56%
451
19%
2 314
100%
32%
861
57%
1 501
100%
72%
2
13
1%
1 286
100%
3
0%
1 618
100%
Ålder
18-29 år
30-39 år
285
22%
35
3%
32
2%
921
40-49 år
441
27%
63
4%
37
2%
1 076
67%
1
50-59 år
442
33%
53
4%
34
3%
804
60%
0%
1 333
100%
60-64 år
134
41%
3
1%
11
3%
182
55%
0%
330
100%
Inrikes födda
1 159
23%
141
3%
107
2%
2 850
56%
793
16%
5 050
100%
Utrikes födda
253
25%
30
3%
34
3%
619
61%
82
8%
1 018
100%
Ja
884
21%
133
3%
89
2%
2 314
55%
760
18%
4 180
100%
Nej
528
28%
38
2%
52
3%
1 155
61%
115
6%
1 888
100%
Förgymnasial utb.
199
14%
49
3%
33
2%
772
54%
378
26%
1 431
100%
Gymnasial utb.
697
23%
85
3%
63
2%
1 745
57%
447
15%
3 037
100%
Eftergymnasial utb.
516
32%
37
2%
45
3%
952
60%
50
3%
1 600
100%
Födelseland
4
Funktionsnedsättning
Utbildningsnivå
Källa: Arbetsförmedlingen
5.2 Aktuella i aktiva insatser
I maj 2015 befann sig 9 406 personer i aktiva insatser (även här är deltagare i arbetslivsintroduktion
exkluderade). Detta kan jämföras med maj 2014 då 8 657 personer var i aktiva insatser. I genomsnitt
under 2015 befann sig 9 373 personer i aktiva insatser i slutet av varje månad.
Majoriteten av deltagarna i aktiva insatser hos Arbetsförmedlingen är inskrivna i program. I hela
gruppen är elva procent registrerade som arbetssökande med förhinder. Individer i denna kategori
bedöms i nuläget inte ha förutsättningar att ta del av insatser hos Arbetsförmedlingen.
Merparten av deltagarna återfinns i programmet ”arbetslivsinriktad rehabilitering” (55 procent). Det
näst vanligaste programmet är ”aktiviteter inom vägledning och platsförmedling” (17 procent). Andra
förekommande program är ”fördjupad kartläggning och vägledning”.
Myndigheterna har även valt att analysera när i processen (efter inskrivning i det förstärkta
samarbetet hos Arbetsförmedlingen) beslut tas om insats eller program för den arbetssökande. Data
2
Felregistrering.
3
Felregistrering.
4
Funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga enligt Arbetsförmedlingens definition.
Sida 17
Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning
visar att de flesta beslut om insats eller program fattas under perioden 0-29 dagar efter inskrivning i
det förstärkta samarbetet.
Tabell 4 Antal personer i aktiva insatser under 2015, genomsnitt per månad
Månad
Antal
januari
9 001
februari
9 304
mars
9 518
april
9 634
maj
9 406
Genomsnitt
9 373
Källa: Arbetsförmedlingen
5.3 Resultat efter arbetslivsinriktad insats
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har beslutat att målet för det förstärkta samarbetet är att
45 procent efter avslutad arbetslivsinriktad insats ska vara i arbete eller utbildning. Målet mäts 90
dagar efter att förstärkta samarbetet i arbetslivsinriktad insats avslutats.
Myndigheterna följer upp status efter aktiva insatser hos dem som deltagit i arbetslivsinriktade
insatser, där aktivitetsförmågan är högre, mer stabil och aktiviteterna ofta är arbetsplatsförlagda. Som
beskrevs ovan är deltagare i programmet arbetslivsintroduktion inte heller inkluderade i gruppen som
redovisas under avsnitt 5.3.
Av de 1 676 personer som startat i aktiva insatser efter 1 februari 2012 och som lämnat det förstärkta
samarbetet oktober 2014 - februari 2015 efter arbetslivsinriktad insats är 50 procent (846 personer) i
arbete eller utbildning (se tabell 5 nedan). Detta är en förbättring jämfört med delredovisningen för
2014, då 43 procent (497 personer) var i arbete eller utbildning. Resultatet efter arbetslivsinriktad
insats uppvisar emellertid stora regionala skillnader.
Även om det förstärkta samarbetet är avslutat för individen kan personen kvarstå i andra program
eller insatser hos Arbetsförmedlingen. Av alla 1 676 personer som lämnat samarbetet är elva procent i
en utvecklingsanställning och tio procent i en anställning med lönebidrag (för att erhålla
sökandekategorier utifrån tabell 5, se tabell 9 i bilaga). Myndigheterna har även valt att undersöka i
vilken sökandekategori individerna befann sig i månaden innan avslut i det förstärkta samarbetet (se
tabell 10 i bilaga). Den vanligaste sökandekategorin utgörs av 71 (programmet arbetslivsinriktad
rehabilitering).
Utöver de 50 procent som är i arbete eller utbildning är det 19 procent (324 personer) som deltar i
arbetsmarknadspolitiskt program (det vanligaste programmet utgörs av arbetslivsinriktad
rehabilitering) eller är öppet arbetslösa. Att 50 procent av deltagarna är i arbete eller utbildning ser
myndigheterna som något positivt. Även det faktum att ytterligare 19 procent av deltagarna har
uppnått en högre aktivitetsförmåga och kommit närmare ett deltagande på arbetsmarknaden trots en
i många fall långvarig omfattande ohälsa, är något att bygga vidare på inom ramen för samarbetet.
Gruppen övriga5 utgör 30 procent (506 personer), varav 72 procent av dem återgår till
Försäkringskassan och sjukförsäkringen. Det är på grund av omfattande ohälsa inte möjligt för dessa
personer att fortsätta i aktiva insatser.
Vad gäller status efter arbetslivsinriktad insats är män i högre grad än kvinnor i arbete eller utbildning
efter arbetslivsinriktad insats. Kvinnor deltar i arbetsmarknadspolitiska program i större utsträckning
5
Personer som avaktualiserats från Arbetsförmedlingen samt arbetssökande med förhinder.
Sida 18
Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning
än män och kvinnor har en högre andel än män som lämnar till gruppen övriga. En klar majoritet av
gruppen övriga går tillbaka till sjukförsäkringen.
I åldersintervallet 60-64 år är det en större andel som är i arbete eller utbildning (53 procent) än
deltagare i de andra åldersgrupperna. Myndigheterna har valt att undersöka gruppen unga med
aktivitetsersättning specifikt, då detta är en viktig grupp i det förstärkta samarbetet. Resultatet visar
att 56 procent av de unga med aktivitetsersättning (115 av 207 personer) är i arbete eller utbildning,
vilket är bättre jämfört med hela gruppen. Bland unga med aktivitetsersättning är fler män än kvinnor
i arbete eller utbildning (56 respektive 55 procent).
Gruppen inrikes födda har en högre andel i arbete eller utbildning än gruppen utrikes födda (51
respektive 48 procent). Deltagare med eftergymnasial utbildning är i arbete eller utbildning i större
utsträckning än deltagare med lägre utbildningsnivå.
Andelen personer med registrering av funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga är i
arbete eller utbildning i högre grad än personer utan registrerad funktionsnedsättning.6 Ohälsa eller
förekomst av funktionsnedsättning medför inte per automatik att Arbetsförmedlingen registrerar
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Registreringen kan ske först då
funktionsnedsättningen sätts i relation till tänkta eller befintliga krav i arbetsuppgifter och
arbetsplatsers miljö. För personer med mycket stor aktivitetsbegränsning på grund av ohälsa gäller att
dessa aldrig, vare sig i planering eller genomförande av insats, har kunnat värdera sin förmåga i
förhållande till ett tänkt eller befintligt arbete, och dessa personer har därför inte registrerats med
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Av denna anledning kan deltagare utan
registrering av funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga paradoxalt nog ha en mer
omfattande ohälsa jämfört med dem som har registreringen.
6
Funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga enligt Arbetsförmedlingens definition.
Sida 19
Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning
Tabell 5 Deltagare i aktiva insatser som startat efter 1 februari 2012 och som lämnat samarbetet oktober 2014 –
februari 2015 efter arbetslivsinriktad insats. Status mäts 90 dagar efter avslutad arbetslivsinriktad insats
Till arbete och
utbildning
Arbetsmarknadspolitiska program
Öppet arbetslösa
Övriga
Summa
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Totalt
846
50%
216
13%
108
6%
506
30%
1 676
100%
Kvinnor
470
47%
148
15%
56
6%
316
32%
990
100%
Män
376
55%
68
10%
52
8%
190
28%
686
100%
18-29 år
187
52%
38
11%
12
3%
124
34%
361
100%
30-39 år
184
50%
53
15%
23
6%
105
29%
365
100%
40-49 år
231
51%
61
13%
28
6%
133
29%
453
100%
50-59 år
188
48%
53
14%
35
9%
116
30%
392
100%
60-64 år
56
53%
11
10%
10
10%
28
27%
105
100%
735
51%
191
13%
90
6%
430
30%
1 446
100%
111
48%
25
11%
18
8%
76
33%
230
100%
Ja
753
53%
186
13%
90
6%
398
28%
1 427
100%
Nej
93
37%
30
12%
18
7%
108
43%
249
100%
Förgymnasial utb.
185
50%
41
11%
25
7%
121
33%
372
100%
Gymnasial utb.
422
50%
117
14%
42
5%
269
32%
850
100%
Eftergymnasial utb.
239
53%
58
13%
41
9%
116
26%
454
100%
Ålder
Födelseland
Inrikes födda
Utrikes födda
7
Funktionsnedsättning
Utbildningsnivå
Källa: Arbetsförmedlingen
5.4 Resultat efter arbetsförberedande insats
Arbetsförberedande insatser kan utgöras av aktiviteter så som datorträning, friskvårdsaktiviteter och
utredning via Arbetsförmedlingens specialister samt stödjande insatser som erbjuds personer som har
svårt att hantera omställningssituationen. Även om aktivitetsnivån är låg hos deltagarna i
arbetsförberedande insatser utgör denna grupp en betydande andel av alla deltagare i aktiva insatser.
Av denna anledning kan det ändå vara intressant att se resultatet för dessa deltagare efter avslutade
aktiva insatser.
Som förväntat är det en lägre andel i denna grupp som är i arbete eller utbildning (se tabell 6 nedan).
Som beskrevs ovan är aktivitetsnivån låg hos deltagarna i arbetsförberedande insatser, och 71 procent
tillhör gruppen övriga vilket är betydligt högre jämfört med dem som lämnat arbetslivsinriktad insats.
Detta tyder på en mer omfattande ohälsa hos deltagarna i arbetsförberedande insatser och visas även
av det faktum att i stort sett alla av dem i gruppen övriga återgår till sjukförsäkringen.
Vissa deltagare (tolv procent) befinner sig emellertid i andra program vid Arbetsförmedlingen efter
arbetsförberedande insats. De vanligaste programmen utgörs av programmet arbetslivsintroduktion,
arbetslivsinriktad rehabilitering och jobb- och utvecklingsgarantin.
Resultatet ska ses i ljuset av att det förstärkta samarbetet myndigheterna emellan är en process som
syftar till att den arbetssökandes aktivitetsförmåga ska öka och på det sättet komma närmare ett
7
Funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga enligt Arbetsförmedlingens definition.
Sida 20
Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning
deltagande på arbetsmarknaden. I fasen för arbetsförberedande insatser är det därför naturligt att
myndigheterna, tillsammans med den arbetssökande, kommer fram till huruvida individen skulle
kunna tillgodogöra sig mer jobbnära/arbetslivsinriktade aktiviteter vid Arbetsförmedlingen. Om
ohälsan är så omfattande att aktiva insatser inte kan tillgodogöras av den arbetssökande, återvänder
personen i stället till sjukförsäkringen. Utfallet (se tabell 6 nedan) indikerar detta förhållande. Med
detta i åtanke ser myndigheterna det som något positivt att 24 procent av deltagarna i
arbetsförberedande insatser är i arbete eller utbildning alternativt i andra program vid
Arbetsförmedlingen 90 dagar efter avslutad arbetsförberedande insats.
Tabell 6 Deltagare i aktiva insatser som startat efter 1 februari 2012 och som lämnat samarbetet oktober 2014 –
februari 2015 efter arbetsförberedande insats. Status mäts 90 dagar efter avslutad arbetsförberedande insats
Till arbete och
utbildning
Arbetsmarknadspolitiska program
Öppet arbetslösa
Övriga
Summa
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Totalt
218
12%
230
12%
87
5%
1 341
71%
1 876
100%
Kvinnor
128
11%
151
13%
49
4%
844
72%
1 172
100%
Män
90
13%
79
11%
38
5%
497
71%
704
100%
18-29 år
64
16%
36
9%
13
3%
292
72%
405
100%
30-39 år
52
13%
58
15%
18
5%
264
67%
392
100%
40-49 år
49
10%
68
14%
29
6%
344
70%
490
100%
50-59 år
46
11%
56
13%
21
5%
311
72%
434
100%
60-64 år
7
5%
12
8%
6
4%
130
84%
155
100%
191
12%
190
12%
70
5%
1 089
71%
1 540
100%
27
8%
40
12%
17
5%
252
75%
336
100%
Ja
178
12%
185
13%
60
4%
1 022
71%
1 445
100%
Nej
40
9%
45
10%
27
6%
319
74%
431
100%
Förgymnasial utb.
55
11%
45
9%
27
6%
361
74%
488
100%
Gymnasial utb.
100
11%
121
13%
46
5%
675
72%
942
100%
Eftergymnasial utb.
63
14%
64
14%
14
3%
305
68%
446
100%
Ålder
Födelseland
Inrikes födda
Utrikes födda
8
Funktionsnedsättning
Utbildningsnivå
Källa: Arbetsförmedlingen
5.5 Antal dagar i aktiva insatser
För att få ett grepp om hur lång tid det tar för deltagarna i det förstärkta samarbetet att komma till ett
resultat har myndigheterna valt att analysera genomsnittstider i aktiva insatser, dels i
arbetsförberedande och dels i arbetslivsinriktad insats.
Sett till individer kvarstående i det förstärkta samarbetet (31 maj 2015) är den genomsnittliga tiden i
arbetsförberedande insats 176 dagar, och 250 dagar i arbetslivsinriktad insats. Detta kan jämföras
med 31 maj 2014 då tiden var 168 respektive 214 dagar. Detta innebär att personer som för tillfället är
i aktiva insatser vid Arbetsförmedlingen har varit i insatserna i genomsnitt cirka sju månader. Vad
gäller personliga karakteristika har män varit i aktiva insatser något längre än kvinnor, individer upp
8
Funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga enligt Arbetsförmedlingens definition.
Sida 21
Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning
till 30 år har varit något längre i insatser än äldre personer samt individer med funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga har varit längre tid i aktiva insatser än individer utan
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.
För gruppen som lämnat samarbetet under oktober 2014 – februari 2015 (som redovisades ovan
under avsnitt 5.3 och 5.4) ligger den genomsnittliga tiden på 204 dagar i arbetsförberedande insats
och 280 dagar i arbetslivsinriktad insats. Detta är något högre jämfört med dem som lämnat
samarbetet januari – september 2014 då den genomsnittliga tiden i arbetsförberedande insats var 187
dagar och i arbetslivsinriktad insats 230 dagar. För individer som återgått till Försäkringskassan är
den genomsnittliga tiden i arbetsförberedande insats 184 dagar och i arbetslivsinriktad insats 228
dagar. Även detta är något högre i jämförelse med återrapporteringen för 2014 (177 respektive 202
dagar). Det kan även konstateras att den genomsnittliga tiden i aktiva insatser är kortare för dem som
återgått till Försäkringskassan i jämförelse med alla som lämnat det förstärkta samarbetet. Det beror
sannolikt på att det är lättare att upptäcka en omfattande ohälsoproblematik och därför uppdagas det
snabbare att individerna inte kan tillgodogöra sig arbetslivsinriktad rehabilitering.
6. Medelsfördelning och förbrukning
Regeringen har avsatt totalt 738 miljoner kronor för rehabiliteringsinsatser i samarbete.
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har utifrån kända förutsättningar fördelat medlen. Till
kostnader för förvaltning har 365 miljoner kronor tilldelats Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan har tilldelats 209 miljoner kronor. Arbetsförmedlingen har tilldelats 164 miljoner
kronor avseende direkta kostnader till insatser för deltagare i samarbetet.
6.1 Arbetsförmedlingens förbrukning av medel 2015
Tabellen nedan (se tabell 7) visar Arbetsförmedlingens förbrukning av medel fördelat på förvaltning
och kostnader för program och köp av aktiva rehabiliteringsinsatser till och med maj 2015, totalt drygt
229 miljoner kronor.
På förvaltningsdelen redovisas en förbrukning på cirka 146 miljoner kronor. Detta motsvarar ungefär
40 procent av den fördelade tilldelningen på 365 miljoner kronor och är något under den förbrukade
perioden av året. Arbetsförmedlingen räknar dock med högre kostnader under sista kvartalet med
anledning av lönerevision.
Av fördelade medel är 164 miljoner kronor reserverade för programkostnader. Arbetsförmedlingen
redovisar en förbrukning på programdelen med cirka 83 miljoner kronor, vilket motsvarar ungefär 51
procent av tilldelade medel i år. Detta är en kraftigt överförbrukad period av året och förklaras främst
av att kostnaderna för aktivitetsstöd som belastar anslaget fortsatt varit mycket höga. Av de totala
programkostnaderna har aktivitetsstöd utgjort 33 procent av förbrukningen hittills (till och med april
2015). Arbetsförmedlingen har identifierat att en del av utfallet är felbokfört och kommer att rättas.
Det är i dagsläget oklart hur mycket som kommer att föras om till ordinarie anslag men arbetet
beräknas vara klart under juni 2015.
Sida 22
Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning
Tabell 7 Arbetsförmedlingens förbrukning av förvaltnings- och programmedel 2015
Verksamhetsområden
2015
Belopp i tkr
Förvaltningskostnader
Köp av utbildning
145 800
800
Aktiva rehabiliteringsinsatser
55 300
Aktivitetsstöd
27 200
Totalt
229 100
Varav förvaltning
145 800
Varav program
83 300
Källa: Arbetsförmedlingen
6.2 Försäkringskassans förbrukning av medel 2015
Tabellen (se tabell 8 nedan) redovisar förbrukningen av medel till och med maj 2015 inom
Försäkringskassan. Totalt har cirka 92 miljoner kronor använts vilket är i linje med budgeterad
förbrukning. Förvaltningsmedlen finansierar huvudsakligen de personliga handläggarnas tid i arbetet
med samordnande insatser vid gemensam kartläggning och aktiva insatser.
Tabell 8 Försäkringskassans förbrukning av medel 2015
Verksamhetsområden
Belopp i tkr
2015
Gemensam kartläggning - samarbetet FK/Af
50 571
Insatser i samarbete med Af
40 641
Kvarvarande HPL-samverkan
0
Utveckling av samarbete FK/Af
1 049
VO-gemensam samverkanssamordning
Totalt
168
92 430
Källa: Försäkringskassan
7. Nationella samverkansgruppen
För att samordna och styra utvecklingen av det gemensamma uppdraget på central nivå har
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan en nationell samverkansgrupp (NSG).
NSG består av representanter med beslutsmandat från båda myndigheterna. Ledning och styrning av
uppdraget mot det gemensamma målet sker genom samarbete mellan respektive myndighets
operativa verksamhet. På lokal och regional nivå sker också gemensamma avstämningar på chefsnivå
och mellan särskilt utsedda samverkansansvariga.
8. Utvecklingsarbete
Det förstärkta samarbetet behöver och ska i enlighet med regleringsbrev för 2015 kontinuerligt
vidareutvecklas på strategisk och operativ nivå för att myndigheternas gemensamma kunder ska få
bättre stöd ut i arbetslivet och att resurser för detta ska användas på bästa sätt.
Det finns inbyggda utmaningar i myndigheternas olika organisationer, arbetssätt, kultur och uppdrag.
Under ledning av NSG hanteras de problem och utmaningar som uppdraget medför. Till grund för ett
organiserat och kontinuerligt utvecklingsarbete ligger en samarbetsplan. Utifrån den fortlöper
utvecklingsarbetet i mindre arbetsgrupper/projekt i olika sakfrågor.
Sida 23
Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning
I följande avsnitt presenteras några av de mest prioriterade utvecklingsfrågorna för 2015.
8.1 Arbetet kring deltagarersättning
Den enskildes försörjning är en viktig fråga som tar stor del av uppmärksamheten i
kartläggningsfasen och under de aktiva insatserna. Regelverken för ersättning genom olika
sjukförmåner är i förhållande till varandra komplicerade och i och med gränssnitten mot andra
ersättningsformer ökar komplexiteten. Det finns en överhängande risk att individprocessen menligt
påverkas av samordningen av de olika ersättningsformerna. Därför pågår ett kontinuerligt arbete för
att säkerställa att det finns tydliga rutiner och anvisningar för ersättningsbeslut i det förstärkta
samarbetet, och att det finns information till de gemensamma kunderna om de olika möjligheterna till
ersättning.
Myndigheterna lämnade i december 2014 ett gemensamt förslag till regeringen om ändring i
aktivitetsstödsförordningen, där begränsningar i möjligheten att få aktivitetsstöd eller
utvecklingsersättning föreslås om den enskilde samtidigt har rätt till rehabiliteringspenning.
Myndigheterna förväntar sig att en stor del av oklarheterna för deltagarna och komplexiteten kring
samordning av olika ersättningar som idag stör kundens rehabilitering begränsas om de förslag till
förordningsändring som myndigheterna lämnat träder i kraft.
8.2 Urval
Under de senaste åren har andelen personer som efter gemensam kartläggning går vidare till aktiva
insatser ökat. Samtidigt fortsätter den negativa trenden där gemensam kartläggning genomförs allt
senare i sjukfallen. Därför fortsätter arbetet inom Försäkringskassan med att skapa en mer träffsäker
urvalsprocess där individens behov av arbetslivsinriktad rehabilitering identifieras i ett tidigt skede.
Ett exempel på vad som gjorts är att Försäkringskassan i styrande dokument förtydligat
urvalsprocessen till det förstärkta samarbetet. Ett annat exempel är att den arbetsgrupp som arbetat
fram förslag på nya mål, mått och indikatorer även fokuserat på lärande kring urval, ett arbete som
fortsätter under året. Under hösten kommer Försäkringskassan att arbeta vidare med
processutveckling för sjukpenningärenden då processen för förstärkt samarbete kommer att
integreras i ordinarie handläggningsprocess, och urvalet kommer att tydliggöras ytterligare.
8.3 Översyn av mål och mått för uppdraget
För att över tid kunna följa upp och styra samarbetet bättre har en myndighetsgemensam arbetsgrupp
under 2015 påbörjat en översyn och analys av befintliga mål, mått och indikatorer i det förstärkta
samarbetet. Arbetsgruppen ska som ett resultat av denna analys och vid identifierat behov lämna
förslag på mål, mått och indikatorer som på bästa sätt ska användas för att kunna styra mot
samarbetets avsedda effekt, det vill säga att individen lämnar sjukförsäkringen samt får eller återfår
arbete.
8.4 Andra aktörer
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan vill utveckla det förstärkta samarbetet genom att på lokal
nivå öka förmågan att bättre ta tillvara resurserna i varje kommun. Därför har myndigheterna under
våren 2015 inlett ett arbete i syfte att se över och ge förslag på hur samverkan med andra aktörer kan
utvecklas för dem som är i behov av insatser av fler eller andra aktörer än Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan.
Arbetet utgår från regleringsbrevsuppdrag 2015 där myndigheterna bland annat ska utveckla stödet
till unga med aktivitetsersättning i samverkan med andra relevanta aktörer och inom ramen för
samordningsförbundens verksamhet verka för att unga med aktivitetsersättning ska uppnå eller
förbättra sin arbetsförmåga. Arbetet avser samtliga individer som är eller kan bli aktuella för det
förstärkta samarbetet, oavsett ersättningsform.
Sida 24
Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning
8.5 Utveckling av samarbetet
Enligt regleringsbrevet för 2015 ska myndigheterna i slutredovisningen för 2015 lämna förslag på hur
arbetet inom samverkan kan utvecklas så att tiderna inom sjukförsäkringen förkortas och fler
personer övergår till arbetsmarknaden. Detta innebär att myndigheterna tillsammans, utöver
redovisning av vilka åtgärder som vidtagits under året, även ska föreslå hur samarbetet fortsatt kan
utvecklas.
NSG har enats om att myndigheterna ska ta fram förslag på förbättringar och utveckling utifrån
samarbetets befintliga struktur. Arbetet kommer att bedrivas i grupp av sakkunniga från båda
myndigheterna. Uppdraget inleddes i april 2015 med en kompletterande probleminventering där
utvecklingsområden identifierades.
Sida 25
Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning
Bilaga
Tabell 9 Deltagare i aktiva insatser som startat efter 1 februari 2012 och som lämnat samarbetet oktober 2014 –
februari 2015 efter arbetslivsinriktad insats. Status mäts 90 dagar efter avslutad arbetslivsinriktad insats.
Uppdelning efter sökandekategori
Kvinnor
Män
Summa
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Totalt
990
100%
686
100%
1 676
100%
1
40
4%
37
5%
77
5%
2
31
3%
8
1%
39
2%
3
27
3%
11
2%
38
2%
4
8
1%
13
2%
21
1%
5
204
21%
134
20%
338
20%
6
7
1%
6
1%
13
1%
7
41
4%
13
2%
54
3%
8
1
0%
1
0%
2
0%
11
49
5%
49
7%
98
6%
14
104
11%
49
7%
153
9%
21
9
1%
5
1%
14
1%
22
18
2%
7
1%
25
1%
31
4
0%
5
1%
9
1%
33
45
5%
44
6%
89
5%
35
2
0%
1
0%
3
0%
36
1
0%
0%
1
0%
38
88
9%
100
15%
188
11%
39
36
4%
33
5%
69
4%
41
28
3%
13
2%
41
2%
42
86
9%
80
12%
166
10%
43
5
1%
5
1%
10
1%
0%
1
0%
1
0%
6
1%
10
1%
45
46
4
0%
49
1
0%
0%
1
0%
54
7
1%
0%
7
0%
69
1
0%
4
1%
5
0%
70
41
4%
11
2%
52
3%
71
43
4%
24
3%
67
4%
72
26
3%
6
1%
32
2%
73
10
1%
3
0%
13
1%
76
1
0%
1
0%
2
0%
79
6
1%
3
0%
9
1%
81
8
1%
9
1%
17
1%
83
1
0%
1
0%
2
0%
0%
1
0%
1
0%
0%
1
0%
0%
8
0%
96
97
1
0%
98
6
Källa: Arbetsförmedlingen
1%
2
Sida 26
Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning
Tabell 10 Deltagare i aktiva insatser som startat efter 1 februari 2012 och som lämnat samarbetet oktober 2014 –
februari 2015 efter arbetslivsinriktad insats. Status mäts 90 dagar efter avslutad arbetslivsinriktad insats.
Uppdelning efter vilken sökandekategori individen var i månaden innan avslut i det förstärkta samarbetet
Kvinnor
Män
Summa
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Totalt
990
100%
686
100%
1 676
100%
11
39
4%
20
3%
59
4%
14
128
13%
74
11%
202
12%
21
4
0%
2
0%
6
0%
22
10
1%
2
0%
12
1%
31
3
0%
1
0%
4
0%
33
20
2%
17
2%
37
2%
35
1
0%
1
0%
2
0%
38
55
6%
48
7%
103
6%
39
27
3%
18
3%
45
3%
41
14
1%
13
2%
27
2%
42
41
4%
34
5%
75
4%
43
2
0%
4
1%
6
0%
46
3
0%
2
0%
5
0%
49
1
0%
0%
1
0%
54
4
0%
5
1%
9
1%
56
3
0%
1
0%
4
0%
58
2
0%
0%
2
0%
59
1
0%
0%
1
0%
1
0%
67
0%
1
0%
69
1
0%
1
0%
2
0%
70
30
3%
6
1%
36
2%
71
451
46%
317
46%
768
46%
72
10
1%
6
1%
16
1%
73
59
6%
54
8%
113
7%
76
6
1%
10
1%
16
1%
79
3
0%
2
0%
5
0%
81
16
2%
16
2%
32
2%
83
8
1%
2
0%
10
1%
96
1
0%
1
0%
2
0%
97
14
1%
6
1%
20
1%
98
30
3%
17
2%
47
3%
(tom)
3
Källa: Arbetsförmedlingen
0%
5
1%
8
0%