Otillåten gärning

Rekvisit för
otillåten gärning
Tova Bennet, Doktorand i straffrätt
[email protected]
[email protected]
Brottsbegreppets syfte
• Att bistå med ett system för att rättsligt
begränsa det straffbara området.
–T.ex. genom begreppet “kontrollerad
gärning”.
[email protected]
”Gärningsculpa”
• Syfte: att avgränsa mängden möjliga
orsaksamband
– och tala om vilka orsakssamband som är
rättsligt relevanta.
[email protected]
”Gärningsculpa”
Bedömningen av gärningsculpa innehåller tre krav:
1. att gärningspersonen har begått en kontrollerad
gärning.
2. att den kontrollerade gärningen innefattat ett otillåtet
risktagande – alltså, är oaktsam.
3. att oaktsamheten har orsakat en viss följd på ett
relevant sätt.
(Kriminalrättens grunder s.136)
[email protected]
”Gärningsculpa”
Bedömningen av gärningsculpa innehåller tre krav:
1. att gärningspersonen har begått en kontrollerad
gärning.
2. att den kontrollerade gärningen innefattat ett otillåtet
risktagande – alltså, är oaktsam.
3. att oaktsamheten har orsakat en viss följd på ett
relevant sätt.
(Kriminalrättens grunder s.136)
[email protected]
”Gärningsculpa”
1. Föreligger en kontrollerad gärning?
• Hade gärningspersonen (GP) kontroll över
händelseförloppet?
• En handling är kontrollerad: om GP på order kan
avsluta eller hejda det kausala förlopp som handlandet
innebär.
• En underlåtenhet är kontrollerad om GP på order kan
utföra den relevanta handlingen.
• Egentligen: har GP förmåga att hindra att brott förövas?
[email protected]
”Gärningsculpa”
Typfall 1:
A skjuter ett skott mot B och dödar B.
A utför en kontrollerad handling tills han tryckt på
avtryckaren. Resten av händelseförloppet kan inte
förhindras.
Den kontrollerade handlingen innefattar ett otillåtet
risktagande i förhållande till (den okontrollerade) följden.
Risktagandet är otillåtet – därför att en normativ
bedömning (värdering) säger att samhället inte tillåter det.
[email protected]
”Gärningsculpa”
Bedömningen av gärningsculpa innehåller tre krav:
1. att gärningspersonen har begått en kontrollerad
gärning.
2. att den kontrollerade gärningen innefattat ett
otillåtet risktagande – alltså, är oaktsam.
3. att oaktsamheten har orsakat en viss följd på ett
relevant sätt.
(Kriminalrättens grunder s.136)
[email protected]
”Gärningsculpa”
2. Föreligger ett otillåtet risktagande?
Utförandet av den kontrollerade gärningen innebär en risk
för att den okontrollerade följden inträffar,
och
denna risk är sådan att det finns goda skäl att avstå från
gärningen.
Goda skäl? Upp till domstolen – en utpräglat normativ,
ideologisk och kulturell bedömning.
Vägledning: Aktsamhetsstandarder t.ex. normalt aktsam
person, speciallagstiftning.
[email protected]
”Gärningsculpa”
2. Föreligger ett otillåtet risktagande?
Bedömningen påverkas av:
– Gärningspersonens sociala roll och allmänna
kapacitet (t.ex. professionella roller).
– Yttre omständigheter som omger gärningen
(t.ex. att köra bil oaktsamt genom att köra för fort är inte
detsamma som att överskrida en given hastighetsgräns utan
påverkas av väder, ljusförhållanden, väglag etc.)
[email protected]
”Gärningsculpa”
Bedömningen av gärningsculpa innehåller tre krav:
1. att gärningspersonen har begått en kontrollerad
gärning.
2. att den kontrollerade gärningen innefattat ett otillåtet
risktagande – alltså, är oaktsam.
3. att oaktsamheten har orsakat en viss följd på ett
relevant sätt.
(Kriminalrättens grunder s.136)
[email protected]
”Gärningsculpa”
3. Har oaktsamheten / risktagandet på ett relevant sätt
orsakat följden?
• Har det oönskade resultatet orsakats av att en otillåten
risk har förverkligats?
• Från GPs synvinkel ska orsaksförbindelsen mellan den
kontrollerade gärningen och följden vara så trolig och
möjlig (plausibel) att hen borde ha avstått från
gärningen.
t.ex. att köra på vänster sida av vägen i uppförsbacke innefattar
risken att frontalkrocka. Vid en kollision (den okontrollerade
följden) är framförandet av bilen gärningsculpöst eftersom det
var både troligt och möjligt att få ett möte.
[email protected]
”Gärningsculpa”
Typfall 2:
A dödar B genom att hålla B:s huvud under vatten.
Den straffbelagda gärningen fullbordas medan A har kvar
kontrollen över händelseförloppet.
Någon bedömning av otillåtet risktagande behöver inte
göras.
t.ex. våldtäkt, stöld, mened, häleri
[email protected]
”Gärningsculpa”
Typfall 3:
A utför en straffbelagd gärning utan att överhuvudtaget ha
någon kontroll över den.
 Ofrivillig gärning
t.ex. sömngångare, hypnos, spasmer, medvetslöshet,
reflexrörelser, förlamning, bedövning…
GP förflyttar sig som en kropp, inte som en person.
 Gärningskontroll finns i detta fall endast om GP tidigare
varit gärningsculpös i förhållande till sitt tillstånd (t.ex. kör
bil efter att ha tagit sömnmedel).
[email protected]
Sammanfattning
• En kriminalisering pekar ut vilka oönskade följder
samhället vill undvika.
• Antalet möjliga kausalsamband som leder fram till dess
följder är oändliga.
• Vi måste begränsa  Endast kontrollerade gärningar kan
leda till straffansvar.
• En normativ bedömning av vissa orsaksförlopp utesluter
också straffansvar för vissa följder:
– För att risktagandet är tillåtet utifrån empiriska- eller
aktsamhetsstandarder.
– För att den okontrollerade följden, från GPs synpunkt, varken
var en trolig eller möjlig konsekvens av gärningen.
[email protected]
Rättfärdigande omständigheter
• Att det föreligger en kontrollerad gärning och att kraven i
brottsrekvisiten är uppfyllda (A1) räcker inte för att en
gärning ska vara otillåten.
• Det krävs också att det inte föreligger en rättfärdigande
omständighet (A2):
– Nödvärn, Nöd
– Laga befogenhet, under offentlig maktutövning
– På förmans order
– Samtycke
– Social adekvans
[email protected]