Läs domen i sin helhet här.

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
DOM
2015-11-16
Meddelad i
Stockholm
Mål nr B 14517-14
KONSUMENTVERKET
INK.
m -W-1 6
PARTER
SÖKANDE
Konsumentombudsmannen
Box 48
651 02 Karlstad
Genom
processrådet Gunnar Wikström
MOTPART
Sweet Wellness A B , 556779-4218
Box 7782
103 96 Stockholm
Ombud: Advokat Kristofer Johannesson
7wise Grönberg Advokatbyrå K B
Kungsgatan 56
111 22 Stockholm
DOMSLUT
Tingsrätten dömer ut det Kolbavilba A B (med tidigare firma Sweet Wellness A B )
förelagda vitet om 750 000 kr att betalas till staten.
Dok.Id 1529386
Postadress
Box 8307
104 20 Stockholm
Besöksadress
Scheelegatan 7
Telefon
Telefax
08-561 654 70
08-561 650 05
E-post:
[email protected]
wvvw.stockholmstingsratt.se
Expeditionstid
m å n d a g - fredag
08:00-16:00
STOCKHOLMS TINGSRÄTT
DOM
B 14517-14
2015-11-16
BAKGRUND
Kolbavilba A B hade tidigare finnan Sweet Wellness A B . Tingsrätten benämner i
denna dom bolaget med Sweet Wellness.
Sweet Wellness bedriver försäljning av s.k. egenvårdsprodukter, främst kosttillskott.
Bolaget säljer sina produkter bl.a. genom telefonförsäljning. Produkterna säljs under
varumärket Grace Wellness. En produkt som bolaget säljer är Xantan, som innehåller
ämnet xantangummi.
Konsumentombudsmannen (KO) meddelade den 7 augusti 2013 ett förbuds- och
informationsföreläggande mot Sweet Wellness (FF 2013:1 Ob/IF 2013/08b) med
följande innehåll:
1) K O ) förbjuder Sweet Wellness
a) att vid marknadsföring använda följande hälsopåståenden om ämnet
xantan
"xantan är perfekt om man vill gå ner i vikt" och
"xantan ökar mättnadskänslan" och
"xantan tar bort sötsuget"
och andra hälsopåståenden om xantan med motsvarande innebörd.
b) att vid marknadsföring påstå att konsumenten får testa eller prova, att det inte finns
något köptvång eller någon bindningstid, att konsumenten inte blir bunden av avtal
eller att på annat sätt förmedla intrycket av att erbjudandet är kostnadsfritt, om så inte
är fallet,
STOCKHOLMS TINGSRÄTT
DOM
B 14517-14
2015-11-16
2) K O ålägger Sweet Wellness
a) att vid marknadsföring på ett klart och tydligt sätt informera om att en accept av ett
erbjudande medför att konsumenten blir bunden av ett abonnemang, när så är fallet,
samt vad konsumenten har att iaktta om han vill säga upp abonnemanget och
b) att vid marknadsföring via telefon i början av samtalet informera om syftet med
samtalet.
Föreläggandet förenades med ett vite på 750 000 kr.
Sweet Wellness godkände den 16 augusti 2013 föreläggandet.
KO har nu väckt talan om att vitet ska dömas ut.
YRKANDEN
KO har yrkat att det förelagda vitet 750 000 kr ska dömas ut och betalas till staten.
Sweet Wellness har bestritt yrkandet.
GRUNDER
KO
Sweet Wellness har överträtt det godkända föreläggandet i vad avser såväl förbuden
mot vissa marknadsföringsåtgärder, som åläggandena att vid marknadsföring lämna
viss information.
Sweet Wellness
Ändamålet med vitet har fallit bort, varför vitet inte ska dömas ut.
STOCKHOLMS TINGSRÄTT
DOM
B 14517-14
2015-11-16
Påståendena enlig förbudet punkt 1 a) är straffbelagda och ett vite kan därför inte
föreläggas.
Bolaget har inte överträtt förbuden i punkt 1 b) och inte heller åläggandena i punkt 2
a).
Åläggandena i punkt 2 brister dessutom i konkretion och tydlighet.
Särskilda skäl föreligger att i vart fall jämka vitet.
U T V E C K L I N G AV TALAN
KO
Saken gäller Sweet Wellness marknadsföring genom telefonförsäljning av en
hälsoprodukt som innehåller ämnet xantan.
Sweet Wellness säljer olika hälsoprodukter via sin webbplats och via
telefonförsäljning, bl.a produkten Xantan. Under våren 2012 inledde Konsumentverket
ett ärende mot bolaget för att undersöka om det förekommit otillåtna hälsopåståenden
om ämnet xantan i den produkt som marknadsfördes av bolaget samt om det
förekommit bristande information vid marknadsföringen. Bolaget vidtog, efter
kontakter med Konsumentverket, rättelse.
Under våren 2013 uppmärksammades att vilseledande påståenden om produkten och
bristande information alltjämt förekom. K O beslutade därför att meddela det förbudsoch informationsföreläggande mot bolaget, vilket återgivits under rubriken
B A K G R U N D . Bolaget godkände föreläggandet.
STOCKHOLMS TINGSRÄTT
DOM
B 14517-14
2015-11-16
Föreläggandet innebär, genom punkten 1 a), ett förbud mot att vid marknadsföring av
xantan använda otillåtna hälsopåståenden. För att få användas måste påståendena
finnas upptagna i en gemenskapsförteckning över godkända hälsopåståenden, vilket
inte är fallet (Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1924/2006 om
näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel och Kommissionens förordning
(EU) nr 432/2012 om fastställande av en förteckning över andra godkända
hälsopåståenden etc).
Punkterna 1 a) och 2 a) - som är en spegelbild av varandra - syftar till att Sweet
Wellness inte ska lämna vilseledande uppgifter om kostnaden för erbjudandet samt inte
utelämna väsentlig information om abonnemanget och hur det ska upphöra.
Åläggandet i punkt 2 b) avser att Sweet Wellness ska iaktta vad som enligt lag gäller
om att en telefonförsäljare i början av ett samtal ska ange syftet med telefonsamtalet.
Efter godkännandet av föreläggandet tog Konsumentverket emot omkring 30
anmälningar mot bolagets telefonförsäljning av produkten. Anmälningarna avsåg
påstått förmånliga erbjudanden om att prova produkten utan att binda sig till att
fortsättningsvis köpa produkter. Enligt vissa anmälningar innebar marknadsföringen
att produkten erbjöds som ett tack för att anmälaren deltagit i en undersökning.
Med anledning av anmälningarna efterfrågade K O inspelningar av bolagets
försäljningssamtal med vissa kunder. Bolaget efterkom inte begäran.
Konsumentverket fick emellertid senare via en kund till bolaget del av en ljudfil med
ett säljsamtal den 27 mars 2014 mellan bolagets telefonförsäljare och kunden.
Ljudfilen innehåller hela säljsamtalet, som var ungefär sju minuter långt.
Av ljudfilen framgår att telefonförsäljaren inleder med att ställa vissa uppföljande
frågor efter att kunden svarat på en undersökning på internet. Först långt in i samtalet
nämns att syftet med samtalet är att sälja produkten.
STOCKHOLMS TINGSRÄTT
DOM
B 14517-14
2015-11-16
Under telefonsamtalet använder försäljaren vid olika tillfällen de hälsopåståenden som
faller under förbudet i punkt 1 a). När det gäller påståendet om sötsuget görs det i form
av reglering av blodsockernivån så att man slipper "dippar" och är mera allmänt hållet.
Genom att vid telefonsamtalet använda uttryck som "testa", "provpaket" och att det
inte finns "köptvång eller bindningstid" trots att erbjudandet varit kopplat till ett
kostnadsbelagt abonnemang har förbudet i punkt 1 b) överträtts.
Säljaren har inte vid telefonsamtalet på ett klart och tydlig sätt informerat konsumenten
om att denne blir bunden av ett abonnemang om kunden tackar ja till erbjudandet och
inte heller om vad som gäller för uppsägning av abonnemanget. Information om detta
lämnas visserligen i slutet av telefonsamtalet, men är otydliga och tvetydiga mot
bakgrund av att det tidigare talats om "provpaket" och "testa".
Sweet Wellness
Bolaget bedriver inte sedan slutet av 2014 handel med kosttillkott utan har övergått till
att sälja el-tandborstar och andra tandvårdsprodukter.
A v livsmedelslagen (2006: 804) följer att bolagets användning av hälsopåståendena
under punkt 1 a) är straffbelagda, varför vite inte får föreläggas för dessa. A v 5 § i
livsmedelslagen framgår att lagen kompletterar vissa EU-förordningar, bl.a.
förordningen (EG) 1924/2006 utom när det gäller näringspåståenden och kommersiella
meddelanden i form av reklam (SFS 2014:1526 , p. 37). A v 10 § livsmedelslagen
följer att det utöver av vad som följer av EU-bestämmelser som kompletteras av
livsmedelslagen är förbjudet att på marknaden släppa ut livsmedel som inte uppfyller
vissa krav och villkor m.m. Bestämmelsen är enligt 29 § i lagen straffbelagd.
Bolagets verksamhet med kosttillskott gick inte bra. Efter ett inledande förlustår 2011
visade bolaget blygsamma vinster åren 2012-2014.
STOCKHOLMS TINGSRÄTT
DOM
B 14517-14
2015-11-16
Att inspelningar av bolagets säljsamtal inte överlämnats till K O beror på att
inspelningarna hanterats en personuppgiftslagen och därmed inte kunnat lämnas ut.
KO har som bevisning åberopat ljudfilen från säljsamtalet den 27 mars 2014. Ljudfilen
har lyssnats av vid huvudförhandling i målet.
DOMSKÄL
Utgångspunkter för
prövningen
Tingsrätten har att ta ställning till om Sweet Welllness genom det åberopade
säljsamtalet vid sin marknadsföring har överträtt KO:s förbuds- och
informationsföreläggande. Tingsrätten har därvid att pröva om förbuden och
åläggandena är lagligen grundade och om de har överträtts. Domstolen gör alltså en
begränsad prövning som inte innefattar lämpligheten i sig av att ett föreläggande
meddelats. Ett förbud enligt marknadsföringslagen innebär att en näringsidkare kan
förjudas att fortsätta med en otillbörlig marknadsföring eller med någon annan
liknande åtgärd. Det är K O som har att visa att överträdelse har skett. Inom ramen för
denna prövning ligger dock att domstolen kan pröva om ändamålet med vitet förlorat
sin betydelse; det ska i så fall inte dömas ut. Domstolen får också, om det finns
särskilda skäl, jämka storleken av det vitesbelopp som ska dömas ut. (Jfr 9 § lagen,
1985:206, om viten.)
Tingsrätten finner i detta fall anledning att inledningsvis ta ställning till den
övergripande frågan om ändamålet med vitet i detta fall förlorat sin betydelse. Enligt
Sweet Wellness bedriver j u bolaget inte längre någon försäljning av kosttillkott utan
har övergått till att sälja andra produkter.
STOCKHOLMS TINGSPvATT
DOM
B 14517-14
2015-11-16
Enligt tingsrätten kan ändamålet med vitet sägas ha förlorat sin betydelse bara om det
skulle framstå som omöjligt för Sweet Wellness att fortsätta eller återuppta sin
marknadsföring, t.ex. därför att bolaget avvecklat sin verksamhet i sin helhet. Några
sådana omständigheter har inte framkommit. Tingsrätten kan därför inte finna att vitet
kan anses ha förlorat sin betydelse.
En andra inledande fråga är om förbuden vid vite mot att använda vissa
hälsopåståenden inte är lagligen grundade därför att användningen av dem är
straffbelagda. Enligt tingsrätten avser livsmedelslagens straffbestämmelse åtgärder
som innebär att någon i strid mot bl.a vissa EU-bestämmelser släpper ut livsmedel på
marknaden. Däremot omfattas inte åtgärder som bara innebär marknadsföring, t.ex.
reklam. På det marknadsrättliga området torde dessutom principen om att vite inte får
föreläggas om förfarandet är straffbelagt inte anses gälla fullt ut. Detta får sägas
innebära att vite vid otillbörlig marknadsföring kan sättas ut oavsett förekomsten av ett
straffstadgande men att endast vite kan tas ut om föreläggandets föreskrifter åsidosätts
(jfr härtill 30 § marknadsföringslagen och Lavin, Viteslagstiftningen, 2 uppl., s. 69 f f . )
Tingsrätten finner därmed att förbuden i punkt 1 a) är lagligen grundade.
Vid dessa bedömningar har tingsrätten att pröva om Sweet Wellness överträtt förbuden
och åläggandena i KO:s föreläggande. Till stöd för detta har KO åberopat inslag i
ljudfilen med säljsamtalet.
Har förbuds-
och informationsföreläggandena
åsidosatts?
Punkten 1 a)
Föreläggandet innebär förbud mot att använda tre olika hälsopåståenden.
Av ljudfilen från säljsamtalet framgår att telefonförsäljaren en bit in i säljsamatlet
säger att Xantan
"hjälper faktiskt att få en sån här rivstart med det här med viktminskning" och
STOCKHOLMS TINGSRÄTT
DOM
B 14517-14
2015-11-16
"man får en ökad mättnadskänsla".
Även om påståendet enlig den första strecksatsen inte är likalydande som förbudets
första strecksats finner tingsrätten att det får sägas ha en sådan innebörd att det
väsentligen överensstämmer med förbudet. Påståendet om ökad mättnadskänsla är
också så väsentligen överensstämmande med förbudet att det faller under detta.
När det gäller förbudet att påstå att "xantan tar bort sötsuget" har K O menat att detta
överträtts genom försäljarens påståenden om reglering av blodsockernivån enligt
följande:
"... reglerar blodsockernivån då så att man slipper de här dipparna på
eftermiddagen och humörsvängningarna och att man liksom, ja man vill så
gärna ha någonting men det här dämpar j u då detta så man slipper de där
dipparna".
Enligt tingsrätten är detta påstående däremot så allmänt hållet och avvikande i
förhållande till förbudet att det inte kan ses som en överträdelse av förbudet även om
det avser påståenden med motsvarande innebörd.
Sweet Wellness har, enligt tingsrätten, överträtt förbudets två första strecksatser, men
däremot inte det tredje.
Punkten 1 b)
Föreläggandet avser ett förbud mot att vid marknadsföringen använda ett s.k.
lockerbjudande och ge intryck av att erbjudandet var kostnadsfritt trots att det var
kopplat till ett kostnadsbelagt abonnemang. Enligt K O har säljaren, vid utspridda
tillfällen under samtalet, använt påståenden att kunden "får testa", "provpaket", att det
inte finns "köptvång eller bindningstid" samt gett intryck av att erbjudandet var
kostnadsfritt.
10
STOCKHOLMS TINGSRÄTT
DOM
2015-11-16
B 14517-14
A v säljsamtalet framgår att försäljaren, en tid in i samtalet, på kundens fråga om
erbjudandet kostade något svarade:
"... jag kommer att stå för värdet utav den här produkten idag. Det brukar j u
kosta ungefär en 400 kr, men det står jag för naturligtvis idag eftersom du har
varit med i den där undersökningen... jag tycker ändå att man liksom ska få
någonting för att man har varit med i en undersökning".
Efter ytterligare en tid av samtalet frågade kunden igen om det inte är någonting hon
kommer att betala förutom portot, som tidigare uppgetts vara 79 kr. Telefonförsäljaren
svarade:
"... det är bara portot som du betalar här idag, ingenting annat.
Något senare i säljsamtalet uttalade telefonförsäljaren:
"Den här kommer j u du att få testa under 15 dagar då för att se lite vad du
tycker om den. Och känner du att du tycker om den får du j u naturligtvis
fortsätta, men vi har j u inte några bindningstider eller köpkrav utan det har vi
skippat totalt idag då, just för att man bara ska få testa. Och är det så att efter de
här 15 dagarna har gått att du känner att du är nöjd med det här provpaketet och
att du inte skulle vilja ha hem något mer då så är det bara att skicka iväg ett
mejl till oss så att vi är medvetna om det då. Och då har du all den här
informationen i paketet då som en liten säkerhet".
Enligt tingsrätten får det sista påståendet ändå anses innehålla sådan information som
innebär att kunden blev införstådd med att lockerbjudandet var knutet till ett senare
kostnadsbelagt åtagande, men som gick att frigöra sig från. Satt i relation till förbudets
relativt generella utformning finner tingsrätten inte att Sweet Wellness påståenden
innebär en överträdelse av förbudet.
Punkten 2 a)
11
STOCKHOLMS TINGSRÄTT
DOM
B 14517-14
2015-11-16
Åläggandet avser att Sweet Wellness inte får utelämna väsentlig information om det
s.k. huvuderbjudandet, dvs. att lockerbjudandet medför bindning till ett senare
abonnemang av produkten samt vad kunden har att iaktta för att frigöra sig från
abonnemanget. K O har i detta hänseende hänfört sig till följande påstående av
telefonförsäljaren:
"... den 27/3 2014 då har [konsumenten] valt att beställa Xantan för 79 kr och
därefter får [konsumenten], om hon vill då, en ny försändelse varannan månad
för 798 kr per försändelse inklusive frakt. Och du väljer j u själv när du vill
avsluta ditt abonnemang eller göra ett uppehåll genom att kontakta Grace
Wellness som äger Xantan, och om du inte vill ha fler försändelser så hör du av
dig inom 13 dagar efter du fått din leverans ".
Tingsrätten delar inte KO:s uppfattning att detta inte uppfyller kravet på klar och tydlig
information i de hänseenden som åläggandet avsåg att täcka. Någon överträdelse av
åläggandet kan därför inte anses ha skett.
Punkten 2 b)
Detta ålägande innebär att Sweet Wellness vid telefonförsäljning i början av samtalet
ska informera konsumenten om att syftet med samtalet är att sälja en produkt. A v
ljudfilen med säljsamtalet framgår att det först inleds på ett allmänt sätt enligt följande:
"Jag ringer från ett företag som heter Grace Wellness och jag ringer till dig för
att för ett tag sen så var du med och svarade på lite frågor om hälsa och
välmående och så på internet... jag sitter j u här med dina svar här och går
igenom dem... och då hade jag tänkt att ställa några korta frågor här som en
liten uppföljning".
Först senare in i samtalet uppger försäljaren att konsumenten ska få produkten gratis
och, efter ytterligare en tid, att konsumenten kan fortsätta med produkten efter att tagit
emot lockerbjudandet.
12
STOCKHOLMS TINGSPvÄTT
DOM
B 14517-14
2015-11-16
Enligt tingsrätten är åläggandet, inom ramen för det av KO meddelade föreläggandet,
tillräckligt specifikt för att kunna förstås av den som föreläggandet riktar sig till.
Tingsrätten delar KO:s uppfattning att Sweet Wellness har överträtt åläggandet genom
att först en bit in i samtalet informera om att det var ett säljsamtal.
Avslutningsvis
Sweet Wellness har, enlig tingsrätten, överträtt KO:s föreläggande i vad avser punkt 1
a) första och andra strecksatserna samt punkt 2 b). Detta innebär att vitet kan dömas ut.
Några särskilda skäl att jämka vitet har, enligt tingsrätten, inte framkommit. Sweet
Wellness ska alltså förpliktas att betala hela det förelagda vitet.
H U R M A N ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 400)
Överklagande, sällt till Svea hovrätt, senast den 7 december 2015. Prövningstillstånd
krävs.
Tomas Norström
Bilaga 1
SVERIGES DOMSTOLAR
ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE - DOM I BROTTMÅL
Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller
ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller l ä m n a s
till tingsrätten. Överklagandet prövas av den
hovrätt som finns angiven i slutet av domen.
Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten
inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.
Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får
också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga
tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit i n
till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. O m
det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller ans lutnings överklagandet prövas.
Samma regler som för part gäller för den som
inte är part eller intervenient och som vill
överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.
För att ett överklagande ska kunna tas upp i
hovrätten fordras i vissa fall att prövningstills t å n d meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om
c
n
1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har
kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstilllämpningen att överklagandet prövas
av högre rätt, eller
4.
det annars finns synnerliga skäl att
pröva överklagandet.
Om prövningstillstånd krävs och sådant inte
meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det
är därför viktigt att det, i de fall prövningstillstånd krävs, klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser
att prövningstillstånd bör meddelas.
I vilka fall krävs prövningstillstånd?
Brottmålsdelen
Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten
ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade
1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller
2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer
än 6 månaders fängelse i straffskalan.
Enskilt anspråk (skadeståndstalan)
För att hovrätten ska pröva en skadeståndstalan krävs prövningstillstånd. Från denna regel
gäller följande undantag:
Överklagas domen även i brottmåls delen och
avser överklagandet frågan om den tilltalade
ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte
prövningstillstånd för ett till denna gärning
kopplat enskilt anspråk i de fall
O
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det
slut som tingsrätten har kommit till,
1. det enligt ovanstående regler inte krävs
prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller
2. prövningstillstånd i brottmålsdelen
meddelas av hovrätten.
>
Q
wv/w. domstol, se
Beslut i övriga frågor
Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs
även prövningstillstånd vid beslut som endast
får överklagas i samband med överklagande av
domen.
Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om
1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag
och nummer för domen,
2. parternas namn och hemvist och om
möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,
3. den ändring av tingsrättens dom som
klaganden vill få ull stånd,
4.
grunderna (skälen) för överklagandet
och i vilket avseende tingsrättens
domskäl enligt klagandens mening är
oriktiga,
6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas.
Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska
ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller
en förnyad syn på stället, ska han eller hon
ange det och skälen till detta. Klaganden ska
också ange om han eller hon vill att målsäganden eller den tilltalade ska infinna sig personligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Ar
den tilltalade anhållen eller häktad, ska det
anges.
Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden
eller hans/hennes ombud.
Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten.
Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen.
O m ni tidigare informerats om att förenklad
delgivning kan komma att användas med er i
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt
också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.
5. de bevis som åberopas och vad som
ska styrkas med varje bevis, samt
www. domstol, se