Täbyborna är på bettet

TISDAG 20 JANUARI 2015. MITT I TÄBY 5
TÄBY Det ska bli lättare att komma
i kontakt med kommunen.
Nu planeras nämligen ett sär­
skilt kontaktcenter där Täbybor,
företagare och besökare ska kunna
lämna synpunkter och få svar på
frågor som rör den kommunala
verksamheten.
Centret ska fungera som ett
slags kundtjänst, enligt ett tjänste­
utlåtande. Uppskattningsvis har
redan ungefär hälften av Sveriges
kommuner en sådan tjänst. Kost­
naden för uppstart beräknas till
ungefär 5 miljoner.
Förhoppningen är att kontakt­
centret ska effektivisera de olika
verksamheterna på ett sätt som
motsvarar kostnaden för att driva
tjänsten.
Foto: Åsa Sommarström
Kommunen vill skapa kontaktcenter
Kontakcenter ska underlätta
samlta mellan kommunen och
medborgarna
tio veckors väntan
på färdtjänstkort
stockholm Väntetiden för
dem som ansökt om färdtjänst
är just nu mycket lång. Tommy
Arnlind från Botkyrka ansökte
i november om förnyat färd­
tjänstkort. Han har nu väntat
i över tio veckor.
– Jag kan inte ta mig hem­
ifrån, och det är inte kul. Jag har
ett läkarbesök inbokat, säger
han.
Anledningen till försening­
arna är att det är personalbrist
på färdtjänsten.
Sixten Larsson är 93 år och har inga egna tänder kvar. Hans sista försvann för 15 år sedan. Ingrid Stensson är 85 år och har bara förlorat två tänder. Foto: Anna Z Ek
Täbyborna är på bettet
l Högre inkomst och god tillgång till tandläkare bakom bra tandhälsa
Skillnaden mellan Sveriges kommuner vad gäller
äldres tänder är stor.
I Täby har 80-åringarna
24 tänder kvar i snitt mot
bara 11 i Arvidsjaur.
Att skillnaden är så stor tror Anna
Petersen, tandläkare vid Folk­
tandvården i Täby, beror på att
tillgången till tandläkare i Täby är
god.
– I många delar av Sverige är det
ont om tandläkare precis som om
läkare. Det gör att det blir svårare
att få regelbunden tandläkarvård.
Skillnaderna mellan Stock­
holms kommuner är inte lika stor.
Här skiljer det från i snitt 21 till 24
tänder kvar för personer i åldern
80–89 år.
Siffrorna från Socialstyrelsen
kommer dessutom ursprungligen
från tandläkare. De som aldrig
besöker en sådan, till exempel av
ekonomiska skäl, finns alltså inte
med i statistiken.
Andreas Cederlund, sakkunnig
inom tandvård på Socialstyrelsen,
menar att utbildningsnivå och in­
komst påverkar tandhälsan.
– Pengar är en röd tråd och spe­
lar in. Samtidigt kan man inte
köpa friska tänder, säger han.
pratar med Täby­
bor i centrum en vanlig vardags­
förmiddag visar det sig att alla
vi kontaktar regelbundet går till
tandläkaren. Några säger att de
slutade gå till tandläkaren efter
skolåren men att det blev dyrt se­
dan när de började få problem.
Några som har helt olika tand­
När Mitt i Täby
status trots att de är nära vänner
som bott i Täby hela sina vuxna
liv och är ganska jämngamla är
Sixten Larsson, 93 år, och Ingrid
Svensson, 85 år. De bor båda nära
centrum i Lyktans äldreboende.
– Jag tappade min sista tand för
15 år sedan, berättar Sixten. Jag
har haft dåliga tänder hela l­ivet
och var tvungen att dra ut den för­
sta redan innan jag gjorde lum­
pen.
Nu har han dels inplantat, dels
en lösgom.
– Men inplantatet måste ju ock­
så skötas ordentligt och jag går re­
gelbundet till tandläkaren för att
rengöra och röntga skruvarna.
För Ingrid är det precis tvärt
om. Hon har fina tänder och har
bara förlorat två stycken.
– Jag är väldigt noggrann och
borstar dem morgon och kväll och
går till tandläkaren en gång per år.
Människan har som max 32
­tänder av vilka fyra är visdoms­
tänder.
l  Eva Cloarec
[email protected]
tel 550 550 74
Hur sköter du tänderna? Går du till tandläkaren?
Jens Åkerman
65 år, Ella gård.
– Med mellanrums­
borste och tandtråd.
Går till tandläkare
och tandhygienist.
Misskötte tänderna
som ung men att gå till tandläka­
ren sparar pengar på sikt.
Christina Vareius
54 år, Hägernäs
strand.
– Borstar, använder
munskölj och går till
tandläkaren. Som
tonåring sa tandlä­
karen att jag skulle bli tandlös vid
26 om jag misskötte tänderna.
Dédé Emanuel,
68 år, Marknadsvägen.
– Jag är enormt
noggrann. Vill kunna
äta när jag blir äldre
med. Har alltid gått
regelbundet till tandläkaren efter
skolan. Nu två gånger per år.
Sandra Leichel
35 år, Ella gård.
– Borstar morgon
och kväll, använ­
der tandtråd, går till
tandläkaren. När jag
blev student beta­
lade mamma tandläkaren. Har
haft tur med tänderna.
Dick Söderström
27 år, jobbar i Täby
C bor i Sollentuna.
– Borstar två gånger
per dag. Gick regel­
bundet till tandläka­
ren under skoltiden
men slutade sedan. Gick dit för
två år sedan. Har aldrig haft hål.