r:t1 Uppvidinge - Uppvidinge kommun

r:t1
Uppvidinge
~
SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
Sida l (32)
KOMMUN
Sammanträdesdatum
2015-02-05
Socialnämnden
Plats och tid
Socialförvaltningen, Lenhavda klockan 13:00 - 18:08
Beslutande
Lars-Erik Hammarström (S)
Birger Johansson (S) ersättare för Niklas Jonsson (S)
Thomas Lindberg (C)
Börje Melin (SD)
Gunilla Nikolausson (S)
Eva Palmqvist (C)
Anna-Lena Rosand er (V)
Matthias Sjöberg (MP)
Bjarne Svensson (S)
Martina Svensson (C)
Övriga närvarande
Se sida 3
Utses att justera
Lars-Erik Hammarström
Justeringens plats och tid 12 februari kl12:30
Underskrifter
l - 2,
4-25
sekreterare
Ordförande
Justerande
BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2015-02-05
Datumför
anslags uppsättande
2015-02-13
Datumför
anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Lenhavda
Underskrift
Helena Karlsson
Utdragsbestyrkande
2015-03-09
r:i1 Uppvidinge
~
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-02-05
Socialnämnden
(
Sida 3 (32)
KOMMUN
Övriga närvarande
Carina Asp, hälso- och sjukvårdschef § 6, 13-14
Marie Bennesved, utvecklingsledare § 6, 13
Lena Bodin, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 6, 13
Christer Christensson, administrativ chef§ 6, 8-11
Jannike Edin, socialsekreterare § 2
Cecilia Ekberg, ekonom § 6, 9
Maria Eriksson, individ- och familjeomsorgschef § 6-7
Angelica Heidenberg, socialsekreterare § 2
Denisa Karlsson, LOV-företaget Lilla Rut § 5
Helena Karlsson, förvaltningssekreterare
Ida Jansson, LOV-företaget Smedsgård § 4
Pierre Melkersson, alkoholhandläggare § 3
Maria Rostedt, alkoholhandläggare § 3
Susanne Winsth, socialchef
Utdragsbestyrkande
r:i='J Uppvidinge
\C!:/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida 4 (32)
KOMMUN
Sammanträdesdatum
2015-02-05
Socialnämnden
§1
Dnr. 2015-000009
Godkännande av dagordning
Under dagens sammanträde behandlades ärendena i följande ordning:
§ 2 Enskilt ärende. Särskilt förordnad vårdnadshavare
§ 3 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker, serveringstillstånd enligt 8 kap
2 § alkohollagen (2010:1622)
§ 4 Verksamhetsberättelse för Smedsgård 2014. Särskilt boende enligt Lagen om
valfrihet, LOV
§ 5 Verksamhetsberättelse för Lilla Rut, hem~änst i form av serviceinsatser i ordinärt
boende enligt Lagen om valfrihet, LOV
§ 6 Socialförvaltningens ledningsgrupp presenterar sig för socialnämnden
§ 7 Information från individ- och familjeomsorgen
§ 8 Taxa för färd~änst och avgift vid arbetsresor inom Uppvidinge kommun
§ 9 Taxor och avgifter 2015 inom vård och omsorg
§ 10 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 2014
§ 11 Riktlinje för avgift vid förlorat SIS-kort och/eller koder samt avgift vid
kortframställan till andra förvaltningar
§ 12 Revidering av dokumenthanteringsplan
§ 13 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse avseende 2014
§ 14 Information från hälso- och sjukvårdsavdelningen
§ 15 Information från vård- och omsorgsavdelningen
§ 16 Val av kontaktpolitiker inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med
funktionsnedsättning för mandatperioden 2015-2018
§ 17 Ledamöter i kommunala pensionärsrådet (KPR) för mandatperioden 2015-2018
§ 18 Ledamöter och ersättare för socialnämndens arbetsutskott 2015-2018
§ 19 Medverkan Familjefrid Kronoberg
§ 20 Riktlinje för intern kontroll inom socialförvaltningens verksamhetsområde
§ 21 Rapport, socialnämndens internkontrollplan 2014
§ 22 Möte med styrelsen för Tychofonden 2014
§ 23 Meddelanden till socialnämnden
§ 24 Delegeringsbeslut
§ 25 Övriga frågor
Utdragsbestyrkande
r:;;:'l Uppvidinge
~
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida 7 (32)
KOMMUN
Sammanträdesdatum
2015-02-05
Socialnämnden
§4
Dnr. 2015-000019
Verksamhetsberättelse för Smedsgård 2014. Särskilt boende enligt Lagen om
valfrihet, LOV
Sammanfattning
Smedsgård bedriver särskilt boende enligt Lagen om valfrihet (LoV).
Verksamhetsberättelsen beskriver verksamheten för kalenderåret 2014.
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse Smedsgård
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar godkänna verksamhetsberättelsen för Smedsgård för 2014.
Beslutsexpediering
Ida Jansson, Smedsgård
Utdragsbestyrkande
r.l
Uppvidinge
~
SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
Sida 8 (32)
KOMMUN
Sammanträdesdatum
2015-02-05
Socialnämnden
§5
Dm. 2015-000031
Verksamhetsberättelse för Lilla Rut, hemtjänst i form av serviceinsatser i ordinärt
boende enligt Lagen om valfrihet, LOV
Sammanfattning
Lilla Rut bedriver hemtjänst i form av serviceinsatser i ordinärt boende enligt Lagen
om valfrihet (LoV). Verksamhetsberättelsen beskriver verksamheten för kalenderåret
2014.
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse Lilla Rut.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar godkänna verksamhetsberättelsen för Lilla Rut för 2014.
Sammanträdet ajourneras klockan 14:08-14:18.
Utdragsbestyrkande
r:i='l Uppvidinge
~
SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
Sida 9 (32)
KOMMUN
Sammanträdesdatum
2015-02-05
Socialnämnden
§6
Dnr. 2015-000026
Socialförvaltningens ledningsgrupp presenterar sig för socialnämnden
Sammanfattning
Socialförvaltningens ledningsgrupp presenterar sig för ledamöterna i socialnämnden
för mandatperioden 2015-2018.
Socialnämndens beslut
Notera informationen till protokollet.
Utdragsbestyrkande
r:;;') Uppvidinge
~
SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
Sida 10 (32)
KOMMUN
Sammanträdesdatum
2015-02-05
Socialnämnden
§7
Dnr. 2015-000003
Information från individ- och familjeomsorgen
Sammanfattning
Maria Eriksson, individ- och familjeomsorgschef, ger information från individ- och
familjeomsorgen. Följande ämnen berörs:
•
•
•
Kort information om individ- och familjeomsorgens organisation.
Svårigheter med rekrytering.
Framtida utmaningar.
Socialnämndens beslut
Notera informationen till protokollet.
Utdragsbestyrkande
(:i:) Uppvidinge
~
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida 11 (32)
KOMMUN
Sammanträdesdatum
2015-02-05
Socialnämnden
§8
Dnr. 2015-000027
Taxa för färdtjänst och avgift vid arbetsresor inom Uppvidinge kommun
Bakgrund
I taxor och avgifter för vård och omsorg står att om regionförbundet beslutar om
ändring av avgiften för 2015 sker motsvarande förändring i Uppvidinge Kommun.
Länstrafikens taxa för 2015 beslutades i Regionfullmäktige den 10/10-2014 och för
färd~änstens del innebär det ingen förändring för enkelbiljetten men för periodkorten
en höjning på 20kr/manad.
Beslutsunderlag
Regionförbundets länstrafiktaxa för 2015
Socialförvaltningens taxa for periodkort och enkelresor vid arbetsresor 2014-12-16.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden fastställer Regionförbundets länstrafiktaxa för 2015 och förslag till taxa
för periodkort och enkelresor vid arbetsresor.
Utdragsbestyrkande
~=il Uppvidinge
~
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida 12 (32)
KOMMUN
Sammanträdesdatum
2015-02-05
Socialnämnden
Dm. 2014-000142
§9
Taxor och avgifter 2015 inom vård och omsorg
Sammanfattning
I oktober 2015 kommer första etappen av ombyggnation Olofsgården vara klar för
inflyttning.
Förslag på årshyra:
Lägenhetsyta:
Gemensamma ytor
20 kvm per lägenhet
14091 -/kvm
1373 -/kvm
1
Högsta hyran blir 6280 -/månad för en lägenhet på 34 kvm. Mellangårdens hyror
förändras också avseende gemensamma ytor til113731 - kvm.
1
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta:
1. Ställa sig bakom förvaltningens förslag på hyra gällande de ombyggda
lägenheterna på Olofsgården.
2. Hyran gäller från första inflyttningsdag.
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Utdragsbestyrkande
f:i1 Uppvidinge
'C!Y
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida 13 (32)
KOMMUN
Sammanträdesdatum
2015-02-05
Socialnämnden
§ 10
Dnr. 2014-000012
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 2014
Sammanfattning
Socialnämnden har skyldighet att till IVO, inspektion för vård och omsorg,
inrapportera gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum.
Detta innefattar också en skyldighet att rapportera avbrott i verkställigheten som inte
verkställs på nytt inom 3 månader. Rapporteringsskyldigheten gäller SoL-beslut 16
kap. § 6 f samt LSS-beslut § 9 och§ 28 f-g.
Beslutsunderlag
K vartalsrapport
Individrapporter
Sammanställning LSS ej verkställda beslut
Socialnämndens beslut
Godkänner informationen.
Beslutsexpediering
Kommunens revisorer
Kommunfullmäktige
Utdragsbestyrkande
r:i1 Uppvidinge
'C!)~
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida 14 (32)
KOMMUN
Sammanträdesdatum
2015-02-05
Socialnämnden
§11
Dm. 2014-000214
Riktlinje för avgift vid förlorat SIS-kort och/eller koder samt avgift vid
kortframställan till andra förvaltningar
Bakgrund
Som en del av socialnämndens E-hälsosatsn:ing :ingår att all personal :inom
förvaltn:ingen ska ha kort för säker :inloggn:ing. Kort som :inte fungerar, helt eller
delvis, ersätts avgiftsfritt med ett nytt kort. Likaså ersätts kort som stulits kostnadsfritt.
Polisanmälan krävs.
I de fall den anställde förlorat sitt kort eller s:ina koder får den anställde betala en
avgift för att få nytt kort eller nya koder.
I yttersta undantagsfall, efter beslut av socialchef, kan socialförvaltn:ingen framställa
kort till andra förvaltn:ingar mot avgift.
Beslutsunderlag
Riktl:inje för avgift vid förlorat SIS-kort och/eller koder samt avgift för kort till andra
förvaltn:ingar i Uppvid:inge Kommun.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden fastställer förslaget Riktl:inje för avgift vid förlorat SIS-kort och/eller
koder samt avgift för kort till andra förvaltn:ingar i Uppvid:inge Kommun.
Sammanträdet ajourneras klockan 15:30- 15:58.
Utdragsbestyrkande
r:;;:) Uppvidinge
~
SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
Sida 15 (32)
KOMMUN
Sammanträdesdatum
2015-02-05
Socialnämnden
§ 12
Dnr. 2015-000013
Revidering av dokumenthanteringsplan
Sammanfattning
Dokumenthanteringsplanen antogs av socialnämnden 2012-05-03 § 58 och
ska nu revideras. De förändringar som avses finns markerade i förslaget till reviderad
dokumenthanteringsplan.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Revidering av dokumenthanteringsplan" daterad
2014-01-08.
Förslag till reviderad dokumenthanteringsplan.
Socialnämndens beslut
1. Godkänna den reviderade dokumenthanteringsplanen.
2. Delegera till förvaltningschef att fortsättningsvis göra mindre revideringar i
dokumenthanteringsplanen. A vrapportering sker till socialnämnden en gång
per år.
Utdragsbestyrkande
r:i='l Uppvidinge
~
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida 16 (32)
KOMMUN
Sammanträdesdatum
2015-02-05
Socialnämnden
§ 13
Dnr. 2015-000034
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse avseende 2014
Sammanfattning
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen 2014 ger en övergripande information om
hur kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet bedrivits under året.
Bakgrund
Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år
upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå
1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår,
2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och
3. vilka resultat som har uppnåtts.
Så länge det går att utläsa de uppgifter som anges i Patientsäkerhetslagen och i SOSFS
2011:9 finns det inget hinder för en vårdgivare att upprätta sin kvalitets- och
patientsäkerhetsberättelse i ett och samma dokument.
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta
del av den.
Beslutsunderlag
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2014
Socialnämndens beslut
Nämnden godkänner informationen.
Utdragsbestyrkande
r:i=l
Uppvidinge
~
SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
Sida 17 (32)
KOMMUN
Sammanträdesdatum
2015-02-05
Socialnämnden
§ 14
l)nr. 2015-000002
Information från hälso- och sjukvårdsavdelningen
Sammanfattning
Carina Asp, hälso- och sjukvårdschef, ger information från hälso- och
sjukvårdsavdelningen. Följande ämnen berörs:
•
•
Bemanning/rekrytering av sjuksköterskor.
Uppföljning av nattpatrullen.
Socialnämndens beslut
Notera informationen till protokollet.
Utdragsbestyrkande
r.J Uppvidinge
w
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida 18 (32)
KOMMUN
Sammanträdesdatum
2015-02-05
Socialnämnden
§ 15
Dnr. 2015-000004
Information från vård- och omsorgsavdelningen
Sammanfattning
Carina Asp, hälso- och sjukvårdschef och Susanne Winsth, socialchef ger information
från vård- och omsorgsavdelningen. Följande ämnen berörs:
•
•
Köplats till särskilda boenden.
Samverkan mellan vård- och omsorg och hälso- och sjukvård.
Socialnämndens beslut
Notera informationen till protokollet.
Utdragsbestyrkande
r:;;) Uppvidinge
~
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida 19 (32)
KOMMUN
Sammanträdesdatum
2015-02-05
Socialnämnden
§ 16
Dnr. 2015-000033
Val av kontaktpolitiker inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med
funktionsnedsättning för mandatperioden 2015-2018
Sammanfattning
Socialnämnden ska utse kontaktpolitiker för mandatperioden 2015-2018.
Socialnämndens beslut
Återremittera ärendet till socialnämndens sammanträde 2015-03-05 för ytterligare
diskussioner i de politiska grupperna.
Utdragsbestyrkande
f:i:'l Uppvidinge
~
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida 20 (32)
KOMMUN
Sarrunanträdesdahun
2015-02-05
Socialnämnden
§ 17
Dm. 2014-000207
Ledamöter i kommunala pensionärsrådet (KPR) för mandatperioden 2015-2018
Sammanfattning
Pensionärsorganisationerna har kommit in med förslag på följande ledamöter och
ersättare:
Ordinarie
Ersättare
Lenhovda-Herråkra SPF
Ingrid Gustafsson
Videgatan 7
360 73 Lenhavda
Ann-Margret Gustafsson
Åmatorp
360 73 Lenhavda
Älghult-Alstermo SPF
Lars Wähämäki
Åsedavägen 11
360 76 Älghult
Roland Cronholm
Älghult Prästgård
360 76 Älghult
Åseda-Nottebäck SPF
Lars Andersson
Hasselvägen 43
36430 Åseda
Karl-Axel Svensson
Norra kyrkagatan SF
364 30Åseda
Vakant
Vakant
PRO Lenhovda
Maj-Britt Palmqvist
Rösvägen 3
360 73 Lenhavda
Sven Åke Gustavsson
V allgatan 14
360 73 Lenhavda
PRO Nottebäck
Anders Jolin
solvägen 8
360 71 N arrhult
Lisbeth Johansson
Kinnekullevägen 13
360 71 Norrhult
§ 17 fortsätter på nästa sida
Utdragsbestyrkande
(:i:~ Uppvidinge
~
SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
Sida 21 (32)
KOMMUN
Sammanträdesdatum
2015-02-05
Socialnämnden
§ 17 fortsätter
PROÅseda
Berit Gustavsson
Norra vägen 6
364 30 Åseda
Britt-Marie Holmberg
Hasselvägen 35
36430 Åseda
PROÄlghult
Åke Axelsson
Lenhavdavägen 12
360 76 Älghult
Hjalmar Carlsson
Backgatan 8
360 75 Alstermo
Uppvidinge samorganisation
Åke Axelsson
Lenhavdavägen 12
360 76 Älghult
Ulla-Stina Nordh
Södervägen 8 E
360 76 Älghult
Kommunstyrelsen
Ej inkommit 2015-02-05.
Socialnämnden
Thomas Lindberg
Lars-Erik Hammarström
Socialnämndens beslut
l. Utse ledamöter och ersättare enligt ovanstående förslag för mandatperioden
2015-2018.
2. Utse Thomas Lindberg till ordförande i Kommunala Pensionärsrådet för
mandatperioden 2015-2018.
Sammanträdet ajourneras klockan 16:59 -17:09.
Utdragsbestyrkande
r:i1 Uppvidinge
~
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida 22 (32)
KOMMUN
Sammanträdesdatum
2015-02-05
Socialnämnden
§ 18
Dnr. 2015-000023
Ledamöter och ersättare för socialnämndens arbetsutskott 2015-2018
Sammanfattning
Socialnämnden ska utse ledamöter och ersättare till socialnämndens arbetsutskott för
mandatperioden 2015-2018.
Beslutsordning
Eva Palmqvist (C): Välja Thomas Lindberg (C) och Martina Svensson (C) tillledamöter
i socialnämndens arbetsutskott.
Lars Erik Hammarström (S): Välja Lars-Erik Hammarström (S) och Niklas Jonsson (S)
tillledamöter i socialnämndens arbetsutskott.
Börje Melin (SD): Välja Börje Melin (SD) tillledamot i socialnämndens arbetsutskott.
Martina Svensson (C): Välja Eva Palmqvist (C) till ersättare för Thomas Lindberg (C)
och Sadiq Sahal (C) till ersättare för Martina Svensson (C).
Lars-Erik Hammarström (S): Välja Gunilla Nikolausson (S) till ersättare för Lars-Erik
Hammarström (S) och Bjame Svensson (S) till ersättare för Niklas Jonsson (S).
Börje Melin (SD): Välja Susanne Karlsson (SD) till ersättare för Börje Melin (SD).
Socialnämndens beslut
l. Tillledamöter i arbetsutskottet för mandatperioden 2015-2018 utse
Thomas Lindberg (C)
Martina Svensson (C)
Lars-Erik Hammarström (S)
Niklas Jonsson (S)
Börje Melin (SD)
2. Till ersättare i arbetsutskottet för mandatperioden 2015-2018 utse
För l. Thomas Lindberg (C)
2. Martina Svensson (C)
3. Lars-Erik Hammarström (S)
4. Niklas Jonsson (S)
5. Börje Melin (SD)
l. Eva Palmqvist (C)
2. Sadiq Sahal (C)
3. Gunilla Nikolausson (S)
4. Bjame Svensson (S)
5. Susanne Karlsson (SD)
§ 18 fortsätter på nästa sida
Utdragsbestyrkande
r:i1
Uppvidinge
~
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida 23 (32)
KOMMUN
Sanunanuädesdahnn
2015-02-05
Socialnämnden
§ 18 fortsätter
Reservationer
Matthias Sjöberg (MP) reserverar sig med följande skriftliga reservation:
"Miljöpartiet Uppvidinge
Matthias Sjöberg reserverar sig mot beslutet att välja SD till ordinarie ledamot i
socialnämndens arbetsutskott.
5/2-2015 Mattias Sjöberg"
Beslutsexpediering
Samtliga valda
Juste are
Utdragsbestyrkande
r:i='l
Uppvidinge
\C!)J
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida 24 (32)
KOMMUN
Sammanträdesdatum
2015-02-05
Socialnämnden
§ 19
Dnr. 2015-000030
Medverkan Familjefrid Kronoberg
Sammanfattning
Familjefrid Kronoberg startade som ett utvecklingsprojekt 2009-2010, permanentades
2011 och finansieras därefter gemensamt av länets åtta kommuner och Region
Kronoberg. Inom verksamheten finns även den länsgemensamma resursen GLIMTEN
som är gruppverksamhet riktad till barn som lever/har levt i missbruksmiljöer.
Verksamheten har utökats med 1,0 årsarbetare, vilken finansieras gemensamt av
samverkanspartema. Den utökade kostnaden för Uppvidinge Kommuns socialnämnd
motsvarar 19 798 kronor.
Ekonomiska konsekvenser
180 849 kronor per år
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse beslut om medverkan Familjefrid Kronoberg 2015-2017
BilagaAvtal Familjefrid Kronoberg 2015-2017
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar ingå i avtal Familjefrid Kronoberg 2015-2017 och ger
socialchef i uppdrag att underteckna avtal.
Utdragsbestyrkande
~'=il Uppvidinge
~
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida 25 (32)
KOMMUN
Sammanträdesdatum
2015-02-05
Socialnämnden
§20
Dm. 2015-000032
Riktlinje för intern kontroll inom socialförvaltningens verksamhetsområde
Sammanfattning
Riktlinjerna är en instruktion av socialnämndens och socialförvaltningens organisation
och ansvarsfördelning för den interna kontrollen. Socialnämnden är ytterst ansvarig
för intern kontroll inom sitt ansvarsområde. Handlingsplan ska överlämnas till
kommunstyrelsen senast den 31 januari varje år. Granskningsrapport ska överlämnas
till kommunstyrelsen senast den 31 januari varje år.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har ersatt Reglemente för intern kontroll och fattat beslut om
Regler och anvisningar för Intern kontroll, 2014-11-25. Justeringar i reglerna berör
datum för handlingsplan. Utifrån kommunfullmäktiges beslut om Definitioner för
styrdokument fattar socialnämnden riktlinjer.
Beslutsunderlag
Förslag till Riktlinjer för intern kontroll inom socialnämndens ansvarsområde,
inklusive Bilaga 1 och 2.
Regler för Intern kontroll, beslutade av kommunfullmäktige
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner och ställer sig bakom Riktlinjer för intern kontroll.
Utdragsbestyrkande
(:i:'~ Uppvidinge
~
SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
Sida 26 (32)
KOMMUN
Sammanträdesdatum
2015-02-05
Socialnämnden
§ 21
Dnr. 2013-000189
Rapport, socialnämndens internkontrollplan 2014
Sammanfattning
Socialnämnden har 2014 beslutat om handlingsplan för internkontrollplan. I denna
rapport redovisas resultatet av respektive beslutad åtgärd.
1. Nivåbedömningar särskilt boende
Beslutad åtgärd/kontrollmoment
Genomgång och uppdatering av underlaget för nivåindelningar.
särskilt boende.
Hem~änstbeslut
i
Resultat
Totalt kontrollerades 25 nivåbedömningar. A v dessa var det nio stycken som skilde sig
åt vid kontroll. Sex hade en högre nivå i Procapita än vad som framkom vid
kontrollen. Tre hade en lägre nivå
Fortsatta arbete
Socialstyrelsen har stärkt kraven på hem~änstbeslut i särskilt boende. Under hösten
2014 har detta arbete påbörjats och beräknas vara klart senast 150228.
Hem~änstbesluten ligger sedan till grund för nivåbedömningarna.
2. Löneutbetalningar
Beslutad åtgärd/kontrollmoment
Utformning av rutin/system för kontroll
Resultat
Rutin är utformad och delgiven verksamhetsansvariga
Fortsatta arbete
Varje år ska respektive verksamhetsansvarig redogöra för att kontroll gjorts varje
månad under året.
3. sjuksköterskor med förskrivningsrätt
Beslutad åtgärd/kontrollmoment
50% av sjuksköterskorna ska ha förskrivningsrätt
§ 21 fortsätter på nästa sida
Utdragsbestyrkande
r:i='J Uppvidinge
~
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida 27 (32)
KOMMUN
Sammanträdesdatum
2015-02-05
Socialnämnden
§ 21 fortsätter på nästa sida
Resultat
2014-12-31 har 50% av sjuksköterskorna förskrivningsrätt
Fortsatta arbete
Ingår i det löpande arbetet att ansvara för att 50% har förskrivningsrätt
4. Orosanmälningar för barn och ungdomar(upp till 21 år)
Beslutad åtgärd/kontrollmoment
Vid avsaknad av rutiner/checklista för stöd i beslut om att inleda eller inte inleda
utredning kan felaktig bedömning göras. Stickprov 10 anmälningar som inkom under
2014.
Resultat
Rutin för inkommen anmälan samt förhandsbedömning har tagits fram.
stickkontroller har inte genomförts.
Fortsatta arbete
Ingår i Intern kontroll för 2015.
5. Introduktionsprogram för nyanställda
Beslutad åtgärd/kontrollmoment
Vid bristande eller avsaknad av introduktionsprogram för nyanställda ges de
nyanställda inte rätt förutsättningar vid nyanställning.
Resultat
Förvaltningens ledningsgrupp har beslutat och antagit revidering och utformning av
checklista för introduktion av nyanställda inom Socialförvaltningen. Denna ersätter
inte den kornmunövergripande introduktionsplan och checklista, utan är ett
komplement för nyanställda inom socialförvaltningen.
Fortsatta arbete
Ingår i Internkontrollplan för 2015 för samtliga avdelningar. Utformning ligger till
grund för anställningens funktion. Dessa ska ingå i den kornmunövergripande och
socialförvaltningens övergripande.
§ 21 fortsätter på nästa sida
Utdragsbestyrkande
r:i='l Uppvidinge
~
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida 28 (32)
KOMMUN
Sammanträdesdatum
2015-02-05
Socialnämnden
§ 21 fortsätter
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Rapport socialnämndens internkontroll plan 2014
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen och översänder handlingama till
kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Utdragsbestyrkande
(:i:) Uppvidinge
~
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida 29 (32)
KOMMUN
Sarrunanrrädesdahnn
2015-02-05
Socialnämnden
§22
Dnr. 2014-000124
Möte med styrelsen för Tychofonden 2014
Sammanfattning
Protokoll har inkommit från styrelsen för Tycho Karlssons donationsfond. De har
beslutat att bevilja ansökningar enligt bifogat underlag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Tychofonden 2014" daterad 2014-12-22
Protokoll från möte med styrelsen för Tychofonden
Socialnämndens beslut
Godkänna fondkommittens beslut.
Beslutsexpediering
Redovisningsassistent
Utdragsbestyrkande
r:i1 Uppvidinge
~
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida 30 (32)
KOMMUN
Sammanträdesdahun
2015-02-05
Socialnämnden
§ 23
l)nr.2015-000006
Meddelanden till socialnämnden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Revisorerna -Uppföljning granskning av intern kontroll
Utfall för kommungemensam alkoholhandläggning 1/3 - 31/12 2014.
Länsstyrelsens löparide granskning av tillståndsbeslut dm. 21/15
Förvaltningsrätten i Växjö. l) om mål nr 2097-14
Förvaltningsrätten i Växjö. l)om mål nr 3875-14
IVO- Inspektionen för vård och omsorg. Beslut dnr. 165/14
Anteckningar från samrådsmöte solgården
Kommunfullmäktige 2014-12-16 § 150 Upphävande av attestreglemente
Kommunfullmäktige 2014-12-16 § 151 Regler för attest
Kommunfullmäktige 2014-12-16 § 167 Socialnämnd: Val av elva ledamöter,
elva ersättare, ordförande och vice ordförande för mandatperioden 2015-2018
IVO- Inspektionen för vård och omsorg. Beslut dnr. 177/14
Socialnämndens beslut
Notera informationen till protokollet.
Utdragsbestyrkande
f':i:l Uppvidinge
~
SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
Sida 31 (32)
KOMMUN
Sammanrrädesdahun
2015-02-05
Socialnämnden
§24
l)nr.2015-000005
Delegeringsbeslut
l)elegeringsbeslut försörjningsstöd (1)
l)elegeringsbeslut övrigt bistånd (2)
l)elegeringsbeslut tillfälliga alkoholtillstånd (12-13, 1)
l)elegeringsbeslut personal (391-409, 1-14)
l)elegeringsbeslut MBL-protokoll (-)
l)elegeringsbeslut SoL, äldreomsorgen och LSS (1)
l)elegeringsbeslut bostadsanpassning (3)
Socialnämndens beslut
Godkänner redovisningen av fattade beslut.
Utdragsbestyrkande
r:i='l
Uppvidinge
~
SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
Sida 32 (32)
KOMMUN
Sammanträdesdatum
2015-02-05
Socialnämnden
§ 25
Dm. 2015-000007
Övriga frågor
Susanne Winsth informerar om den politikerutbildning som ska ske den3-4mars på
Kosta Boda Art Rotel. Det lämnas även ut information om utbildning för politiker i
alkohollagen.
Thomas Lindberg informerar om en utbildning angående bemanning inom
äldreomsorgen. Ledamöter från socialnämnden kan delta. Utbildningen är torsdag
den 12 februari. Matthias Sjöberg, Anna-Lena Rosander, Thomas Lindberg, Lars-Erik
Hammarström, Martina Svensson och Gunilla Nikolausson ska delta. Lars-Erik,
Thomas och Martina deltar endast på förmiddagen.
Utdragsbestyrkande