Blankett intresseanmälan fibernät 2015-03-05

NORSJÖ KOMMUN
Datum
Vår beteckning
2015-03-04
KS-15/00442
1(2)
Till
Ägare av bostad/företag/fritidshus
utanför utbyggt område förfibernät
Till ägare – bostad/företag/fritidshus:
Bredbandsutbyggnad i
Norsjö kommun
Norsjö kommun har satt som mål att senast år
2020 ska 90% av befolkningen ha tillgång till
snabbt bredband baserat på fiberkabel med en
hastighet på minst 100 Mbit/s.
Som underlag för prioriteringar och stödansökan
vill vi att de som vill ha fibernätet utbyggt till sin
adress under åren 2015-2017 skickar in bifogad
anmälan senast 2015-03-16.
Norsjö kommun har i dag utbyggt fibernät i
Norsjö samhälle, Bastuträsk, Kusfors, Gumboda,
Svansele, Bjurträsk, Norsjövallen, Åmliden och
Risliden.
Stödet hanteras av Jordbruksverket och det är
Länsstyrelsen som handläggarer bidragsansökningarna. För beslut om bidrag under år
2015 ska ansökan lämnas in senast 2015-03-30
och beslut lämnas då 2015-09-01. Kostnaden för
utbyggnad av fibernät i byar har beräknats till
50 000 kr inkl. moms per anslutning i genomsnitt
och om EU-stöd beviljas med 70% blir
fastighetsägarens anslutningsavgift 15 000 kr
inkl. moms. ROT-avdrag kan inte göras för
anslutningsavgiften.
Internetjänster och IP-telefoni i fibernätet
levereras av externa leverantörer f.n. Alltele, T3
och CRW med månadsavgifter i dag från ca. 200
kr/mån. Ingen leverantör av IP-TV finns f.n.
Telia planerar för nedläggning av det fasta
kopparnätet i glesbygden och även om det
samtidigt sker en utbyggnad av de mobila
bredbandsnäten för 4G så ger ett utbyggt fibernät
bättre förutsättningar för att möta dagens och
framtidens krav på snabba digitala förbindelser.
Enligt beslut i kommunfullmäktige ska fortsatt
utbyggnad av fibernätet prioriteras i områden och
byar där de flesta boende verkligen vill ha
utbyggnad, där företag har behov eller nya
företagsetableringar gynnas, där alternativa
lösningar för bredband saknas, där
samförläggning med andra ledningsägare kan ske
för att sänka kostnaden eller där andra
operatörers förändringar i nätstruktur t.ex.
avveckling av kopparnät innebär att behov
uppstår.
Under åren 2015 -2017 finns möjlighet att söka
stöd från EU för utbyggnad av fibernät i byar
utanför de områden där kommunen tidigare
byggt. Detta brev skickas till boende, företag och
fritidshus i dessa ej utbyggda områden.
Norsjö Kommun
935 81 NORSJÖ
Storgatan 67
Telefon 0918-140 00 vx.
Fax 0918-141 00
I kostnaden ingår grävning fram till tomt,
förläggning av skyddsrör och kabel, allt material
samt färdig driftsatt fiberanslutning med ett uttag
inne i huset. Fastighetsägaren ska dock själv
utföra och bekosta håltagning (16mm) in till
huset samt grävning (50 cm djupt) och
återställning av ytor på den egna tomten till en
punkt 30 m från huset eller till fastighetsgräns om
den ligger närmare.
Inlämnade anmälningar kommer att ligga till
grund för Norsjö kommuns prioritering av
utbyggnaden. Ansökan om EU-stöd kommer att
lämnas in till Länsstyrelsen 2015-03-30.
Ingår er fastighet sedan i område som prioriteras
och beslut om EU-stöd erhålls kan utbyggnad ske
enligt den plan som fastställs för tiden
2015-09-01 – 2017-12-31.
Anmälan, se baksidan.
Mer information:
www.norsjo.se/bredband
www.jordbruksverket.se/bredband
ANMÄLAN – ANSLUTNING TILL NORSJÖ KOMMUNS FIBERNÄT
Anslutning till adress / fastighet:


Anmälan är inte bindande men det måste finnas en verklig avsikt att underteckna
ett bindande anslutningsavtal om den undertecknas. Norsjö kommun kan dock inte
garantera att utbyggnad av fibernätet till er fastighet sker.

Anslutningsavgiften beräknas till 15 000 kr inkl. moms och ska betalas när
fiberanslutningen är driftsatt och fungerande.

Internettjänster och IP-telefoni i fibernätet levereras av externa leverantörer f.n.
Alltele, T3 och CRW. Löpande månadsavgifter för tjänsterna tillkommer.

Norsjö kommun utför och bekostar grävning fram till tomt, förläggning av
skyddsrör och kabel, allt material samt färdig driftsatt fiberanslutning med ett
datauttag inne i huset (Ethernet RJ45, 100 Mb/s).

Ägaren av ansluten fastighet / byggnad ska utöver anslutningsavgiften själv utföra
och bekosta håltagning (16mm) in i huset samt grävning (50 cm djupt) och
återställning av ytor på den egna tomten till en punkt 30 m från huset eller till
fastighetsgräns om den ligger närmare.
Jag har verkligen för avsikt att underteckna ett bindande anslutningsavtal om Norsjö
kommun beslutar starta utbyggnad av fibernätet till min fastighet under tiden
2015-09-01 – 2017-12-31.
Sätt kryss i rutan ovan och underteckna.
Datum:_________________________________
Underskrift:_________________________________________________________________
Namnförtydligande:___________________________________________________________
Även om du inte undertecknar anmälan kan du lämna synpunkter här och skicka in.
Namn:
Epost:
Telefon:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Skicka in 1 ex av blanketten i bifogat svarskuvert senast 2015-03-16.