ACHILLES Nematodsanerande vitsenap

ACHILLES
Nematodsanerande vitsenap
Mer info på: www.agortus.com
Sort:
ACHILLES
Betcysteresistens klass 1
Också resistent mot gul
betcystenematod
ACHILELLS
ACHILLES är en vitsenapsort som är klass
1 mot den vita betcystenematoden.
ACHILLES mycket senblommande och har
snabb tillväxt.
Odlingsråd
Avslagning: Sås senapen tidigt på säsongen hinner den gå upp i frösättning
Såtidpunkt: Sorten är lämplig att så från
det att jorden reder sig till mitten av augusti. som kan ge spillplantor i följande gröda.
Vi rekommendera att slå av grödan eller
Utsädesmängd: Rekommenderad utsädes- att köra ner den med tex. en tallriksharv.
mängd är beroende på såteknik och
ändamål. En stor rotmassa ger bäst nematodsanerande effekt: hög utsädesmängd, fukt
och jämn etablering.
Som fånggröda radsådd: 12-15 kg/ha. Som
Achilles ger dig
nematodsanerande gröda bredsådd: 20-25
• Hög sanerande effekt av nematoder
kg/ha.
Sådjup: Senap kan sås som oljeväxter: 23cm djupt men också vid minimerad bearbetning läggas på ytan—dock med sämre
etablering.
Gödsling: Rottillväxten gynnas av god näringstillgång. Saknas tillgänglig näring i marken efter föregående gröda, hjälps rottillväxten igång av en näringsgiva.
Tänk dock på ev. trädesregler eller begränsningar för fånggrödebidrag.
www.agortus.com
E-post: [email protected]
• Snabb tillväxt — ringa uppförökning
av ogräs
• Bra marktäckning: låg avdunstning
och tillväxt av ogräs.
• Hög mängd biomassa och bra N upptag
• Medellång stjälk, något svag stjälk.
• Djupt och starkt rotsystem.
• Mycket senblommande sort—låg risk
för spillfrö. Ingen kostnad för mekanisk avslagning.
Telefon: +46(0)418-665150
Fax: +46(0)418-665190