U3_F2_Storbritannien (PDF

UTSKOTT: Utveckling
FRÅGA RÖRANDE: Frågan om sexuell och reproduktiv hälsa och
rättigheter i utvecklingsagendan efter 2015
FRAMLÄGGARE: Delegationen Storbritannien
STÖDS AV:
FN: S GENERALFÖRSAMLING
(01) Guidad av Sexual and reproductive health and rights, Committee on Women’s Rights
(02) and Gender Equality
(03) Djupt oroad över diskriminering av kvinnor i arbetslivet som gör det svårt för dem att få
(04) barn och samtidigt göra karriär,
(05) Djupt oroad över tvångs graviditet då en enskild individ nekas tillstånd för tillträde till
(06) preventivmedel eller aborttjänster
(07) Djupt oroad över att varje minut som går dör en kvinna från en komplikation av
(08) graviditet eller förlossning samt att 80 miljoner kvinnor varje år har oavsiktliga eller
(09) oönskade graviditeter,
(10) Inser att miljontals kvinnor och män saknar tillgång till preventivmedel, sexuell och
(11) reproduktiv hälsa, information och tjänster för att välja sin familjs storlek och förbättra
(12) sina egna och deras barns livschanser.
(13) Inser att miljontals människor lever med hiv och sexuellt överförbara infektioner som
(14) hade kunnat förebyggas eller behandlas vilket leder till abort under osäkra förhållanden,
(15) Har förståelse för att det finns en mängd olika lagar, politik och praxis beroende på land
(16) som påverkar sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. De kan gälla
(17) tillhandahållande av information och utbildning om sexuell och reproduktiv hälsa eller
(18) reglera tillgången till t.ex. familjeplanering,
(19) Noterar att vinster har framkommit men inte tillräckligt framsteg har gjorts sedan 1994
(20) International Konferensen om befolkning och utveckling, som fastställdes målet för
(21) reproduktiv hälsa för alla senast 2015 vilket kommer att göra millennieutvecklingsmålen
(22) till ett svårare mål,
(23)1. Uppmanar samtliga länder till ett samarbete med OWG och SRHR;
(24)2. Betonar vikten på att anpassad, omfattande sexuell och reproduktiv hälsa är den
(25) viktigaste grunden i ansträngningar att göra det möjligt för människor att bli medvetna,
(26) säkra och hälsosamma om sina val;
(27)3. Föreslår åtgärder inom nationella och lokala utvecklingsplaner. Tjänster måste vara;
(28)
I) en anpassad sjukhusmiljö till de lokala behoven
(29)
II) ett accepterande ifrån samhället att alla är i behov av hjälp oberoende
(30)
klasskillnader t.ex. fattiga kvinnor, män, ungdomar och särskilt utsatta grupper
(31)
t.ex. sexarbetare;
(32)
III) Ett rimligt pris på vård och preventivmedel som är fysiskt vänligt
(33)
IV) En högre ökad kvalitet på t.ex klientfokuserade,kunnig personal, utrustning och
(34)
tillbehör för att erbjuda bästa praxis
(35)
V) Ett icke diskriminerande och icke-stigmatiserande mot fattiga och utsatta
(36)
individer;
(37)5. Eftersträvar
(38)
I) Ökad effektiv integration av tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa
(39)
för hela världens befolkning inklusive utökad undervisning i sexuellt
(40)
smittsamma sjukdomar HIV och Aids,
(41)
II) En förbättring i mödra och nyfödda hälsa, tillgänglig, högkvalitativ
(42)
familjeplanering och preventivmedel val, eliminering av osäkra aborter
(43)
III) Minskad förekomst av sexuellt överförbara infektioner inklusive hiv och
(44)
fortplantningsorganen infektioner, livmoderhalscancer och andra
(45)
gynekologisk sjukdom och funktionshinder,
(46)
IV) Ökad medvetenhet om sexuell hälsa och minskad riskbeteende,
(47)7. Betonar Att varje individ ska ha rätt till att föddas fri. Ingen ska diskrimineras mot på
(48) grund av ras, etnicitet, hudfärg, fattigdom, kön eller sexuelläggning, civilstånd,
(49) familjeläge, fysiska eller psykiska funktionshinder, ålder, språk, religion, politisk eller
(50) annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt.
(51) Att alla människor har rätt till liv. Ingens liv ska äventyras eller hotas av graviditet eller
(52) förlossning.