Skola på vetenskaplig grund – möjligheter och utmaningar

Skola på vetenskaplig grund –
möjligheter och utmaningar
Forskning om kvalitet i undervisning och lärande
Tylösand 15-10-01
Fil dr Cris)na Robertson Scutellaria AB cris)[email protected] Mobil: 0737-­‐610296 Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Teori Prak*k ?
Akademi
Evidens kräver metodologisk kompetens
och professionellt omdöme
Joanna Giota Evidens så som den kommer till uttryck i metaanalyser och
forskningsöversikter kräver en utvecklad metodologisk kompetens
hos användarna då de ofta inbegriper statistiska modeller och
mått.
Användarna ska alltså kunna läsa, tolka och utvärdera de
presenterade forskningsresultatens betydelse för en viss
frågeställning såsom hur olika arbetssätt inverkar på elevernas
lärande och prestationer.
Användningen av evidens kräver vidare i de flesta fall ett noggrant
”översättningsarbete” från översikter till praktik där detaljerna blir
hNp://bloggar.)dningencurie.se/joannagiota/evidens-­‐kraver-­‐metodologisk-­‐
avgörande. 15-­‐10-­‐06 kompetens-­‐och-­‐professionellt-­‐omdome/Hämtad14-­‐04-­‐23 4 Forskningsresultat kan bli herrelösa Akademi
Medicine, science, technology Development Prac)ce Research Educa)on Deve
lopm
ent Prac)ce Research Reading sugges)on: Burkhardt, H. & Schoenfeld, A (2003). Improving Educa)onal Research: Toward a More Useful, More Influen)al, and BeNer-­‐Funded Enterprise. Educa&onal Researcher (32) [email protected] 6 Teorier om
lärande
Kontextuella Generella Skolan en komplex
organisation
• 
• 
• 
inga linjära samband
komplexa sociala interaktioner
osäkerhet & oförutsägbarhet
• 
• 
självorganisering
kreativitet & nytänkande
Orsak?
Samband
Verkan?
Schleicher: "Sverige har e9 svagt utbildningssystem" och antagligen lite obalanserat… 15-­‐10-­‐06 9 Balans mellan inre och y9re styrning Inre styrning Y9re styrning Komplex och obestämd Mätbar och ”genomskinlig” Professionellt ansvarstagande Uppdragsreglering Undervisningskvalitet Undervisningskvan)tet Lärarexcellens Nöjda avnämare Förtroende Kontroll Kollegial dialog Öppna jämförelser Inre mo)va)on YNre mo)va)on Sammanhang Fakta Djuplärande ”RäN” kunskap i ”räN” )d Mål Cris*na Robertson Resultat 15-10-06
11
Vågar erkänna misstag
Ansvarsförskjutning
Skolhuvudman
Kontroll
Kontroll
Byråkra) Kontroll
Byråkra) Kontroll
eftergivenhet, passivitet och
anpassning till förbestämda
standardsystem.
Rädda för att göra fel
respekt, kompetens, etik
och professionell integritet
Politiskt ansvar
Rektor
Förtroende
Professionellt ledaransvar
Lärare
Elever
Förtroende
Professionellt läraransvar
Ansvarstagande
Svagheter i styrkedjan
Det är känt sedan tidigare att många rektorer anser att de på
grund av en stor mängd administrativa uppgifter inte kan
avsätta tillräckligt med tid för pedagogisk ledning av
verksamheten.
Tidigare undersökningar har också visat att många rektorer
upplever svårigheter med att klara av alla de uppgifter de har
ansvar för.
Denna utredning påvisar att många av rektorernas problem
beror på svagheter i den så kallade styrkedjan.
KÄLLA: Forskningen om framgångsfaktorer för rektorernas ledarskap SOU 2015:22 Skickliga lärare har en innehållsrik verktygslåda! Att fråga vilken undervisningsteknik som är bäst
är som att fråga en snickare vilket verktyg som är bäst
– hammare, skruvmejsel, kniv, såg, tång, fil eller linjal.
Källa: Peter Gärdenfors, 2010
Skickliga lärares har sin verktygslåda i huvudet Långvarig stress och *dspress kan dras*skt minska denna verktygslådas kapacitet! E0ersom stress påverkar så många delar av kroppen och e0ersom symtomen på för mycket stress är olika mellan olika personer, kan det visa sig på flera sä?. Till exempel kan man •  få sömnproblem •  känna stor trö?het som inte går a? vila bort •  känna sig rastlös, ha svårt a? koppla av och varva ner •  känna sig irriterad, rädd, nedstämd eller få ångest •  få sämre minne och svårt a? koncentrera sig Källa: hNp://www.1177.se/Jonkopings-­‐lan/Fakta-­‐och-­‐rad/Sjukdomar/Stress/ Hargreaves & Fullan (2012) Professional Capital: Den enda vägen att gå framåt, när utbildningsreformer
går snett, är att ära och förbättra lärarprofessionen!
Att ha ett professionellt lärarkapital är nödvändigt för effektiv
undervisning och det är oumbärligt i de mest utmanande
utbildningssammanhangen.
Om barn och elever ska få god undervisning krävs det lärare
som är hängivna, väl förberedda och som kontinuerligt
förbättrar sin verksamhet.
Vad säger forskningen? Läraryrket är en profession med gemensamma inten&oner, kollek&vt ansvarstagande och ömsesidigt lärande. (Källa: Hargreaves & Fullan, 2012 s 144) Ett av mästerskapen i rektorns pedagogiska
ledarskap ligger i att balansera mellan å ena sidan
kraven på ingripande styrning av undervisningen mot
goda elevresultat och å andra sidan nödvändigheten
av ett mått av autonomi för lärarna i yrkesutövningen.
Professor Olof Johansson 2015. Forskningen om framgångsfaktorer för rektorernas ledarskap SOU 2015:22 Hargreaves & Fullan menar aN eN professionellt kapital består av tre delar: 1.  Humankapitalet 2.  Det sociala kapitalet 3.  Det beslutsmässiga kapitalet (Källa: Hargreaves & Fullan, 2012) Humankapital i relation till lärarprofessionen
handlar om att inneha och utveckla lärares
utrustning av diverse kunskaper och färdigheter.
Högt humankapital har lärare som känner en passion
och en moralisk förpliktelse att hjälpa och stödja alla
elever i deras lärande samt att de har viljan att hela
tiden förbättra sitt eget arbete med eleverna.
Humankapitalet hör således ihop med individers
förmågor, talanger och ambitioner.
(Källa: Hargreaves & Fullan, 2012) Det sociala kapitalet har enligt Hargreaves & Fullan (2012) att göra med
en skolas kultur och kan sägas vara det bränsle, som håller
yrkespassionen hos lärarna vid liv.
I en skola med stort socialt kapital finns det alltid lärare som prövar nya
idéer, ger varandra kollegialt stöd, ger kollegial återkoppling, stöttar
kolleger när misstag begås, gärna delar med sig av sina egna erfarenheter
och tillsammans tar ansvar för att genomföra planerade förändringar.
Om det sociala kapitalet är svagt på en skola, misslyckas alla övriga
ansträngningar att förbättra skolan!
Arbetsgruppens sociala kapital Drar åt olika håll
Energiförlust
Gemensamt syfte
Gemensamma visioner
”Har flyt”
Det beslutsmässiga kapitalet fokuserar på
människors förmåga att fatta omdömesgilla beslut
If a teacher always has to consult a teacher’s manual,
or follow the lesson line by line in a script, you know that
that teacher is not a professional, because he or she
doesn’t know how to judge or isn’t allowed to. (a.a. s 93)
Det beslutsmässiga kapitalet på en skola ökar inte enbart på grund
av att de enskilda lärarnas erfarenheter av olika elevsituationer blir
fler och fler. Dessa lärares olika lärdomar behöver även synliggöras,
systematiseras och diskuteras lärare emellan för att kunna
ackumuleras och faktiskt tas till vara på skolan.
Det beslutsmässiga kapitalet skärps, när dess innehåll diskuteras
kollegialt. Detta medför att beslutsfattandet förfinas, vilket i sin tur
leder till mer precisa resultat.
(Hargreaves & Fullan, 2012)
Inte miN fel! Gjorde ju bara som ni sa! Om vi vill höja undervisningskvaliteten
måste vi ha system som uppmuntrar
människor att tänka självständigt
och utveckla sig tillsammans med andra!
Förändring av *llstånd: Man lär sig något nyN, men fortsäNer aN arbeta inom välbekanta mönster och sammanhang. Förändring av inställning: Sammanhanget (bakgrund och fond mot vilken man lär sig) förändras, vilket innebär aN det man redan kan får en ny innebörd. Källa: Oskar Öquist (2010) Vad säger forskningen? Skolans fokus är på det dagliga arbetet! Kärnan i skolutveckling bygger på förbäNringar av de dagliga metoderna för undervisning och lärande! Alla är ansvariga för aN de lyckas! Källa: Levins (2008): How to change 5000 schools Vad samtalar ni om? ? ? Integrerad förståelse Strukturerad kunskap Vetenskap TEORI komplexiteten i det pedagogiska resonemanget Fragmenterad kunskap Oreflekterad och intui)v prak)k Informerad och delvis reflekterad prak)k – men huvudsakligen utan kunskaps-­‐ och erfarenhetsutbyte Beprövad erfarenhet PEDAGOGISK PRAKTIK reflek)on kring undervisning och lärande Avancerat reflekterad prak)k – med (delvis publikt) kunskaps-­‐ och erfarenhetsutbyte med andra Källa: Se Olsson m fl 2010, LTH i Ryegård (red).
Forskande kultur – när händelser i den dagliga
verksamheten bildar utgångspunkt för
kunskapssökande och förbättring
För att åstadkomma nödvändig ”kraft” måste man
gå tillsammans för att kunna utmana, fördjupa och
bredda tänkandet.
Kunskapen måste kritiskt granskas, diskuteras
och reflekteras över tillsammans med andra så att
ett lärande genereras, men behöver också utmanas
vidare.
Det handlar om att gå utöver en lärande kultur och
skapa en forskande kultur, först då kan lärare
medverka till att skapa ny kunskap med relevans för
yrkesverksamheten.
(Källa: Rönnerman, 2011, s 55)
Systema)skt kvalitetsarbete Forma)v undervisning Sype: AN förbäNra och fördjupa lärandet EFFEKTER PLANERING GENOMFÖRANDE ?
Avgränsning all*d svårast! Vad forskning kan bidra med ² 
² 
² 
² 
² 
² 
² 
² 
² 
² 
professionella yrkesroll - motiv för och mod att förändra
yrkesspråk - professionellt samtalsutbyte
professionellt förhållningssätt till barn, elever och föräldrar,
repertoar att möta barns och ungas olikheter och individuella
kunskapsintressen, undervisningsmetoder och arbetssätt,
kollektiva lärandet tillsammans med andra,
enskilt och kollektivt följa upp och förbättra undervisningen,
interaktiva kunskapsbildningsprocesser (aktionsforskning, learning
studies etc.),
vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt
genomföra långsiktigt kvalitetsarbete i förskola och skola.
Formativ undervisning:
När allt hänger ihop!
Tack för a9 ni lyssnade!