Motioner till årsmötet samt styrelsens svar

MOTIONER TILL ÅRSMÖTET Motioner till Afrikagruppernas årsmöte 2015 samt styrelsens svar
Motion om Västsahara
Styrelsens svar
Motion om föreningsstödet
Styrelsens svar
Motion om rättvisa banker
Styrelsens svar
Motion om uppdragsbeskrivning för valberedningen
Styrelsens svar
sid 2
sid 3
sid 4
sid 6
sid 7
sid 10
sid 11
sid 17
ADRESS
TELEFON
DATUM
Afrikagrupperna
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm
+46 (0)8-442 70 60
29 mars 2015
E-POST
SIDA
[email protected]
1 av 17
1. VÄSTSAHARA Motion om Västsahara
Hösten 2015 är det 40 år sedan den marockanska ockupationen av Västsahara
startade. Därför är det just i år extra viktigt att uppmärksamma Västsaharafrågan.
Den 5 december 2012 gav riksdagen regeringen i uppdrag att erkänna Västsahara.
Alliansregeringen verkställde inte detta. Den nuvarande regeringen har tills nu inte
heller gjort detta, trots att det var just Socialdemokraterna och Miljöpartiet,
tillsammans med Vänsterpartiet, som i opposition drev igenom riksdagsbeslutet.
Göteborgs Afrikagrupp anser att Afrikagrupperna ska uppvakta utrikesministern
personligen med krav på ett erkännande samt uppmärksamma frågan via sina
lokalgrupper, medlems-organisationer, i media och på andra sätt.
Förslag till beslut
att Afrikagrupperna ska uppvakta utrikesministern personligen med krav på ett
erkännande samt uppmärksamma frågan via sina lokalgrupper, medlemsorganisationer, i media och på andra sätt.
Göteborg 5 mars 2015
Göteborgs Afrikagrupp genom styrelsen
Arjan van den Berg, Katarina Johansson, Niklas Johansson, Sanna Ström, Lovisa
Varenius och Gunnel Alsé)
ADRESS
TELEFON
DATUM
Afrikagrupperna
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm
+46 (0)8-442 70 60
29 mars 2015
E-POST
SIDA
[email protected]
2 av 17
1. VÄSTSAHARA Styrelsens svar
Styrelsens delar helt motionärernas syn på att det just i år är extra viktigt att
uppmärksamma Västsaharafrågan. Styrelsen vill ta tillfället i akt att tacka
motionärerna för motionen och påminnelsen om att Västsaharas sak är vår.
Vi tror också att vi just i år har större möjlighet att få genomslag, det är också ett
arbete som är ständigt pågående. Många lokalgrupper har under åren haft mycket
aktiviteter kopplade till västsahariernas rätt till självbestämmande och säkerligen
kommer de ha det även i år. Det är så styrelsen tror att vi måste jobba med den här
frågan, på lokal såväl som central nivå.
Centralt uppmärksammar vi frågan när tillfälle ges.
Hitintills i år så har generalsekreteraren lyft frågan i samtal med statsministern, likaså
gjorde verksamhetschefen när hon var inbjuden att hålla en presentation för
riksdagens utrikesutskott.
Dialogen med de regeringsbildande partierna är viktig och den avser vi att fortsätta
med under året. Afrikagrupperna kommer att genomföra en formell uppvaktning av
utrikesministern med krav på Västsaharas erkännande.
Med anledning av ovanstående yrkar styrelsen bifall på motionen i sin helhet.
ADRESS
TELEFON
DATUM
Afrikagrupperna
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm
+46 (0)8-442 70 60
29 mars 2015
E-POST
SIDA
[email protected]
3 av 17
2. FÖRENINGSSTÖD Motion om att verka för återinförandet av föreningsstöd i det kommunala
utbytesprogrammet
Återinför föreningsstödet i det kommunala utbytesprogrammet!
Vi föreslår att Afrikagruppernas styrelse inleder ett aktivt arbete för att det stöd till
föreningslivet återupprättas, som ingick i det statliga stödet till samarbete mellan
svenska kommuner och motsvarande i länder med bistånd från Sida. Det gäller
kontakter och erfarenhetsutbyte i form av ömsesidiga studiebesöksresor. Samarbetet,
som startade 2002, skedde först inom ramen för det biståndsarbete som handlades av
kommun- och landstingsförbundets biståndsenhet SALA IDA. Idag handläggs det av
Internationellt centrum för lokal demokrati, ICLD.
Föreningsstödet blev omgående utbrutet ur det kommunala samarbetet och nedlagt
när den borgerliga regeringen tillträdde 2006. I och med att regeringsmakten nu
övergått till en socialdemokratiskt ledd regering borde det finnas förutsättningar att
återupprätta möjligheterna för föreningslivet att spela en roll i det internationella
samarbetet med demokrati- och miljöfrågor som grund.
När föreningsstödet drogs in hade Gävle Afrikagrupp nått långt i processen att starta
ett utbyte. Tillsammans med tre andra föreningar i Gävle hade vi genomfört det första
steget. Det var ömsesidiga förberedelsebesök av en person med stöd av SALA IDA, i
vårt fall med Afrikagruppernas partnerorganisation BRC i Buffalo City, Sydafrika.
Både vi och sydafrikanerna såg förväntansfullt fram emot att kunna träffas i och
uppleva varandras hemländer.
Vi tycker det är naturligt att Afrikagrupperna nu engagerar sig i att söka påverka
politiker och andra berörda organ för att återuppta det olyckligt avbrutna stödet till
kontaktresor för föreningslivet.
ADRESS
TELEFON
DATUM
Afrikagrupperna
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm
+46 (0)8-442 70 60
29 mars 2015
E-POST
SIDA
[email protected]
4 av 17
Förslag till beslut
att Afrikagrupperna nu engagerar sig i att söka påverka politiker och andra berörda
organ för att återuppta det olyckligt avbrutna stödet till kontaktresor för föreningslivet
Förslag till beslut
Gävle 7 mars 2015
Gävle Afrikagrupp
Inger Johansson, ordförande
Kontakt: Ove Ericsson, [email protected], 026-606788
ADRESS
TELEFON
DATUM
Afrikagrupperna
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm
+46 (0)8-442 70 60
29 mars 2015
E-POST
SIDA
[email protected]
5 av 17
2. FÖRENINGSSTÖD Styrelsens svar på motionen
Styrelsen delar motionärens syn på vikten av stöd till kontaktskapande och
brobyggande mellan civilsamhället här i Sverige och dess motsvarighet i våra
partnerländer.
Afrikagrupperna skapar kontaktytor på en rad sätt, en typ av erfarenhetsutbyte är vårt
praktikantprogram. Kampanjen ”16 days of activism” i höstas är ett annat exempel.
De senaste årens politik har haft kännbara effekter för Afrikagrupperna, vi har lagt ner
tidningen Södra Afrika som ett konkret resultat av minskade informationsanslag. En
stor del av det påverkansarbete vi bedriver här i Sverige behöver vi finansiera med
egna medel. Utmaningarna är helt enkelt stora för en organisation som försöker uträtta
mycket med begränsade resurser.
Därmed behöver vi göra prioriteringar, och styrelsen tycker inte att det bör vara
prioriterat att Afrikagrupperna ska arbeta aktivt för ett återinförande av
föreningsstödet. Däremot så kan vi i Afrikagrupperna lyfta frågan när tillfälle så ges.
Styrelsen tror att påverkan bör drivas på kommunal och regional nivå, med
medborgarförslag eller uppvaktningar av kommunen exempelvis.
Med anledning av ovanstående så yrkar styrelsen på avslag på motionen.
ADRESS
TELEFON
DATUM
Afrikagrupperna
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm
+46 (0)8-442 70 60
29 mars 2015
E-POST
SIDA
[email protected]
6 av 17
3. RÄTTVISA BANKER Motion om banker som arbetar för en mer rättvis fördelning av resurser
De flesta folkrörelser i Sverige har massor att göra, verksamheten tar tid,
organisationen kräver sin tid och vi kämpar i en lång kamp för ett rättvisare samhälle.
Varje extra uppgift väger mot andra uppgifter som vi kunde göra istället. Varför är det
då viktigt att lägga tid på att byta bank? Ett svar skulle vara att vi vill inte att våra
pengar ska motarbeta våra visioner för en mer rättvis värld men läs mer här under och
bestäm själva.
Afrikagrupperna använder många banker men framför allt Nordea i Sverige. Nordea
som tidigare var en delvis statlig bank är idag en av de fyra storbankerna (Nordea,
SEB, Handelsbanken och Swedbank) i Sverige. Dessa storbanker har efter
avregleringar expanderat sin verksamhet och är idag tätt sammankopplade med
skatteparadis, investeringar i kärn- och klustervapen, hjälper personer och företag
med skatteflykt och är ett verktyg som cementerar den orättvisa fördelningen av
resurser i världen.
Vinstfördelning
104,5 miljarder kronor - det är den samlade vinsten när 2014 års resultat för
storbankerna räknas ihop. En dubblering i jämförelse med 2009. Detta är i storlek tre
och en halv gång så mycket som anslaget för Internationellt bistånd år 2015.
Tillsammans betalar privatpersoner, organisationer, offentliga och privata aktörer
stora summor i räntor varje år. Det är en bra affär för bankernas aktieägare som i år
för utdelningar upp emot 60 miljarder - men en dålig "affär" för en rättvis och jämlik
värld. Räntan blir ett system som konstant tar från de som har lite och ger till de som
har mycket.
Investeringar
I januari presenterades Fair Finance Guide - en granskning där sju av de svenska
bankerna betygsätts utifrån bland annat hur de tar ansvar för arbetsvillkor och
naturresurser (jordbruk, skog, gruvor, biologisk mångfald och klimatförändringar).
ADRESS
TELEFON
DATUM
Afrikagrupperna
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm
+46 (0)8-442 70 60
29 mars 2015
E-POST
SIDA
[email protected]
7 av 17
Sveriges Konsumenter, Amnesty och Naturskyddsföreningen är tre av
organisationerna som står bakom granskningen. Nordea får tillsammans med de andra
granskade bankerna underkänt. Banken ställer endast sig bakom 25% av de viktigaste
internationella normerna och konventionerna inom hållbarhet och socialt ansvar. Det
betyder att bankens riktlinjer saknar många av de viktigaste principerna.
Skatteflykt
De svenska storbankerna har även alla kontor och närvaro i det som kallas
skatteparadis. Nordea har bl a kontor i Luxembourg, Guernsey, Delaware, Isle of Man
och Cayman Island. Utöver sina egna verksamheter i skatteparadis hjälper de även
andra att flytta pengar för att undvika att betala skatt. På websidan för det
Luxembourg registrerade Nordea Life and Pensions skriver de vem de riktar sig till "a
natural choice for wealthy people".
Det är naturligt för oss som folkrörelse att fråga hur storbankerna förhåller sig till sin
verksamhet i skatteparadis och hur de ser på god skatteetik som en del av företags
samhällsansvar. Det kan väl inte vara rättvist att de fattiga får betala skatt medan de
rika får hjälp att undvika den?
Detta får även konsekvenser för hur mycket skatt staten får in och i förlängningen hur
mycket pengar det finns till internationellt utvecklingssamarbete.
Rättvisa banker
Inom den svenska banksektorn finns idag även två mindre banker som arbetar med
hållbarhet som inriktning, och som är medlemsägda med en demokratisk struktur.
JAK Medlemsbank har en solidarisk sparande- och utlåningsverksamhet, och bedriver
även ett omfattande folkbildningsarbete kring frågor om rättvis ekonomi. Ekobanken
redovisar alla lån till verksamheter transparent och har nära samarbete med många
idéburna verksamheter inom social ekonomi.
Inga av dessa bankerna är idag helbanker (JAK är påväg att bli helbank) utan kan
användas som sparkonto. Där kan vi, om likviditeten tillåter, har pengar som
användas till en utveckling liknande den vi vill se i Afrikagrupperna. Ju mer pengar vi
har i en rättvisbank desto mindre används pengarna för att motarbeta oss.
Avslutning
ADRESS
TELEFON
DATUM
Afrikagrupperna
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm
+46 (0)8-442 70 60
29 mars 2015
E-POST
SIDA
[email protected]
8 av 17
Vi som solidaritets organisation kan kämpa för en långsiktigt hållbar förändring och
en rättvis fördelning av resurser. Vilken bank vi väljer som förening har direkt
betydelse - låt oss ta ett tydligt steg för en mer rättvis värld genom att flytta
Afrikagruppernas ekonomi till en av de hållbara bankerna.
Förslag till beslut
att ge styrelsen i uppdrag att under verksamhetsåret 2015 utreda möjligheterna att
flytta delar av föreningens ekonomi till en av bankerna i Sverige med hållbarhet som
inriktning - JAK Medlemsbank eller Ekobanken.
Alex Veitch - medlem
+46 (0)735 538344 (Sweden)
[email protected]
rafilm_veitch (Skype)
ADRESS
TELEFON
DATUM
Afrikagrupperna
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm
+46 (0)8-442 70 60
29 mars 2015
E-POST
SIDA
[email protected]
9 av 17
3. RÄTTVISA BANKER Styrelsens svar
I många avseenden delar Afrikagrupperna JAK- och Ekobankens grundläggande
värderingar. År 2014 anslöt vi oss till kampanjen Schyssta pensioner. Vi är också
aktiva i kampanjen mot skatteflykt. Båda dessa är viktiga delar i arbetet för att kapital
och investeringar inte ska motverka hänsyn till mänskliga rättigheter och politik för
en global utveckling.
Afrikagrupperna verksamhet är väldigt beroende av avkastning på eget kapital. Sedan
början av 1990-talet har avkastningen på eget kapital varit cirka 18 mkr. Dessa medel
har kunnat användas för både utvecklingsinsatser i Afrika och informations- och
medlemsarbete i Sverige. Möjligheten till att få avkastning finns inte hos JAK- och
Ekobanken och Afrikagrupperna befinner sig idag i en situation där en bank utan
avkastning skulle påverka vår överlevnad på ett negativt sätt. Vi ser det helt enkelt
inte som möjligt att placera pengar i Eko- eller JAK-banken dagsläget.
Styrelsen yrkar på att motionen avslås.
ADRESS
TELEFON
DATUM
Afrikagrupperna
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm
+46 (0)8-442 70 60
29 mars 2015
E-POST
SIDA
[email protected]
10 av 17
4. UPPDRAGSBEKRIVNING FÖR VALBEREDNINGEN Motion om uppdragsbeskrivning för valberedningen
Afrikagruppernas valberedning har tidigare inte haft någon uppdragsbeskrivning som
har tagits på årsmöte. För att underlätta valberedningens arbete och för att nya
förtroendevalda ska kunna sätta sig in i valberedningens arbete behöver vi ha en
uppdragsbeskrivning.
Yrkande: Vi föreslår därför för årsmötet att godkänna vårt förslag till
uppdragsbeskrivning för valberedningen.
Förslag till beslut
att godkänna förslaget till uppdragsbeskrivning för valberedning.
Afrikagruppernas valberedning 2014
1. Valberedningens roll
Valberedningens roll är att ge ett bra beslutsunderlag för beslutande organ när det
gäller val av personer för olika förtroendeuppdrag. Valberedningen föreslår ledamöter
till styrelse och verksamhetsrevisorer. Alla medlemmar i organisationen har rätt att
föreslå kandidater. Det är valberedningens roll att sammanställa förslagen och
presentera ett beslutsunderlag till årsmötet, som är Afrikagruppernas högsta
beslutande organ.
1.1 Valberedningens sammansättning
Valberedningen ska inom sig ha kunskaper om
1. föreningens organisatoriska frågor
ADRESS
TELEFON
DATUM
Afrikagrupperna
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm
+46 (0)8-442 70 60
29 mars 2015
E-POST
SIDA
[email protected]
11 av 17
2. stadgarna för föreningen
3. föreningens program/handlingsplaner
4. allmän föreningskunskap
Valberedningen ska vara opartisk och ha en fristående ställning till de personer och
organ som valen gäller. Ingen i valberedningen bör kandidera till någon post. Skulle
situationen uppkomma bör den som kandiderar avgå ur valberedningen.
1.2 Val av ny valberedning
Enligt stadgarna väljs på årsmötet en valberedning bestående av 3-5 personer varav en
är sammankallande. Det är styrelsens ansvar att förslå ledamöter i en ny valberedning.
2. Valberedningens uppgifter
•
•
•
•
•
•
Delta på styrelsemöten och läsa mötesprotokoll. Ta reda på vilka ledamöter som tänkt avsäga sig sitt uppdrag. Omvärldsbevaka och aktivt söka upp personer. Ta emot namnförslag till styrelse och verksamhetsrevisorer. Ta kontakt med samtliga nominerade. Redovisa valberedningens förslag 6 veckor innan årsmötet. 2.1 Handlingsplan
Valberedningen bör lägga ner arbete på att kartlägga hur den nuvarande styrelsen
fungerar. Genom samtal med de nuvarande ledamöterna och genom att gå igenom
protokollen kan valberedningen få en bra bild av hur styrelsearbetet fungerar
beträffande engagemang och om det finns samarbetsproblem inom styrelsen. Har
någon/några styrelseledamot/ledamöter haft stor frånvaro bör orsakerna till detta redas
ut.
2.1.1 Vilka val gäller det?
Valberedningen tar fram ett förslag till styrelse samt revisorsgrupp. Styrelsen består
av en ordförande, åtta ordinarie ledamöter och upp till fem ersättare. Revisorsgruppen
består av 2 ordinarie verksamhetsrevisorer, varav en är sammankallande, samt två
ersättare. Val till ny styrelse och verksamhetsrevisorer görs på föreningens högsta
beslutande organ, årsmötet.
ADRESS
TELEFON
DATUM
Afrikagrupperna
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm
+46 (0)8-442 70 60
29 mars 2015
E-POST
SIDA
[email protected]
12 av 17
2.1.2 När och hur ska valen genomföras?
Förslag till styrelse och verksamhetsrevisorer presenteras för styrelsen och skickas ut
till medlemmar minst 6 veckor innan årsmöte. Nomineringsstopp infaller ca 8 veckor
innan årsmöte.
2.1.3 Vilka kontakter ska tas med styrelsen inför valen?
Förtroendevalda i valberedningen deltar i några styrelsemöten, för information och
observation. En enkät om styrelsearbetet skickas ut till alla styrelseledamöter i
december. Enkäten följs upp med muntliga samtal.
2.1.4 Vilka kontakter ska tas med medlemmarna?
Valberedningen uppmanar medlemmar och lokalgrupper att nominera. Detta görs
exempelvis i Agera, på hemsida, på sociala medier och i direktkontakt med
lokalgrupperna.
2.1.5 Hur ska uppdraget redovisas?
Valberedningens förslag och arbete med att ta fram förslaget redovisas på årsmötet.
3. Nominering
Alla medlemmar ska beredas möjlighet att nominera kandidater till styrelsen. Det ska
framgå vilka funktioner som ska väljas och vilka personer som har uppdraget fram till
årsmötet. En sista tidpunkt för när valberedningen vill ha in svaren
(nomineringsstopp) bör anges, vidare vart nomineringarna ska sändas och hur kontakt
kan tas med valberedningen.
3.1 Valberedningens kontakt med kandidaterna
Valberedningen bör ge tydlig information till de föreslagna om vad uppdraget
innebär beträffande krav, ansvar, tidsåtgång etc. Styrelseledamöter förväntas delta i
möten ca en gång/månad, läsa på handlingar inför möten, delta i någon av styrelsens
arbetsgrupper samt vara kontaktperson för en lokalavdelning.
Valberedningen bör även tala om när första styrelsemötet efter årsmötet infaller och
informera om att det blir en introduktionsdag i anslutning till det. Afrikagrupperna
ADRESS
TELEFON
DATUM
Afrikagrupperna
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm
+46 (0)8-442 70 60
29 mars 2015
E-POST
SIDA
[email protected]
13 av 17
kan betala ut bortfall av inkomst om någon skulle behöva ta tjänstledigt. Det är viktigt
att styrelseledamöter har möjlighet att delta på denna introduktionsdag.
Besked ska också ges till nominerade, ej föreslagna, om varför de ej är föreslagna.
4. Valberedningens förslag
Valberedningens förslag bör vara klart i så god tid att det kan sändas ut med övriga
årsmöteshandlingar.
5. Val av styrelseledamöter
1
2
3
4
5
6
Alla i styrelsen ska vara överens om föreningens ändamål.
Alla i styrelsen ska vara överens om vilka metoder föreningen får använda sig
av för att förverkliga målsättningen.
Styrelseledamöterna ska som jämställda beslutsfattare ärligt pröva
uppfattningar och önskemål.
Alla i styrelsen ska vara överens om hur styrelseledamöterna ska bete sig mot
varandra när det finns olika uppfattningar om vad som är rätt eller fel i det
egna eller andras handlande i föreningens intresse. Var och en ska redovisa sin
syn på det aktuella handlandet. Stadgar och program ska vara styrande i
föreningen. Finns inget stadgat eller programfäst ska demokratisk
föreningspraxis gälla.
Afrikagrupperna är en organisation med 90-konto och då kontrolleras alltid att
styrelseledamöter saknar betalningsanmärkningar. Valberedningen måste
därför ta upp den frågan med nominerade kandidater innan de föreslås.
Angående jäv och beroende
Jäv för styrelseuppdrag får inte förekomma inför inval. Dock kan situationer uppstå
under förtroendeuppdragets gång som riskerar göra en styrelseledamot jävig.
Öppenhet och transparens kan i sig motverka att jävssituationer uppstår.
•
Anställd av Afrikagrupperna kan inte inneha förtroendeuppdrag, inklusive
styrelseuppdrag. Likaledes får inte vald styrelseledamot stå i samtidigt
anställningsförhållande till Afrikagrupperna, till exempel genom praktik eller
konsultarbete.
•
Styrelseledamot får inte delta i beslut som kan ge ekonomisk eller annan
otillbörlig vinning åt styrelseledamoten eller dennes närstående.
•
Styrelseledamot bör inte delta i beslut som kan gynna till styrelseledamoten
närstående organisation (organisation där ledamoten är anställd eller
förtroendevald).
ADRESS
TELEFON
DATUM
Afrikagrupperna
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm
+46 (0)8-442 70 60
29 mars 2015
E-POST
SIDA
[email protected]
14 av 17
•
Styrelseledamot är skyldig att upplysa om potentiellt uppståndna jävssituationer
och övriga styrelsen avgör om ledamoten anses jävig eller ej. Styrelsen är skyldig
att för medlemmar tillgängliggöra denna information.
5.1 Valberedningens överväganden
Valberedningen behöver undersöka vilken kompetens som finns i styrelsen och om
det behöver tillföras ytterligare kompetenser.
Följande schema kan vara en utgångspunkt för arbetet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
organisationskunskap
ekonomisk kunskap
representation mot beslutsfattare, lobbyism
kommunikation/marknadsföring
erfarenhet av insamling
erfarenhet av aktivism
erfarenheter av de frågor Afrikagrupperna driver och de länder organisationen
verkar i.
erfarenhet av andra ideella organisationer
kunskap i engelska och/eller portugisiska
arbetsgivarerfarenheter
kontaktnät med samarbetspartners och medlemsorganisationer
visioner/omvärldsanalys
För att få grepp om hur det ser ut med kompetenserna kan olika angreppssätt
tillämpas. Genom samtal med styrelseledamöter och andra nyckelpersoner kan en bild
framträda.
Om det har gjorts en kartläggning av organisationen av någon utanförstående kan
detta vara till stor hjälp.
Valberedningen behöver också ta hänsyn till andra förhållanden än bara kompetens.
Styrelsen ska avspegla situationen inom organisationen och vara lämpligt sammansatt
med hänsyn till:
a) kön
b) ålder
c) etnisk bakgrund
d) geografisk spridning
e) uppdragsspridning
ADRESS
TELEFON
DATUM
Afrikagrupperna
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm
+46 (0)8-442 70 60
29 mars 2015
E-POST
SIDA
[email protected]
15 av 17
När valberedningen gått igenom nomineringarna kanske det fattas kandidater.
Valberedningen har därför möjlighet att själv nominera kandidater.
Valberedningen väljer ordförande medan övriga funktioner, exempelvis vice
ordförande, väljs inom styrelsen. Sekreterare utses av kansliet och har inte rösträtt i
styrelsen.
6. Verksamhetsrevisorer
Valberedningen ska också lämna förslag till revisorer. Revisorerna uppgift kan sägas
vara att kontrollera att:
a) verksamheten bedrivs enligt stadgar och program
b) besluten är stadgeenliga
c) besluten verkställs
d) det är ordning på räkenskaperna
Revisorerna ska ha nödvändiga kunskaper för att klara uppdraget.
Revisorer kan bli ansvariga om de brister i tillsynen.
Afrikagrupperna har också en auktoriserad revisor som kontrollerar räkenskaperna
och som inte föreslås av valberedningen.
ADRESS
TELEFON
DATUM
Afrikagrupperna
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm
+46 (0)8-442 70 60
29 mars 2015
E-POST
SIDA
[email protected]
16 av 17
4. UPPDRAGSBEKRIVNING FÖR VALBEREDNINGEN Styrelsens svar
Styrelsen delar motionärens uppfattning om vikten av att Afrikagruppernas
valberedning behöver en uppdragsbeskrivning och att det är rimligt att den fastställs
av årsmötet.
Däremot så tycker styrelsen att det vore problematiskt om den hade åsikter om
beskrivningen, styrelsen anser att det är en fråga för årsmötet.
Med anledning av ovanstående så avstår styrelsen från att yrka något rörande
motionen om uppdragsbeskrivning för Afrikagruppernas valberedning.
ADRESS
TELEFON
DATUM
Afrikagrupperna
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm
+46 (0)8-442 70 60
29 mars 2015
E-POST
SIDA
[email protected]
17 av 17