Validering synliggör det informella lärandet

Validering synliggör det informella lärandet
Hur länkar man ihop validering med SeQF på
ett relevant och effektivt sätt?
SeQF-konferens 11 november 2015
Det informella lärandets karaktär
“Ett stort antal studier pekar på att mellan 70-75 %
av allt lärande på arbetsplatser är en följd av
infomellt nätverkande, arbetsprocesser och
slumpmässiga aktiviteter.”
Det informella lärandets karaktär
Det informella lärandets förekomst
Formellt
Icke-formellt
Informellt
0
2
4
6
8
Det informella lärandets förekomst
Det informella lärandets betydelse för prestationer
Hur mäter och bedömer man informellt lärande?
Reliabilitet – tillförlitlighet (spridning)
Validitet – relevans (träffsäkerhet)
Principerna för resultat av lärande
• Ett centralt begrepp inom SeQF är resultat av
lärande (learning outcomes). Detta definieras som
det en individ vet, förstår och kan göra när en
lärandeprocess är avslutad och beskrivs i form av
kunskaper, färdigheter och kompetenser. Resultat av
lärande är oberoende av hur och var individen har
tillägnat sig sitt kunnande.
• Resultat av lärande behöver formuleras så att de är
mätbara och kan förstås i sitt sammanhang.
Vad innebär detta? Jo, fokus flyttar sig sakta
-
från hur man har lärt sig till vad man har lärt sig
från undervisning till lärande
från kunskap till kompetens
från utbildningstid till meritvärde
från delmål till helhet och syfte
från rättsäkerhet till validitet och reliabilitet
från prövning till validering
Vad är skillnaden mellan validering av reell
kompetens och prövning?
• Prövning har en rent kontrollerande ansats. Den är
konvergent i betydelsen att individens kompetens bedöms
mot vissa på förhand fastställda krav. Den är summativ, dvs
den summerar det tidigare lärandet för att bedöma/erkänna
vad en person redan kan.
• Validering utgår alltid från individen, kan vara både summativ
och formativ, dvs användas framåtsyftande för att utforma en
fortsatt lärprocess. Perspektivet kan även vara divergent i
betydelsen att förutsättningslöst se vad en individ kan. Den
utforskande ansatsen finns därför alltid med i validering.
Att lägga pussel med ett ramverk…
2
1
3
4
Definitioner…
Skollagen - ” Med validering avses en process som innebär en strukturerad
bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper
och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats.”
EU - The term validation of learning outcomes is understood as: ‘The
confirmation by a competent body that learning outcomes (knowledge, skills
and/or competences) acquired by an individual in a formal, non-formal or
informal setting have been assessed against predefined criteria and are
compliant with the requirements of a validation standard. Validation typically
leads to certification.’
- ‘qualification’ means a formal outcome of an assessment and validation
process which is obtained when a competent body determines that an
individual has achieved learning outcomes to given standards.
Individens samlade reella kompetens…
Validering synliggör informellt lärande via kvalifikationer
SeQF
Europass - tillägg
Utbildn/arbetsliv
Kvalifikation
Läranderesultat
ECVET - moduler
Vägledning
Individ
Kompetenser
Validering
Branschorgan
ECVET
yrkesnämnd el.dyl.
Arbetsgivare
Arbetstagare
Intressenter
Modul med läranderesultat som har
fått ett meritvärde i form av poäng
Kvalifikation bestående av en
specifikation av läranderesultat som
ska uppfyllas
Internt kvalitetsarbete/kriterier
Kvalitetssäkring
Extern granskning/tillsyn
Informellt lärande
Specific hard skills
Specifik yrkeskompetens
Individ
Icke-formellt l:de
Generic hard skills
Allmänn yrkeskompetens
Formellt lärande
Soft skills
Generella kompetenser
Validering
SeQF
European Commission: Assessment of Key Competences in initial education and training: Policy Guidance (2012)
Möjliga scenarier…
Har
motsvarande
utbildning
Har
delkvalifikationer och vill
komplettera
utbildning
Har gedigen
yrkeserfarenhet
Bedömning av
examen
Anpassning av
utbildning
Examensbevis
Bedömning av
kompetens
myh.se
Exempel på validering av informellt lärande för
erhållande av kvalifikationer
• Lärarlegitimation
• Yrkeslärarantagning
• Uppdragsutbildning inom YH