Inbjudan till Hemvärnets Patrulltävling (Hv Patrull) 2015

HEMVÄRNETS STRIDSSKOLA
Datum
Beteckning
2015-03-11
19350: 50034
Ert tjänsteställe, handläggare
Ert datum
Er beteckning
Vårt tjänsteställe, handläggare
Vårt f öregående datum
Vår f öregående beteckning
Sida 1 (10)
Övlt Claes Alsteryd, 073-329 32 46
[email protected]
Inbjudan till Hemvärnets Patrulltävling (Hv Patrull) 2015
Svar senast
2015-06-15
Hemvärnets Stridsskola inbjuder härmed till Hemvärnets Patrulltävling (Hv Patrull)
vid Hemvärnets Stridsskola i Vällinge 2015-08-21—23.
Varje Hemvärnsbataljon inbjuds att delta med 1 lag.
Inbjuden enhet som önskar delta med ytterligare lag anmäler detta till HvSS som
tilldelar extraplatser efter tillgång.
Anmälan sänds till Hemvärnets Stridsskola, Vällinge, 145 90 Norsborg, senast 201506-15.
Björn Olsson
C HvSS
(MH)
Postadress
Besöksadress
Telef on
Telef ax
E-post, Internet
Hemvärnets stridsskola
Vällinge
145 90 Norsborg
Vällinge
08-584 540 00
08-584 549 00
[email protected]
www.forsvarsmakten.se/hvss
HEMVÄRNETS STRIDSSKOLA
Datum
Beteckning
2015-03-11
19350: 50034
Sändlista:
LG, I 19, K 3, P 4, P 7, Lv 6, Ing 2, LedR, Amf 1, MarinB, Hkpflj, FömedC,
F 7, F 17, F 21
Som orientering
Samtliga Utbildningsgrupper
Samtliga Hemvärnsbataljoner
HKV INFO
HKV PROD RIKSHV
HKV PROD FRIV
Rikshemvärnsrådet
Tidskriften Hemvärnet
Stiftelsen Hemvärnsfonden
Inom HvSS
C HvSS
STAB
UTB
SAMO
UTV
STÖD
MR/SFAB
Sida 2 (10)
HEMVÄRNETS STRIDSSKOLA
Datum
Beteckning
2015-03-11
19350: 50034
Allmänna bestämmelser
1.
Tid och plats
Tävlingen genomförs vid Hemvärnets Stridsskola (HvSS), Vällinge,
2015-08-21—23. Inryckning sker till HvSS 2015-08-21 mellan kl 1300 – 1700.
2.
Tävlingsorganisation
Tävlingsledare: C HvSS
Bitr. Tävlingsledare: Övlt Claes Alsteryd
Funktionärer: Personal vid HvSS, Hemvärns- och frivilligpersonal från hela
Sverige.
3.
Program i stort (prel.)
Datum
08-21
Dag
Fre
08-22
Lör
08-23
Sön
Klockslag
1300-1700
1600-1700
1700-1830
1830
0600-0800
0700-0800
0800-1830
1800-2000
21002330-0200
0930-1030
1100
1130-1200
1200
Verksamhet
Inryckning av tävlande
Inlåsning av vapen
Middag
Lagledargenomgång i Filmsalen
Frukost
Uthämtning av vapen
Tävling
Middag
Tävling. Jaktstartsmoment
Inlåsning av vapen
Brunch
Prisutdelning
Uthämtning av vapen
Hemresa
Sida 3 (10)
HEMVÄRNETS STRIDSSKOLA
4.
Datum
Beteckning
2015-03-11
19350: 50034
Tävlingsgrenar
Lördag:
Skjutning Ak 4 B
Vapentjänst ksp m/58
Avståndsbedömning/avståndsbestämning
Punktorientering
Handgranatkastning
Stridshinderlöpning
Skjutning pansarskott 86, 9 mm övningsvapen
Överraskningsmoment
Lördag kväll/natt:
Orientering i mörker
Skjutning Ak 4 B
Snabbmarsch
5.
Representationsbestämmelser
Laget skall bestå av fyra deltagare. Varje deltagare skall ha uppfyllt Hv-avtalet år
2014 eller 2015.
6.
Lagledare
Lagledare skall finnas för varje lag. Lagledaren deltar inte i tävlingarna.
Lagledare förläggs i tält tillsammans med laget. Lagledargenomgång sker fredag
08-21 kl 1830 i filmsalen HvSS.
7.
Tävlingsjury
Tävlingsjuryn består av bitr övningsledaren och tre representanter från lagledarna.
Tävlingsjuryn utses i samband med lagledargenomgången på fredag 08-21.
8.
Avlysning av tävlingsområde
Under tävlingsdagarna gäller särskilda tillträdesbestämmelser som meddelas
lagledarna vid inryckning.
9.
Utrustning
Vid tävlingsmomenten bärs utrustning enligt respektive grenchefs anvisning.
Utrustningen enligt sida 8-9 medförs och kontrolleras genom lagledarens försorg.
Kontroll av utrustning kan ske enligt direktiv som ges vid lagledargenomgången.
Vid prisutdelningen bärs uniform (m/90).
Sida 4 (10)
HEMVÄRNETS STRIDSSKOLA
10.
Datum
Beteckning
2015-03-11
19350: 50034
Säkerhetsbestämmelser för vapen
Vapnen skall låsas in i vapenkassun då de ej nyttjas vid skjutningarna. Tider då
vapnen låses in och tas ut framgår av programmet. Vapnen skall vara väl märkta
med namn och startnummer. Lagledare ansvarar för att lagets samtliga vapen blir
inlåsta.
11.
Förläggning och måltider
För samtliga tävlande och lagledare är tältförläggning obligatorisk. Egna tält får
inte användas. Deltagare och lagledare skall vistas vid HvSS fr o m inryckningen
t o m utryckningen. Förläggning och måltider tillhandahålls för tävlande patruller,
lagledare samt buss eller bilförare. Måltider tillhandahålls från middag 08-21 till
och med brunch 08-23.
Behov av specialkost skall anges vid anmälan (2015-06-15). Önskas lunch fredag
08-21 skall detta anmälas i samband med anmälan till tävlingen.
12.
Kontrollskjutning av vapen
Inskjutning av vapnen skall vara gjort innan avfärd till tävlingen. Ingen
inskjutning vid HvSS.
13.
Kostnader
Respektive förband svarar för resekostnader samt eventuella tillägg för
yrkesofficerare.
HvSS svarar för övriga kostnader.
14.
Transporter
I syfte att undvika inhyrda fordon till tävlingsorganisationen hemställer HvSS om
att få låna ett antal av de fordon som de tävlande reser i. (Klaras ut på
lagledargenomgången 08-21).
15.
Anmälan
Anmälan insänds till HvSS senast 2015-06-15.
Respektive Utbildningsgrupp kontrollerar att de tävlande är behöriga att delta.
Sida 5 (10)
HEMVÄRNETS STRIDSSKOLA
Datum
Beteckning
2015-03-11
19350: 50034
Tävlingsbestämmelser
 Poängberäkning
I varje tävlingsgren erhåller laget en platssiffra. Det sammanlagda resultatet efter
lördagens dagsmoment utgör total platssiffra. Totala platssiffran utgör startordning
vid lördagens kvälls/natt- moment. Lag med lägst totala platssiffra startar först.
Varje platssiffra ger en (1) minuts startdjup. Lördagens kvälls/natt-moment
omfattar jaktstart med orientering, skytte och snabbmarsch.
Omstartsförfarande kan ske. Beslut fattas efter lördagens dagsmoment.
Tävlingsgrenar
Lördagens dagsmoment:

Skjutning Ak 4 B
Skjutningen genomförs med Ak 4 B med rödpunktsikte.
Moment 1: Knästående, 100 m, en helfigur/skytt, 5 skott/skytt.
Moment 2: Förflyttning från 100 m till 30 m.
Moment 3: Stående, 30 m, 1/3-figur/huvudmål/skytt, 5 skott/skytt.
Allt genomförs i en följd. Tiden tas från 1:a skott till sista skott (inklusive
förflyttning).
Tillägg 10 sek/bommat skott samt 60 sek/bommad figur.
Arbetshandske får användas.

Vapentjänst ksp m/58
Momentet omfattar materieltjänst ksp m/58 och skjutning med ksp m/58.

Punktorientering
Grenen genomförs i stridspar. Kartskala 1:3 500 ekv 5 m.
Två snitslade banor om vardera ca 1 km långa. 3-4 punkter på varje bana (både i
och utanför banan). Varje mm fel ger 1 minuts tillägg, högst 10 min tillägg/punkt.

Handgranatkastning
Vid handgranatskastningen nyttjas blind tävlingshgr (M 4957–411051).

Stridshinderbana

Avståndsbedömning/avstånds bestämning
Avståndsbedömningen/avståndsbestämningen omfattar ett antal avstånd där
patrullen skall bedöma/bestämma avstånd till tydligt utmärka platser. Inga
hjälpmedel tillåtna utöver personlig stridsutrustning.
Sida 6 (10)
HEMVÄRNETS STRIDSSKOLA

Datum
Beteckning
2015-03-11
19350: 50034
Skjutning pansarskott 86, 9 mm övningsvapen
Skjutning i stående och knästående skjutställning mot säckvävsmål på ca 100 m
skjutavstånd.
Alla i patrullen skjuter två stående och två knästående skott, skytten laddar själv
om pansarskottet. Eld öppnas på kommandot ”pansar eld”. Tid tas från ”pansar
eld” till patrullen skjutit sista skottet, tidstillägg (60 sek) för missat skott.

Överraskning
Bestämmelser ges vid start på momentet.
Lördagens kvälls/natt-moment:

Orientering
Inleds med patrullorientering (hela patrullen samlad) som sedan övergår i
stridsparsorientering (patrullen uppdelad i stridspar). Kartskala 1:10 000, ekv 4 m.
Innan målgång samlas patrullen vid samlingsplats inritad på kartan.
Vid målgången sker övergång direkt till skjutningen. (30 min efter målgång skall
snabbmarschen påbörjas). Ev. missade kontroller ger tidstillägg

Skjutning Ak 4 B
Skjutavstånd 25 meter, stående, en 1/3-figur/skytt, fem (5) skott/skytt,
Skjuttid 8 sek.
Varje missat skott ger en (1) straffrunda.
Varje missat mål (1/3-figur) ger tre (3) straffrundor.

Snabbmarsch
30 min efter målgång för orienteringen påbörjas snabbmarschen. Om laget har
ådragit sig straffrundor/tidstillägg så börjar snabbmarschen med ev tidstillägg och
därefter ev straffrundorna. En straffrunda är ca 75-100 meter. Snabbmarschen är
ca 4,5 km (+ ev straffrundor).
Sida 7 (10)
HEMVÄRNETS STRIDSSKOLA
Datum
Beteckning
2015-03-11
19350: 50034
Sida 8 (10)
Utrustningslista Hv patrull 2015
Efter att respektive start har skett får hela/delar av stridspackningen omfördelas
inom patrullen/stridsparet.
Notera att den enskilde patrullmedlemmen aldrig får skiljas från
stridsutrustningen (vapen, hjälm, stridsväst med fickor och innehåll inkl
skyddsmask).
Speciella utrustningsbestämmelser kan gälla vid olika stationer. Detta meddelas
av stationschefen.
Utrustning
Buret
Notering
Bärs på kroppen eller i uniformen.
Fältuniform M 90/90 P/lätt
Marschkängor
Valfria strumpor
Valfria underkläder
Valfri tröja (skall finnas på Mnr)
Byxbälte
Valfria handskar
Valfri mössa (skall finnas på Mnr)
Reflexband
Klocka
Hörselproppar
Kompass
Ant mtrl inkl OH-pennor
Slidkniv
Första förband
Nr-lapp tilldelas på tävlingen
Fältjackan får packas i stridspackningen
Valfri modell (ej löparskor)
Stridspackning
Får omfördelas inom patrullen eller stridparet (när patrullen
uppträder delat).
Stridssäck 2000
Matbestick (t.ex. sked)
Kåsa
Ombytesstrumpor
Underkläder
Långkalsong 90
Fältskjorta 90
Tröja 90
Värmejacka 90
Regnställ 90 (jacka och byxa)
M7085-105010
För att kunna utspisa lunch
Får bytas till civila
t.ex. Fältskjorta 90, t-shirt
t.ex. Stridshandske 2000
t.ex. Fältmössa, pälsmössa
Skall bäras på höger ben under natten
Får tas bort
M3261-006040
Får tas bort
Bärs i höger benficka
Bärs på vänster byxbens framsida
Valfritt par strumpor
Får bytas till civila
M7322-105000
M7320-207000
M7321-230000
M7360-020000
M7379-143000 och M7379-142000
HEMVÄRNETS STRIDSSKOLA
Datum
Beteckning
2015-03-11
19350: 50034
Sida 9 (10)
Stridsutrustning
Enskild patrullmedlem får aldrig skiljas från stridsutrustningen.
Ammunition
Tilldelas vid aktuellt moment.
Vapen AK 4 B med vapenrem och
aimpoint monterat
Bärs i grundställning försett med mynningsskydd om inte
stationschef meddelar annat. Under natten får vapnet bäras
på valfritt sätt, dock ej fästas/bäras i stridssäcken.
Hjälm 90 med hjälmdok
Bärs påtagen och fastspänd. Under natten får hjälmen bäras i
stridspackningen (om stridspackningen omfördelas inom laget
under natten måste den enskilde patrullmedlemmen ta på sig
eller bära hjälmen).
Stridsväst 2000
Bälte stridsväst
Skyddsmaskväska 90
Magasinsficka
Duellficka
Flerbruksficka stor
Flerbruksficka liten
Karbinhake 50 x 5 mm
M7390-307110
M7390-307500
M7349-452019
M7390-307138
M7390-307148
M7390-307118
M7390-307128
M1168-127010
Skyddsmask 90 K (med filter)
(Glasögonbåge 90 vid behov)
M7349-452000
4 st magasin
Skyddsglasögon
Hörselskyddskåpa
Ficklampa 3 eller 4 (+ ev extra batterier)
Alt. Pannlampa med lysdiod
Plast el plåt
Dricksflaska 90/K och eller
Vätskebehållare 1/T
Stridsvästen anpassas med fickor (valbara
enl. M nr till vänster) så att man får med
obligatorisk stridsutrustning enligt nedan.
Påse uppgkit SV 2000 M 7390-307238 får
användas.
M2740-125010 el M2740-134010 (1 st per tävlande).
M2740-255010 (kan bytas mot ficklampa 3 el. 4).
M7061-203011 och eller M7061-206011
Dricksflaska el vätskebehållaren skall vara fylld med minst
1 liter vatten vid starten på morgonen och kvälls/nattmomentet.
HEMVÄRNETS STRIDSSKOLA
Datum
Beteckning
2015-03-11
19350: 50034
Sida 10 (10)
Anmälningsblankett
Hv-Bataljon
Utbildningsgrupp
FÖRPLÄGNAD ANTAL PORTIONER FÖR LAGLEDARE OCH TÄVLINGSDELTAGARE
Frukost
Lunch
Fredag
Lördag
Söndag
Specialkost:
Lagledare eller motsvarande (ansvarig för uppgifter enligt ovan)
Namn:
Befattning:
Mobiltfn:
Ansvarig för uppgifterna inom Utbildningsgrupp
Namn:
Befattning:
Mobiltfn:
HvSS tillhanda SENAST 2015-06-15
Klicka här för att ange befattning.
Middag