Brukarrådsprotokoll 15-11-23

RÄVLANDASKOLANS
SENAREDEL ÅK 4-9
Protokoll Brukarrådsmöte 23 november 2015
Närvarande: Lena Filhage (7I), Jessica Renerius (7I), Helene Fjellberg (8II), Markus Kamarik (6II),
Petronella Wahlbäck (åk 7III) samt Rektor Annemi Lindoffer.
Nästa brukarrådsmöte: Vårterminen 2016 - kallelse skickas ut via mail och Rävnytt!
Rektor hälsade oss välkomna!
Ny personal: Tina Sansell slutar arbeta på skolan och en ny SO lärartjänst ligger ute för att tillsättas
VT-16. Nu vikarierar Johanna Annerstedt för Sofia Karlsson som är mammaledig fram till påsklovet
2016. Även en tjänst som vikarie ligger ute.
Jessica Greby ska vara mammaledig från 1 mars 2016 och en vikarietjänst ska läggas ut i sv / en
En ny specialpedagog är anställd från januari 2016.
Ekonomi 2015: Skolans ekonomi ligger just nu back. Det har blivit 10 elever färre i skolan än
prognosen i mars och alla elever i åk 6 fick sina Ipad redan på höstterminen vilket inte var inräknat i
budget. Elevpengen för varje elev är ca 70 000kr/år.
Aktivt föräldramöte: Åk 8 hade under höstterminen ett aktivt föräldramöte som handlade om IT och
vad som är ok att lägga ut på internet. Detta var mycket uppskattat och förslag är nu att det läggs
direkt i åk 6 innan de får sina Ipad och/eller datorer. Brukarrådet uttryckte också att nuvarande åk 6
bör få detta under vt-16.
Regler: Det har skapats två nya regler i skolan. Det är förbjudet att ha Ipad i matsalen och i
gymnastikhallen inkl. omklädningsrummen.
Frågor angående tuggummi och mobiltelefoner är upp till varje enskild lärare tillsvidare. Behovet
angående förbud eller reglering kring dessa kommer att diskuteras löpande.
IT hantering: Angående reparationer av datorer och Ipad är väntetiden lång och låneutrustningen
räcker i nuläget inte till alla som behöver.
Många Ipad har gått sönder och rutan spricker. Mycket talar för att det beror på att nuvarande 7:or fick
ett fodral med tangentbord som går att ta loss och då är skärmen inte skyddad längre. Skolan har
hittills stått för kostnaden kring detta. En gemensam policy kring vad skolan ska ersätta så det blir lika
för alla skolor i kommunen efterfrågas.
Åtgärdsprogram: Regler för när det ska utformas ett åtgärdsprogram har ändrats och detta har lett till
att många elever som tidigare har haft åtgärdsprogram inte har fått nytt utskrivet under hösten. Dessa
elever har extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen.
Speciallärare och Specialpedagog: En specialpedagog utreder elevers behov och hjälper
pedagoger i sitt arbete med specialanpassningar. Specialpedagogen i Rävlanda har sitt
ansvarsområde i hela östra delen av kommunen, Hällingsjö, Hindås och Rävlanda.
Speciallärare har elevnära kontakt och undervisar ofta intensivt och under kortare perioder.
Maria Olén och Angelica Mårtensson har delvis speciallärarbehörighet och undervisar både i klass och
individuellt.
Sida 1 av 2
Organisation läsåret 16/17: Vid nästa möte kommer vi att diskutera organisationen och vad vi har för
önskningar och förväntningar för kommande läsår. Skicka gärna med frågor och åsikter med er
brukarråds representant!
Åk 7 förändring: Information ska skickas hem till alla i åk 7 angående förändringar i klasserna. Hela
läsåret ut kommer eleverna att tillhöra samma klass som tidigare men det kommer samtidigt bli två
större grupper som har vissa ämnen tillsammans. Det finns flera skäl till detta. De nuvarande
klasserna är till antalet mycket små och det har varit svårt för många elever att hitta kompisar i sin
egen klass. Det är nu endast 47 elever i åk 7 och det är inte ekonomiskt hållbart med 3 klasser längre.
De två större grupper som skapas av lärarna är grunden till de nya klasserna som kommer att bli i
kommande åk 8. Brukarrådet efterfrågar tidig information angående klassindelning och eventuella
problem i de nya konstellationerna.
Fronter byts ut – GAFE - UNIKUM: Nuvarande elevplattform Fronter slutar fungera efter jul och
eleverna introduceras nu i nya systemet GAFE som är Google drive. Vårdnadshavare kommer inte att
kunna logga in utan sitt barns inloggning. Om vårdnadshavare kommer att kunna få tillgång till GAFE är
i nuläget oklart.
Så sent som förra veckan blev det klart att vi nu får en ny vårdnadshavarplattform som heter UNIKUM
och det kommer bli BankID inloggning.
Lunchrasten: Elever efterlyser längre lunchrast och rektor lovar ta med sig detta till kommande
schemaläggning.
Mejl och telefonkontakt: Det upplevs som att det är svårt att få svar från rektor via mejl och telefon.
Rektor är medveten om att hon missat svara några på mejl och ska anstränga sig ytterligare för att
detta inte ska hända. Hon är mycket noggrann med att ringa upp alla missade samtal om det visas
nummer på telefonen. Det går också bra att lämna meddelande på telefonsvararen.
Likabehandlingsplan: Vi fick ta del av den nya likabehandlingsplanen och den kommer att läggas ut
på hemsidan inom kort.
Övriga frågor:
• Har man synpunkter på undervisning-lärare-vikarier skall man vända sig till rektor kring detta.
•
I hemkunskap har nuvarande vikarie tät kontakt med ordinarie lärare. Bedömning och
planering sker av behörig lärare. Alice Martinsson kommer tillbaka 1 december på deltid och
kommer då hjälpa till med betygsättning.
•
Bildläraren är mammaledig och återkommer i januari 2016. Vikarierande lärare i bild blev
tyvärr sjukskriven och ersattes av ytterligare en vikarie. Betygsättning kommer att ske av
behörig bildlärare.
•
Problem med skolans hemsida har försenat uppdateringar och ny kontaktinformation kommer
att läggas upp snarast.
•
Personalomsättningen upplevs nu som stor pga. 4 föräldralediga lärare och att två lärare
flyttat uppåt i landet och därför slutat på skolan. Vi har inte större omsättning på lärare än
andra skolor.
•
Rektor välkomnar direkt dialog framför anonyma brev.
•
Det är ett antal elever som uppehåller sig i korridorerna under lektionstid. Rektor och lärare
arbetar tillsammans med vårdnadshavare aktivt med för att hitta bra lösningar för dessa elever
Sida 2 av 2