Nyhetsbrev januari 2015

PELU-bladet Januari 2015
PELU-bladet
Nyhetsbrev från Pedagogiska Enheten, LäkarUtbildningen
Januari 2015
Nyhetsbrevet sänds ut från PELU1 en gång per månad under terminstid, och riktar sig till ILUanställda och andra med nära anknytning till ILU. Syftet är att sprida aktuell information som rör
pedagogiska frågor. Vi välkomnar synpunkter från dig angående innehåll och utformning.
Framför dina synpunkter till oss via adressen [email protected] Marie och Helen
På gång

Hur ligger vårt läkarprogram till?
De externa utvärderarna Stefan Lindgren (Lund) och Sari Ponzer (KI) har nu lämnat en rapport
utifrån vår självvärdering och sitt platsbesök med intervjuer i december.
Utifrån deras genomlysning kommer vi att fokusera på några områden för att ytterligare
förbättra programmet.
Ulf informerade om detta vid arbetsplatsmötet den 29/1.
1
Pedagogiska enheten vid läkarprogrammet (PELU) har som uppdrag att utveckla och stödja programmets
pedagogiska profil, Problem Baserat Lärande, och leds av de pedagogiska utvecklarna Marie Lidskog och Helen
Setterud.
http://www.oru.se/Institutioner/Institutionen-for-lakarutbildningen/Pedagogiska-Enheten-for-Lakarutbildning/
1 (5)
PELU-bladet Januari 2015
Från pedagogiska rådet1

Basgruppsfall på stadium III
Inom programmet har vi beslutat att minska antalet basgruppsträffar på stadium III till ett tillfälle per
vecka. Detta kommer att införas successivt och på lite olika sätt för de olika kurserna under våren.
Från HT15 har alla terminer en träff och ett fall per vecka. Pedagogiska rådet kommer att ta fram
riktlinjer för utformning av basgruppsfall utifrån de förändrade förutsättningarna.
Från examinationsgruppen2

Schema för skriftliga examinationer
Vi har från och med vårterminen 2015 infört uppsamlingstentor i augusti för alla kurser som inte
har sin första omtenta i augusti. Detta innebär att studenterna i alla våra kurser har möjlighet
att på undervisningsfri tid läsa ikapp för att ta igen missade tentor. Detta är helt i enlighet med
de regler som finns centralt på Örebro universitet. Vi har i samband med denna förändring tagit
bort de extra uppsamlingstillfällen som tidigare legat i december.
1
Pedagogiska rådet är ett utskott till institutionsledningen med uppgift att för institutionsledningens räkning
implementera den pedagogiska modell som fastställs i utbildningsplanen. Pedagogiska rådet bevakar att vår
pedagogiska modell tillämpas konsekvent i programmet och ger stöd till berörda lärare. Rådet leds av programmets
ansvariga för pedagogiken Marie Lidskog och Helen Setterud. Övriga ledamöter är de kunskapsområdesansvariga
(Magnus Grenegård/biomedicin, Kerstin Nilsson/professionell utveckling och Bertil Uggla och Josefin
Sundh/klinisk medicin), fakultetens dekanus Robert Brumer samt studeranderepresentant (Agnez Jönsson, T6).
Nästa möte sker den 2 mars. Om du har något ärende som du tycker ska tas upp i pedagogiska rådet är du
välkommen att höra av dig till ordförande Marie Lidskog ([email protected]).
2
Examinationsgruppen är underställd institutionsledningsrådet (ILR) med uppgift att tillförsäkra att
examinationerna stödjer den pedagogiska modell som fastställs i utbildningsplanen. Examinationsgruppen ger stöd
till temaansvariga och kursansvariga vid arbetet med examinationer, samt utvärderar examinationerna
kontinuerligt. Gruppen leds av programmets ansvariga för pedagogiken Marie Lidskog och Helen Setterud. Övriga
ledamöter är de kunskapsområdesansvariga (Magnus Grenegård/biomedicin, Kerstin Nilsson/professionell
utveckling och Bertil Uggla och Josefin Sundh/klinisk medicin). Nästa möte sker den 16 februari. Om du har något
ärende som du tycker ska tas upp i examinationsgruppen är du välkommen att höra av dig till ordförande Marie
Lidskog ([email protected]).
2 (5)
PELU-bladet Januari 2015
Aktuella beslut som berör pedagogiken
Besluten är fattade i institutionsledningsrådet (ILR). Dokumenten hittar du på blackboard under
”Formella dokument Läkarprogrammet”, undermapp ”Beslut”.
Minskat antal basgruppstillfällen på stadium III 141215
Studenter på termin 7 och 8 har framfört att två basgruppstillfällen per vecka splittrar tiden i VFU och
gör det omöjligt att fördjupa sig i det de möter på kliniken. Studenterna menar att de via de
nedbrutna målen har god kontroll över vad som krävs för att nå kursmålen.
Därför beslutas att T9 har ett basgruppsfall per vecka under VFU-veckorna fr o m VT-15.
T7 och T8 går över till ett fall per vecka till HT-15. Temagrupperna väljer hur de vill göra under VT-15.
Befintliga basgruppsfall omarbetas i samråd med pedagogiska rådet och fastställs som vanligt på
institutionsledningsrådet.
Riktlinjer för tid i VFU 141117
Praxis har varit att förlägga en vecka i VFU som 25 timmar jämnt fördelat över veckans dagar
måndag-fredag. Enligt beslutet ökar möjligheten till flexibilitet: den lokala handledaren har frihet att
fördela tiden över veckan så att det blir optimalt för såväl studenter som verksamhet, en hel dag kan
frigöras för studenternas självstudier, VFU förläggs normalt till vardagar 7-17, men kan förläggas till
kvällstid under förutsättning att studenterna informeras om detta i god tid, enstaka pass kan
förläggas till lördagar och söndagar.
Ansökan om att justera tiden för terminsstart höstterminen 2015 141117
Höstterminen 2014 tidigarelades med två veckor för samtliga terminer utom T1. Vid starten den 18
augusti hade många i personalen vid universitetet och landstinget semester, vilket fick negativa
konsekvenser för möjligheten att rätta uppsamlingstentamina samt att genomföra VFU av god kvalité
den första veckan. För att säkra utbildningens kvalitet har prefekten nu ansökt om att justera
terminstiden för hösten så att den tidigareläggs med en vecka i stället för två, vilket skulle innebära
terminsstart den 24 augusti 2015. Det är rektor som fattar beslut i frågan.
3 (5)
PELU-bladet Januari 2015
Lokala konferenser, kurser och workshops
PELU
Har du förslag på innehåll som intresserar just dig eller idéer om andra former för pedagogisk
utveckling (luncher etc)? Kontakta Helen eller Marie
Arbetsplatsmöten med inriktning på pedagogik. Tema och huvudansvarig.
Tisdag 10/2
Om konstruktion av basgruppsfall
Magnus Grenegård
Tisdag 10/3
Duggor och skriftlig examination
Mikael Hasselgren
Torsdag 26/3 Samverkan mellan professionsutbildningar Marie Lidskog
Torsdag 21/5 Tema ej bestämt
Inspirationshalvdag för basgruppshandledare.
Tisdag 28/4 10-14. Erfarenhetsutbyte och inspiration. Campus-USÖ.
Basgruppshandledarutbildning.
Örebro, kursomgång II: 28 maj 9.15-17, 29 maj 8.15-12, 9 juni 9.15-16.
Karlstad: 19, 20 och 31 mars, Falun: 4,5 och 20 maj.
Utbildningsadministrativa rutiner för lärare.
12 mars 8.15-12, P206. Se länk:
https://inforum.oru.se/Inforum/StodService/Personalfragor/KompetensutvecklingIntern/Internakurser/Samtlig-personal/Utbildningsadministrativa-rutiner-for-larare/
PIL (Enheten för universitetspedagogik, IKT och lärande)
Se även PIL:s hemsida http://www.oru.se/Om-universitetet/Kvalitet/PIL---enheten-foruniversitetspedagogik-IKT-och-larande/Intern
Universitetspedagogik.
Den behörighetsgivande universitetspedagogiska utbildningens övergripande syfte är att
kursdeltagaren ska ha utvecklat kunskaper, färdigheter och förhållningssätt för att arbeta som
lärare inom högre utbildning. Kurserna ges under ett antal halvdagar under våren. Se länk:
https://inforum.oru.se/Inforum/StodService/Personalfragor/KompetensutvecklingIntern/Intern
a-kurser/Samtlig-personal/universitetspedagogisk-utbildning/Behorighetsgivandekurser/Undervisning-och-larande-i-hogre-utbildning-I-och-II/
4 (5)
PELU-bladet Januari 2015
Nationella/internationella konferenser och kurser
2015 års AMEE-konferens hålls i Glasgow 5-9 september.
Det är i första hand de som aktivt bidrar med abstracts som får möjlighet att åka. Tänk till redan
nu om du har en idé till bidrag. Diskutera gärna detta med Marie och Helen. Deadline för att
sända in abstract är den 15 februari.
Magisterprogram i Medicinsk Pedagogik
KI bedriver ett internationellt mastersprogram om 60 hp på distans med några fysiska träffar.
Ur beskrivningen: I programmet studeras lärande och ledarskap knutet till universitetsstudier
respektive hälso- och sjukvårdsområdet. I examensarbetet väljer du ett fördjupningsområde
med syfte att utveckla din egen praktik med någon av inriktningarna akademiskt ledarskap,
pedagogiskt utvecklingsarbete, professionell utveckling eller ämnesdidaktik. Du lär dig att på
basis av pedagogiska teorier och bästa tillgängliga evidens designa, bedöma, leda och stimulera
ändamålsenliga lärandeprocesser och utveckla medicinska utbildningsprogram.
Läs mer på: http://ki.se/utbildning/3me13-magisterprogrammet-i-medicinsk-pedagogik
Tips!
Artikel om att basgruppshandledarens viktiga betydelse för att skapa ett avslappnat klimat i
basgrupperna:
Effects of tutor-related behaviours on the process of problem-based learning
ChngE., Yew, E. H. J., & Schmidt, H. G.(2011). Adv in Health Sci Educ 16:491-503.
Bifogas med detta PELU-blad.
5 (5)