Region Östergötland

1/5
PROTOKOLL
Region Östergötlands råd i frågor om
funktionsnedsättning
Ledningsstaben
Monica Ulriksson
Sammanträdesplats
Närvarande
Ledamöter
2015-04-09
§§ 13-20
Sessionssalen, Landstingshuset, S:t Larsgatan 49 B, Linköping
Agneta Lindqvist
Vice ordförande, ordförande vid mötet
dikappföreningarna Östergötland
Fredrik Sjöstrand (M)
Region Östergötland
Monika Gideskog (M)
”
Fatameh Fattah (MP)
”
Lolitha Rungård (FP)
”
Sara Hjalmarsson
Handikappföreningarna Östergötland
Kjell Brissman
”
Susanna Ahlström
”
Marie Bager
”
Per-Ove Holstein
”
Anita Rinman
DHR
Han-
Ersättare
Peter Hermansson (S)
Liselotte Fager (KD)
Klas Corbelius (S)
Krister Jensen
Per-Åke Olofsson
Tommy Holmgren
Maigun Hjalmarsson
Ulrika Hofstedt
Mattias Täck
Inga Florhed
Region Östergötland
”
”
Handikappföreningarna Östergötland
”
”
”
”
”
DHR
Frånvarande
Rebecca Hägg (S)
Maria Almesåker (M)
Anders Agnemar (C)
Monica Eriksson
Tuva Fredin
Region Östergötland
Ordförande
”
”
Handikappföreningarna Östergötland
”
Övriga
Mona Ahlberg
Ewa Carlgren Nilsson
Region Östergötland, patientnämnden
Region Östergötland, Företagsutveckling/
besöksnäring
Region Östergötland, tjänstemannastöd och
sekreterare vid sammanträdet
Monica Ulriksson
2/5
2015-04-09
Mötets öppnande
Val av protokolljusterare
Tillgänglighetsarbete
inom besöksnäringen
i länet
§ 13
Vice ordförande Agneta Lindqvist hälsar ledamöterna välkomna och förklarar mötet öppnat varefter upprop sker. Föregående protokoll och dagens
dagordning godkänns därefter.
§ 14
Kjell Brissman utses att förutom ordföranden justera dagens protokoll.
§ 15
Ewa Carlgren Nilsson arbetar på Visit Östergötland, som är en del av
Region Östergötland, och har målet att stärka länets attraktionskraft
mot svenska och utländska besökare.
Som ett led i detta arbete, är Region Östergötland/Visit Östergötland medlem
i Swedish Welcome, vilket är en oberoende aktör som vill bidra till bättre
gästupplevelser genom att säkerställa trygga val av boenden och upplevelser.
Swedish Welcome har rådgivare som besöker verksamheter, detta kan ske
såväl oanmält som bokat. Genom dessa besök samlar man information och
gör bedömningar av verksamheterna utifrån ett stort antal aspekter, indelade
i tio områden. Swedish Welcome-certifikat kan utfärdas när upplevelsen/boendet uppfyller de minimikrav som ställs. Ett av de tio områden som
granskas och bedöms är tillgänglighet, något som verksamheter och boenden
i Östergötland skulle behöva arbeta mera med. För att visa att det är lönsamt
att arbeta med tillgänglighet, arrangerar Region Östergötland/Visit Östergötland den 13 april en dag med inspiration, kunskap och tips.
I det bildspel som Ewa visar (bilaga 1), ges ytterligare information, bland
annat genom ett exempel på hur en certifiering kan se ut.
Information om
patientnämnden och
patientlagen
§ 16
Patientnämnden
Mona Ahlberg informerar om patientnämndens arbete, vilket även beskrivs
på bifogat bildspel (bilaga 2). Peter Hermansson, en av RRFF:s ersättare
tillika ledamot i patientnämnden, berättar att patientnämnden har målsättningen att arbeta mera strategiskt för att kunna påverka, exempelvis genom
att förlägga sina möten ute i verksamheterna. Patientnämnderna i landet har
ett chefsnätverk, där Mona ingår.
Exempel på områden som tas upp av patienter som hör av sig till nämnden:
- Nonchalans, ignorans och dåligt bemötande.
- Vårdansvar – vid behov av många vårdkontakter läggs ansvaret över på
patienten att själv ta rätt kontakt.
- Ekonomiska frågor – vanligt inom tandvården.
- Administrativa fel, exempelvis förväxlingar.
- Omvårdnad – vanligast gällande kommunernas verksamheter.
- Övrigt – där är ärenden gällande Östgötatrafiken vanliga.
Patientnämndens kansli (tjänstemän) hanterar ärendena, och patientnämnden
får avidentifierade fall i sina handlingar.
3/5
2015-04-09
Patientnämnden hanterar också ansökningar om stödpersoner. Dessa ansökningar kommer från patienter som tvångsvårdas inom psykiatrin, och har
laglig rätt att begära och få en stödperson.
Agneta Lindqvist tar upp frågan kring brist på hjälpmedel på framför allt
vårdcentralerna, exempelvis gällande liftar för förflyttning av patienter från
rullstol till brits. Är det en fråga för patientnämnden?
Peter Hermansson tar med sig frågan om hjälpmedel till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Patientlagen
Mona berättar också om innehållet i den nya patientlagen, där den stora nyheten är att patienter kan fritt välja öppenvård vid andra landsting/regioner
än den där man bor. Det framkom några frågeställningar kring detta, exempelvis vem som tar ansvar för eventuella biverkningar/komplikationer, provtagning inför behandling m m.
Mera information om patientlagen finns på 1177, se länk:
http://www.1177.se/Ostergotland/Tema/Patientlagen/
Mitt liv med diabetes
§ 17
Det finns cirka 24 000 personer med diabetes i Östergötland, varav cirka
1 500 med typ 1-diabetes. (Typ 1 är genetiskt betingad medan typ 2 grundar
sig på livsstil och hälsa.)
Per-Ove Holstein berättar om sina erfarenheter från att ha haft diabetes sedan
skolåldern. Upptäckten gjordes vid en reguljär skolkontroll, att det fanns
socker i urinen och Per-Ove remitterades till dåvarande Lasarettet i
Vadstena. Då han hastigt blev sämre, främst gällande synen, inväntade inte
familjen remissvaret, utan man åkte direkt till lasarettet där han lades in och
fick sin första insulinspruta. Per-Ove minns fortfarande den känslan och att
han vände sig mot väggen och grät. Han glömmer inte heller den ledsnad och
frustration han kände vid vetskapen om att han skulle få ta sprutor resten av
livet. Han var inneliggande över en månad, det tog lång tid att få ner den
höga sockernivån.
Då Per-Ove magrade, eftersom kroppen inte tog till sig näringen, fick han
rådet att dricka grädde och befriades från gymnastiklektionerna – d v s motsatsen till vad vi vet idag. Detta var i mitten av 1950-talet.
Så småningom träffade Per-Ove sin blivande hustru, och det visade sig att
även hon hade diabetes. Efter att ha konsulterat sina respektive läkare och
fått information om riskerna, bestämde sig paret ändå för att leva tillsammans och bilda familj – de har ny varit gifta i 51 år. De fick sedermera två
pojkar, som inte har diabetes, och inte heller barnbarnen har drabbats. Vid
denna tid fanns inte möjligheter till självtest, vilket ledde till sex månaders
sjukhusvistelse per graviditet för Per-Oves hustru.
Efter sitt yrkesverksamma liv engagerade sig Per-Ove i diabetesföreningen.
Han är också representant i brukarrådet-diabetesrådet, som syftar till att
4/5
2015-04-09
stärka en god diabetesvård i Östergötland via en kontinuerlig uppföljning av
diabetesvården.
Per-Ove konstaterar att det är ett livslångt gissel att leva med diabetes. Det
innebär bland annat ständiga kontroller av blodsockervärdena genom stick i
fingrarna 8-10 gånger per dygn och att justera insulindoserna enligt dessa
värden. Trots det så varierar blodsockret och ibland med insulinkänningar
som följd, vilket kan leda till koma om man inte är tillräckligt uppmärksam.
Det är ett heltidsjobb att sköta sin diabetes – men vad gör man inte för att få
hänga med! Våra första kommentarer vid frukosten är ”vad har du för värde
och hur många gånger har du testat ditt blodsocker i natt?”. Man är aldrig fri
från sjukdomen men kan överleva tack vare att man nu har så bra insulin och
testmaterial.
Avslutningsvis skickar Per-Ove med behovet av ökad användning av insulinpumpar med sensorer som reglerar värdena – där ligger Östergötland efter
jämfört med övriga landet.
Ordföranden tackar Per-Ove för att han delat med sig av sina erfarenheter
och bidragit till ökade kunskaper för övriga.
Övriga frågor
§ 18
Handikapparkering på universitetssjukhuset
Det kommer att finnas med på dagordningen vid sammanträdet i juni, och då
finns tillfälle att ställa frågor direkt till ansvariga.
Hjälpmedel
Punkten tas upp vid sammanträdet i september.
Ambulans – brandkår
Frågan ställs varför det ibland är en brandbil som kommer, när man ringt
ambulans. Har vi för få ambulanser numera?
Peter Hermansson svarar att det inte är färre ambulanser nu och samma avtal
gäller som tidigare. Däremot har utvecklingen gått mot att det är möjligt att
göra mera insatser i ambulanser och i hemmet, så det händer ibland att ambulanserna är upptagna. Då finns deltidsbrandmän med sjukvårdsutbildning
som kan komma snabbare på plats i väntan på ambulans (IVPA). Detta är
dock inte nytt utan har funnits i många år. Det kan ibland också vara en sjuktransportbil med defibrillatorutrustning, som kommer.
Nästa sammanträde
§ 19
Nästa sammanträde är planerat till den 4 juni, 2015.
5/5
2015-04-09
Mötets avslutande
§ 20
Ordföranden tackar ledamöterna för visat intresse och förklarar
mötet avslutat.
Vid protokollet
Monica Ulriksson
Justerat
Agneta Lindqvist
Kjell Brissman
SWEDISH WELCOME
Trygga val för bättre upplevelser och hållbar utveckling
Professionella bedömningar av boenden och upplevelser
BAKGRUND
• Swedish Welcome bygger på framgångarna i två
av världens främsta turistländer: Nya Zeeland och
Skottland som tidigt började arbeta strukturerat
med begreppen ”gästnöjdhet” och ”hållbarhet”
• De 60 första rådgivarbesöken genomfördes
i Sverige 2009
• 2012 utvecklades projektet till en pilotverksamhet med 102 deltagande företag
• Östergötland blev medlem i januari 2014
2
UPPDRAG
Att hjälpa svenska turismföretag till framgång genom att:
- bekräfta styrkor, synliggöra brister
(innan gästerna upptäcker dem)
- visa på möjligheter att utvecklas genom
konkret och strukturerad feedback
ARBETSSÄTT
• Återkommande test av verksamheten (hemligt / bokat)
• Specifikation vad som krävs att
nå önskad nivå (från godtagbart
– till enastående)
• Rapport
• Officiell certifiering med skylt
samt på webben
• Rådgivning
• Indirekt marknadsföring
OMRÅDEN SOM BEDÖMS
Rådgivarna samlar in en mängd information och gör bedömningar
av verksamheterna ca 100 olika aspekter (poängsätts1-5) indelat i
10 olika områden.
1. Gästvänlighet
2. Städning
3. Interiört och exteriört
4. Mat och dryck
5. Energi, vatten och avfall
6. Tillgänglighet
7. Trygghet
8. Utrustning
9. Gästinformation
10.Ledning och styrning
TILLGÄNGLIGHET
• Resor och transporter = information om de transportsätt som finns till platsen
• Tillgänglighet rörelse
• Tillgänglighet syn
• Tillgänglighet hörsel
• Tillgänglighet allergier och överkänslighet
• Utöver dessa bedöms också Tillgänglighet förhansinformation som en del under GÄSTIFORMATION
GÄSTINFORMATION Rökstenen
7
CERTIFIERING – exempel Mycket Bra
8
CERTIFIKAT
SWEDISH WELCOME ÖSTERGÖTLAND
10
MEDLEMMAR UPPLEVELSER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vättern Event & Co
Äventyrsuppleveler
Urnatur
Torpa Gård
Tumbo Adventure
Naturum Tåkern
Rökstenen
Flygvapenmuseum
Friluftsmuseet G:a Linköping
Visualiseringscenter C
Linköpings Slotts- och Domkyrkomuseum
•
•
St. Birgitta Klostermuseum
Vadstena slott
MEDLEMMAR BOENDE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tåkerns VH & Café
Vandrahemmet Glasbruket
Kustcamp Ekön
Nysjöns Fiske & Konferens
Villa Solliden
Tjällmo Gästgifvaregård
Ombergs Turisthotell
Skänninge Stadshotell
Vadstena Klosterhotel
Rimforsa Strand
Yxnerum Hotel & Conference
Kompetensutveckling/seminarier efter behov
www.swedishwelcome.se
www.visitostergotland.se/sv/SwedishWelcome
Ewa Carlgren Nilsson
Tel. 010-103 65 21
[email protected]
Patientnämnden
Region Östergötland
Patientnämnden
• Enligt lag om patientnämndsverksamhet m.m.
(1998:1656) ska varje landsting/region och kommun
ha en eller flera patientnämnder med uppgift att stödja
och hjälpa patienter.
• Patientnämnden uppdrag omfattar regionen
och länets samtliga kommuner.
• Verksamheten omfattar all offentligt
finansierad hälso- och sjukvård, tandvård
och vissa socialtjänstinsatser inom äldreomsorgen.
Region Östergötland
Patientnämnden forts.
• Rådgivande instans utan disciplinära
befogenheter.
• Patientnämndens verksamhet är
enligt lag fristående och opartisk
Region Östergötland
Patientnämnden utses av
regionfullmäktige
• Består av nio ordinarie ledamöter
och fem ersättare.
• Tjänstemannastöd 3,0 tjänst.
Region Östergötland
Uppdrag
•
Utifrån synpunkter och klagomål främja patienternas rättigheter i kontakten
mellan patienterna och hälso- och sjukvården
•
Hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna tillvarata sina
intressen i hälso- och sjukvården
•
Hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet
•
Rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienten till vårdgivare
och vårdenheten
•
Informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonal och andra berörda om sin
verksamhet
•
Bidra till hög patientsäkerhet och kvalitetsutveckling i hälso- och sjukvården
Region Östergötland
Patienternas behov
Att få en förklaring av vad som hänt
- Att få en ursäkt
Att få en ursäkt
- Att kunna lämna synpunkter
Att kunna lämna synpunkter
Att någon ska lyssna
Att bidra till att samma sak inte drabbar någon annan
Att någon ska hållas ansvarig för det som hänt
Att ta reda på om det som hänt var rätt eller fel
Handfast hjälp i kontakten med hälso-och sjukvården
Region Östergötland
Vårdproduktion 2014
Vårdtillfällen: 78 458 utskrivna patienter
Läkarbesök : 1.100615
Sjukvårdande beh. 1.856330
Region Östergötland
Ärendehantering
Ärenden initieras av patienten själv eller närstående.
Ett ärende avser en patient.
Kontakten inleds vanligen via telefonsamtal men
det blir vanligare med epost.
I de flesta ärenden tas kontakt med vårdgivaren men
ibland är det tillräckligt för anmälaren att få diskutera
igenom sin frågeställning och få den uppmärksammad
och registrerad.
Region Östergötland
Registrering
De ärenden som anmäls till patientnämnden
registreras i en fristående modul i Synergi
Varje ärende registreras enligt ett nationell
system i huvudkategorier och en eller flera
underkategorier samt involverad enhet
Region Östergötland
Kategorier patientärenden 2014
600
565
500
Antal
400
300
200
184
116
100
0
Region Östergötland
70
49
45
42
28
3
Ärenden 2014
•
Patientnämndens kansli har handlagt 1102 registrerade
ärenden och haft ytterligare ca 200 kontakter som ej är
diarieförda.
•
Ett ärende anmäls i regel av patienten själv men 35 %,
anmäldes av anhöriga. De flesta ärenden, 66 %, anmäls
på telefon.
•
Det är flest kvinnor, 63 %, som kontaktat nämnden.
Den vanligaste åldersgruppen var 60-69 år. Åldersgruppen
20-29 år har ökat kraftigt under de senaste åren.
•
I 51 % av alla ärenden har kansliet tagit kontakt med vården.
Region Östergötland
Kommunal
hälso- och sjukvård
• 27 registrerade ärenden gäller kommunal hälso- och
sjukvård 2014. Föregående år vare antalet ärenden 15.
• De flesta ärenden gällde omvårdnad och medicinering.
• Betydligt fler kontakter har gällt klagomål/frågor om
biståndshandläggning. Då detta inte ingår i nämndens
uppdrag har inget ärende registrerats även när patient
och anhöriga fått omfattande hjälp till rätt kontakter.
Region Östergötland
Stödpersonsverksamhet
Nämndens uppgift är att utse stödpersoner
till patienter som vårdas enligt
LRV
LPT
lagen om rättspsykiatrisk
vård
lagen om psykiatrisk
tvångsvård samt
smittskyddslagen
Under 2014 hade 53 patienter en stödperson
Region Östergötland
Stödpersonernas uppgift
Stödpersonen ska
inte ersätta
Han eller hon har rätt
vårdpersonal,
att besöka patienten
ta ansvar för
En stödperson bistår
och får närvara
patientens ekonomi
patienten i
vid
förvaltningsrättens
eller vara juridiskt
ombud.
personliga frågor,
är ett medmänskligt
stöd och har
tystnadsplikt.
Region Östergötland
förhandlingar.
Patientlagen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tillgänglighet
Information
Samtycke
Delaktighet
Fast vårdkontakt och individuell planering
Val av behandlingsalternativ och hjälpmedel
Ny medicinsk bedömning
Val av utförare
Personuppgift och intyg
Synpunkter, klagomål och patientsäkerhet
Region Östergötland