Styrelsemöte i Norrköping 2015-02-22

Styrelsemöte i Norrköping 2015-02-22
Närvarande: Per-Inge Johansson, Gunnel Samuelsson, Maria Lönnhammar, Sven Wergård, Kaj
Gänger, Marita Thorén t.o.m punkt 10.
Anmält förhinder: Mia Berg, Annika Hellman, Harriet Sandberg, Viktoria Engström
1. Mötets öppnande
Ordförande Per-Inge Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes efter tillägg av punkt 13 B, Domarkommittén.
3. Val av protokollförare
Till protokollförare valdes Kaj Gänger.
4. Val av justerare
Till justerare för dagens protokoll valdes Marita Thoren, Maria Lönnhammar från punkt 11.
5. Föregående protokoll
Genomgång av föregående protokoll vilket godkändes och lades till handlingarna.
6. Ekonomisk rapport
Kassören redovisade det ekonomiska läget. Gemensam genomgång av balansräkningen och
resultatrapporten 2014. Föregående års resultat visar på minus 224.184,61 kr. Genomgång av
vad som påverkat resultatet. Två stora poster är SDHK’s 15 års jubileum samt att ersättningen
från SKK för den genomförda domarkonferensen inte än har betalats ut. Samtliga handlingar
hade skickats ut till styrelsen innan mötet.
7. Inkomna skrivelser
14-491
Skrivelse från Svenska Löwchen Cirkeln med ansökan om att få vara samarrangör i
Norrköping, Borås eller Köping. Ansökan har inkommit sent och dessa utställningar är redan
tillsatta med annan samarrangör. Dock har SLC har fått besked från SDHK att man gärna kan
få ta Timrå då den fortfarande är ledig. Fram till idag har inget svar inkommit på erbjudandet.
14-499
Information från SKK om att anmäla namn på personer som ska representera SDHK på
Kennelfullmäktige 2015, den 3-4 oktober. Beslutas att anmäla Maria, Gunnel och Kaj.
15-023
Ansökan om bidrag inkommet från SRTK på 21.834 kr. Arrangemanget genomfördes 2013.
Beslutas att SDHK betalar ut 10.000 kronor i bidrag till SRTK för genomfört arrangemang.
15-046
Skrivelse från SLC där man vill ha förklaring till tidigare protokollskommentar i SDHK’s
protokoll från styrelsemöte 4 september 2014. Beslutas att Gunnel skriver till frågeställaren att
med tanke på att utställningen är genomförd så anser styrelsen i SDHK att frågan utagerad. I
samma skrivelse påpekar man att det i SDHK’s protokoll från 2014.11.30 saknas information
om att Löwchen är deltagande ras på domarkonferensen 2015. Löwchen ska vara med vilket
har fallit bort och vi ber om ursäkt för det. Gunnel informerar SLC om att dom ska delta på
domarkonferensen, vilket vi ser fram mot. SLC har också sökt om att ha en inofficiell
utställning vilket man inte fått svar på. Styrelsen ger Viktoria i uppgift att undersöka vart
ansökan har tagit vägen.
15- 448
Möte mellan SKK, AK samt Mopsorden med anledning av att RAS dokumentet inte har
godkänts. Mia Berg kommer att representera SDHK på mötet den 7 mars, 2015.
15-051
Skrivelse från medlem med fråga om medlemskap i SDHK. Medlemmen vill inte vara medlem
i SDHK utan bara i rasklubben. Gunnel har svarat att medlemskap i SDHK ingår i
medlemskapet man har med sin rasklubb.
15-063
Inkommande skrivelse från Irene Berglund att hon avsäger sitt uppdrag inom Rasresursen. Vi
tackar Irene för det hon har bidragit med under det åren.
15-090
Inkommande skrivelse från SKK där vi ombeds komma med svar på förslag gällande ändring
av grundregler. Vi beslutar att samtliga i styrelsen ansvarar för att läsa in dokumentet för att
fatta beslut på kommande styrelsemöte. Besked ska lämnas till SKK senast den 18 maj.
8. Utgående skrivelser
Gicks igenom och lades till handlingarna.
9. VU-ärenden
VU beslut taget om att tillstyrka inköp av termosar efter önskemål.
VU beslut på att tillstyrka ansökan om bidrag från Papillon-Ringen, Mopsorden och
PhalènSällskapet.
10. Fullmäktige 2015
Gemensam genomgång av årets fullmäktigehandlingar. Genomgång av raklubbarnas
anmälningar samt de rasklubbar som meddelat att de inte kommer att delta.
Beslut att VU tar ansvar för att alla uppdateringar i dokumentet görs. När det är klart ska
handlingarna skickas till hela styrelsen för en sista kontroll så att det därefter kan skickas ut till
delegaterna tre veckor innan fullmäktige.
11. Ärenden Rasklubbskommittén
Flertalet rasklubbar kommer att ha sina årsmöten innan mars månads utgång. Några i
styrelsen är inbjudna att vara årsmötesordförande hos vissa rasklubbar. Russkiy Toy hade för
första gången årsmöte med möjlighet att delta på telefon vilket fungerade bra, trots lite
problem med den tekniska utrustningen.
Problem finns med en rasklubb som inte betalar sin medlemsavgift. Trots påminnelser
kommer ingen betalning. Handlingen är osolidarisk mot andra SDHK klubbar som sköter sina
betalningar utan anmärkning. Beslutas att SDHK kommer meddela att i det fall betalning inte
kommer före 1 april kommer den aktuella klubbens medlemmar inte att få ställa ut på
kommande SDHK utställningar.
12. Ärenden Arken
Mia Berg kommer att respresentera SDHK i mötet mellan Mopsordern och SKK/AK den 7
mars på SKK’s kansli. Maria informerade om att Djursjukhuset Albano bjudit in till
föreläsning med Cecilia Rhodin och öppet hus den 18 april. Beslut att Maria deltar från
SDHK och Kaj ersätter Maria på den kommande konferensen för
Domar/Utställningsansvariga den 18-19 april tillsammans med Marita.
13A. Utställningskommittén
Vi har fortfarande två utställningar där vi saknar samarrangörer, Timrå & Luleå. SLC har fått
erbjudandet om att ta Timrå, dock har vi inte fått något svar.
Kommittén måste informera samtliga klubbar om att deras ansökningar om inofficiella
utställningar är godkända eller inte.
SDHK’s leverantör av rosetter har avlidit. Dennes önskan var att de rosetter som fanns i lager
skulle tillfalla SDHK. Det var en ganska stor mängd rosetter som Per-Inge har hämtat och
värdet på drygt 13.000 kr är inlagt i budget. Beslut om att ny leverantör av rosetter blir Silvi.
Beslut också på att premiekorten även i fortsättningen ska tryckas på samma tjocklek av
pappret som under jubileumsåret. Däremot ska färgen på dem vara mer åtskild så att det
förväxlas.
Genomgång av skrivelse från Sydskånska Kennelklubben med möjlighet för specialklubbar
att köpa ringplats. Styrelsen fattar enat beslut om att inte förlägga Tågarpsutställningen till
Eslöv.
13B. Domarkommittén
Då vi visar ett minusresultat på 60.000 kr för domarkostnader under 2014, mestadels
resekostnader behöver dessa ses över. Kostnaderna vid samarrangemang med SKK är alltför
dyra. Beslutas att alla kostnader för domare måste presenteras för styrelsen innan inbjudan
görs. Vi måste också säkerställa att vi har tillräckligt många nordiska domare och att vi även
ser till att de nya domare som vi godkänner på våra raser bjuds in.
14. Ärenden Informationskommittén
Webmastern kommer att fortsätta arbeta för SDHK. Hemsidan ska uppdateras med samtliga
rasklubbars utställningar, Karin Johansson är ansvarig för det.
15. Ärenden Utbildningskommitté
Kennelklubben ska testa distansutbildning för ordförande i ett pilotprojekt. SDHK har i
uppgift att ta fram 5 ordförande ur vår organisation som kan delta i testet. Per-Inge har
föreslagit Maria Lönnhammar, Kaj Gänger, Agnes Thorlaksdottir, Kenneth Gustavsson samt
någon från Mopsorden eller Fransk Bulldog klubb. Styrelsen fattar beslut enligt Per-Inges
förslag. I det fall någon licenskostnad kommer att finnas beslutas att SDHK står för den.
16. Ärenden Standardkommittén
Protokollet från Domarkonferensen har inte skickats ut till närvarande domare. Beslutas att
Maria kontaktar Ulrika Henrikssson på SKK för att be henne skicka ut det till samtliga
deltagare då originalet finns på SKK.
Maria informerar om att inbjudan skickats ut till årets Domarkonferens. Inbjudan har skickats
till 53 domare varav 16 tackar ja och 3 stycken tackat nej. Sista anmälningsdag är den 31
mars och Maria kommer att skicka en påminnelse inom kort. Löwchen, Bolognese, Malteser,
Prazsky Krysarik är aktuella raser på lördagen. Söndagens raser är Bichon Havanaise, Bichon
Frisé och Coton de Tulear. Beslutas att Per-Inge tar in en ny offert på tryckning av
kompendiet. Maria föreslår Svante Frisk som moderator till kommande Domarkonferens och
styrelsen ger Maria uppdrag att kontakta Svante. Vi ska också försöka se till att vi har några
förberedda alternativa presentatörer i händelse av någon lämnar sent återbud.
17. Ärenden Stadgekommittén
Inget att rapportera.
18. Övriga ärenden
Avtackning på fullmäktige för de personer som lämnar sina uppdrag kommer att ske genom
blomma/blomcheck. Beslutas att Per-Inge ansvarar för det.
Per-Inge erbjuder sig att behjälplig med utställningsarrangemangen vid de tre första
utställningarna 2015.
Beslut om att ny protokolljusterare för dagens protokoll blir Maria Lönnhammar från punkt
11 då Marita avvek efter punkt 10.
19. Nästa möten
Nästa möte är fullmäktige den 21 mars i Askersund.
20. Mötets avslutande
Per-Inge tackade dagens deltagare och avslutade mötet.
Vid Protokollet
Kaj Gänger
Ordförande
Justeras t.o.m punkt 10
Justeras fr.o.m punkt 11
Per-Inge Johansson
Marita Thorén
Maria Lönnhammar