Havregrynet #1 2015

Havregrynet
Medlemsblad för Hillefors Grynkvarns Museiförening
Nytt medlemsblad
För att bättre informera
medlemmarna i föreningen
om vad som händer i
föreningen så gör styrelsen ett
försök med ett medlemsblad.
Bladet utges när styrelsen
tycker sig ha information att
förmedla och framförallt till er
som inte bor i Lerum och läser
Lerums tidningen/Floda
nyheter regelbundet.
Medlemsbladet utkommer
endast i digital form via e-post
och som ett pdf-dokument.
Öppet brev till
kommunstyrelsen i Lerums
kommun
Under våren och sommaren
2014 har vi haft ingående
diskussioner med
tjänstemännen inom
kultur/fritid och turism om
kvarnen som besöksmål och
utarbetat ett förslag till
parkering och en
toalettbyggnad för området då
både kvarnen och Säveåns
naturreservat saknar sådana.
Förslaget sändes under hösten
2014 in till kommunstyrelsens
politiker för beslut.
I slutet av året fick vi ta emot
Lerums Kulturpris, en del av
motiveringen löd så här.
”Målet för verksamheten är att
Nr 1 2015
skapa ett levande kulturarv
som engagerar en bredd av
människor. Ett levande
kulturarv är även en viktig del
i besöksnäringen”.
Vad dessa ord betyder kan
man undra över när vi i början
av 2015 får veta att hela
projektet med parkering och
toalettbyggnad har avslagits.
Hillefors grynkvarns
museiförening, som i år firar
30-årsjubileum, har
underhållit och renoverat
kvarnen under denna tid vilket
har gjort att kvarnen
fortfarande är ett intressant
arbetslivsmuseum med
möjlighet att se en
industrimiljö vanlig för
svenska industrier i början av
1900-talet.
Föreningens verksamhet har
gjort det möjligt att bevara
byggnaden med sitt helt unika
innehåll och historia så att den
inte har förfallit eller rivits
som många andra industrier
och kultur byggnader. Vad vill
egentligen Lerums politiker
med besöksnäringen i
kommunen?
brevet anhåller föreningen om
medel för anläggande av
parkeringsplats, besökstoalett
och skyltar.
Den uppskattade budget som
bifogades uppgick till 550 000
– 650 000 kronor.
Föreningens anhållan om
medel diskuterades inom
förvaltningen ur både kultur-,
näringslivs- och
samhällsbyggnadsperspektiv.
Man konstaterade att det inte
fanns några medel tillgängliga
för omedelbar åtgärd.
Dessutom konstaterade man
att de föreslagna åtgärdena
behövde prövas gällande
användning av allmän
platsmark, Länsstyrelsens
tillstånd gällande
byggnadsminne, strandskydd,
markstabiletet samt bygglov.
Kontakt togs då med
bygglovsenheten, som
registrerade ärendet som en
information. Någon formell
begäran om bygglov med
mera gjordes inte eftersom det
först måste finnas medel för
att genomföra åtgärderna.
Därefter har förvaltningen inte
vidtagit några ytterligare
Lerums kommun svarar 26 åtgärder i ärendet. Det är djupt
beklagligt att så inte skett och
februari att föreningen inte fått någon
Vi ber föreningen om ursäkt!
som helst återkoppling i
Föreningens brev kom till
frågan.
kommunen 2014-09-04. I
Hillefors Grynkvarns Museiförening
Besöksadress: Hilleforsvägen Stenkullen
Hemsida: http://hilleforsgrynkvarn.se
E-post: [email protected] Havregrynet
Medlemsblad för Hillefors Grynkvarns Museiförening
Föreningen tog den 5 februari
2015 kontakt med kommunen
i frågan och fick då beskedet
av bygglovsenheten att
ärendet avslutats där som ett
informationsärende.
Tyvärr har det nog uppfattats
som ett avslag på ansökan.
Föreningen klargjorde då att
bygglov inte är intressant i
dagsläget utan man vill att
frågan om ekonomiskt stöd tas
upp i kommunstyrelsen.
Ansökan om medel till
åtgärderna har inte behandlats
och därmed inte formellt
avslagits.
Den 19 februari i år skickade
föreningen ett nytt brev till
kommunstyrelsen i frågan.
Förvaltningen kommer att ta
upp frågan igen för politisk
hantering. Vi kommer att
kontakta föreningen och ge
dem besked hur den fortsatta
hanteringen ser ut, och vi
kommer att be föreningen om
ursäkt för den mycket
bristfälliga hanteringen och
informationen.
Peter Lönn
tf samhällsbyggnadschef,
Sektor samhällsbyggnad.
2014 flyttades de renoverade
turbinerna tillbaka till sina
renoverade sumpar
och i år har vi börjat med att
flytta den lilla turbinen till sin
exakta plats för injustering
Trälagren och stosen görs fast
Fullt sving på turbinen
produkter. Är du själv
hantverkare eller känner du
någon som skulle vara
intresserad så tipsa gärna.
Under eftermiddagen till
kaffet underhåller gruppen
”Trenne Trallare” som är en
ung musikgrupp som spelar
svensk vis- och folkmusik.
Konserter
Gruppen MMS, som är delar
av Marga´s, vilka har spelat i
kvarnen två år i följd. MMS
spelar också irländsk
folkmusik och kommer till
kvarnen den 13 juni se
hemsida för mer info.
Arbetsdagar
Vi inbjuder alla att deltaga
följande arbetsdagar under
våren: 15 april kl 15 – 18
9 maj Kl 10.00 >
Annmäl gärna till styrelsen att
ni kommer så att vi kan
planera.
Nätverket Vår historia
berättar är den kvarvarande
produkten av det förra
Leaderprojektet som vi
medverkade i. Det är en
Turbinen på väg ned
kontaktsida för ett samarbete
mellan de arbetslivsmuseer
Spännande fortsättning följer.
Kommande händelser!
och hembygdsföreningar som
Vi
planerar
en
guidekurs
var med i projektet.
Återställande
tillsammans
med
Vuxenskolan
http://varhistoriaberattar.se
För att komma vidare med att
där
intresserade
medlemmar
få kvarnen att rulla har vi
ansökt om pengar från Västra kan deltaga. Förhoppningsvis Kaffe
kan den starta i vår men den
Familjen Ribba har planer på
Götaland för att reparera
att öppna ett cafe´ några
rännan. Vi hoppas få svar i vår kanske inte kommer igång
förrän
till
hösten.
söndagar i kvarnen under
för att upphandla hjälp från
våren, kolla hemsidan.
kunniga hantverkare.
Öppet
hus
och
vårmarknad
Från Riksantikvarieämbetet
Medlemsavgiften! Har du
har vi ansökt om att få pengar 26 april
Kl
11
–
16.
Vi
bjuder
in
betalt? 100:- BG 524-7432
till en begagnad ångpanna.
hantverkare till oss för att de
Utgivningsansvarig: Rolf Svensson
skall kunna sälja sina
[email protected]