Handling Kommunfullmäktige

Handling 2015 nr 94
Yttrande över motion av Mats Mattsson (SD) om ersättare till Götaälvbron, att
vara klar före 2019
Till Göteborgs kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Den av Mats Mattson (SD) väckta motioner avslås med hänvisning till
trafiknämndens yttrande.
Göteborg den 27 maj 2015
Göteborgs kommunstyrelse
Anneli Hulthén
Malin Hagenklev
1(1)
Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2015-03-11
Diarienummer 1401/14
Repronummer 11/15
Stadsutveckling
Hedwig Andrén
Telefon 031-368 02 33
E-post: [email protected]
Motion av Mats Mattsson (SD) om ersättare till Götaälvbron, att vara klar före
2019 H 166/14
Motionen
Mats Mattsson (SD) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att staden snarast bör
utreda och bygga Nya Älvbron och kabinbanor (K-banor) som ersättare för den
befintliga Göta Älvbron.
Den föreslagna Nya Älvbron är en högbro för motorfordon och kollektivtrafik i befintlig
sträckning samt en lågbro för gång och cykel som ska stå klara före 2019.
Motionären menar att man genom byggmetod och materialval kan bygga en nästan
underhållsfri bro över älven fortare än den planerade Hisingsbron.
Remissinstanser
Motionen har remitterats för yttrande till byggnadsnämnden och trafiknämnden.
Remissinstans
Beslut
Kommentar
Byggnadsnämnden
Avslår
Den av kommunfullmäktige
antagna planen för ny bro,
Hisingsbron, är den mest
lämpliga som ny
förbindelse över älven då
den frigör markyta för att
utveckla de centrala
områdena.
Trafiknämnden
Avslår
Hisingsbron förväntas stå
färdig 2020 och då uppfylla
Stadens mål med en ny
älvförbindelse. Därför ser vi
det som ytterst riskabelt att
avbryta det pågående
arbetet med Hisingsbron för
att börja om med en ny
lösning vars eventuella
vinster är högst osäkra.
1 (21)
Ekonomiska konsekvenser
Det kommer att innebära stora ekonomiska konsekvenser för staden om arbetet med
pågående planering och stadsutvecklingsprojekt som är beroende av att Hisingsbron
utformas som planerat avbryts. Dels i form av förlorade intäkter från minskad andel
byggbar mark, dels i form av utredningskostnader som lagts ner och går förlorade.
Barnperspektivet
Nya transportsystem behöver utredas ur ett barnperspektiv med utgångspunkt i
användbarhet och med sikte på barns rörelsefrihet och möjlighet att ta sig runt i staden
utan vuxens sällskap.
Jämställdhetsperspektivet
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Mångfaldsperspektivet
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Miljöperspektivet
Den föreslagna Nya Älvbron innebär längre körsträckor med bil jämfört med
Hisingsbron vilket därmed ger högre utsläpp. Hisingsbron kan på sikt bidra till mindre
bilmängd och bättre luftkvalité.
Omvärldsperspektivet
Staden skulle riskera att inte ha en färdig bro till 400-årsjubileet. Den antagna
Hisingsbron kommer att bli ett landmärke för Göteborg vilket är en viktig del av
firandet av jubileet.
STADSLEDNINGSKONTORET
Hedwig Andrén
Handläggare
Bilaga 1
Bilaga 1a-d
Bilaga 2
Bilaga 3
Jessica Granath
Avdelningschef
Motionen
skiss nr 1-5 samt bild på en kabinbana
Byggnadsnämndens PU och TU
Trafiknämndens PU och TU
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
2 (21)
Bilaga 1
Motionen med skisser 1-5 + bild
Göteborgs Stad
Motion om ersättare till Götaälvbron, att vara klar före 2019
Götaälvbron mår inte bra fysiskt. Att använda sig av bron i rusningstrafik kan resultera i ett
utdraget lidande till följd av spontan trafikinfarkt. Att förflytta sig mellan t.ex. Lindholmen och
Nils Erikson terminalen tar 15 – 40 min.
Förslag till hur ersätta Götaälvbron på ett miljösmart, säkert och kostnadseffektivt sätt.
Tilltänkt specifikation för Nya Älvbron (arbetsnamn);
- seglingsfri höjd 20,5 m
- 9 m bred trefilig körbana vilkens trafikriktning styrs av aktuellt flöde
- ljudisolerade spårvagnsspår på brons yttre sidor avskilda från övrig trafik
- tot. bredd uppgår till 16 m, mot nuvarande 25
- inga gång- eller cykelvägar på övre plan
- 6 m bred dubbelriktad gång- och cykelbro (GS-bro) på 6 – 8 m höjd, GS-bron
manövreras automatisk, styrd av flytetygens transpondrar, att öppna GS-bron
beräknas ta mindre än 10 sek., alltså kort väntan för alla parter
Förslag till arbetsordning,
Bygg kabinbana (K-bana) mellan Lindholmen och Drottningtorget/Gbg C med kapacitet om
åtminstone 12000 passagerare/timme. Se skiss 1 och bild 1
Bygg K-bana mellan Skälltorpsvägens bussterminal och Drottningtorget/Gbg C via SelmaBrunnsbo-Ringön med kapacitet om åtminstone 12000 passagerare/timme. Utöka
pendelparkeringen vid Skälltorpsvägens bussterminal. Se skiss 2
K-banorna tas i drift inom 20 månader efter första spadtaget. Lokal industri anlitas eftersom Kbanorna är att betrakta som pilotprojekt. Förslag till utbyggnad av K-banenät. Se skiss 3
Då K-banorna tagits i drift demoleras Götaälvbron. Passagerare bussas från/till Hjalmar
Brantingsplatsen till såväl Lindholmen som Ringön. Se skiss 4
Bil- och busstrafik hänvisas till Älvsborgsbron, Tingstadstunneln och Marieholmtunneln.
Det går att sätta in en färja typ Kornhalls mellan Frihamnen och Skeppsbron/Operan då
tunnlarna blockeras.
Då byggnationen av K-banorna tillsammans med kabinerna inleds projekteras ersättaren till
Götaälvbron. Se skiss 5
Nya Älvbrons mittsegment med klaff förtillverkas i Damens torrdocka så att det kan lyftas på
plats med pontonkran ca 10 dygn efter det att fundamenten är klara att belastas.
1) rivning av befintlig bro tar ca 30 dygn, ramper och tillfartsvägar bibehålls
2) fundamenten för mittsegmentet tillsammans med körbanor färdigställs under ca 30
dygn
3) mittsegmentet lyfts på plats med assistans av en pontonkran varefter elen kopplas in
varför klaffen är driftklara inom ett dygn, anslutning av spårvagn, målning, ….tar ca 30
dygn
Vi begåvas med en tämligen så underhållsfri Ny Älvbro vilken trafikeras 90 dagar efter det att
Götaälvbron farit hädan. Nya Älvbron i sällskap med K-banor pekar på Göteborg som en
innovativ stad med framtidsanda och bedöms dessutom ha stort turistvärde.
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
3 (21)
Bron beräknas innehålla kravet på teknisk och ekonomisk livslängd om ca 150 år. Uppskattad
kostnad är ca 20 % av planerad lågbro (Hisingsbron).
Aktuell klaff är 23 m lång och 25 m bred. Nya Älvbrons klaff ges måtten 23 x 16 m. Tillkommer
3 + 3 m med infästningar, reservgenerator, …. Vikt beror av materialval.
Lokal industri och arbetskraft anlitas eftersom Nya Älvbron är att betrakta som pilotprojekt.
Förslag
att snarast utreda och bygga Nya Älvbron med K-banor i enlighet med skisserna 1-2 och 4-5.
Mats Mattsson
Göteborg 2014-11-06
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
4 (21)
Bilaga 1a skiss nr 1
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
5 (21)
Bilaga 1b skiss nr 2
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
6 (21)
Bilaga 1c skiss nr 3
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
7 (21)
Bilaga 1d skiss nr 4
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
8 (21)
Bilaga 1d skiss nr 5 samt bild på en kabinbana
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
9 (21)
Bilaga 2
Byggnadsnämndens PU och TU
Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-17
§ 85, Dnr 0760/14
Svar på motion om ersättare till Götaälvbron
Kommunstyrelsen hade till byggnadsnämnden för yttrande översänt ovan nämnda
motion om att snarast utreda och bygga ”Nya Älvbron” i kombination med kabinbanor.
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande:
”Tjänsteutlåtande bil. 4
Byggnadsnämnden beslöt:
att avstyrka motionen
att som svar till kommunstyrelsen översända ovan nämnda tjänsteutlåtande.
Vid protokollet
Agnetha Carlsson
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
10 (21)
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
11 (21)
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
12 (21)
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
13 (21)
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
14 (21)
Bilaga 3
Trafiknämndens PU och TU
Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum 2015-03-26
Nummer 2/15
§ 52
Diarienummer 3479/14
Motion av Mats Mattsson (SD) om ersättare till Götaälvbron att vara klar före 2019
Yttrande kommunstyrelsen
Förslag till beslut enligt trafikkontorets tjänsteutlåtande.
Nämnden beslutar att bifalla kontorets förslag
1.
2.
avstyrka motionen
som eget yttrande till kommunstyrelsen översända trafikkontorets tjänsteutlåtande.
Vid protokollet
Eva Nordqvist
Justerat
Johan Nyhus
Axel Josefson
Rätt utdraget intygar i tjänsten
Eva Nordqvist
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
15 (21)
TN § 52/15
Tjänsteutlåtande
Trafiknämnden
2015-03-26
Diarienummer 3479/14
Strategiska avdelningen
Emma Josefson
Telefon 031-368 25 63
E-post: [email protected]
Motion av Mats Mattsson (SD) om ersättare till Götaälvbron, att vara klar före
2019
Förslag till beslut
Trafiknämnden föreslås besluta
att
avstyrka motionen
att
som eget yttrande till kommunstyrelsen översända trafikkontorets tjänsteutlåtande.
Sammanfattning
Mats Mattsson (SD) har lämnat in en motion där han föreslår att Staden snarast bör
utreda och bygga Nya Älvbron och kabinbanor (K-banor) som ersättare till nuvarande
Götaälvbron, och i förlängningen till framtida Hisingsbro.
I stora drag bygger motionen på att Götaälvbron genom ett antal åtgärder kan ersättas
både snabbare och till en lägre kostnad jämfört med den planerade Hisingsbron. Syftet
är att få ett bättre trafikflöde mellan till exempel Lindholmen och Nils
Ericsonterminalen, där det idag under rusningstid upplevs trångt.
Trafikkontoret delar motionärens bild av problematiken att det kan vara svårt att ta sig
mellan olika delar i staden, framförallt i rusningstid. Men lösningen är inte att avbryta
pågående planering. Besluten om att bygga Hisingsbron har stöd i detajlplan enligt planoch bygglagen (PBL) och i det har ingått samverkan och de demokratiska beslut som
krävs. Det finns också ett tillstånd enligt miljöbalken för byggande i vatten, även om
delar är överklagat.
Då Hisingsbron förväntas stå färdig 2020, när Götaälvbrons tekniska livslängd bedöms
förbrukad, ser vi det som ytterst riskabelt att avbryta det pågående arbetet med
Hisingsbron för att börja om med en ny lösning.
Ekonomiska konsekvenser
Trafikkontoret ser en positiv påverkan på det ekonomiska perspektivet om motionen
avslås. Detta eftersom stora utredningskostnader redan har lagts ned.
Ärendet
Mats Mattsson (SD) har lämnat in en motion där han föreslår att Staden snarast bör
utreda och bygga Nya Älvbron och kabinbanor (K-banor), som ersättare till nuvarande
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
16 (21)
Götaälvbro och framtida Hisingsbro. Stadsledningskontoret har begärt in
trafiknämndens synpunkter för vidare beredning till kommunstyrelsen, som svarar
motionären.
Bakgrund
Mats Mattsson (SD) vill att Staden snarast utreder och bygger Nya Älvbron med Kbanor utifrån principerna i hans inlämnade motion. Motionären beskriver dock inte vad
som därmed skulle hända med pågående utredning och framtida byggnation av
Hisingsbron. Eftersom Nya Älvbron i motionen beskrivs bli billigare och kunna byggas
snabbare än Hisingsbron gör trafikkontoret bedömningen att Nya Älvbron därmed också
skulle ersätta arbetet med den planerade Hisingsbron.
Götaälvbron
Götaälvbron byggdes åren 1936-1939 och har en total längd av ca 950 m. Bron är
öppningsbar med en motviktsupphängd enkel klaff. Den segelfria höjden i klaffspannet
är 19,5 m över älvens medelvattennivå med en farledsbredd på 20 m. För de icke
öppningsbara sidospannen är den fria höjden 18,5 m och farledsbredden 27 m.
Brons huvudkonstruktion består av sju längsgående stålbalkar som bär en farbaneplatta
av betong, förutom i klaffspannet där plattan utgörs av stål. Bron bärs huvudsakligen
upp av pendelpelare i stål. Stålet i bron har konstaterats vara av spröd kvalitet (Thomasstål), vilket är speciellt känsligt vid låga temperaturer (vintertid). Detta tillsammans med
utmattning av stålet har medfört att brons återstående livslängd bedömts vara maximalt
fram till år 2020. Brons konstruktion med pendelpelare är dessutom mindre lämplig ur
påseglings- / påkörningssynpunkt.
Hisingsbron
I programmet som tagits fram inför kommunfullmäktiges beslut om ny älvförbindelse
(Program för detaljplaner, ny bangårds- och älvförbindelse, godkänd av
Byggnadsnämnden 2010-03-09) formulerades ett övergripande mål: ”Centrala Göteborg
ska utvecklas på båda sidor om Göta älv och goda förbindelser för alla ska knyta
samman de olika delarna”. För att kunna jämföra alternativen har det övergripande
målet brutits ned i följande specifika projektmål:
Förbindelserna ska minska barriäreffekterna över älven samt mellan stadsdelarna på den
södra respektive norra älvstranden (Centrala Älvstaden).
Förbindelserna ska främja ett effektivt markutnyttjande.
Förbindelserna ska främja ett ökat gående och cyklande tvärs över älven och i områdena
på ömse sidor därom.
Förbindelserna ska kapacitetsmässigt klara den i K 2020 skisserade framtida
kollektivtrafiken.
Förbindelserna ska kapacitetsmässigt klara dagens biltrafik med bibehållen framkomlighet.
Förbindelserna ska möjliggöra en framtida omfördelning/optimering mellan trafikslagen.
Älvförbindelsen ska medge en rationell sjöfart på älven.
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
17 (21)
Den 6 maj 2010 gav kommunfullmäktige i uppdrag till byggnadsnämnden att ta fram en
detaljplan för en ny älvförbindelse i Stadstjänaregatans förlängning. Förbindelsen skulle
enligt beslutet utföras som en öppningsbar mellanbro med lägsta möjliga höjd.
Kommunfullmäktige har beslutat att den nya bron (Hisingsbron) över älven som ska
ersätta Götaälvbron ska vara 13 meter. En del av visionen för Älvstaden är att minska
det mentala och fysiska avståndet mellan älvstränderna. Eftersom bron inte blir högre än
13 meter kommer bilarna att kunna landa norr om E45 vilket gör att det behövs mindre
yta än idag för trafikanläggningar samtidigt som både tydligheten och orienterbarheten
ökar för bilister, cyklister och gående. En 13 meter hög bro gör det också lättare för
gående och cyklister att förflytta sig över älven.
Genom att bygga en lägre bro än Götaälvbron frigör vi 70 000 kvadratmeter mark i
centrala Göteborg, yta som kan användas för bostäder, kontor, handel och en utveckling
av centralstationen till en attraktiv knutpunkt för staden, regionen och övriga landet.
Flera av de pågående stadsutvecklingsprojekten ställer krav på att Hisingsbron ska vara
13 meter hög.
Planeringsläget för Hisingsbron
Hisingsbron är ett stort och komplext projekt som kräver mycket och noggrant
utrednings- och planeringsarbete innan vi kan bygga bron. Det är även tekniskt
komplicerat och eftersom bron kräver åtgärder i vattnet behövs även ett flertal specifika
tillstånd. Trafikkontoret har arbetat med frågan sedan 2006 då trafiknämnden gav i
uppdrag åt förvaltningen att utreda ersättning av Götaälvbron, och sen dess har
intensiteten i arbetet eskalerat.
Under 2014 arbetade vi med planering, projektering och tillståndsprövning (detaljplan,
järnvägsplan och tillstånd för vattenverksamhet), samt att starta upphandlingsprocessen
för Hisingsbron. Detaljplanen för Hisingsbron antogs av kommunfullmäktige den 27
november 2014, ett beslut som överklagades till länsstyrelsen. Länsstyrelsen har
avslagit överklaganden, men planen har ännu inte vunnit laga kraft. Järnvägsplanen är
inskickad till Trafikverket för fastställelse och processen med att få tillstånd för
vattenverksamhet pågår.
2015 fortsätter vi arbetet med projekteringen och detaljprojektering av brodelen över
Göta älv – Arpeggio. Fältundersökningar och fältmätningar utförs. Förberedande
arbeten upphandlas och utförs.
Byggstart för huvudentreprenaden planeras till årsskiftet 2015/2016 och på hösten 2019
förväntas bron öppnas för buss- och biltrafik, gående och cyklister. 2020 står bron klar
och den öppnas för spårvagnstrafik samtidigt som den uttjänta Göta älvbron rivs.
Byggnationen beräknas kosta 3,7 miljarder kronor enligt 2009 års prisnivå. I den
summan ingår en ombyggnad av E45.
Relaterade motioner
Motion av Arne Steen (SD) om att utreda införande av kabinbana
Arne Steen (SD) har motionerat i kommunfullmäktige om att kommunstyrelsen ska få i
uppdrag att utreda införandet av kabinbana. Motionen framhöll att kollektivtrafiken i
Göteborg behöver utvecklas och föreslog att vi skulle ha en kabinbana och ”länkverk” i
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
18 (21)
Göteborg. Motionären menade att vi då inte skulle behöva bygga Västlänken.
Trafiknämnden hanterade ärendet den 26 november 2014.
I svaret till kommunstyrelsen framgår att trafiknämnden delar bilden av att
kollektivtrafiken behöver utvecklas, och att mycket av den utvecklingen pågår. Bland
annat hänvisas till att Västra Götalandsregionen arbetar tillsammans med Göteborg,
Mölndal och Partille med en gemensam målbild för kollektivtrafikens stomnät i
stadstrafikområdet. Vidare har trafiknämnden har gett kontoret i uppdrag att utreda
stadsbana för Göteborg och att planeringen av Västlänken är långt framskriden. För
trafikkontoret utgör Västlänken en förutsättning för ytterligare planering av
kollektivtrafiksystemets förbättringar. Nämnden bedömde att de utredningsuppdrag som
pågår räckte för att effektivt ta fram inriktningsbeslut för hur Göteborgs framtida
kollektivtrafiksystem bör utvecklas.
Motion av Mats Mattsson (SD) om att stoppa Västlänken och utreda Länkverket
Mats Mattsson (SD) har lämnat in en motion där han föreslår att kommunfullmäktige
stoppar arbetet med Västlänken och som alternativ utreder och genomför ”Länkverket”.
Motionen om Västlänken och Länkverket kommer att behandlas av trafiknämnden på
samma sammanträde som denna motion.
Trafikkontoret anser att planeringen följt den demokratiska processen som lagen
föreskriver och att de olika aspekter som ska ingå finns utredda. Vi kan därför inte se
något skäl till att föreslå att Staden ska aktualisera frågan om att stoppa bygget hos sina
avtalspartner.
I frågan om alternativa system som motionären föreslår vi vill framhålla att huvudman
för kollektivtrafiken i Göteborg är Västra Götalandsregionen. Och om vi i Staden varit
huvudman för kollektivtrafiken inom vår egen kommun så hade kommunfullmäktige
ändå inte kunnat besluta om sträckningar utanför kommungränsen som motionären
exemplifierar med.
Motionärens förslag till Nya Älvbron
Förslaget bygger på att ett K-banesystem (balkbanesystem) byggs och ersätter
kollektivtrafiken över älven mellan Centralen och Lindholmen samt Skälltorpsvägens
bussterminal. Enligt motionen tar det endast 20 månader att bygga K-banesystemet. När
K-banan är på plats leds övrig trafik bort och befintlig bro rivs, samtidigt som
kollektivtrafikresenärer bussas till/från de platser som K-banesystemet angör.
Fundament för nya mittsegment gjuts och slutligen lyfts ett öppningsbart och
förtillverkat mittsegment på plats, och ansluts till befintliga ramper. Detta beräknas
enligt motionen ta 90 dagar. Bron föreslås konstrueras med två nivåer, där båda nivåer
har en klaffunktion. Den undre våningen är för gående och cyklister medan den övre
våningen hanterar fordonstrafiken.
Tanken är att detta ger Göteborg en ny bro i två nivåer som står klar före 2019 och
generar en lägre bygg- och driftskostnad än vad som beräknas för den framtida
Hisingsbron. Den segelfria höjden blir enligt motionen 20,5 m och den undre klaffen på
gång- och cykelbron kan öppnas snabbt.
Motionärens förslag är att Staden snarast utreder och bygger Nya Älvbron med K-banor
enligt de till motionen bifogade skisserna.
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
19 (21)
Trafikkontorets synpunkter
Generellt om planeringsprocessen
En ny förbindelse över älven kräver som annat byggande i staden planering i enlighet
med plan- och bygglagen (PBL). I det ingår en bred samrådsprocess och demokratisk
förankring.
För byggande i vatten krävs dessutom tillstånd enligt miljöbalken. Trafikkontoret har
arbetet under mer än två år med tillståndet.
Besluten om att bygga Hisingsbron har stöd i detajlplan enligt PBL och i det har ingått
samverkan och de demokratiska beslut som krävs. Det finns också ett tillstånd enligt
miljöbalken för byggande i vatten, även om delar är överklagat.
K-bana och kollektivtrafik
Trafikkontoret delar motionärens bild av problematiken att det kan vara svårt att ta sig
mellan olika delar i staden, framförallt i rusningstid. Vi ser det dock som orimligt att ett
för Göteborg nytt kollektivtrafiksystem (såsom den föreslagna K-banan) kan vara på
plats och i drift redan under 2018, vilket motionen förutsätter. Redan nu pågår
utredningsarbete för att finna effektiva lösningar på framtidens kollektivtrafik:
•
Västra Götalandsregionen arbetar tillsammans med Göteborg, Mölndal och
Partille med en gemensam målbild för kollektivtrafikens stomnät i
stadstrafikområdet.
•
Trafiknämnden har gett kontoret i uppdrag att utreda stadsbana för Göteborg.
Utredningsarbete av denna karaktär tar flera år, eftersom det är många parter som ska
involveras och konsekvenserna av ett system måste noga vägas mot konsekvenserna av
andra lösningar. Vidare skulle planering och projektering av ett sådant system ta fler år
att genomföra, då vi bedömer att en K-bana kan komma att behöva anpassade
detaljplaner och andra tillstånd. Att då utgå från att K-banan kan vara på plats och i drift
under 2018 bedömer vi som orimligt.
Ett K-banesystem måste ses som en tung investering, vilket också gör det till en mycket
dyr lösning för att vara tillfällig, eftersom stora delar av dess funktion ersätts med annan
kollektivtrafik när Nya Älvbron väl skulle vara på plats. Vidare finns det i dagsläget
ingen spårvagnsdepå på Hisingen vilket skulle leda till att vi under en period mellan att
Göta älvbron rivs och Nya Älvbron står klar antingen står utan spårvagnstrafik på
Hisingen, alternativt får uppföra tillfälliga depåer.
Nya Älvbron
Den tekniska lösningen som föreslås för Nya Älvbron verkar inte ta hänsyn till att det är
hela Göta älvbrons konstruktion (ca 950 m) som måste bytas ut, och inte bara delen över
älven. Att som motionen föreslår använda sig av befintliga ramper ser vi som omöjligt
eftersom även rampernas livslängd endast sträcker sig till år 2020. Att ha kvar en bro i
nuvarande läge och profil riskerar också att motverka de i programmet uppsatta mål om
framkomlighet och stadsutveckling som vi nu arbetar för och som motiveras i avsnittet
”Hisingsbron”.
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
20 (21)
Kostnader och tidplan
Kostnaden för Nya Älvbron bedöms i motionen till ca 20 procent av kostnaden för att
bygga Hisingsbron och att Nya Älvbrons byggtid kan minimeras till 90 dagar. Vi menar
att den redovisade tidplanen och kostnadsuppskattningen tar inte hänsyn till att det är
hela brokonstruktionen som ska bytas ut, och inte bara delen över älven. Det är även
oklart, och högst osannolikt, om den bedömda kostnaden även omfattar uppförande och
drift av ett K-banesystem.
Vidare kan det få stora ekonomiska konsekvenser för Staden om vi skulle avbryta
pågående planering och stadsutvecklingsprojekt som är beroende av att Hisingsbron
utformas som planerat. Dels i form av förlorade intäkter från minskad andel byggbar
mark, dels i form av utredningskostnader som lagts ner och går förlorade.
Sammanfattningsvis
Trafikkontoret delar motionärens bild av problematiken att det kan vara svårt att ta sig
mellan olika delar i staden, framförallt i rusningstid. Men lösningen är inte att avbryta
pågående planering. Besluten om att bygga Hisingsbron har stöd i detaljplan enligt planoch bygglagen (PBL) och i det har ingått samverkan och de demokratiska beslut som
krävs. Det finns också ett tillstånd enligt miljöbalken för byggande i vatten, även om
delar är överklagat.
Hisingsbron förväntas stå färdig 2020, när Götaälvbrons tekniska livslängd bedöms
förbrukad, och då uppfylla Stadens mål med en ny älvförbindelse. Därför ser vi det som
ytterst riskabelt att avbryta det pågående arbetet med Hisingsbron för att börja om med
en ny lösning vars eventuella vinster är högst osäkra, varför vi föreslår att motionen
avslås.
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
21 (21)