Bonnsta´bladet

Bonnsta´bladet
http://www.bonnstan.se
Nr 1
Årgång 13
Mars 2015
Medlemsblad för
Skellefteå Kyrkstads
Kammarägarförening
Solen sprider guld över världen och snön tinar och
blir slaskig. Men än är det inte riktigt dags att
öppna upp kammaren, även om jag börjar vara
sugen på att vara dit och kika in... Någon vecka till
ska väl snön räcka till härliga äventyr som hör
vårvintern till. Fortare än vi tror kommer vi att ses
i Bonnstan över en kopp kaffe efter att ha städat
våra marker. Före det ska vi ha ett årsmöte och
sedan är det bara att öppna kammardörren och
bjuda in sommaren.
Sommarens aktiviteter:
Vi startar som vanlig upp säsongen med
STÄDKVÄLL den 12/5 2015. Fika kl 18:00.
Torgförsäljningen startar den 23/5 och är varje
lördag mellan 10 och 14, men INTE 6/6, 20/6, 27/6
samt 15/8. Den 22/8 är sista torgförsäljningen för
2015.
Kyrkhelgen infaller den 26-28 juni och Bonnsta´helgen planeras den 15 augusti.
På grund av omständigheter som vi inte råder
över, är vi i akut behov av nya ledamöter till
styrelsen. Om du kan tänka dej ställa upp, eller
känner någon som skulle kunna vara med så
tveka inte, utan kontakta Torsten Furberg (0703969956, [email protected]) i
Kammarägarföreningens valberedning .
Från och med år 2014 köper Kammarägarföreningen bokföring och
bokslut av en redovisningsfirma. I tjänsten ingår även fakturering av
medlemsavgiften. Däremot ingår INTE administration av ärenden som
rör registrering av kontaktpersoner mm, det sköts fortfarande av
Landsförsamlingen, Maria Brännström på församlingsexpeditionen
([email protected], tel 0910-787 902). Alla sådana
ärenden som kommer till redovisningsfirman faktureras
kammarägarföreningen och blir en extra kostnad som vi inte räknat
med. Därför vill vi att om ni har frågor angående er kammare eller
kontaktperson så kontakta Maria Brännström eller någon ur
styrelsen.
Välkommen på Skellefteå Kyrkstads Kammarägarförenings ÅRSMÖTE
söndagen den 19/4 2015 kl 14:00
i Församlingsgården, Skellefteå Lands.
DAGORDNING
INLEDNING
ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR
1. Val av årsmötesfunktionärer: Ordförande, sekreterare, justerare (rösträknare)
2. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
3. Fastställande av föredragningslista
4. Fastställande av röstlängd
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Ekonomisk redovisning
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av årsavgift
10. Val av styrelseledamöter
11. Val av revisorer
12. Val av valberedning för ett år
13. Behandling av motioner
14. Förhandlingen avslutas
KAFFE
INFORMATION
Gemensamhetsanläggning (ny detaljplan)
Byggnadsvårdsprojektets fortsättning
Branden
Vår- och sommaraktiviteter
Övriga frågor
STYRELSEN
Lars Holmqvist
Astrid Lindberg
Erica Johansson
Lisette Edgarsson
Rune Larsson
Rolf Lindström
0910-78 60 39, 070-585 18 27
070-30 11 221
070-263 67 79
070-620 62 58
0910-72 40 11, 0730-61 34 01
070-578 19 72
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]