förbättring - Uppsala universitet

MÖTESPROTOKOLL
UPPSALA
UNIVERSITET
Programråd
Kandidatprogram
ledarskap - kvalitet förbättring
Programråd för kandidatprogram i ledarskap-kvalitetförbättring
Tid:
Plats:
Onsdagen den 7 oktober 2015 kl. 13.00-15.00
C20, Campus Gotland alternativt via länk
Närvarande:
Mia Ljungblom, programansvarig
Thomas Lennerfors, lärarrepresentant
J anas Eriksson, studentrepresentant
Paulina Tomasdotter, studentrepresehtant
Alice Sundblad, studentrepresentant
Emma Kristensen, utbildningsledare
§1. Mötet öppnas
Mia Ljungblom öppnade mötet.
§2. Val av sekreterare och justeringsperson
Emma Kristensen valdes till sekreterare och Paulina Tomasdotter till
justeringsperson.
§3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§4. Föregående mötesprotokoll
Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna.
§5. Utbildningsplanen läsåret 2016/2017
Förslag på utbildningsplan inklusive studieplan fanns.
Beslut: Namnet på Rättskunskap för kvalitetsutvecklare delegerades till
Mia Ljungblom. I övrigt tillstyrktes utbildningsplanen enligt förlag.
§6. Kursplaner
Inga kursplaner att ta upp. Inga fristående kurser.
§7. Kvalitetsdiskussion
Studenterna: studenter på distans känner sig exkluderade eftersom information
går ut fortare till studenter på campus. Det är inte så mycket internaktion med
distansstudenterna under föreläsningarna. Föreläsningarna är egentligen till för
campusstudenterna men distansstudenterna får vara med.
§8. Övriga frågor
Det finns nya riktlinjer för skriftliga prov vid Uppsala universitet samt
fakultetsegna komplement till dessa riktlinjer.
MÖTESPROTOKOLL
UPPSALA
UNIVERSITET
Programråd
Kandidatprogram
ledarskap - kvalitet förbättring
§9. Nästa datum
17/2 kl 10:00-12.
§10. Mötets avslutande
Mötet avslutades.
Sekreterare
E~~
Paulina Tomasdotter