"t* - WordPress.com

SommersvenskfrH'
Skå--,$ru
sf',*{h$*s{} : HHHBT{ r
\--_z/
+r*
FÆZ
-c.t
-1-:":-'
7-Hæ
"t*
***
*$
.--.--i-$ n
'.;åf .:\t
'J,
1
\&n**,.**
øtn*oøfr
LLtt atthitta rått i nya Primus-dievert programmet
Anvåndningsområde
Produktnummer
2-lågiga
kok
2O9O
f,
2069
o
o
o
1927
2088
2085
2086
1-lågiga
kok
1925
2025/1185
2022
2058
2255
Lykttillsatser
2150
2153
9144
9174
2220
Lampskårmar
112Q
1
9095
Ugn.
Se sid.
grill
2111
2109
Strålningsvå rmare
2118
2228
Hobbyapparater
Tillbehor. flaskor
Samtliga priser gåller exkl. oms.
o
a
a
o
o
O
a
o
o
a
o
o
o
a
a
a
a
o
o
O
a
o
O
o
a
a
a
o
a
a
o
o
4
5
10
12
12
13
o
O
o
o
o
o
o
o
a
a
o
a
o
o
o
o
o
o
a
a
a
o
a
o
6
13
8
8
14
9
9
9
9
15
15
9
12
16
a
o
a
o
I
15
18-19
16-17
å
"id
.{"
&
t
v
ry;tfl
b'
d'
''.\'&
'
,
,! ':i'
dr$..
,f".JÅ,yll,iå ,#"i, ,...t
.l
.
^
lr.
l..t
,li- '.: å
PrirTlus 2O9O
2-lågigt exklusivt "utekok" med hog
kokkapacitet. Med plats for 2 stora
'.{
kokkårl samtidigt. Effektivt vindskydd gor det sårskilt låmpat for utebruk. Lått att hålla rent tack
vare
slåt emaljerad håll och
lostagbar
kokstållning. Elegant lackerat i gult,
apelsin och med vit håll. Koket kan
åven forses med bånkfåsten nr 1 1 13
(se bild på sid. 13).
Gasfdrbrukning: ca I 35 q/tim per brånnare
*F;;=-*^'
!-\
r'\
\
PrilTrLrs 2CD69
2-lågigt kok med hog kokkapacitet.
Lock och dubbla vindskydd gor koket
vål låmpat for utebruk. Under trans-
j
' Fæ#;1*t4*
"'\
port tjånstgor benen som lås for locket. Lått att hålla rent. Hela brånnarchassiet och kokstållningen lossas med ett enkelt handgrepp. Elegant lackerat i gult och apelsin. Ett
bra och pålitligt kok. Lått att
båra,
tar liten plats.
H6gtryckskdk f<ir propan
t
Mått: 430 r 245 x 95 mm
Vikt: 3.8
kg
Gasf<irbrukning:
1
35 g/tim per brånnaæ
Ca.pris:'lO5:Låmpliga gasflaskor
2006
2012
PrilTltts 1925
1-lågigt allroundkok i elegant och
praktiskt utforande komplett med
gasflaska. Vitlackerad plasttopp med
bårvånligt handtag. Vid anvåndning
skruvas toppen av och vindskyddet
våndes och placeras på plats med
ett enkelt handgrepp. Vindskyddat,
låttskott kok med hog kapacitet.
Gasflaskan skruvas lått loss for utbyte.
H
tigtryckskdk frir propan
Mått: bredd 227 mm. hojd 335 mm
Vikt: 6.5 kg med fylld flaska (2 kq qas)
Gasfcirbrukning: 13S g/rim
Ca.pris:125:6
I
*
t*l
r*
ffi
,',Tfhi*
il"
fft:i ,,rt:,i*;
,rntl,
,';.J,
d*tiiil
Pri
lYr
rrs
Hiigtryckskiik ftir propan med
gasfiirbrukning 1 35 s/tim.
2022
Primus2o22
Mått: bredd 160 mm. hojd 305 mm
Vikt: 3,0 kg med fylld flaska 2O06
Ca.pris: 95 :50 komplett
Tillbehiir: bårsåck nr 8883
Koktillsats 2058 av ny typ på flaska 20O6.
1-lågigt camping- och utflyktskok med ef-
2OOo
Primus 2O58
Mått: bredd 160 mm, hrijd 9O mm
Vikt:0.5
fektiv brånnare och vindskydd. Koket år
Ca.pris:
forsett med praktiskt bårhandtag. Låttskott
kg
36:-
kok med hog kapacitet. For utomhusbruk.
Primus2OSS/2O12
Koktillsatsen Primus 2058 kan åven placeras på den storre flaskan Primus 20"12,
låmplig for den som onskar långre brånntid. Godkånd for inomhus- och utomhus-
Mått: bredd 21 5 mm. hojd 285 mm
Yikt: 4.2 kg med fylld flaska 2012
ZO2Z
Ca.pris: 1 15:20 komplett
Tillbehiir: bårsåck nr 1 1 48
bruk.
Prirnus 2ll8
2118
Mellantrycksapparat fiir propan
Strålningsvårmare
Mått: diam. 185 mm, hojd 220 mm
Vikt: 0,45 kg utan flaska
ger omedelbar vårme
som
dår den båst behovs,
såvål inom-
Gasfiirbrukning : 3O-7 5 g/tim
utomhus, åven i stark kyla. Mycket god
strålningsverkan. Stållbar reflektor. For-
Ca.pris:65:-
sedd med skyddsnåt. Den avgivna vårmen
motsvarar en effekt på mellan 4OO-1 OOO
watt. Vårmaren har dessutom mellan-
trycksventil, som ger absolut jåmn vårme
oavsett mångden gas i flaskan.
I
2L-12
Liimpliga gasflaskor
2006
2012
Prilrrus 2l5Or 2153
For effektiv belysning i husvagnen, sportstugan. båten. tåltet och andra stållen dår elektricitet saknas.
Primus 21 50 ger ljus motsvarande en 1OO W lampa medan 21 53 motsvarar 2OO W.
Primus 2153 har dessutom mellantrycksventil, som ger absolut jåmn belysning oavsett mångden gas i
flaskan och som också medger bekvåm reglering av ljusstyrkan. Alla lyktorna har upphångningsbygel.
Sievert 914Argl7A
Stormsåkra lykttillsatser som i likhet med Primuslyktorna har emaljerat tak och fornicklat lykthus. Ljusstyrkan kan varieras. for Sievert 9 1 7A motsvarande 'l OO-20O W lampa och for Sievert 91 4,A motsvarande 60-1OO W. 9144-lyktan kan dessutom forses med en lampskårm nr 19O95 av obrånnbart material och Sievert 9174 kan forses med skyddsgaller nr 187 14.
Lampskårm
Sievert 914,4 kan forses med
skårm nr 1 9095 av obrånnbart material, varvid den blir
en trevlig bordslampa for stugan eller husvagnen. Hojd:
22O mm. Ca.pris:
21
1B:-.
50
9144
Primus 215O
Hdgitryckslampa
fiir propan
Sievert 914A
Primus 2153
Hiigtryckslampa
Mellantryckslampa
f6r propan
Mått: 1 50 x 240 mm
Vikt: 0.9 kg
Gasfrirbr.: 85 g/tim
Ca.pris: 69:-
Mått:110x 150 mm
Vikt:0.4 k9
fiir propan
Mått: 1OO x 180 mm
Vikt: O.4 kg
Gasfiirbr.: 50 g/tim
Gasfiirbr.: 37 g,him
Ca.pris:46:-
Ca.pris:46:-
Sievert 917A
Htigtryckslampa
fiir propan
Mått: 160 x 2OO mm
Vikt: O,9 kg
Gas{tirbr.: 60 g/tim
Ca.pris: 57:-
Liimpliga gasflaskor
2006
2012
Prirrrus 1927
2-lågigt. exklusivt "innekok" med
emaljerad kokhåll. awagbart kokståll
av fornicklat stål och
avtagbart,
ugnslackerat lock. Koket har gummifotter och kan lått fåstas i underla-
get med skruvar. Elegant lackerat
i
vitt. grått och blått. Lått att transportera, tar liten plats. Kan utrustas
med stållbart slingerråck, som håller
kokkårlen på plats.
1tt
Lagtrycksk6k fdr propan eller butan
Mått: 497 x 3O5 x 73 mm
Vikt: 4
kg
Tar liten plats i hopfållt skick
Lågtrycksventil med slang
nr 2O'l 1 ca.pris
37:-
Gasf<irbrukning : 125 ghim per brånnare
Ca.pris:
95:Låmpliga gasflaskor
2Ol5ellerstorre
frirrådsflaskor med
llellerl9kggas-
Lågtrycksventil nr
ca.pris 28:5O
to
Slingerråck nr 19060 ca.pris
14:-
$
do
s.d
s
a
$:h*
$*tb
J..
)ooo
t
,tot
oaaoa
[:::::::r
på ålgstudsare kråvs dessutom ett kompetensprov.
som omfattar både skjutfdrmåga och teoretiska
kunskaper. Vapen som man inte anvånder men åndå vill behålla måste plomberas och goras obrukbara f<ir jakt. Vapen skall f6rvaras under lås. Vid
fård till och från jaktmarken foreskrivs, attvapnet
skall vara oladdat och ligga i "vål tillslutet fodral".
Luftb6ssa och kolsyrevapen tillhdr de sk,utvapen,
tar tiden 1/7-30/6. Såvål jaktkort som vapenlicens
skall medforas vid all jakt. Det åligger jaktvården
att kontrollera, att hans gåster år frirsedda med
haspelrullarna.
For marklosa jågare finns det numera mojligheter
Jaktrått har den som åger mark. For att få
jaga
med drivande hund, måste maiken vara så pass
?
Tryck på knappen
- kasta! Haspelspinn år i dag vår
populåraste sportfiskemetod. Man beh<iver inte vara
att idka jakt på vissa områden, framfdr allt i Norr-
For att få jaga måste tre villkorvara uppfollda. Man
måste ha jaktrått, vapenlicens och iaktkort.
Av Nils Fårnstrdm
VAR
som inte får anvåndas till att doda djur.
Jaktkortet loser man på posten, som tillhandahåller blankett. Det år en statlig s.k. jaktvårdsavgift,
som f.n. utgår med 17:- perjaktår.Jaktåretomfat-
gållande iaktkort.
JAKT
FISKE
land, dår kommuner eller laktvårdsf<ireningar upplåter jaktutovningsrått mot viss avgift per dag.
Svenska Jågarefdrbundet lttn O8/23268b) kan an-
visa sådana områden. Dagsavgiften varierar'från
5O-1 50 kronor pr dag for småviltjakt.
Jakt år inte tillåten nattetid, d.v.s. från solens nedgång till en timma f<jre solens uppgång. Lånstyrelserna kan dock medge undantag från den beståmmelsen for vissa viltarter.
i princip fridlysta. Bara under vissa tider år det tillåtet att jaga vissa viltarter. Jakttiderna
expert for att få tisk med'haspelutrustning. Vem
som helst kan kasta med de bekvåma, inkapslade
Men var? Goda fiskemdjligheter finns på sina håll
utefter både ost- och våstkusterna. Långs nofflandskusten t,o.m. Uppsala lån får man spinna fritt,
men sdder dårom blir det krångligare med fiskekort
och fdrbudstider. Nyhet fdr året år att man får b6r-
ja
spinna gådda i Stockholms skårgård redan 2O
maj (totalfdrbud f<ir fiske 1-2O mal). Fiskekort kan
fås genbm Fiskefråmjandet och sportaffårer i Stockholm.
Våstkustbn erbjuder under stdrre delen av året goda
fiskemojligheter, och fisket år helt fritt. Men vid
mynningen av vissa vattendrag, som mynnar ut i
havet, år fisket forbjudet / 1 0-29/2 får att skydda
havsdringen. Populåraste fiske år torskspinn från
1
stor, att drevet huvudsakligen r<ir sej på den egna
marken. Tomt eller trådgård år inte ,aktmark. Man
kan också jaga som jaktgåst eller arrendera jaktmark av någon markågare. Man talar då inte låhgre
Alla dlur år
om .jaktrått utan om jaktutovningsrått. For jaktarren-
kanin, rodråv, mink, havstrut, gråtrut, fiskmås,
den uppråttas sårskilda kontrakt for ett eller flera år.
Vapenlicens ansclker man om hos polismyndighe-
skrattmås, kråka, kaja, skata, ndtskrika, biorktrast.
Flund får inte ldpa l<is i mark dår det finns villebråd,
i
ten på orten vid inkop av vapen. For att få licens
såvida man inte anvånder den till iakt på tillåtet vilt.
-
faststålls for ett år i taget av Kungl. Maj:t. Vissa
djur år tillåtna hela året. och till dem hcjr bl.a. vild-
strandklipporna.
De många insjdarna och rinnande vatten i vårt land
erbjuder delvis godå fiskem<ijligheter. Men fisket år
i princip inte fritt på något håll utom i vissa områden
de stdrsta sjoarna. Man måste ha fiskekort, och
i regel att kopa på alla storre platser
sådana finns
och åven mindre
-
i landet. Fråmst år det gådda
och abborre, som spinnfiskaren år ute efter. Men
framforallt i Norrland år det oring, rdding och harr.
som tar på spinn både i sjoar och tiårnar och i vattendragen. På sina håll har man stora kortfiskeområden i många fall med inplanterad fisk i rotenonbehandlade vatten. Stora kortfiskeområden
finns åven soderut, som t.ex. de riksbekanta Klotens-Malingsbo-området i Dalarna och Hokensåsområdet i Våsterootland. Dår går det bra att kopa
fett.
OCH HUR?
Sålunda
år
murklor, stensopp (Karljohans-
svamp) och kantareller rika på kolhydrater. Det kan
Utrustning: 6--7 fots långt haspelspci, inkapslad
(el-
ler cippen) haspelrulle med 0.25 eller O.3O mm ny-
lonlina samt skeddrag, skedspinnare och vobbler.
Enhands haspelspo vanligast men for kustfiske år
ett något långre tvåhandsspo utmårkt, då man kan
gdra långre kast. Tyngre långsmala skeddrag bra for
vidare noteras, att ett hekto stensopp, kantarell
eller champinjon innehåller i det nårmaste lika
många kalorier som samma mångd gådda.
Få inhemska frukter kan tåvla med svamp vad det
gåller antalet olika slags vitaminer.
Medan i vårt land svamp år att i viss mån betrakta
som en nymodighet, populår forst under det senaste halvseklet, var denna frukt i kejsartidens Rom
kustfisket, skedspinnare for insjoar och rinnande
vatten, vobbler for gådda. långsmala tyngre skeddrag for storre rinnande vatten. I vissa fall som
på våstkusten går det bra att kasta med små pirkar.
Fiskestovlar helst med filtsulor ofta nodvåndiga. På
låckergommen Lucullus råknade i likhet med sina
samtida, kejsarsvampen (Agaricus Amanita caesa-
Spinnfisket kan i princip borja overallt €fter isloss-
våstkustens hala klippor bclr man ha halkbroddar på
reus)
ningen. Mest fiskas det under juni-oktober over hela
fcitterna. En undertagshåv år bra. Fritidsfiske år
landet. Det finns dock en hel del fdrbudsbeståmmelser avseende olika tider under året. Dessa finns
bl.a.. angivna i Fiskefråmjandets årsbok. I regel år
t.ex. spinnfiske forbjudet i strommande vatten i
trevlig semesterhobby
långhorning som de enda livsmedel, vilka årades
som "gudamat".
fiskekort i sportaffårer och på andra håll.
NÅR
?
-
gor ett kast i sommar!
-
det finns i vårt land cirka 2 OOO olika arter av
fortårdes for sig. Nya erfarenheter har lårt
-
na vårsvamp, åven kallad hovsvamp på grund av att
i
svamparna ofta våxer så tått, att hattarna pressas
till form som påminner om håsthov, har som sepa-
regel båst under forsommaren och
hosten. Gådda kan spinnas både i insjo- och kustvatten till dess isen lågger sig. I Norrland kan man
spinna laxartade fiskar framforallt i juli och augusti,
i vattendrag som Mcirrum och Dalålven vid Ålvkarle-
by under september dår intråder fiskeforbud f<irst
den 1 okt. Vårfisket i Morrum (forsta veckan i april)
brukar vara mycket givande.
På våstkusten år spinnfisket for torsk bra under vår-
och hostsåsongen. Men dår brukar vara goda moj-
att
jåmte laruen av en
att ibland kan svampblandning vara att foredra.
Vårmusseronen (Tricholoma gambosum) år en av
dessa arter, som man inte gårna åter separat. Den-
under forbjuden tid såljs inte fiskekort for
ligheter
-
svamp
berorda vatten.
Gåddfisket år
- ett slags flugsvamp -
For några decennier sedan var det vanligt att varje
art
Norrland under september månad- Man får emellertid automatiskt reda på detta når man koper fiske-
kort
hogeligen guterad. Den romerske hårforaren och
spinna makrill och nåbbgådda samt
oring under vissa tider på våren och sommaren.
SUAMP
Av C.-T. Lofstad
rat en stark, nåstan skarp smak. Men blandad med
neutralt smakande svampar som milda skivlingar
t.ex. blir den låcker. Vårmusseronen antråffas oftast
i fuktiga gråsångar.
Kantarellen (Cantharellus cibarius)
år utan gensågel-
De flesta uppfattar svamp som en låckerhet, vilken
smeker gommen i kraft av inneboende smak. Få
se vår populåraste svamp, beroende på att den inte
tånker på att den samtidigt år mat, d.v.s. innehåller
såvål åggvita som kolhydrater, olika slags salter
kraftigt gul med dragning åt brunt. Det forekommer
åven en nåra slåkting (Cantharellus corylus) (hasselkantarell) med kraftigare fot och till fårgen gulvit.
och åven, om också i f<irsvinnande liten
mångd,
år giftig och kan lått identifieras. Den år vanligen
Kamarellen fOrekommer allmånt i våra skogar, dår
den kan upptråda i stora grupper rnen iblånd åven
i enstaka exemplar. Flasselkantarellen trivs ssm av
namnet framgEr helst iffisnar, gårna ikombina'
tion med bj6rk. I l\itellan-Sverige kan man gynnsamrra år hitta kanrarell redan i slutet av lum.. Rått an-
åttad
*
denfta svamp bhand våra allra yppersta..
Stenmurklan (Gyromitra escu lenta) stict€r f ra m genast tjålen gått ur jorden osh våxer i lått blancl'ad
sandjord. offa låings stigar.. Håtten ih vanligwis
rntirkbrun oeh mycket vedkad med sldrt k6tt i
brunvitt. Den inneMller giftet muskarih som dock
f<irsvinner efter avkokntng i fyra rninuter- Avkoknrhgsvattnet slås bsrt. Svarnpen kan också antråiffus i rothål efter under vlntsrstormarna fållda tallar
eller grarmr. Som stuvad komrner den båist till sin
ått.
Bh'driskafi (Lactartus delich:susl år sitt slåktes yppersta repres€ntarrt. Hattens fårg år oftast ægelrod
liksom foten.. Den saft svampen avsondrarvid brytnlng år gulrod. Den skarpa srnaken fdrsvinner vid
anrtittnihg. MEn hitrar den såvål i barr- som D-landskpg nren också pa fuktiga detar av hagrnarker..
Gourmder fdredlar den som grund till en sagolikt
Stensopp (Boletus edulis). åven kallad Karliohanssvamp e'fter Karl XIV Johan, som ålskade denna
svarnp oCh låt drlva den i sångar vid slottet Rosersbeig ei långt från ArlBnda, åh lått igen'kåinnlis gå sh
mtirka och fEsta hatt, ibland med formen av en ka.
rolins huvudbonad, gråattig fot och ror ssm hos
unga exemplbr tir vltgrå fttr att senare gulna och
slutllgen bli gulgrcina. V'rssa år f6rekomrner stensoppen.mycket taltikt i barrsksg, ofra btand blå-
bårsris. Kottet smakar
i Iått tlltstånd
som just
rnogna hassetndtter. Svampen år vårdefull savål separat som i blandningar, gårna rned champinjoner
eller kantareller, åven rned pudrad trattskivling,
sårfi fina kremtor-
i motsats till
stenmurklan inte giftig odh forekornrner vid samma
tid. Dess "hafi" liknar mest en nåtådrad toppig
mcissa i olivbrunt. Den år vånligare i sådra delen av
vårt land. Man finner den oftast i gråsmattor, som
Toppmurklan (Morchella conica) år
legat långe i kultur.
Mandelkremtan (Russula irrtngra) år rned sin chokladbruna hatt och åggula tameller en av våra allra
yppersta svampar och rlkligt ftjrekomrnande i banskogar. Det vita och fasta kottet smdkarexakt rnan-
god buljong.
del. Den har flera dubbelgfuE6re twårr,
Skåiggrlskan (Lactarius torminosus). som frjrvillande liknar sin fårnåmligare slåkting rnen skiljs från
dennå gensm sin sktiggfiga hattkam, forekommer
pepparkremla fRussuta hadi'al Men åiisan ger led-
mycket i blandskog åver hela tandet men€ndastfå
svgaBkar gor sig nytEi av den. Dårernot år den
mycbt eftersdkt i Sovjet och de
b,altiska omrfuena,
dår rnan efter bl6tliiggning fornrar den till limpor,
som forvaras under lli'ngre tid och av vilka man skår
ning. En pepparkrerda luktar ungefår
fråmst
slm trået i
en bfyertspEnna,
Ghampinjoner (slåktet Psalliota) råknar uppdt 80-
talet årter i vårt land och våxer trctst i hagar. dår
ndtkreatur eller hå$ar gått. Fbr de finare chamBlnjonema synes gaynmal hiistgsdsel i nrarken vara
skivor, æm sedån steks som flåsk och smakar
en fdrutsåttnlng. Frårnst av champinjoner år kungschampinjonen (Psalliota augusta) med sin h€lmgula
ungefår likadant.
hatt, Gckt av liust gulbruna små
fiå11..
Rland de om-
råden dår jag funnit den i stdrre mångd mårks godset Hanstaviks ågor just våster om Siidertiilje" nrarkerna tntill gården Våistra Edsvik på Vådd'6-Rj6rkb
och tralcen kr{ng hemvårnsgården i Forserum nsrr
om ioflkdplng.
Svart trurnpet (Craærellus cornucopioides) med en
tratt sorn av tiårpapp har av någon egendomlig anlednlng i en del svampboal€r kftrssa$ som endåst
tvastjårnig. Men sravål separat som i btandnirrgrarår
den enligt min mening fullt och gott trestjårfig. Den
våxer rått allmånt och i stora grupper i skogsbryn
eller
i
kanten av mossar,
I
Mslnbotrakten invid
Stegsjt n hittade jag fdr ert par år sedan fantastiska
kvantiteter åv denfia svamp.
Vit flugsvamp (Anranita virosa) år tillsammans nred
den ltirnsta llugsvampen (Amanita phalloides) vår
svampfloras
s'ak
Mda giftigaste representanter och
or-
till de flesfa
svampfdrgiftningar som intråffari
vårt fand.. lltan fijrvåxlar den vita flugsvampen ofta
med champiinioner, ett misstag som lått skulle kun-
na undvikas, om rran gav sig tid att tumnra
pa
svamparnas hatt eller fot. champr'rrjonernå re€gerar
efter en stund med gula eller brungula flåckar, me-
dan d€ vitå flugsvamparna" åven Mrt tum.made,
behåller s-in vitå fårg.. Hårtill kommer att de fina
champinjonerna vanligen doftar ett nrellantlng av
nrandel och vanilj, medan den vita flugsvampen har
en tung, nåsBn stvande blomdoft.
Hår linner lli Sueriges campingplatser...'
o=
1-stjårnig campingpfats.
MALMOHUSTÅN
a
a
!
a
a
a
Brunnåy
M6llehæsle
Glumslitv
Hålsingborg
tråå vallar
Hitganås
Lerbsrget
Hdrby
Ringgldslrand
oresundsparken
Mdlmii
Sibbarp
I
Orebacken
Sitibo
Skandr-Falsterbo
a
.r
A
r
Trsllsborg
I
Datdbadet
Albåcksskogen
Ystad
a
Sandskogen
Brcmiilla
Gammålstorp
Node Bokr
Jåmjåslått
Bl6*enås
Kå.lskrona
Kivik
Kristiansbd
Siilvesborg
TEd€nborg
Osby
Ebbarp
Tbmelilla
Våløbadet
Tbrskbv
Bjåre
Vinsl6vsfriluftsbad
uiN
Bua
a
Bjdrkhyddah
O Simrishamn
.
r
HALLANDS
a
a
Krokshns tåltplats
Frlksnberg
l'lrnsagårdens æmping
Ljunghotmen
Olofsbo havsbad
ftosendals €mpihg
Skr6a ømFting
tslaEs
O Brunnslyckm
O Silverlyckan
Italmsd
a Gdet
. Hag6n
A
Låholm
L:a Tiårby
Mellby$rand
M"rias camplng
Olles @mplng
^
Tvååker
a
Tyletsand
a
a
gjtt*ång
Kårlstorp
Tjuvahålan
ljuvahålans husvagnsplats
Vårbs,g
Apelviken
G€tter6n
Kårrdals lamiljecamping
Ranelids familjecamping
Tråslitvsldge
Asens cmping
VilshåEd
r
a
!
r
Viken
Åsa
GOTEBOFGS. OCH
a
Atmii
I
Atmdns havsbad
Sotenkanalen
Wiggersvik
fjungsklte
Lyse
Sandviken
Ldfg.enscamping
Trellebystrands
familjecamping
Vok
Viking æmpinS
Latkholmsn
Kungsviks funiljecamping
Ldkholmen
Sågstrandscamping
Malm6n
Bohus-Malmdn
MåFtnnds åmiliecamping
RatbakhsdB
Solången
Bovallstrand
Rosai
Finrorp
a
a
Væbotten
a
Bullarø
s
Fiskebåckskil
O Bergs æmping
Fiållbacka
Långsjd tumiuecamping
Sålvik
Grebbestad
^I
a
Edsvikobådet
Grebbestads camping
Saltviks @mping
^I
a
Ashlm
Kårralund
Lilleby
r
l-lamburgtin
^
^I
a
r
.
a
Gitteborg
lfamburgssund
Hov€nåsd
r
a
l
Gåltd
Sannåis
st.timsrad
Axels tåltplab
Miltoh
Selåter
Striimstads camping
V€tts €mping
Ylserdds
^
I
afrplng
Sundsandvik
Håfstensbad
Svinesund
Nordby-fuiriljecamping
Ti6rn
Uddevalla
Skeppsviken
Undåbaden
Sjdatorps Camping
Hovmantorp
GdkaskrattsCamping
r
Vimmorby
Ncsenbsden
Våstsrvik
Lysingsbadet
Ålem
Timmernabben
Ko$å
Striimsvik
Lesebo
I
Kapelludden
tingsryd
a
Neptuni
Mårdlyckesand
a
Gulf
U
6hult
Råvåbacken
.
OTAND
Borgholm
Liungby
Markaryd
Jbtesj6n
loftaholm
O
Åtmhutt
Sjiistugan
Villa Nåset
Byxelkok
Både
Bådasend
Dogerhahn
a
!
Sandvik
Ekerumsbadet
I
Eriksdre
Fåriosbden
M6llstorp
Talludden
Kiipingwik
KAIMAR LÅN
a
^
a
a
BgJgkvåE
Dalskår
Skeppevik
Figoholm
Breviken
F66
Djupvik
Gamleby
Gudingebadet stock
Hamma6badet
Kalmal
a
r
.
Lagun€n
Alvosta
Lagan
a
i
.
a
O lfaletorden
r
t
a
Anfasterdds camping
lj6rnbronsturisfrnl.
a
O
Hbvås
Såtmanstoræt
HunnøbqstEnd
R?mviks turistcamping
Hålleviksstrand
Kungshamn
Lå[email protected]
tys6kil
.
KRoNoBEnGS uiN
Johannosvik
Llungskile
goHus tÅN
Olottrtim
a
Vitemdlls
r
r
r:3-stjårnig campingplats.
a
Ramdata
1rummenås havsbad
a
^
a
a
a
Skån$avik
Kristiånopel
VandErhemmet
Strandången
fmm6Jnsdslbaden
I
Orags6
l,lorE Lång6
ltalabadd
Båsbd
r
a
Eringsbodå
glomstergådonsa.
Hjofthålan
O Kor6d
a
a
l
!
6rtelliunga
B?';tsikren
Jårnaviks ttavsbad
Ljungen
Strandbaden
O Borrby
r
a
a
Råbacka-området
Bråkm-Hoby
Hyllbkroken
KfrrsTtANSTADS LÅN
a
a
a
a
Campingkioskon
Cbntinental
tdyilen
Kåntarellen
BLEKINGE LÅN
Lommå
.
I
a
^
a
Landskrcna
a
r
Viftsid
Åhu"
Ångelhqlh
Skatefiotm
Borstafiusen
^
.
a
a
a
a
camprhgplats.
Klagstorp
r
!
r'
r:2-stjårnig
Kolbodabaden
Stensj6
Tallhagen
Misrhult
O Maren
a
I
a
.
r
O
M6ret€rås
Nynås
Okno
Nybro
[email protected]
OskaFhamn
Gunna6d
Havslåfi
PgFnås
Såndviksbadet
^a
r
a
I
Grttndal
Grdnhag
Kalleguta
Klinta
Lundegård
Solb€rga
Turistldreningen
Litttorp
O
Kesnåsviken
^
^a
Sandbybadet
Sandby-strand
Ldttoescamping
Mitrbylånga
O
a
^
^
Haga Park
Kalvhagen
Sdnåsbadøt
Stgnåsabadd
GoTLANDS UiN
Bu.gsvik
a
Fidenås
O
Såndviken. Bungo
Fåisdsund
t
Gofigm
Åminne, Gothemstrånd
Klintehamn
a VaM Holm
O Ol96ns friluftsom.ådo
Sanden
Kållbukren
Ljugam
l
I
r
.
Vitvå6 Camping
SudeEand
Toftabaden
Visby
Kheippbyns Campihg
NordoFtrand
Snåck
r
.
a
a
Bdttjsmark
a
r
Vånersmålen
Grånna
Getingaryd
Grånnastadsn
Kidrons park
Rosenlund
Klewhult
Kaffestugan
a
a
a
Lovsi6baden
Mariannelund
Spilhammarsbadet
TEnås
Valdoma6vik
Grånnåsbadet
6aæhog
Klockarången
^
a
a
.
a
a
a
a
Vallsjdn
Karlsborg
Lidkaiping
Framnås
Lysvik
Mariesbd
Strandbadet Ekudden
a
a
Alingsås
OSTERG6TTANDS LÅN
BoEnsberg
^
a
a
r
r
Nås
a
r
a
l
r
a
a
Ktiping
6REBRo LÅN
I
Melmdn
Sala
Silverkoparen
Askersund
Ekudden
a
Vå$erås
Bjdrn6n
Johannisberg
SdDERMANLANDS
Eskilgtuna
LÅN
ulita
Fiskeboda
Katrineholm
Djul6
Malmkdping
Ox€liisund
Vivesta strandbad
Sbvs.idbtuk
Trcsa
Låppebadots Camping
Odesåkel
RdNik
Borås
Sallemad
Grcsvad
Laxsjdns Friluftsgård
Ed
Gnine backe
Farstanåset
Flaten
Hom
Trcllhåfian
Finspån9
Hornåberg
Linkdping
Såtravallen
Sandvik
Vålla
a
Skogsjdbaden
^
^
a
Miitlby
Motala
r
Bodaviken-Kolmården
Odonslund
S6rejdn-Kolmården
Ångby
Prången
STOCKHOLMS LÅN
N ornålje
Vån6Fborg
Kårleksudden
Holmången
Ureand
Nynsåhamn
Ulric€hamn
Åmål
ornåsbadet
VÅSTMANLANDS IÅN
Arboga
a
A
Hjulkvarnelund
Z-parken
Norrkiiping
Stockholm
a
Krakaborg
a
A
r
a
a
!
a
a
a
^!
Oppeby
Strandstugeviken
Vingåker
Gr€an
Nickstabådet
Sigtuna
Sjudagården
Sollentuna
Husabergsudde
Stora HammaFundet
!
a
!
r
a
I
a
a
I
.
I
a
a
a
^
a
Hammat
Hargebaden
UPPSALA LÅN
Bålsta
KalmaFandsbådet
Enkiiping
Bredsåndsbådet
Håll€fo6
Uppsala
Graneberg
^
a
vÅRMLANDS LÅN
Atuika
a
r
lngætrand
Brunskog
EkshåEd
a
a
Munkeberg
HagfoF
Hagålvsbadet
Hio
Httlj€s
Karlstad
Bomstadbaden
Skutberget
Kit
Frykenbaden
Krisiinehamn
Kvarndafimen
Rotnercs
StortoF
Bådstå
St6llet
Vårnås
Ytnåsången
Sunno
Kolsnåsudden
S6denålie
Duse udde
ToEby
Bredviken
Ravinen
Brunnbåck
Borlånge
Dalponen
Mellstaparken
Falun
Lugnet
Lilltorpet
Hed€moaa
Brunnsjdbådet
Byns camping
Filipstad
Sanddren
KOPPARBERGS LÅN
Avesta
Gustavsvik
Håsthagen
Kållerud sdder
Bjdrkenås
Alfta
a
a
Hammarevall
a
a
Ljllbyn
a
I
A
O
.
a
a
a
a
.
I
a
a
a
a
.
ldr€
Nåsel
Leksand
Orsandbaden
Bollnas
Delsbo
Furuvik
Fårila
Gndrpbaden
Gåvle
^a
Engesberg
Stigslund
a
Strandnåsbadet
Hedesunda
a
Alvkarleby
OEbrc
Såffl€
^
a
Sandaholm
Sommarvik
Sdrelgen
Laxå
Revelbadets camping
Noaa
Trångbo
Rdsjdn
Eklundsnåsbadet
Havsbedel
a
GÅVLEBORGS LÅN
a
A.jång
6lme
Degernås
Sundbyholm
Vilsta
J
a
DeggrfoE
Havsbadet
Lygnared
L6vkulle
dsthammar
lorsby
^ VågsjitfoF
A Ndtdns bad och camping
a
Mariefrcd
Strandbadet
Nykitping
O
Gråsåbåden
Sunnand
Klackskår
I
Kungsiil
STOCKHOLMS STAD
Strandbadet
^
a
Bengtsfors
^
I
a
Hallstahammar
Brålanda
Dals-Långed
a
a
r
^
a
i
a
a
a
a
Kvarndammsbåden
Nåsudden
Prostsjdn
a
Hdkensås fisk€camping
Stallångsskogen
ÅLvsBoRGs LÅN
Vårnamo
a
l
Håttebaden
a
a
Ritdån
Skara
Tidaholm
Vdlanda
6rcgrund
Eskilns bad- och camping
Glåntan
Gårdsiti
Huskvama
Jdnkitping
Våtteruiksbadet
SKARABORGS TÅN
Falkitping
JONKOPINGS LÅN
^
a
r
Sdderkitpins
Ko6kullen
Vadstenå
FagoFta
r
HofoF
Edskenbadet
Hudiksvall
l^
Hdlick
Malnbaden
lggesund
a
Ankårmon
I
Jårusii
Jårusdtunet
Kungsgårdsn
.
NTo-parken
Ljusdal
l
Nore
a
Njutånger
Månas camping
No16la
Losemyra låbod
Stiderhamn
O StoBjdbaden
Stensd håvsbad
I
Vallsta
Orbaden
Ludvika
Haggenbadet
Skeppmora
JÅMTLANDS tÅN
Malung
Bullsj6n
a
Mo.a
Boggs camping
Kårns camping
Pråstholmen
I
Rdååcksnås
Siljansnås
Såter
Ljusternbadet
Alvdalen
Ribbholmen
BispfoF
Geråbadet
Frtisdn
a
Funåsdalen
Lillån
Gåddede
FåfuiK
Enåbadel
Turistfdreningen
Smedjebacken
Valla
O6a
Våmåbadet
Ångbålsudden
Ammer
r
Saga
Gålltt
Hamma6tEnd
Koppelhållan
Hammerdal
a
Jåipen
Hålland
Ristafallen
Kaxås
..
a
a
a
a
^
a
I
a
.
!
..
a
a
a
a
a
a
a
Aflohamma.
Lillhå.dal
Hårjeåns cåmping
Linsell
Lit
Långåskans
I
Ellas camping
Leivberga
Mafimal
a
a
Råtansbyn
Kullen
Sandviken
Godtemplargården
a
Storli€n
Hogtållsångarna
Stråmsund
.
a
Nåsviken
.
Stugan
Elektro
Sveg
Pråsttåkten
Byvallssjdn
r
t
såå
Tånnås
,l
Liunsdal
Tånnås camping
a
a
a
a
Vemdals-cåmpen
Vålådalen
Nordellgårdon
Brunflo
Ånn
O
^r
a
a
a
a
r
Flogstabadet
Sanddbron-Lunde
Liden
Långsele
Friluftsbadet
Njurunda
Ståå-bron
Ångena
r
Gdviken
Odensalå
a
LiiN
a
Snibben
Sillc
Utsikten
Frånsta
Stor-Axels tåltplåts
Grundsunda
Mosjdn
Hoting
Hussiiiby
^
a
Sjål€vad
Gullviksbådet
Snippersjdn
Nyångetsbadet
!
Ollehamnsområdet
a
VASTERBOTTENS
Ammamås
Biurholm
!
!
a
a
^
a
6rnskitldsvik
a
Hembygdsgården
l^
a
Blattnicksele
Bygdeå
Byske havsbad
Skoll6fteå
Boviksbadets camping
Storumans bad och cåmping
Umی
Såndbacka
sTocKHoLMs sKÅRGÅRD
Forsnås-Strdmåker
Rodes rum & camping
Rastens-Saiwa
Boda
Uddovalla
Dalaiii
Ve.ibystra nd
Vindeln
G
rtinstavi ken
Mariedal
GåIi'
Vånnås
Gåshaga
Ålvdåta
Håsselmara
lnqma6ti
lslingeviken
Ånåset
Lofta
Mitia
Åsela
Åbsjdgrynnan
Omti
iasbholmen
Stawnås
Stockholm
Eiskopsudden
Rålambshov
Valdemarsviken
Kraja
Backestjårns camping
a
Lju$attnet
Ljusvattnet
Lycksolo
Saltsiiibaden
Torpshammar
Ålendsb16
Tomtebo
Ljumvikens cåmping
NORRBOTTENS LÅN
A.jeplog
Vivstavarvstjårnen
a
Holmsund
O Åmsole
l
Timrå
Ånge
Skuleberget
Vibyggerå
^a
r
Ramvik
A
Hdqkammen
Vilhelmina
Turistgården
Staide
Båtsmån
Kållsta
Oste6und
r
Ramsele
a
a
ranii
Ansia
Hembygdsgården
|
G
t
Nåsåker
ovorhdrnås
Sollefteå
6vergå.d
Solglåntan
Anderstorp
a
,,, och gåsthamnar'
Gats€le
a
a
a
Borgafjården
Dyket
Åre
Docksta
^
a
Mon
BergsåkeEbadot
Flåsiabadet
Granli
Tomtebo
Biå6ta
^
Junsele
Sundsvall
Kornsjdgårdens camping
L6vudden
Norrviksgården
^
lndal
Kåvstabron
Lilla Åreskutan
VÅSTERNORRLANDS
I
a
I
Fållfo6
Kramfo6
8rånnagåden
Angsta
a
Renen
Håmdsand
Sålsten
a
Hårkmobåden
Ake6iitn
l
Oorotea
Sunnebo
Bye rast
.
LAN
^
l
a
.
Ailidsjaur
Boden
Gållivare
Vilholm
Våstra Långd
Åva
Kvårnforeen
Haparanda
8åveruik
Haparanda
Koukkolåtorsens friluftsanlåggning
Revonsaari tåhplats
! Kullens vandrarhem
Tornedalens turisthem
I Norrstrandsbadet
Jokkmokk
. Pite havsbad
Kuossinjarka
a Råksfo6€ns iastplaG
Notudden
a Tåre
Jåvrebyn
Jåvre
a
Kalix
Kiruna
Tvåttjårn
a
Vifiangi
Kyrkbackon
Åksbyn
SKÅNE
Kåseberga
Skillingo
vÅNERN
Åmål
vÅsrKUsrEN
Båstad
Falkenberg
6verkalix
Gorckår
Brånnaberget
Brånna
GOteborg
a
Paiåla
Piteå
O Ovedorneå
Uppgifterna håmtade ur Campingboken. Utgiven av Riksorganisationernas Campingkommit6.
SOderhamn
Sttded(itping
Våstanås-Selholmen
Lulی
OSTKUSTEN
A.kitsund
Bergkvara
Eorgholm
Byxelkrok
Enkiiping
Gråddo
Kalmar
Karlshamn
Karlskrcna
M arietred
Norrtålie
Nynsåhamn
Nåvekvam
Oskarshamn
Oxeliisund
Ronnoby
Sigtuna
Strångnås
Striimsholms kanal
Lysekil
Smiigen
Stidenålje
Torshålla
Tjård
Trosa
uppsala
Valdemarcvik
Våsteruik
Våsterås
Oreqrund
Omskiildsvik
Osthammar
' Hiålp till lands och sifiss
Sktitsel av gasolapparater
sos
snnn nÅlLETs o LYc Ks FALLs-
ocH sÅrennersr.lÅrusr
Fdr alarmering i ntidsituation tag
9OOOO och begår
Sjtiråddning Jourh..tandlåkare
(endast inom 08-området)
TILL TANDS:
VID BEHoV AV HJÅLP
Ring nårmaste Larmcentral
Denna finner Ni i ortens telefonka-talog
Yrkesregistret under rubriken B.ilbårgning
Dår finner Ni telefonnumret till Larmtjånst AB
lgrannlånderna:
Kopenhamn
Oslo
Helsingfors
1-4.66 10
606090
654100
oBs. R|NG 90,000
om ambulans då liv år ifara, vid olycksfall
eller akut sjukdom. For annan siuktransport
se under "Ambulans" i telefonkatalogen.
TILL sJOSs:
Med varje Primus eller Sievert gasolapparat frilier en speciell"t fdr resBektive appaæt
utarbetad bruksanvisning. Den år gjord frir Er skull, så au N.i skall få stårsta n6a
och glådje av Er gasolappar€t. Lås den och fålj den! Spara den. och låtvaroch en,
som vid någottillfålle skall anvånda apparaten låsa den.
Håll alltid gasolkdket rent från dverkok och andra fororeningar. Se sårskilt till atl
hålkransen på brånnama inte blir tilllåppt.
Ambulans Flygambulans Jourh.låkare
Brandlarm Flygråddning Jourh.pråst
Polislarm
llågra gasolråd
Fiirua;fug och transport
6e allrid till att alla ventiler år ordentligt stångda, om gasolapparaten inte skall anvåndas på någon tid eller om den skall packas ihop fdr transport" Låt aldrig en slang
till ett gasolkåk stå gasfylld' Tåm slangen så hår. Stiing ventil€n. som sitter
på ga-
solflaskan" Tånd en brånnare pa koket och låt den brinna tills gasen i slangLen år slut.
Stång dårefrer k6kets ventil. Gasolflaskor skall alltid anvåndas och fdrvarås stående.
Spara på gnsolen
Låt aldrig en gasolapparat stå och brinna i onodan, utan slåck lågan om den inte
behrivs for tillfållet" Ni tånder ju så låfi på nytt. Avpassa gåsolkdkets lågn efrer kokkårlets storlek. Låga utanfiir kokkårlets botten år sldseri med gas. Koka potatis och
gronsaker i så litet vatten som mdjligt. Man spar då gas och tid och vilaminfårlustema blir minimala.
Vid alarmering ftir hjålp vid sionod
Tag SOOOO och begår: SJoRÅDDNING.
Frirvissa Er om att behov av larm verkligen
fdreligger och år trångande.
Båtågare: Ring och håll de hemmaVarande
underråttade om Era planer.
Fack 6
-Sundbyberg
1
iI
{\
Prilrlus zOAs
Termostatreglerad, helt emalierad ugn.
Kan byggas in eller placeras fristående.
Med tåndsåkring. Komplett med bakplåt,
ugnspanna och grillgaller. Ugnens oversi-
2-lågigt elegant och praktiskt kok for
sportstuqan och husvagnen. Håll. kokstållning (lostagbar) och front år emaljerade.
Sidor och bakstycke lackerade. Brånnarna
har extra låg gasforbrukning och fixerat
sparlågelåge. Kan åven forses med bånk
da år avsedd for Primus 2085. Anslutes
till flaskor med separat lågtrycksventil, se
fåsten nr 1113 (se bild på sid. 13). Koket
f-ag,.y"krb.ai"nare fiir p.opun ullå,
Primus 2O95. Koket 2085 med ventil och slang 20l 1 samt
en storre specialflaska kan också erhållas i ett "pakel' under
nr 2095.
Vikt: 22
Gasftirbrukning: 125 g/tim per brånnare
Gasfiirbrukning: 125
g,tim
:
vagnar. Brånnarnas skotselrattar år placerade på kokets kortsida. Lått att hålla rent
tack vare avtagbart kokståll. Anslutes till
flaskor med separat lågtrycksventil. se bild
på sid. 10.
L
LåqtryckskOk fdr propan eller butan
i
Mått: 480 x 24O x 95 mm
2Ol5 elln, stlrre forrådsflaskor
med
2O1 1 : Ca.pris 37
I
kq
I
Mått: 480 x 240 x 95 mm
Vikt: 4,3 kg
Lågtrycksventil nr
brtat
vtIrr,+ao ^ 4oo ^ 4so ..
rl
butan
Samma kok som Primus 2OB5 men i specialutforande avsett framforallt for hus-
bild på sid. 1O.
år avsett for flaskor med separat lågt;'ycks
ventil se bild på sid. 'l O.
Lågtryckskiik fdr propan eller
Prirrturs 2088
Prilnt.rs 2lll
1
Gasfiirbrukning: 125 ghim per brånnare
1 eller 19 kg gas.
Lågtrycksventil nr
2Q1 1 : Ca. pris 37
:
Mått: 235 x 3O0 mm
Pri
kg med fylld flaska (2 kg gas)
1Tl
Ltls
2025/lta5
-lågigt båtkok, som tack vare kardansk
upphångning år synnerligen låmpligt for
matlagning under gång. Den låga tyngd1
punkten gor att koket hånger rnycket stadigt åven om båten krånger kraftigt. Slingerråck håller kokkårlet på plats. Koket år
lått att lyfta av for anvåndning på annan
plats.
Ca.pris fcir 2O25i1185: 152:
lnbyggnadsmått: Hojd 350 mm. Långd
355 mm. Djup 415 mm.
Mått: bredd 355 mm. diup 305 mm
Prirrlrrs 2(la6
2-lågigt båtkok med emaljerad håll och allt
ovrigt i rostfritt. Rattar med fixerat sparlågelåge. Stållbart slingerråck håller kokkårlen på plats. For matlagning under gång
kan koket monteras i långsgående balansupphångning 1 1 84. Koket kan åven fåstas
stadigt med Primus bånkfåsten. Tillbehor
nr1113.
Balansupphångning nr 1 184
il^
Ca.pris: sgiVikt: O,75 kg
1"j1"":1nr
\rJa^
|
I -o€b
lffi",o,uo
lvitt,
o.o+ ts
Mellantryckskiik f<ir propan
Mått: 51 5 x275
Vikt: 5.1 kq
x'1
25 mm
Gasfdrbrukning: 17O g/tim per brånnare
Ca.pris:
180:-
inkl. reglerbart slingerråck
slang och mellantrycksventil
lnbyggnadsmått: Hojd 190 mm. Långd
550 mm. Djup 32O mm.
1113
---'\
f
Låmpliga gasflaskor
I
LJ
2o1s
13
Prirrlt'rls 225,55
Minikok. ldealiskt 1-lågigt kok for
jågare. fiskare och allt annat frilufts-
folk. Ryms iryggsåcksfickan,
inte
storre ån en termosflaska. Gas i engångsflaska som råcker till 3--4 timmars effektiv kokning. Står stadigt
åven i ojåmn terrång. Kan anvåndas
såvål inom. som utomhus men ej i
koldgrader.
S
kyddspåse medfoljer.
HOgtryckskiik f6r butan
Mått: hopfålh: långd 33O mm. diam. 8O mn
Vikt: 730 g med full gasflaska (220 g gas)
Gasfiirbrukning:
Ca.pris:
35:
50
9O g,/tim
med flaska
Lågan regleras lått
genom att man vri-
Ny flaska 22O1
der den
Ca.pris:3:75
ringen.
14
råfflade
Kokhållen år lått
stållbar och
passar
både for konservburkar och kastruller.
Pri rrt t'ts
Htigtrycksapparat fiir butan i engån gsbehållare
Mått: Diameter 68 mm
2229^
Vikt: 0.48 kg med gasflaska
Gasf6rbrukning:
Ca.pris:
Minilykta for effektiv belysning vid
camping, i husvagnen, i sportstugan
eller i båten. Den lilla lyktan ger ljus
motsvarande ca 75 Watts lampa.
Lyktan år vindsåker och kan anvåndas såvål stående som hångande.
Gasbehållaren råcker 6--€ timmar
vid fullt pådrag. Kan ej anvåndas i
koldgrader. Levereras i presentfor-
Prirrtuts
ttz.or2220
Lyktan 2220 kan kompletteras med lamp'
skårm 1 12O av obrånnbart material. Ger
mjukt och behagligt sken. Lyktans hojd
med skårm:390 mm. Ca.pris
lampfot
anvånds åven som em- gor
ballage
lyktan oom och lått
att transportera.
Fx rTr
\
Uå*!
Prirrrus 222A
-db
I miniapparatserien
:
'
i sportstugan eller på fisketuren. Strålningsvårmaren år placerad i ett elegant stativ. Den avgivna vårmen motsvarar en effekt av
camping,
in-
går åven minibrån
narsetet 2239 12
lt
rr
\.
vid
5OO Watt. Reflektorn riktbar och
forsedd med skyddsnåt. Gasbehållaren råcker i 7-8 timmar vid fullt pådrag. Kan ej anvåndas i koldgrader.
14:-
.J;
Minivårmare
- behåndig, låttplacerad och med god effekt. Ger behag-
ca
25 35 g/tim
. Lev. i presentforpackning
Ny gasbehållare 22O1 : ca.pris 3:75
packning. Elegant och praktisk
lig vårme dår den båst behovs
42:
se sid. 18.
t,
H6gtrycksapparat fdr butan i engångsbehållare
Mått: diameter 138 mm
Vikt: O.47 kg med gasflaska
1
Gas{cirbrukning:
Ca.pris:
49:-.
20 30 q/tim
Lev.i presentforpackning
Ny gasbehållare 2241 : ca pris 3:75
l5
Prirrrrrs ll64
Campingståll. Lackerad stålstållning
Hop{ållt: 585 x 710 mm. Vikt: 4.4 kg
Ca.pris:40:-
Prirrrrrs 1t55, 1156
Prirrrrrs 1148' Aa83
Grenror for anslutning av två
apparater samtidigt till en gasflaska
Bårsåck 'l '148 fdr kokskombinalionen
Primus 2O58/2O1 2 och 8883 for
Nr1'l 55
25 cm lång, vikt: 0,22
Campingkok 2O22
kg
1148 Ca.pris: 12:8883 Ca.pris:9:5O
Ca.pris: 18:50
Nr1156
73 cm lång, vikt O.47 kg
Ca.pris: 23:-
Prirnus lA79O
m.-,
Gasvåg ger ome
delban besked
hur mycket gas
som finns kvar.
Vikten på vågen
T 'læ"'
I
nTq
Å,[email protected]
\
y
\_-_l
v
-
Prirnrrs 1166
Prirnrrs 17951
Campingståll. Fornicklad srålstållning
Hopfållt: 51Ox 510 mm. Vikt:4 kg
Flaskhållare for gasflaska 2O 1 2
Snabblås underlåttar flaskbyte
Ca.pris:35:
Ca.pris:20:-
"h
flaskans tomresterande
gas.
vikt:
Ca.pris:
I
I
I
y
7:-
Prirnrrs 2lO9
Utegrill for villan eller fritidshuset. Hdg kapacitet.
stor stekyta, vindskyddad
brånnare, lostagbara ben,
lått flyttbar.
Hiigtrycksapparat fdr
propan
Måtr: hojd 580 mm. stekplatlans diameter 415 mm.
Vikt: 5,2
kg
Gasforbrukning: 25O g/tim
Ca.pris: 14O:Låmpliga gasflaskor
2012 2015
Vad år gasol ?
Prirrrlts llaskor
1,,,,
Gasol forekommer i två varianter. propan och butan. Dessa gaser
år en beståndsdel i råolja och utvinnes vid raffinaderierna. Propan
å:.
Primus
H6jd
mm
Diam
mm
i
sin Primusflaska av stål år gasen flytande, men når regleringsratten oppnas forångas våtskan och strommar ut som gas. For pro-
pan sker denna forångning ånda ned till -4O"C, medan denna
gråns for butan ligger vid fryspunkten. I praktiken betyder detta
att apparater for propan kan anvåndas i temperaturer ånda ned
till -30'C, medan butanapparater e.i fungerar vid temperaturer
under fryspunkten. Gasol år giftfri och brinner med en ren, sotoch luktfri låga. For att varna vid eventuellt låckage eller om en
låga skulle slockna vid t.ex. overkokning och gas strommar ut
har tillsatts ett karaktåristiskt luktåmne. Det hoga vårmevårdet
ggr hogre ån stadsgas gor att man snabbt och
hos gasol
- 5
effektivt vårmer med gasol. Men avpassa lågan efter behovet gainga lågor utanfor kokkårlets kant
- så mårker Ni snabbt att
sol år mycket ekonomiskt i drift.
1,.,.
2015
2012
nr.
och butan år vid normalt tryck och temperatur gasformig men
kan redan vid måttligt tryck forvaras ivåtskeform. lnnesluten
Gasmårrgd Vikt utan
gas kg
kg
med gas
kg
Pris
med gas
2000
2006
277
75
o,34
0.8
1,4
33:8O
235
159
1,20
')q
3.7
59:60
2012
220
215
2,OO
3.7
2015
2200
500
229
5.OO
7.O
64
2201
168
0,19
o.22
0.06
o.09
10
Se åven flaskrekommendalion vid varje produkt.
5,65
12,O
79:2O
1OO:-
o.25
0.31
3:75
Var lylls llaskorna?
Tomma flaskor fylls centralt. Man låmnar således in sin gasolflaska och får den utbytt mot en fylld. De flesta jårn- och sport-
handlare. varuhus och campingplatser, bensinstationer m.fl.
ombesorjer bytet. lnget besvår, ingen tidsforlust. Bytessystemet
håller på att genomforas åven utanfor Sverige. MEN for att vara
på den såkra sidan bor Nita med en fylld ,eserv{laska v,d utlandsresan. Samtliga Primus-Sievert-apparater år godkånda av Svenska Gasverksforeningen.
Prirrrus 2239
PrilTrrrs 2lOl
-12
Minibrånnarset for både yrkes och
hobbyfolk med stor anvåndbarhet
och behåndigt format. God regler-
\
barhet hos lågan tack vare nålventil.
Apparaten år sjålvrensande. Gasflaskan (2201) av engångstyp råcker i
ca 5,5 timmar vid fullt pådrag. Komplett med gasflaska. spetsbrånnare,
-b
J-
plattbrånnare och lodkolv.
Lodutrustning
for yrkesmån
och
amatorer. Satsen består av gasflaska 2000. ventil. brånnare for två
olika lågstorlekar, brånnare for flat
låga och lodkolv. For anslutning till
storre flaskor kan satsen kompletteras med en speciell slang mecl handtag. Forpackas i presentkartong.
1:
Htigtrycksapparat fdr butan
V
H
i engångsbehållare
Vikt: 0.47 kg med gasflaska
Ca.pris:
H
å
iigtrycksapparat fiir propan
Vikt: 1.95
39:-
kg
Ca.pris:79:
PrilTrus 2122
lnom Hobby- och "Låtta Ldd"linjen kan fciljande enheter kcipas
flussmedel
separat:
a
Lodmedelsats innehållande lod och
lu
for tenn-. silver- eller
miniu m lodning.
Gasflaskor. bårkrok 8841, anslutningsventil TOOOO'l (8703), handtag med slang B84O (8701), halsror med ventil 8716, spetsbrånnare
8842 (8790). spetsbrånnare 8720,
flambrånnare 8719 och 8'/25, plafi-
brånnare 8723, skidvallningsbrånnare 8723
+ 8539 samt
kolvbult
med fåste 8843 (8339).
Vikt: O.2
Ca.pris:
18
kg
1
7
:
\..\
l
4=
sievefi2925A
Mindre hobbysats bestående av gasflaska 2OOO, ventil med halsror, en
lodbrånnare samt en flat lågformare.
ldealisk hobbysats for nyborjare.
Htigtrycksapparat fdr propan
vtLa' 15 kt
Ca.pris:
rqfl
59:-
Sievefi292l
Sieverts populåra hobbysats 2921
innehåller gasflaska 2OOO, ventil
med halsror, två brånnare for olika
lågor,
*\
flat
*'o
lågformare och lodkolv-
tillsats.
'll
Hiigtrycksappa.at fdr propan
Vikt: 1.8 k9
Ca.pris:79:-
s
-tn,
-
{
+
,wf,*
"te
r
Prirnrrs-Sievert AB
*'
Box 6-Sundbyberg 'Tel. (,6/24253('
I
I,
f62049 L68
t
L,-
e
n.r!*-*.*-.
f