Kundens bifogade dokument 1

OJEKTIA
K O N S U L.TER I J O NKO PING A B
Besiktningsman / lnspektor:
Christian Wernborg
0703401352
[email protected]
Sida: 1 (9)
Arbetsorder: 5369
Rapport skapad: 150817
Besiktningsrapport
Kund
Jeremy Rose
Gatuadress
Eklundagatan 21
521 51 Floby
Kontaktperson
Jeremy 076-895 75 08
Personer narvarande
Jeremy Rose
Christian Wernborg
Skadan intraffade
Gradvis uppkommen
Besiktningsdatum
150814
Kundens
beskrivning av
skadan
Fastighetsagaren upptacker rotskador i tornrum ovan badrum vid inspektion.
Byggnadsbeskrivning
1 ~ plansvilla
Byggnadstyp
1909 ombyggt 1989
Byggnadsar
Antal kvadratmeter
(m 2)
131m2
Alder pa ror eller annat som
orsakade skadan
Otat fasad, alder okand.
Material och alder av
skadeplats (golv/vagg/tak)
Tornrum: Oinredd I oisolerat. Trastomme.
Badrum: Plastmatta pa golv och vagg
·~--~7
OJEKTIA
K O N SUL.TER I JONKOPING AB
Besiktningsman / lnspektor:
Christian Wernborg
0703401352
[email protected]
Sida: 2 (9)
Arbets order: 5369
Rappo rt skapad: 150817
Observationer och skadebeskrivning
Skadeo rsak
Utitdm kommande vatten.
Uickage genom fasadhorn.
Skadeo mfattning
Rotskador i trastomme i bjalklag mellan tornrum 3:e vlming och badrum 2:a
0
van1ng.
Syllstomme/bjalklagsinfastning i tornrum skadad och angripen av rotskador.
Lost hangande regelverk (forankrat med vinklar av nuvarande fastighetsagare).
Forandring pa fasad i bj alklagshojd mellan vaning med badrum och tornrum .
0
Ovriga o bservatio ner/info
Rotskadorna bedoms vara gamla. Spar av virkesforstorande skadedj ur
forekommer. De trivs i rotskadat virke. lnga forhojda fuktindikationer kunde visas
vid besiktningstillfallet.
lngrepp pa fasaden har gjorts av tidigare agare da ny panel monterats pa delar av
tornet.
Tatning med fogskum/byggskum forekommer i ytterhorn .
lnget inlackage genom yttertak kunde konstateras vid besiktningstillfallet.
Da tornrummet var golvat och isolerat tidigare kunde inte skadorna upptackas utan
att gora ingrepp/rivningsarbete.
Rekommenderade atgarder
Vidare fuktundersokning och tatningar av fasad.
Oppna upp bjalklag mellan badrum och tornrum . Vaggar i badrum oppnas upp for att komma at att byta skadat
regelverk.
Fuktmatning
Matdatum
150814
Anvand matutrust ning
Fuktindikator
T (°C)
Klimat inomhus
FK (%)
RF (%)
Anteckning
Matpunkter i konstruktion utan forhojda fuktindikationer
da skadan ar sj alvtorkad men lamnat rotskador efter sig.
Besiktningsman / Inspektör:
Christian Wernborg
0703401352
[email protected]
Bilder av skadeplats
Sida: 3 (9)
Arbetsorder: 5369
Rapport skapad: 150817
OJEKTIA
K O N SUL.TER I JONKOPING AB
Besiktningsman / lnspektor:
Christian Wernborg
0703401352
[email protected]
Sida: 4 (9)
Arbetsorder: 5369
Rapport skapad: 150817
Besiktningsman / Inspektör:
Christian Wernborg
0703401352
[email protected]
Sida: 5 (9)
Arbetsorder: 5369
Rapport skapad: 150817
Badrum andra våning
Besiktningsman / Inspektör:
Christian Wernborg
0703401352
[email protected]
Sida: 6 (9)
Arbetsorder: 5369
Rapport skapad: 150817
Tornrum
Rötskador
OJEKTIA
K O N SUL.TER I JONKOPING AB
Besiktningsman / lnspektor:
Christian Wernborg
0703401352
[email protected]
Sida: 7 (9)
Arbetsorder: 5369
Rapport skapad: 150817
Fogskum/byggskum
Besiktningsman / Inspektör:
Christian Wernborg
0703401352
[email protected]
Sida: 8 (9)
Arbetsorder: 5369
Rapport skapad: 150817
Regelverk och syll rötskadade
Ljus strilar in från ytterhörn på grund
av otätheter i fasadhörn
OJEKTIA
K O N SUL.TER I JONKOPING AB
Besikt ningsman / lnspektor:
Christian Wernborg
0703401352
[email protected]
Sida: 9 (9)
Arbets order: 5369
Rapport skapad: 150817
delar av tornet ar fasadpanel
vilket tyder pa tidigare problem
"'"'r"'"'rt"' fastighetsagare har
krat och knutit ihop regelverket
vinkelbeslag
Christian Wernborg
0703-401352